Žijeme v apokalypse? (5) Armageddon na nedalekém obzoru
Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 10.10.2013 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace
Politicky nekorektní prognózy budoucího osudu Evropské unie (a západní civilizace obecně), která bude čelit islamizačnímu tlaku a masovému islamistickému teroru, očekávají občanskou válku, která nevyhnutně nastane jako akt vzdoru proti nárůstu zvěrstev páchaných islámskými teroristy na nevěřících domorodých Evropanech, kteří příliš pozdě procitnou a pochopí, jak ďábelského hada si vlastně hřáli na prsou.

Kamenem úrazu, který rozvrátí a zničí Euroatlantickou civilizaci coby součást impéria Děvky a Šelmy, je islámská imigrace a její populační expanze, která je oproti domorodým zápaďanům x - násobná. Při tradiční zášti islámské zločinecké ideologie vůči křesťanskému světu a „nevěřícím“ obecně, se s přečíslením (a nemusí to být jen populačním přečíslením ale plošně aplikovaným islamistickým terorismem) muslimské populace v Evropě změní poměr politických sil. Druhotně to bude znamenat to, že nukleární výzbroj, jíž Evropa vlastní, se stane (ať po dobrém či po zlém) disponibilní silou v té době již vládnoucích radikálních islámských vůdců.

 

Politicky nekorektní prognózy budoucího osudu Evropské unie (a západní civilizace obecně), která bude čelit islamizačnímu tlaku a masovému islamistickému teroru, očekávají občanskou válku, která nevyhnutně nastane jako akt vzdoru proti nárůstu zvěrstev páchaných islámskými teroristy na nevěřících domorodých Evropanech, kteří příliš pozdě procitnou a pochopí, jak ďábelského hada si vlastně hřáli na prsou.

 

Tuto neblahou situaci vnitřního rozvratu klíčového království Děvky a Bestie, tj. Evropské unie – USA, potažmo euroatlantické civilizace, předjímá Janovo Zjevení v kap. 17/16 těmito slovy; Deset pak rohů kteréž s viděl na šelmě, ti v nenávist vezmou nevěstku a učiní ji opuštěnou a nahou a tělo její jísti budou a ji páliti budou ohněm. Tento citát mrazivě předjímá osud, který současnou multikulturně dezintegrovanou západní civilizaci postihne. Naivní idiotická důvěra osnovatelů NWO ve vděčnou loajalitu islámských petrodolarových donátorů a kontrolovatelnost jejich globalizačních psů - džihádistů bude obnažena jako fatální sebevražedný blud, a islám nejen že nebude manipulačním nástrojem nového světového řádu, ale bude vnitřním zhoubcem civilizací, které s ním obcovali.

 

Euroatlantická civilizace se skrze rozvratné působení islámu ponoří do občanské potažmo světové války, a bývalí spojenci a opory US Babylonské děvky se stanou jejími nepřáteli. Oněch „deset rohů – králů“ nelze brát doslova, ale spíš jako množství spojenců – navíc je otázkou, kolik jich potáhne s US Babylonskou děvkou za jeden provaz ve finále.

 

Jakkoli se momentálně může zdát tato perspektiva absurdní, tak během max. několika desítek let, až bude obyvatelstvo Evropy tvořeno z větší části muslimy, zpracovanými islamistickou propagandou, bude perspektiva vnitřního rozkladu NATO a válka bývalých spojenců velmi reálnou perspektivou.

 

Konec Babylonské děvky – Toho města velikého, kteréž má království nad králi země. – je v Janových vizích popsán jako překvapivě náhlý akt destrukce, která proběhne v jednom dni a v jedné hodině; Zj.18/8,9,10. Protož v jeden den přijdou rány jeho, smrt a pláč a hlad, a ohněm spálen bude; nebo silný jest pán, který ho potupí. I plakati ho budou a kvíliti nad ním králové země, kteříž s ním smilnili a svou rozkoš měli, když uzří dým zapálení jeho, zdaleka stojíce pro bázeň muk jeho a řkouce. Běda, běda, veliké město Babylon, to město silné, že jedné hodiny přišel odsudek tvůj.

 

Prudkost a náhlost zániku zvrhlého multikulturně smilnícího nového Babylonu, svým charakterem odpovídá použití nukleární zbraně, či střetu země s asteroidem. Janova vize mocného anděla zvěstujícího jeho zánik, jednoznačně asociuje efekty, které vznikají při extrémní explozi (nukleární či meteorické). Jan ve své nadčasové vizi nahlíží na proces mocné zničující exploze, a protože nemá interpretační mapu, kterou by jeho archaická mysl použila k výkladu tohoto děsivého fenoménu, chápe ji a prezentuje jako akt zjevení anděla Boží pomsty a úder jeho moci.

