Slavná vzpomínka na budoucnost. Evropa se sjednocuje a Antikrist přichází
Autor: Ladislav Zemánek | Publikováno: 08.09.2013 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace
Zpočátku se v jednotném evropském svazu (Spojených státech evropských) ještě udržuje demokracie. Jenže brzy se jeho zasvěcení vůdcové rozhodnou předat všechnu moc jedinému člověku, aby zabránili hrozícímu rozpadu říše. A brzy se tento muž stane světovládcem, novým mesiášem přinášejícím mír a blahobyt. Skoro všichni uvěří. Pravdu pochopí jen nemnozí – na svět přišel Antikrist. Konec se přiblížil.

Taková vize vyvolala v době svého vzniku vlnu nepochopení a posměchu. Jen málokdo si na jaře roku 1900 dokázal představit, že sjednocená Evropa, o níž jeden z nejvýznamnějších ruských myslitelů Vladimir Solovjov ve své Legendě o Antikristu psal, se za pouhých sto let stane téměř skutečností.

Zpočátku se v jednotném evropském svazu (Spojených státech evropských) ještě udržuje demokracie. Jenže brzy se jeho zasvěcení vůdcové rozhodnou předat všechnu moc jedinému člověku, aby zabránili hrozícímu rozpadu říše. A brzy se tento muž stane světovládcem, novým mesiášem přinášejícím mír a blahobyt. Skoro všichni uvěří. Pravdu pochopí jen nemnozí – na svět přišel Antikrist. Konec se přiblížil.

Míšení, přistěhovalectví a sociální problémy

„Dvacáté století po Kristu bylo obdobím posledních velkých válek, nepokojů a převratů,“ píše Solovjov. Příčinou těchto válek bylo hnutí panmongolismu, který vznikl v Japonsku a jehož cílem bylo sjednocení všech národů Asie a boj proti Evropanům. Asiaté si Evropu podmaňují a půl století jí vládnou. Během těchto let dochází k míšení západních a východních myšlenek a konceptů, k jakési renesanci alexandrovského synkretismu, k renesanci helénismu.

Evropa trpí silným přistěhovalectvím z Dálného východu, což silně destabilizuje sociální rovnováhu. Vládnoucí kruhy sice hledají řešení, žádné z jejich opatření však situaci nelepší. Spolu s tím sílí „činnost tajných společenských organizací, které vytvoří širokou celoevropskou smlouvu s cílem vyhnat Mongoly a obnovit evropskou nezávislost.“

Rodí se Evropská unie. A zároveň Antikrist

Vypukne široké povstání a evropské národy opět získávají svobodu. Rodí se však něco dalšího – Evropská unie. Má zajistit svobodu, demokracii a mír. Ve sjednocené Evropě už sice nevládne hrubý materialismus (jenž je výplodem toho nejprimitivnějšího pohledu na svět, když realitu ztotožňuje s hmotou), ale ani křesťanství. Daří se naopak pseudoduchovním proudům, kterým dal vzniknout kulturní a náboženský synkretismus.

A právě v lůně tohoto spiritualismu se zrodí neobyčejný člověk, mnohými považovaný za nadčlověka. „Byl ještě mladý, ale díky své genialitě se ve svých třiatřiceti letech daleko široko proslavil jako vynikající myslitel, spisovatel a veřejný činitel,“ vypráví Solovjov. Věřil sice v dobro, Boha i Mesiáše, ale miloval ve skutečnosti jenom sebe. Bohaté dary, jichž se mu od Něho dostalo, v něm probudily přesvědčení o vlastní nadřazenosti. Začal se stavět nad Krista, jehož pokládal za pouhého svého předchůdce.

Zednáři z evropské vlády odevzdávají moc do rukou jediného

 „Přicházím jako poslední, na konci dějin, právě proto, že jsem dokonalý, konečný spasitel. Kristus je mým předchůdcem. Jeho posláním bylo ohlásit a připravit můj příchod… Kristus přinesl meč, já přinesu mír. On hrozil zemi strašným posledním soudem. Ale vždyť posledním soudcem budu já, a můj soud nebude pouze soudem spravedlnosti, ale také soudem milosti. V mém soudu bude i spravedlnost, ne však spravedlnost odplácející, ale spravedlnost třídící. Všechny roztřídím a každému dám podle jeho potřeb!“ hlásal „velký“ člověk.   

