Je kult 2012 cestou do záhuby lidského druhu, nebo cesta naděje? (2)
Autor: Josef Šédl | Publikováno: 06.04.2011 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
Rok 2012 se stal pro tento kult základním datem pro všechny změny. Dle novodobých apoštolů kultu 2012 se rok 2012 stává „bodem zvratu“, bodem ze kterého čiší naděje, totální transformace planety, člověka. Rok 2012 je středem i koncem současného stavu našeho světa.

Tento článek je pokračováním mého předchozího příspěvku na téma kult 2012. Nebudu se k němu již vracet a podívám se na téma kultu 2012 z jiného pohledu a s odstupem několika měsíců. Předem upozorňuji, že v mém případě nemáte před sebou jakéhokoli „bojovníka“ za pravý názor ani nic podobného, takže prosím se mnou „nebojujte“, jsem člověk dialogu. Chci pouze nastínit svůj osobní postoj k tématu, jímž se zabývám a tím je kult 2012. Pokud někoho „uráží“ mé pojmenování kult 2012, ať mi zkusí odpustit, ale jiný název mi nepřijde výstižnější než tento.

Rok 2012 jako stěžejní bod

Rok 2012 se stal pro tento kult základním datem pro všechny změny. Dle novodobých apoštolů kultu 2012 se rok 2012 stává „bodem zvratu“, bodem ze kterého čiší naděje, totální transformace planety, člověka. Rok 2012 je středem i koncem současného stavu našeho světa.

Tento bod není vnímám jako černý bod, ale jako datum plné naděje. Rok 2012 je základním dogmatem (základem) pro změny, které již probíhají. Pro apoštoly tohoto kultu je stěžejní připravovat v každém článku, sdělení, poselství čtenáře na to, že tento rok je bodem zvratu. Údajně všechna proroctví „starých“ národů směřují k tomuto bodu svými poselstvími a tedy i všechny kalendáře třeba Majský, indiánů kmene Hopi a další směřují k tomuto bodu zvratu.

Je absurdní tvrdit, že všechny starobylé kultury světa měřily čas stejným způsobem. Řeknu Vám, že z tohoto pohledu mám strach, vázání se na jeden bod v čase a prostoru je nebezpečný, stačí se poučit z vlastních chyb křesťanů (posedlost předpovídat neustále konec světa v různých falešných sektách). Je také pravdou, že v mnoha článcích se toto datum jen zmiňuje proto, aby pisatel článku dal najevo příslušnost k tomuto kultu a tím na sebe upoutal pozornost těch, jenž už své zakotvení v tomto dogmatu přijali jako jedinou cestu pro svůj duchovní směr.

Vážím si všech, kdo přemýšlejí o svém životě a zabývají se přítomností, zabývají se svojí „bdělostí“ v živé každodenní pouti a hluboce respektuji důraz na současnou proměnu člověka. Není ale od věci si důrazně sáhnout do svědomí, nakolik je datum 2012 a s ním spojený kult důležitý? Kult 2012 navazuje na hnutí nebo na směr zvaný Hnutí Vodnáře neboli populárně Hnutí Nového věku.

Nyní již tento název byl tvrdě přetransformován do „nového hávu“. Vyznávat kult 2012 je velmi, velmi populární, hlásit se k tomuto kultu patří k „duchu naší doby“. Přátelé, je důležité vědět, že vše může být jinak a varováním může být i indické vnímání času KaliYuga. Je rok 2012 časem naděje nebo časem absolutní zkázy lidstva? Ve svém srdci cítím, že bez Boha a Krista je tento věk spíš věkem totálního úpadku lidstva.

Transformace 2012

Dalším dogmatickým bodem nové víry Kultu 2012 je transformace. Je to magické slovo pro vše, co rok 2012 přináší. V současné době probíhá transformace, evoluce jako smysluplná změna ve vývoji člověka. Buď se člověk a planeta Transformuje nebo nemá šanci na pokračování – což jest základní dogma Kultu 2012.

Není na škodu přiznat, že člověk se opravdu dostal do „mrtvého bodu“ ve svém vývoji a že je nutné hluboce změnit svoje základní postoje k mnoha věcem. Tady je důležité říct, že zcela smysluplné je vnímat ekologii a totální požadavek na změnu vztahu k životnímu prostředí. Je potřeba se transformovat do smysluplného chování k našemu okolí a nežít podle hesla „po nás potopa“. To je závazek tvrdě myslet na budoucí generace lidí.

