Kandidátský projev Jany Bobošíkové při volbě předsedy SBB
Autor: redakce | Publikováno: 11.06.2011 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace
Považuji za nutné upozornit Vás na to, že pod mým vedením nebude Suverenita uměle pěstovaným miláčkem médií, ani chráněným protekčním dítkem pseudointelektuálních elit, soustředěných kolem exprezidenta Václava Havla, které tato média do značné míry ovládají. Pod mým vedením nepřitečou do stranické pokladny miliony od uhlobaronů, od rakouských zelených nebo od těch, kteří si brousí zuby na správu vašich penzí a restituovaných církevních miliard.

Vážené delegátky, vážení delegáti ustavujícího sjezdu Suverenity, vážení hosté, dámy a pánové

Děkuji za důvěru, kterou jste ve mně vložili tím, že jste mě nominovali na všech krajských konferencích do funkce předsedkyně strany. Dovolte mi proto, abych Vás seznámila se svou vizí budování a činnosti Suverenity a nastínila cestu, kterou chci stranu vést.

Mým cílem je vybudovat spolu s Vámi celostátní silnou respektovanou politickou stranu, která zásadním způsobem ovlivní život občanů v České republice.

Než se pustím do popisu cesty, která nás čeká, chci zdůraznit jeden osobní, dílčí, ale nesmírně důležitý cíl. Jak víte, je nyní v názvu naší strany mé jméno. Je tam z ryze praktických důvodů – usnadňuje orientaci ve volebních lístcích. Slouží také jako identifikátor v situaci, kdy o nás média záměrně mlčí a průzkumy veřejného mínění se v rozporu s realitou tváří, že neexistujeme.

Mým cílem je, aby jméno z názvu strany nejpozději po příštích parlamentních volbách zmizelo a Suverenita - Blok Jany Bobošíkové se změnila v Suverenitu - Blok budoucnosti.  Mým cílem je vybudovat stranu, kterou nikdo nepřehlédne. A to ne proto, že má jméno zakladatele v názvu strany, ale proto, že tato strana má jasné ideje, jasný program a masovou členskou základnu. Navíc má tato strana českého lva, a to nejen ve znaku, ale i v srdci.

Vážené delegátky, vážení delegáti,

Dovolte mi nyní, abych Vás seznámila s jednotlivými body svého programu. Nejprve k budování strany.

Budu-li zvolena, budu pokračovat v postupném trpělivém rozšiřování členské základny Suverenity. Budu rovněž pokračovat ve vytváření odborného zázemí strany tak, aby byla připravena v duchu svého programu přijmout zodpovědnost za vývoj v naší zemi. Pod mým vedením Suverenita není a nebude stranou na jedno použití.

Tento vzkaz občanům považuji za velmi významný. A to zejména v dnešní vysoce turbulentní době. Vládní krize, která neustále doutná, jasně ukazuje, že marketingové politické strany bez pevné struktury, bez členské základy a hlavně bez programových idejí působí jako katalyzátory krize politického systému. Takové strany zásadním způsobem oslabují důvěru občanů v parlamentní demokracii a nejsou schopny přijít s konzistentním věrohodným řešením problémů. Zklamání, jaké dnes veřejnost zažívá při pohledu na tzv. nové strany v Poslanecké sněmovně Suverenita svým voličům rozhodně připravit nechce. A také to neudělá, o čemž svědčí i naše dnešní jednání.

Nechci, aby Suverenitu potkal osud Unie Svobody nebo Zelených, stran, které jak rychle zazářily, tak rychle zhasly. Proto budeme společně budovat Suverenitu jako silnou občanskou stranu, bohatstvím které bude početná členská základna.

Možná se teď ptáte, proč tolik zdůrazňuji nutnost idejí a programu a nutnost budování členské základny. Proč tolik práce, když jiným stranám pro úspěch ve volbách stačí plán u vína, podivné sponzorské miliony, maskot a přítomnost v médiích? Pokusím se to vysvětlit.

Vážené delegátky, vážení delegáti,

pokud ode mě očekáváte, že Suverenitu zahrnu obálkami s penězi, najmu pro ni mediálního maskota, začnu uplácet novináře a slibovat podíl na moci podnikatelským skupinám a nadnárodním strukturám, pak mě nevolte. Nic takového dělat nebudu.