 

Viz Zj.18/1 Potom pak viděl jsem Anděla sestupujícího z nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým : padl, padl Babylon veliký… *

 

Boží úder“ proti Babylonu svým charakterem nabízí i možnost dopadu asteroidu, efekty tohoto střetu by byly obdobné, protože země by byla před dopadem silně ozářena světlem a vzápětí i mocným řevem exploze, která by byla daleko zhoubnější než výbuch nukleární bomby. Tuto hrozivou alternativu navíc předjímá i Kap. 6/12-15 a 16/17-20.

 

I pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a aj zemětřesení veliké stalo se, a slunce zčernalo, jako pytel žíněný a měsíc byl všecken jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi, jako dřevo fíkové smítá z sebe ovoce své,když od velkého větru kláceno bývá, a nebe schovalo se jako kniha zavřená, a všeliká hora a ostrovové z místa svého pohnuli se.

I stali se zvukové a hromobití a blýskání, i zemětřesení stalo se veliké, jakéhož nebylo, jakž jsou lidé na zemi, zemětřesení tak velikého. I roztrhlo se to veliké město na tři strany, a města národů padla. A všickni ostrovové pominuli a hory veliké nejsou nalezeny. A kroupy jak centnéřovi veliké pršely z nebe na lidi. I rouhali se lidé Bohu nebo velmi veliká byla ta jejich rána.

 

Tyto strašlivé vize svým charakterem odpovídají procesům, které by nastaly po střetu země s asteroidem (Rojem asteroidů). Obrovské zemětřesení globálního rozsahu by bylo následným jevem po dopadu a narušení zemské kůry. Do atmosféry by bylo vmeteno obrovské kvantum vodní páry prachu a zplodin, které by způsobily zatmění slunce i měsíce. Vize hrozí zánikem (zaplavením) ostrovů i hor tak lze očekávat, že budou přinejmenším dočasně pohlceny vlnou tsunami, to podružně indikuje, že místem dopadu bude i oceán.

 

Na těchto vizích je nejděsivější jejich stáří, předbíhají svoji dobu o téměř dva tisíce let a to s věcně realistickým popisem „technických“ detailů, které v té době nemohly být známy. Až současná věda je schopna vytvořit model toho co by se dělo při zásahu planety větším asteroidem resp. globálním nukleárním konfliktem.

 

Střet země s asteroidem je vděčným tématem katastrofických filmů, ale to že s noční můrou člověka dvacátého století se seznámí někdo o dva tisíce let dříve bez intelektuálně technologického zázemí, které tuto hrozbu poznalo a vymodelovalo až díky současným znalostem naší planetární soustavy, odkazuje na inteligenci přesahující náš časoprostor a jeho standartní známé a ověřené fyzikální zákony.

 

Starozákonní Proroctví Daniele proroka pracuje s obdobnou vizí – konceptem civilizační velmoci – šelmy, jejíž zánik bude způsoben „kamenem, kterýž nebyl v rukou“.

 

40. Království pak čtvrté bude tvrdé jako železo. Nebo jakož železo drobí a zemdlévá všecko, tak, pravím, jako železo, kteréž potírá všecko, i ono potře a potříská všecko.
41. Že jsi pak viděl nohy a prsty z částky z hliny hrnčířské a z částky z železa, království rozdílné znamená, v němž bude něco mocnosti železa, tak jakž jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou.
42. Ale prstové noh z částky z železa a z částky z hliny znamenají království z částky mocné a z částky ku potření snadné.
43. A že jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou, ukazuje, že se přízniti budou vespolek lidé, a však nebude se přídržeti jeden druhého, tak jako železo nedrží se z hlinou.
44. Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude zkaženo, a království to na žádného jiného nespadne, ale ono potře a konec učiní všechněm těm královstvím, samo pak státi bude na věky,
45. Tak jakž jsi viděl, že se s hory utrhl kámen, kterýž nebýval v rukou, a potřel železo, měď, hlinu, stříbro a zlato. Bůh veliký oznámil králi, co býti má potom, a pravý jest sen ten i věrný výklad jeho.

 

Šelma ve snu Nabuchodonozora (ve výkladu Daniele) trpí obdobným problémem, jako ta „Janova“. Je zkažená a oslabená vlastním (kosmopolitně multikulturním) smilstvím, je to obr na nohách ze „železa a bláta“ – nesourodá a nejednotná mnohonárodní směs - a tato systémová slabost se stane spolupříčinou kolapsu a zániku této velmoci – civilizačního komplexu. Šelma – světovládná velmoc, která spočívá na vratké a nesourodé směsici hlíny a železa svým splácaným charakterem synchronně koresponduje s multikulturním civilizačním slepencem, do kterého je transformována Euroamerická civilizace.

