Proč je rezoluce 1973 (2011) RB OSN ilegální:

Při schválení rezoluce se RB OSN odvolává na čl. 2 odst. 7 Charty OSN:

Žádné ustanovení této Charty nedává Organizaci spojených národů právo, aby zasahovala do věcí, které podstatně patří do vnitřní pravomoci kteréhokoli státu, ani nezavazuje členy, aby takové věci podrobovali řešení podle této Charty; tato zásada však nebrání, aby se použilo donucovacích opatření podle kapitoly VII.

Možná opatření jsou nicméně omezena čl. 2 odst. 4 Charty OSN:

Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.

Vojenská intervence členskými státy OSN je tedy vyloučena právě Chartou OSN a pokud by k ní došlo bez legálního mandátu OSN, pak se jedná o ilegální válku ve smyslu mezinárodního práva, a ti co ji vedou, mohou být souzeni jako váleční zločinci -a to zvláště ti, jejichž země ratifikovaly Římský status Mezinárodního trestního soudu, mezi něž už patří i Česká republika. Samozřejmě bohužel jen zcela teoreticky.

Rovněž a především kapitola VII Charty OSN čl. 39 dává RB OSN mandát zasahovat pouze do mezinárodních konfliktů:

Rada bezpečnosti určí, zda došlo k ohrožení míru, porušení míru nebo útočnému činu, a doporučí nebo rozhodne, jaká opatření budou učiněna podle článku 41 a 42, aby byl udržen nebo obnoven mezinárodní mír a bezpečnost.

Schválená rezoluce, vzhledem k tomu, že Libyjská občanská válka nezasahuje mimo území Libye, je tedy jasně zcela ilegální, dle mezinárodního práva nulitní a skutečně se divím, že zase podvodníkům s mírotvorbou naletěli a některý z těch 5ti států, které se v RB OSN zdrželi hlasování, rezoluci nevetoval. Silně se totiž zdá, že již nyní jen po pár dnech toho litují a vystupují proti intervenci. (Rusko, Čína, Indie, Brazílie, Německo)

Proč je intervence do Libye, za pomoci stovek řízených střel proti pozemním cílům, na níž se podílí i "pan Nobelova cena míru" Obama ilegální? A proč jde proti tomu snad jedinému alespoň morálnímu ospravednění oné rezoluce RB OSN - ochraně civilistů?

Protože právě ti byli už téměř okamžitě po jejím začátku zabiti a zraněni.

A vzhledem k tomu, že rezoluce ospravedlňující tuto intervenci je ilegální, což musely ti, kteří ji schválili, odpočátku vědět, jedná se o válečné zločiny.

Nehledě na to, že Kaddáfího režim po schválení rezoluce vyhlásil příměří a tím pádem k vojenské intervenci už nebyl zjevný důvod, naopak, vedla k dalšímu závažnému ohrožení civilistů v Libyi.

Protokol II Čtvrté Ženevské Konvence o ochraně obětí vnitřních ozbrojených konfliktů, kterou ratifikovala Francie i Spojené království (a rovněž Česká republika) článek 3 o nevměšování stanoví:

1. Žádné ustanovení tohoto Protokolu nebude uplatňováno s cílem zasáhnout do suverenity státu nebo povinnosti vlády udržovat a znovu zavádět všemi zákonnými prostředky právo a pořádek ve státě nebo bránit národní jednotu a územní celistvost státu.

2. Žádné ustanovení tohoto Protokolu nebude vykládáno jako oprávnění k přímému nebo nepřímému vměšování z jakéhokoli důvodu do ozbrojeného konfliktu nebo do vnitřních nebo zahraničních záležitostí Vysoké smluvní strany, na jejímž území k tomuto konfliktu došlo.

Protokol se právně vztahuje i na USA, přestože tam nikdy nebyl ratifikován, a to podle rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve věci Nicaragua (1986), který označil zásadu nevměšování za mezinárodní obyčejové právo právě ve sporu proti USA.

Našim představitelům, zejména pak p. Schwarzenbergovi a p. Vondrovi, lze tedy jen doporučit, aby se zcela zdrželi jakékoliv politické nebo materiální podpory probíhající ilegální intervence do Libye, natožpak se do ní pokoušeli zatahovat NATO, protože to by jednoznačně znamenalo jejich spoluvinictví na válečných zločinech, za které by mohli být odsouzeni i k doživotí a každopádně se možná nikdy už nepodívat do států, které ratifikovaly Římský status, tak jako se G. Bush ten bývalý "nejmocnější muž světa" už možná nikdy nepodívá do Švýcarska.

Nemám rád Muammara Kaddáfího, a vůbec by mi nevadilo, kdyby ho rebelové sesadili, neboť mám za to, že svoboda je o tom, že si lidé vezmou své věci do vlastních rukou, a také proto, že se jasně jedná o krutovládce. Nicméně jeho kroky k znovudobytí země lze celkem ještě chápat, protože si jasně snaží zachránit vlastní kůži. Avšak to, co převádí oficiálové z Francie, Spojeného Království a USA - zcela nepokrytě bažící ne po ochraně civilistů, ale po zabití Muammara Kaddáfího (zřejmě proto, aby o určitých věcech, týkajících se příkladně p. Sarkozyho nepromluvil), opět ohrožujíc samé základy stability mezinárodního řádu - to skutečně zavání naprostou ztrátou zdravého rozumu a respektu k mezinárodnímu právu a jako takové by mělo být tvrdě ztrestáno. Zda se to ale stane je v tomto stále hnusnějším světě, kde vládnou větší a ještě větší psychopati, spíše málo pravděpodné.

Švédské Královské Akademii každopádně narhuji okamžité zahájení řízení pro odejmutí Nobelovy ceny za mír panu Obamovi za účast na válečných zločinech, které se s nositelstvím této ceny neslučuje. Ostatně nejsem sám, kdo vidí, že ji tehdy stejně dostal spíše za sliby, než za skutečně vykonanou práci pro mír mezi národy. Jsem zvědav, zda se ke mě někdo připojí.

janzeman.blog.iDNES.cz