Považuji za nutné upozornit Vás na to, že pod mým vedením nebude Suverenita uměle pěstovaným miláčkem médií, ani chráněným protekčním dítkem pseudointelektuálních elit, soustředěných kolem exprezidenta Václava Havla, které tato média do značné míry ovládají. Pod mým vedením nepřitečou do stranické pokladny miliony od uhlobaronů, od rakouských zelených nebo od těch, kteří si brousí zuby na správu vašich penzí a restituovaných církevních miliard.

Pod mým vedením čeká každého člena Suverenity tvrdá práce, při které se bude muset stát apoštolem stranických myšlenek a programu. Říkám to otevřeně při každé příležitosti, abych dopředu odradila černé pasažéry.

Jedině systematická mravenčí práce členů bude pro Suverenitu jistou cestou, jak se zapsat do myslí a srdcí lidí, jak získat jejich důvěru a tím i možnost rozhodovat o budoucnosti České republiky. Média ani sponzoři nám nepomohou. Naopak, budou v cizím žoldu pracovat proti nám.

Dámy a pánové,

Ve své Zprávě o činnosti Přípravného výboru jsem zmínila potenciál Suverenity názorově spojovat prostřednictvím nejmenšího společného jmenovatele zdánlivě nespojitelné. Za pomyslný svorník jsem označila národní zájmy, ochranu rodiny, úctu ke stáří, ke svobodě a k demokracii a konečně práci ve prospěch naší země.

Jsou to jen některé prvky politického programu Suverenity, který máte ve sjezdových materiálech, a který bych chtěla jako předsedkyně prosazovat. Chci zdůraznit, že jde o dlouhodobé strategické cíle, které budou vždy před volbami, ať už krajskými nebo celostátními, rozpracovávány do konkrétních opatření a schvalovány programovými stranickými konferencemi.

Vážení delegáti, vážené delegátky,

Suverenita, kterou společně budujeme, je strana na obranu zájmů České republiky a jejích občanů. Suverenita, kterou společně budujeme, je politická strana, která se hlásí k odkazu prezidentů T.G. Masaryka a Edvarda Beneše. Hájíme historickou pravdu a trváme na dodržování mezinárodních dohod a zákonů, které jsou základními kameny české státnosti.

Suverenita bude vždy na prvním místě hájit zájmy občanů této země. Nebude nikdy na prvním místě hájit zájmy Bruselu, nebude hájit zájmy nadnárodních monopolů, lobbyistických skupin nebo zájmy nelegálních přistěhovalců. Odmítáme federalizaci EU. Nesvazujeme si ruce pravolevým vymezením a jsme proto připraveni spolupracovat s každým, komu leží na srdci osud naší vlasti.

Hlásíme se ke křesťanským kořenům české i evropské historie. Naši zemi i světadíl, na kterém se nachází,  považujeme za území univerzit a katedrál, ne za místo symbolů jiných náboženství. Odmítáme multikulturalismus a obáváme se důsledků zcela volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru.

V dnešní EU se otevřeně neválčí ani nepřikazuje. Její hybatelé si zakládají na demokratické vizáži. Pod touto fasádou ale klíčí totalitní tendence koncentrované a od občanů oddělené moci. Jazykem zhoubné politické korektnosti se tomu říká demokratický deficit. Ve skutečnosti jde o závažné nebezpečí pro každého občana zemí EU, žijícího ve státě se suverenitou omezenou ve prospěch této demokraticky deficitní centrální bruselské moci.

Dámy a pánové,

zlomové okamžiky naší novodobé historie měly jedno společné. V letech 1938, 1948 i v roce 1968 jsme přicházeli o státní suverenitu a stávali se hříčkou v rukou jiných zemí nebo nadnárodních uskupení. Ztráta svobody každého jednotlivce už byla pak jen logickým důsledkem. Proto jsme tak ostražití vůči každému pokusu opět omezit suverenitu naší země.

Doposud se vyrovnáváme s důsledky čtyřicetiletého mocenského diktátu Moskvy a nyní se po nás žádá, abychom svou suverenitu odevzdali dobrovolně do Bruselu.

Proč se nám to nelíbí? Protože právě na suverenitě – tedy na právu a povinnosti rozhodovat v maximální možné míře sami o sobě – závisí budoucí prosperita občanů naší země. Zachování státní suverenity, jako dědictví vykoupeného krví našich předků, a prosazování zájmů České republiky a jejích občanů, považujeme za svorník všech demokratických politických směrů, kterým záleží na budoucnosti vlastní země.

