Daniel Solis: Proč kandiduji za NE Bruselu
Autor: Daniel Solis | Publikováno: 14.05.2014 | Rubrika: V BRUSELU
Ilustrace
Když jsem byl poctěn pozvánkou účastnit se evrokandidátky NE Bruselu – Národní demokracie, velmi mne to potěšilo. S lídrem a předsedou strany Adamem B. Bartošem se totiž znám osobně již dlouho a několikrát jsem měl příležitost s ním spolupracovat na nejrůznějších domácích i zahraničních politických kauzách. Spojuje nás společný názor na skutečnost, že se ve světě odehrává lítý boj dobra proti zlu. Tento boj se promítá velmi významně i v mediální sféře, nejen duchovní.

Když jsem byl poctěn pozvánkou účastnit se evrokandidátky NE Bruselu – Národní demokracie, velmi mne to potěšilo. S lídrem a předsedou strany Adamem B. Bartošem se totiž znám osobně již dlouho a několikrát jsem měl příležitost s ním spolupracovat na nejrůznějších domácích i zahraničních politických kauzách. Spojuje nás společný názor na skutečnost, že se ve světě odehrává lítý boj dobra proti zlu. Tento boj se promítá velmi významně i v mediální sféře, nejen duchovní.

Média propojují sféru duchovní se sférou hmotnou a jsou tím pádem důležitým „převozníkem“ poselství pocházejícího ze světa idejí do lidské reality. Existuje, a to je zcela zřejmé, nějaký vlivový okruh, který významným způsobem dlouhodobě usiluje o negativní transformaci společnosti na celém světě. Za tímto účelem vytváří ideologické obrazy, které rozvíjí relativně v delší časové perspektivě, než je modernímu člověku blízké. Touto taktikou se vytvářené obrazce manifestují lidskému vědomí jen velmi podprahově. Je velmi těžké je registrovat vědomě. Ne každý je toho schopen. Pokud se tyto obrazce zla manifestují v realitě, může být jejich působení nezvratné. Stávají se skutečností. Nejsnazší je tyto vzorce identifikovat během jejich přepravy, tedy v mediích. Tam jsou nejzranitelnější, tam jsou nejzřetelnější. Říká se jim lži. Adam B. Bartoš je nadaný darem tyto lži odhalovat, identifikovat jejich původce a ukázat na ně prstem, označit je. To je v boji proti ujařmení člověka a spoutání jej do pasti lží velmi důležitý talent a velmi statečný počin.

Tvář lháře je totiž amorfní, proměnlivá a různorodá. Lhář mění barvy, mění podoby a postupuje ve své zlé hře velmi rafinovaně. Nenechá se uchopit ani polapit. Nepřizná svou lež a nikdy se nevzdává.

„Po jejich ovoci poznáte je“, praví se. Jejich ovoce je hořké a plodí zkázu, bolest a utrpení. Jméno toho ovoce je válka, nenávist, chudoba a otroctví. Jejich jedovaté stromy nesmí proto být opyleny, neměly by ani rozkvést svými květy zla.

Jedním takovým kmenem je právě Evropská unie. Jen málokdo vidí do jejího nitra, aby odhalil, že místo životodárné mízy v jejích kořenech proudí jed a žíravina. Mnozí nicméně tuší, že její plody nebudou sladké… Její nitro je ztrouchnivělé a prohnilé, sžírané plísní a otrávené chorobou.

Je nutné se postavit zlu. Je nutné odhalit lži lháře a strhnout jeho masku. Pod ní se skrývá smrt a poroba.

Lhář láká na vějičku bezbranné a lehkověrné. Kupuje se lidi krásnými řečmi o míru a svobodě, ale přitom chystá válku a útlak. Jeho sídlo je v Bruselu. Proto považuji za správné říci právě ono odhodlané a rezolutní NE Bruselu! Ne lži a přetvářce. Ne zlu, které se plíží jako jedovatá zmije naším světem a plive svůj jed do lidských srdcí. Pod falešnou morálkou a lživou politickou korektností umlčuje naše hlasy a znehybňuje naši mysl. Překrucuje pravdu a přetváří přirozenost. Našeptává nesmyslná pravidla o tom, co je správné a co je špatné. „Správné je špatné a špatné je správné“ - vkrádá se do našich snů, jako noční můra, vlamuje se do našich každodenních životů regulacemi a nařízeními těch nejabsurdnějších forem. Uštkla naše správce velkorysými toky peněz a přísliby blahobytu. A sykot jejích lží k nám doléhá z televizních obrazovek, z rozhlasových reproduktorů, ze stránek novin a z monitorů počítačů, tabletů a mobilních telefonů, téměř nepřetržitě.

Proto je nutno bojovat. Je to boj za svobodu a zdraví mysli v první řadě. Je to boj o svobodnou budoucnost, o životy našich potomků. Boj za mír a za nezávislost. Není čas váhat, není čas otálet. Odhodlaně musíme čelit stahujícím se závitům byrokratického hroznýše, bratra jedovaté zmije, který utahuje naši svobodu pomalu ale jistě.

Přidávám se k tomuto boji. Lháře je nutno odhalit a usvědčit. Zmiji se musí vytrhat jedovaté tesáky a hroznýši utrhnout hlava. Tento náš národ musí znovu získat svoji svobodu, aby mohl vynikat svými talenty a volně dýchat a být rovnocennou součástí rodiny světových národů. Nesmíme se stát obsazeným políčkem na šachovnici nadnárodních finančních elit! Buďme svoji! Nebojme se! Jsme srdcem Evropy. Nenecháme se spoutat řetězy Molocha.

Pevně věřím, že uspějeme, protože lež má krátké nohy. Lhář zde neobstojí, brzy bude usvědčen a zapuzen. Jeho maska bude stržena, jeho pravá podstata vyjde najevo. Již déle nebude klamat prázdnými sliby, ale skončí potupen na pranýři pravdy.

Možná že boj dobra se zlem nikdy neskončí, ale zlo nebude mít navrch, pokud spravedliví lidé nebudou lhostejní k životu a dokud budou tlouci odvážná srdce těch, kteří se nevzdávají.

Odhalujme proto mediální lži, manipulaci a licoměrnou válečnou propagandu anonymních nevolených velkokapitalistů, kteří nenasytně slouží chrámu Lháře a nosí ochotně na jeho oltář lidské oběti. Bojujme společně proti lži a překrucování skutečnosti. Nedopusťme, aby nám byla uloupena naše jsoucnost. Nepřijímejme nepřirozenost, kterou nám jedovatá Zmije prostřednictvím své bruselské byrokracie vnucuje. Nedopusťme ujařmení eurodluhem našich budoucích generací a nezraďme odkaz našich předků, zejména těch, kteří za nás a naši vlast položili své životy! Řekněme společně NE Bruselu!

www.nebruselu.cz