 

Kámen, kterýž nebyl v rukou a který zničí tento civilizační komplex – Šelmu bude příčinou nástupu nového – „Božího království“. Tato okolnost signalizuje, že ono apokalyptické finále (alias konec starého známého světa) kolem kterého krouží většina kapitol zjevení svatého Jana, má být skutečně korunováno srážkou země s asteroidem či snad s rojem asteroidů. Kataklyzmatickou srážku s asteroidem ošklivě zasvěceným způsobem, předjímá kap 6 Zj.

 

12. I pohleděl jsem, když otevřel pečet šestou, a aj, země třesení veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako krev. 13. A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá s sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. 14. A nebe se schovalo jako knihy zavřené, a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se. 15. A králové země, i knížata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i každý služebník, i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v skalí hor, 16. A řekli horám a skalí: Padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka. 17. Nebť jest přišel den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci ostáti?

Ve stejném duchu informuje i 8 kapitola Zjevení 6. A těch sedm andělů, kteříž měli sedm trub, připravili se, aby troubili. 7. I zatroubil první anděl, a stalo se krupobití a oheň smíšený se krví, a svrženo jest to na zem. A třetí díl stromů shořel, a všecka tráva zelená spálena jest. 8. Potom zatroubil druhý anděl, a uvržena jest do moře jako hora veliká ohněm hořící. I učiněn jest krví třetí díl moře. 9. A zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteráž měla duši, a třetí díl lodí zhynul. 10. A [vtom] třetí anděl zatroubil, i spadla s nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod.

11. A jméno hvězdy té bylo Pelynek. I obrátil se třetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byly zhořkly. 12. Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest třetina slunce, a třetina měsíce, a třetí díl hvězd, takže se třetí díl jich zatměl, a třetina dne nesvítila, a též podobně i noci. 13. I viděl jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe, a praví hlasem velikým: Běda, běda, běda těm, kteříž přebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž mají troubiti.

 

Výčet hrůz, kterými hrozí uvedené kapitoly lidstvu, je ošklivě synchronní s efekty, které produkují technologie vyvinuté člověkem. Přírodní katastrofy, vymírání živočišných druhů, použití zbraní tak hrozných, že živí budou závidět mrtvým, znečištění atmosféry a zatmění. To vše může snadno nastat, pokud budou otevřeny „brány pekla“ a lidstvo spáchá nukleární sebevraždu. Tyto hrůzy mohou – mají být završeny již zmíněným střetem země s asteroidem, resp. rojem asteroidů a až po této apokalyptické katarzi má být nastoleno zaslíbené Boží království na zemi.

 

V souvislosti s těmito hrozbami je celkem akutní otázkou, zda kometa Ison, která bude v závěru roku 2013 míjet Slunce, splní předpoklady astronomů a mine Zemi v bezpečné vzdálenosti. Protože se ke Slunci přiblíží na pouhý jeden milion kilometrů tak je možné, že zanikne – pokud je tvořena ledem a prachem. Je li však tvořena i kosmickým kamením, může se stát, že zanikne jen její odpařitelná část a dále bude pokračovat jen „to kamení“. Za těchto okolností, by se změnila její hmotnost a setrvačnost mohla by se radikálně změnit i její dráha a Země by mohla čelit „dešti kamenů velkých jako centnéřové“ a Apokalypsa by se stala realitou.

 

Jakkoli Janovo Zjevení působí iracionálním vypjatě náboženským dojmem, tak jeho podstatná část vystihuje řadu reálií naší nedávné minulosti a současnosti, které jsou až na svůj věk 2000 let, suše racionálním dokumentem - varováním od někoho mimo náš čas a naši dimenzi. Autor těchto řádků doufá, že reálnější hrozbou naší planetě bude až asteroid Apofis – ( 2029 – 2036) protože v té době bude synchronně kulminovat i rozval a destrukce vazalských dominií US Babylonské Děvky (zvláště Evropské unie) Islámem. Nicméně přeci jen si současné okolnosti žádají zvýšenou bdělost a prakticky též vývoj - budování pojistek pro budoucí přežití lidstva a zvláště pak Bělocha v civilizované podobě.

 

*(Viz vizuálně asociační odkaz foto -http://robinwestenra.blogspot.cz/2013/06/us-pre-emptive-nuclear-strike-policy.html)

 

čtěte také:

Žijeme v Apokalypse?

Žijeme v Apokalypse? (2)

Žijeme v Apokalypse? (3) Jsou USA "Babylonskou děvkou" z Janova Zjevení?

Žijeme v Apokalypse? (4) Sunnitský Islám jako cílová alternativa globální non nacionální civilizace?