Jen důsledným prosazováním suverenity můžeme zabránit tomu, aby mocné země přenášely důsledky svých nerozvážných rozhodnutí, vlastních chyb a vlastních zájmů do ekonomik menších partnerů.

Tento směr, kdy se politická strana stará na prvním místě o bezpečí, ekonomický rozvoj vlastního státu a kvalitní sociální zázemí občanů, tedy nikoliv o výhody pro zahraniční firmy, přistěhovalce a třetí země, je zcela legitimní a nabývá v zemích Evropské unie na síle. Jako příklad uvedu nedávný masivní úspěch strany Praví Finové, která se svými programovými východisky Suverenitě velmi podobá.

Pokud jde o budoucnost EU, jsem přesvědčena, že budoucí podstata evropské integrace tkví ve spolupráci suverénních členských států. Jejich role se nesmí uměle oslabovat, nesmí se nahrazovat byrokratickým rozhodováním z Bruselu. Současný unijní chaos, podpořený totalitními tendencemi tohoto uskupení je nanejvýš varovný a nabádá k ostražitosti. Musíme si zachovat vlastní měnu a nesmíme se nechat zatáhnout do dluhové krize, která by z naší země učinila vazala skomírající eurozóny a z našich občanů plátce dluhů, které nezpůsobili.

Vážené delegátky, vážení delegáti,

ráda bych se nyní zastavila u ekonomiky. Za samozřejmou součást suverenity, kterou máme v názvu, považuji zodpovědnou hospodářskou a rozpočtovou politiku, která povede ke snížení veřejného dluhu.

Nevěřím totiž, že by kterýkoliv občan ČR chtěl v budoucnu přihlížet tomu, jak naši zemi spravují úředníci Evropské centrální banky nebo Mezinárodního měnového fondu.

Cílem Suverenity je vytvořit takovou hospodářskou strategii, která použije selský rozum a opře se o geografickou polohu, průmyslovou tradici a vzdělanostní potenciál České republiky. Strategii, která nepovede naši vzdělanou, průmyslově vyspělou, sociálně solidární, kulturní a hrdou zemi do bezvýznamnosti vybrakované špinavé gubernie. Každý soudný občan musí být nutně znepokojen klesající konkurenceschopností ekonomiky, klesající úrovní vzdělání, rostoucí negramotností populace i neschopností a nerozhodností současné politické garnitury.

Za základ strategie Suverenity k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky považuji tyto kroky:

vyvázat zemi z povinnosti přijmout euro

obnovit svobodný trh s jasnými pravidly, která zamezí vytváření neoprávněných zisků

rozvíjet jadernou energetiku ve všech aspektech včetně obnovení těžby uranu a s tím spojený rozvoj přenosové soustavy

podpora výstavby kvalitní železniční, silniční, dálniční a říční sítě

podpora vzdělání a vědy s důrazem na vysokou kvalitu a náročnost všech stupňů školství
revitalizace českého zemědělství s důrazem na rozumnou ochranu přírodních zdrojů, obnovení potravinové soběstačnosti a odstranění nerovných podmínek českých zemědělců na společném evropském trhu

Nedílnou součástí programu Suverenity je sociální solidarita. Chápu ji jako pomoc státu těm, kteří kvůli zdravotnímu stavu nebo vysokému věku pracovat nemohou. Odmítám, aby pracovití lidé ať už zaměstnanci, OSVČ nebo podnikatelé museli být solidární s těmi, kteří pracovat nechtějí. Za zásadní považuji podporu rodiny, aktivní populační politiku a zachování průběžného financování důchodového systému s možností státem podporovaného individuálního penzijního připojištění. A konečně, měli bychom se pokusit zamezit existenční likvidaci lidí, uvržených do dluhové pasti. Zde mám na mysli nehorázné exekutorské praktiky, které namísto oprávněného vymáhání reálné výše dluhů devastují celé rodiny.

Vážené delegátky, vážení delegáti ustavujícího sjezdu Suverenity,

Představila jsem Vám ve stručnosti svůj program. Program, ve kterém požaduji práci, nabízím spolupráci a neslibuji zaručený úspěch. Co ale slíbit mohu je, že udělám všechno pro to, aby Suverenita změnila Českou republiku v konkurenceschopnou, vzdělanou zemi, kde se lidé nebojí stáří a kde se dobře roste našim dětem.

Děkuji Vám za pozornost

Jana Bobošíková, kandidátka na předsedkyni SBB

Praha 4. 6. 2011, ustavující sjezd SBB