Zjeví se mu ďábel a on se dává do jeho služeb. Sepisuje dílo, kterým dobude svět; nazve ho Otevřenou cestou k univerzálnímu míru a blahobytu. Na lidi působilo jako zjevení. Mocní tohoto světa v něm nalezli svého vyvoleného. Proto mu zasvěcení zednáři z evropské vlády svěřili neomezenou moc. Hrozilo totiž, že se Evropská unie rozpadne. A tomu bylo nutno za každou cenu zabránit. „Ve svazové radě ani ve stálém světovém komité nevládla jednomyslnost, protože ne všechna místa se podařilo obsadit pravými, do věci zasvěcenými zednáři. Nezávislí členové komité uzavírali separátní dohody a hrozila nová válka. Tehdy se ,zasvěcení‘ usnesli odevzdat výkonnou moc do rukou jedné osoby, která měla mít dostatečnou plnou moc.“  

pp

Antikrist a ďábel, detail fresky Luca Signorelliho

Antikrist dal lidstvu chléb a hry

V prvním roce své vlády dokázal ovládnout celý svět. Ve druhém lidstvu zajistil rovnost všeobecné sytosti, ve třetím roce mu dal podle staré římské zásady panem et circenses i hry. Na řadu pak přišla otázka náboženská. Křesťanů už zbývalo jen málo, jejich víra však byla o to ryzejší. Papežství bylo vyhnáno z Říma a útočiště nalezlo v Petrohradu, ale přišlo téměř o všechnu moc. Protestanti se své víry buď úplně vzdali, anebo se přiblížili ke katolíkům, k nimž se připojila i nemalá část anglikánů. Pravoslavných také ubylo, ale navrátili se k nim starověrci a některé další malé sekty. Celkově lze říci, že jednotlivé křesťanské proudy se sobě navzájem přiblížily.

Zpočátku všichni křesťané nového světovládce podporovali, neboť podlehli jeho slovům o míru a štěstí. Ve třetím roce jeho vlády však mnozí začali pochybovat. Proto se rozhodl svolat do Jeruzaléma všeobecný sněm, na němž chtěl opět získat jejich důvěru. V čele katolíků stál papež Petr II., v čele pravoslavných starec Jan a protestanty vedl nejučenější německý teolog Ernst Pauli.

Chce být pravým vůdcem křesťanů

Na přítomné křesťany se světovládce obrátil a žádal je, aby ho uznali za svého vůdce. „Křesťané všech vyznání! Moji milovaní poddaní a bratři! Od počátku své vlády, kterou Nejvyšší požehnal takovými podivuhodnými a slavnými činy, neměl jsem ani jednou důvod k nespokojenosti s vámi; vždycky jste plnili svoji povinnost podle víry a svědomí. To mi ovšem nestačí. Moje upřímná láska k vám, milovaní bratři, žízní po vzájemnosti. Chci, abyste mne – ne z povinnosti, ale z upřímné lásky – pokládali za svého pravého vůdce v každém boji ve prospěch lidstva.“

Všechny se pokusil uplatit. Katolíkům nabídl návrat papežství do Říma, pravoslavným muzeum, které bude uchovávat staré tradice, a protestantům svobodné biblické bádání a peníze na jeho podporu. Téměř všichni přítomní se mu poddali. Jen nevelká skupina kolem Petra, Jana a Pauliho odmítla, dokud veřejně nevyzná Ježíše Krista.

