Studie 9/11 (44) Babylón
Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 24.02.2014 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
Od doby sepsání knihy Zjevení žádné město s charakteristikami popisovaného Babylónu nebylo doposud takovýmto způsobem zničeno. Je to čistě soukromá hypotéza, ale není vyloučené, že popisovaným Babylónem v knize Zjevení může být město New York, alespoň v současnosti nelze najít jiné město, které by odpovídalo tolika uvedeným charakteristikám Babylónu, a je tudíž možné, že nás čeká katastrofa v podobě dopadu velkého asteroidu.

Ve Zjevení Janově je popsáno veliké město Babylon. Zj14,8 – Za ním letěl druhý anděl a volal: ,,Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ Zj16,18-19 – A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. Zj17,4-5 – Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Zj17,18 – ,,Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.“ Zj18,2-5 – Zvolal mohutným hlasem: ,,Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka, neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“ A slyšel jsem jiný hlas z nebe: ,,Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.“ Zj18,9-24 – Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města; z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: ,,Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!“ A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru, skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a zajatců. Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky. Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat: ,,Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami - a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!“ A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: ,,Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!“ A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: ,,Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí - a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“ Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: ,,Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky. Nikdy už v tobě nezazní hudba, neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů, nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy; ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi.“

 

New York, který je někdy považován za hlavní město světa, je jedno z největších a nejlidnatějších měst na světě (viz Zj – ,,….padl veliký Babylón….to veliké město se roztrhlo….bude svržen Babylón, to veliké město.…“). New York je přístavní město (viz Zj – ,,….všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit.… tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí….“). New York je bohaté město, je to centrum světového obchodu (viz Zj – ,,…. bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu….kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží….Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli.…tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami.… tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí….“). V některých částech New Yorku je celkem vysoká kriminalita, snad 10% jeho obyvatel jsou homosexuálové, Newyorčané žijí dost konzumním způsobem života, atd. (viz Zj – ,,….Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi….“) V New Yorku na Wall Street sídlí finanční oligarchie, o které mnoho zdrojů tvrdí, že ovládají celosvětový obchod a většinu toků peněz (viz Zj – ,,….Tvoji obchodníci vládli světem….“). Podle mnohých zdrojů byli a jsou lidmi z Wall Street financovány a ovládány mnozí diktátoři, prezidenti, různé politické režimy, atd. (viz Zj – ,,….veliké město, panující nad králi země….“). Podle mnohých zdrojů se o mnoha válkách, válečných konfliktech a převratech rozhoduje právě v New Yorku, a lidmi z Wall Street byli a jsou také podporovány a financovány (viz Zj – ,,….ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi….“). 11. září, kdy byl spáchán útok na věže WTC, došlo k požáru, při čemž obrovský dým byl vidět několik hodin a mnoho kilometrů daleko (viz Zj – ,,….až uvidí dým hořícího města….až uvidí dým toho hořícího města….“).

 

U balvanu, těžkého jako mlýnský kámen a vrženého silným andělem do moře ke zničení Babylónu, se teoreticky může jednat o nějaký větší asteroid, který by měl dopadnout do moře blízko pobřeží tohoto města. Dopad takovéhoto asteroidu do moře v blízkosti pobřeží by zaručeně způsobil obrovskou vlnu tsunami, která by jistě zatopila přímořské oblasti a i takto veliká města jako New York nebo ve Zjevení Janově popisovaný Babylón.

 

Od doby sepsání knihy Zjevení žádné město s charakteristikami popisovaného Babylónu nebylo doposud takovýmto způsobem zničeno. Je to čistě soukromá hypotéza, ale není vyloučené, že popisovaným Babylónem v knize Zjevení může být město New York, alespoň v současnosti nelze najít jiné město, které by odpovídalo tolika uvedeným charakteristikám Babylónu, a je tudíž možné, že nás čeká katastrofa v podobě dopadu velkého asteroidu.

 

Může to však celé být jeden velký omyl, jiné charakteristiky Babylónu tolik New Yorku neodpovídají, a některé charakteristiky by se daly vyložit i jinak, vše ale samozřejmě ukáže budoucnost.

 

pokračování příště