Transformace člověka je ale něco jiného. Pohled na to „co bude s člověkem dál“ je různý. Každé náboženství, každé hnutí má zcela osobitý pohled. Jiný pohled na směřování a transformaci člověka má křesťan, který má za cíl růst do podoby Krista, jiný cíl má třeba muslim, příslušník indických náboženství navazující na indické posvátné knihy. Jiný pohled má také člověk hlásící se ke kultu 2012.

Vyznavač Kultu 2012 je člověkem, jenž se chce dále vyvíjet, dále evolučně růst, dále objevovat skrytý kapitál ve svém těle a duchu. Transformace probíhá přes „vibrační“ tvořivé vlny a přeměňuje člověka v „nového“ člověka, stojícího na vrcholu současné evoluce. Tato myšlenka je stěžejním poselstvím všech článků vztahujících se ke Kultu 2012.

Je to špatný cíl? Z mnoha poselství a článků Kultu 2012 to zní jinak, poselství lásky a harmonie nezní vůbec špatně a slova útěchy potřebujeme slyšet opravdu všichni, neboť současný temný věk šlapající po člověku a jeho jedinečnosti si vyžaduje najít smysluplný osobní rozvoj. Nebezpečným je ale postoj přijímání všech falešných poselství od falešných “guruů“, jenž rádi servírují svá poselství za peníze a zabalují slova o lásce a transformaci za peníze (v rámci různých kurzů). Skutečné „duchovní poselství“ je však zdarma a to doslova, chápu vydělávání na náboženství za nejhorší hřích člověka vůči Bohu i proti člověku a týká se to jak křesťanů i ostatních náboženství včetně kultu 2012. Nechat si platit za „skryté znalosti“, za poznávání smyslu života a za poselství a léčení od andělů považuji za hrubost nejtvrdšího kalibru. Něco jiného jsou nezbytné výdaje za provoz třeba kostelů, různých chrámů a v případě mnoha náboženských skupin i třeba placení řádných služebníků dané víry, kteří slouží své komunitě. Mám pocit, že ale v případě Kultu 2012 je nejhorší varianta nejaktuálnější, každý novodobý apoštol Kultu 2012 by si měl tvrdě uvědomit, že vydělávat na víře a náboženství je nejhorší, co existuje v oblasti duchovního hledání. Zneužití lidí a jejich důvěry je varianta vedoucí do zkázy, vydělávání na těch, kdo doposud nepoznali ani část pravdy a touží po ní, je duchovní zradou.

Vykrádání náboženství a náboženských hnutí hnutím 2012

V mnoha poselstvích Kultu 2012 čteme, že všechna náboženství a duchovní hnutí mají vlastně stejná základní poselství a základní cíl. I toto se stalo základem Kultu 2012. Je až s podivem, jak se popírá jedinečnost každého jednotlivého náboženství nebo duchovního hnutí. Ne všichni myslí stejně a ne všechny cesty vedou ke stejnému cíli. Mnoho náboženství a kultů přivedlo mnohé lidi ke zkáze a do naprostého chaosu, který rozbil jejich lidství a smysl života. Týká se to i mnoha obecných již známých náboženství.

Upřímně lze říci, že stejného zločinu se dopouštějí ti, kdo se snaží „násilně“ vykrást všechna světová náboženství a náboženská hnutí“ a stmelit je za každou cenu i přes jejich vnitřní hluboké rozpory. O jedinečnosti, vzájemném respektu a možné spolupráci mluví už Prohlášení ke světovému étosu – deklarace Parlamentu světových náboženství. Najděte si ji a zjistíte, že je v něm hluboce nastíněn princip vzájemného respektu. Moje poselství zní – nevykrádat a násilně stmelovat všechny víry a vyznání do jednoho, hluboce respektovat rozdíly. Každý jedinec si musí najít svoji osobitou cestu i svoji duchovní cestu, můžeme studovat s hlubokým respektem všechna poselství. Ale zároveň musíme to svoje vyznání podrobit i přísnému zkoumání. Ježíšovo poselství je jasné – pokud má strom shnilé kořeny, těžko bude mít dobré ovoce, stejně tak zní poselství z evangelií (Bible) o domu vystavěném na písku.

http://kult2012.wordpress.com/