Jeho pravá tvář odhalena

„Velký vladaři!“ obrátil se na něho starec Jan. „Nejdražší v křesťanství je nám sám Kristus – on sám, od něj je všechno, protože víme, že v něm přebývá tělesně všechna plnost Božství. Ale i od tebe, pane, jsme ochotni přijmout jakékoli dobro, pokud v tvé štědré ruce spatříme svatou ruku Kristovu. A na tvou otázku, co pro nás můžeš udělat, je tu naše přímá odpověď: Vyznej tady teď před námi Ježíše Krista, Syna Božího, který přišel v těle, vstal z mrtvých a opět přijde – vyznej ho a přijmeme tě s láskou jako pravého předchůdce jeho druhého slavného příchodu.“

Ale to učinit nemohl. Krista totiž nenáviděl. A tak mlčel. V tu chvíli se odhalila jeho pravá tvář – on byl Antikristem! Na místě nechal zabít Jana i Petra, jenž ho krátce předtím proklel. Ernst Pauli nato prohlásil: „Ve jménu jediného Spasitele, našeho Ježíše Krista. Sněm církví Božích, který se sešel v Jeruzalémě, po tom, co náš přeblahoslavený bratr Jan, představitel východního křesťanství, usvědčil velkého podvodníka a nepřítele Božího, že je pravým Antikristem předpovídaným v Písmu svatém, a po tom, co ho náš přeblahoslavený otec Petr, představitel západního křesťanství, podle zákona a pravdy okamžitě navěky vyobcoval z církve Boží, teď se před těly těchto dvou svědků Kristových, zabitých pro pravdu, rozhoduje: Přerušit veškeré styky s vypuzeným a s jeho ubohým shromážděním, odebrat se na poušť a vyčkávat nevyhnutelného příchodu našeho pravého vládce Ježíše Krista.“

pp

Vladimir Sergejevič Solovjov (1853-1900)

Židé Antikrista uznali za Mesiáše

Opustili Jeruzalém a odešli na pahorky u starobylého Jericha. Mezitím Antikrist rozhodl o sjednocení křesťanů v jednu církev. Čtvrtého dne se Pauli vrátil do města k mrtvým tělům Jana a Petra, která byla veřejně vystavena. Zjistil, že jsou naprosto neporušená. A náhle mrtví ožili. Uskutečnila se skutečná jednota církve v Kristu. Na obloze se objevilo znamení, načež se všichni tři a celý zástup křesťanů vydali za ním k Boží hoře Sinaj.

Blížil se konec. Antikrist získal podporu Židů, kteří ho uznali svým Mesiášem. Pak ale zjistili, že není obřezán. Proti svému vytouženému vladaři se vzbouřili. Vojska obou stran se střetla u Mrtvého moře, jenže v tu chvíli se země zatřásla a pohltily ji ohnivé proudy. V nich zahynul i Antikrist. Druhý příchod našeho Spasitele Ježíše Krista nastal.

Pozor na samozvané spasitele 

Legenda o Antikristu měla podle autorových slov být nikoli náboženským kázáním či výsledkem vědecko-filosofického bádání, nýbrž dílem apologetickým a polemickým. A to jistě je. Některé věci se staly jinak a některé se nestaly vůbec. Avšak podstata Solovjovovy vize je až zlověstně pravdivá. Evropu sice neovládly hordy z východu, ale ve velké části se prosadily komunistické režimy podle ruského vzoru. A sovětský komunismus byl v prvé řadě produktem ruských tradic, ruské „východní“ povahy.

I všeobecné míšení, vytváření jedné globální kultury a civilizace, jednotné Evropy, ba nového světového řádu s ústřední světovládou je buď částečně, anebo již zcela naplněno. A to musí nutně vyvolávat mnohá podezření a očekávání. Přiblížil se už skutečně druhý příchod Krista? A kde vyrůstá Antikrist?

Vladimir Solovjov byl přesvědčen, že příští sociální uspořádání lidstva už bude dílem Antikristovým. A proto si především dávejme pozor na samozvané spasitele, zejména hovoří-li o blahobytu a míru. To je myslím nejlepší ponaučení, jaké si čtenář z Legendy o Antikristu může odnést.       

Citováno podle překladu Evy Strnadové z prvního českého vydání (Velehrad 1996).

www.protiproud.cz