EU: INDECT, projekt pro sledování chování občanů
Autor: odjinud | Publikováno: 01.08.2010 | Rubrika: OBČANSKÉ SVOBODY
Ilustrace
Inteligentní informační systém s podporou sledování, vyhledávání a rozpoznávání pro bezpečnost občanů v městském prostředí. --- Přečtěte si popis cílů projektu a údaje o české (moravské) účasti.

Inteligentní informační systém s podporou sledování, vyhledávání a rozpoznávání pro bezpečnost občanů v městském prostředí. --- Přečtěte si popis cílů projektu a údaje o české (moravské) účasti.

Úvod

Na jaře tohoto roku se mi do rukou dostaly materiály o projektu INDECT. Protože mi některé části připadaly dosti nehorázné, chtěl jsem se o ně podělit, ale pořád nějak nebyl čas, takže jsem to odkládal. Až dnes mě nakopla zprávička od xm... Takže posuďte sami, co se také platí z našich daní a čím se zabývají vědci v renomovaných institucích...

INDECT

Projekt INDECT (Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment) je zpracováván (řešen) v rámci 7. RP (rámcového programu) Evropské unie v kategorii Bezpečnost. Dělka projektu je 60 měsíců a příspěvek EU činí 10,9 milionů eur. Koordinátor projektu je Prof. Andrzej Dziech, AGH Krakow, Polsko, partnerských zemí je 10 a partnerských organizací 17.

Česká republika se projektu také účastní - řešitel za ČR je Doc. Jaroslav Zdrálek z VŠB-TU Ostrava, partner je Katedra telekomunikační techniky. Česká strana se podílí mimo jiné na následujících úkolech:

  • návrh agenta (sw), který bude umístěn do počítačové sítě s úkolem detekovat abnormální chování
  • vyhledávání potřebných informací v počítačových sítích

Související webové stránky:

Následuje popis projektu zpracovaný Technologickým centrem Akademie věd ČR. Tučné zvýraznění je moje.

***

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je připravit celoevropskou platformu, která bude zajišťovat bezpečnost obyvatel a neutralizovat jejich možné ohrožení v urbanizovaném prostředí. Výsledek projektu bude možné používat v rozhodovacím procesu na různém stupni státní správy pro zajištění ochrany obyvatel. Projekt pokrývá mnoho druhů hrozeb, které mohou vést k ohrožení obyvatel. Jednak je to nevhodné, atypické chování jednotlivců či skupin v urbanistickém prostředí, které může představovat hrozbu pro ostatní obyvatele. Projekt se také bude zabývat vyhodnocováním možných hrozeb i z prostředí internetu. Zejména o vyhodnocování komunikace s definovaným obsahem, který může vyústit k ohrožení obyvatel nebo majetku a nelegální přístupy k cizím datům pomocí Internetu a jejich možné zneužití.

Prvním úkolem projektu je monitorování fyzických objektů a detekce možných hrozeb:

  • Identifikace a pozorování pohybujících se objektů v urbanistické zástavbě. Jedná se o systémy, jejichž cílem je stanovení geografických souřadnic objektu a jejich záznam. Výsledkem je možnost sledovat historii pohybu objektu nebo jeho současnou pozici. Systém se dá využít i pro záchranu osob v nouzi.

  • Identifikace a sledování jednotlivců a objektů za účelem vyhodnocování možných hrozeb. Jedná se o dohledový (surveillance) systém, který bude shromažďovat informace pomocí mikrofonů, kamer nebo speciálních čidel a ze získaných dat detekovat abnormální chování a násilí.

  • Biometrie a inteligentní metody pro extrahování a dodávání bezpečnostních informací. Klasická biometrie se zabývá identifikaci nebo rozpoznáním osob. V tomto projektu bude řešena problematika biometrie v širším kontextu, tj. napojení na umělou inteligenci za účelem detekce abnormálního chování jednotlivců.

Další úkol projektu, Monitorování počítačových sítí a detekce hrozeb, je zaměřený na internet a vyhodnocování informací, které přenáší:

  • Vyhledávání definovaných informací na různých internetových portálech, v diskusních skupinách nebo chatech (chats).

  • Zpracování multimediálních informací pomocí speciálních značek – hash nebo watermarking a jejich následné využití při prohledávání databáze. Watermarking by měl být první vodítko ke shodě informací.

  • Monitorování chování v počítačových sítích za účelem detekce atypického chování. Za tímto účelem budou navrženi agenti, kteří se umístí na různé uzly sítě a budou získávat potřebné informace.

Získané údaje je nutno zpřístupnit odpovědným uživatelům státní správy. Součástí projektu je navrhnout portál s jednotným rozhraním pro koncové uživatele. Projekt bude řešit:

  • Spojení různých multimediálních dat z různých zdrojů a jejich prezentace koncovým uživatelům. Tedy propojení různých databází, které mohou být fyzicky umístěny na různých geografických místech.

  • Ochrana získaných informací proti nežádoucím, nepovolaným přístupům. Informace budou soustředěny v datových centrech a zároveň se budou přenášet ke koncovému uživateli. Projekt navrhne a specifikuje bezpečnostní pravidla, která přispějí k ochraně informací před zneužitím.

Projekt INDECT je významný z hlediska zacházení s velkými objemy různých typů dat, která budou systematicky tříděna, komprimována, označena a uložena do datových center. Pro zpracování multimediálního obsahu, zejména obrázků a videosekvencí, bude použita nová metoda značení (watermarking), která je odolná proti poškození kompresí. Pomocí krátkých značek (hashs) tak bude urychleno nejen vyhledávání, ale bude možné obsah klasifikovat i podle dalších prvků.

Příkladem může být snímek muže v kabátě a s kufříkem, který lze klasifikovat nejen podle podobnosti tvarů (pixelová podobnost), ale i označením: osoba – muž – černý kabát - kufřík. Tyto informace pak pomohou k rychlému prohledávání databází uložených na různých místech a nalezení dalších snímků nebo podobných záznamů, které mohou být dány do souvislostí a následně vyhodnoceny z bezpečnostního hlediska.

zdroj