Proč papež František podlézá nepřátelům Krista?
Autor: Lukáš Karel Václav Petřík | Publikováno: 01.04.2013 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace
Papež František poprosil římskou židovskou (náboženskou) obec o modlitbu. Proč takto podlézá nepřátelům Krista? Vyznavači judaismu jsou duchovními dědici a následovníky těch, kteří nespravedlivě na základě křivých obvinění ukřižovali Bohočlověka, Mesiáše, Spasitele, Ježíše Krista. Oni Ježíše označují za podvodníka a Pannu Marii za děvku.

O pravém a falešném ekumenismu a nenávisti k hříchu a lásce k hříšníkům

Papež František poprosil římskou židovskou (náboženskou) obec o modlitbu. Proč takto podlézá nepřátelům Krista? (Papež František prosí římskou židovskou obec o modlitbu.)

Vyznavači judaismu jsou duchovními dědici a následovníky těch, kteří nespravedlivě na základě křivých obvinění ukřižovali Bohočlověka, Mesiáše, Spasitele, Ježíše Krista. Oni Ježíše označují za podvodníka a Pannu Marii za děvku.

 

Talmud: Marie děvka a Ježíš ve výkalech

V Talmudu je takových výroků celá řada. Sanhedrin 106a : „Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : Ona byla potomek princezen a guvernérů a spala s tesařem jako děvka“. Gittin 57a : „Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech“. Sanhedrin 90a : „Kdo četl Nový Zákon nemá žádnou účast ve světě budoucím“ či Shabbath 116 : „Židé musí zničit knihy křesťanů, to jest Nový Zákon“.

Na amerických webových stránkách židovské chasidské skupiny Lubavitch - největší židovské skupiny na světě - najdeme tato svědectví spolu s citacemi z Talmudu: 1) on a jeho učedníci provozovali čarodějnictví a černou magii, chtěl svést židy k modlářství a byl pod ochranou cizí pohanské mocnosti, aby podvracel židovskou bohoslužbu (Sanhedrin 43a). 2) Byl nemravný, uctíval sochy, odloučil se od židovského národa pro svou špatnost a odmítal se kát (Sanhedrin 107b. 3) Naučil se kouzelnictví v Egyptě a vykonával zázraky, užíval svého masa k tajemným procedurám, které jsou v Bibli zakázány (Shabbos 104b).

 

Modlitba k falešným bohům

Judaismus je falešné náboženství, které odmítlo pravého Mesiáše prorokovaného ve Starém zákoně. Judaisté (ve smyslu vyznavačů judaismu, tedy židů) nevyznávají jediného pravého Trojjediného Boha. Františkova prosba je podobná tomu, jako kdyby poprosil satanisty, aby se za něj u Satana přimlouvali, či hinduisty, aby se modlili k Višnovi, Šivovi či nevím, jak se ti jejich další démoni nazývají.

Má to být spíše naopak. Ježíš Kristus nás učil, abychom se modlili za své nepřátele a on sám se modlil za židy-farizeje, kteří ho nechali ukřižovat.Tím, co zde píšu, nechci vyvolávat nějakou nenávist k židům, spíše naopak. Křesťané mají nenávidět hřích a milovat hříšníky. Nenávidět judaismus a milovat židy a modlit se za ně.

Chceme, aby měli možnost být spaseni, tak se jim snažíme ukázat jedinou pravou katolickou víru a oni se dle své svobodné vůle mohou rozhodnout, stejně tak jako jejich předchůdci před dvěma tisíci lety. Někteří Židé, kteří následovali apoštoly, se vydali správnou cestou předpovězenou ve Starém zákoně, judaisté-židé se od pravého Trojjediného Boha odloučili a tápou v bludu.

 

Aby všichni byli jedno

Jediný správný ekumenismus jak ve smyslu styku s protestantskými heretiky a pravoslavnými schismatiky je, aby se vrátili zpět do jediné (katolické) Církve, kterou založil Ježíš Kristus. To platí i pro židy. A vyznavače pohanských falešných náboženství musíme přesvědčit, aby dobrovolně opustili víru ve své démony a poklonili se Kristu. To má být hlavním účelem „dialogu“ a „ekumeny“.

Dalším smyslem dialogu má být samozřejmě uspořádání mírových vztahů mezi příslušníky jednotlivých náboženství. Nemám nic proti tomu, aby se představitelé Církve sešli s představiteli falešných náboženství a dohodli s nimi mírové soužití a respekt k jednotlivým lidským bytostem a jejich přirozeným právům. Urážkou Boha a blasfémií však jsou společné modlitby k démonům a jejich sošky na katolických oltářích, jak se tomu dělo v Assisi.

 

„Občanská ekumena“

Podobně nemám nic proti jakési „občanské ekumeně“, tedy spolupráci s jinověrci na těch etických věcech a věcech přirozeného dobra, ve kterých se shodneme. Zde si naopak myslím, že by spolupráce měla být užší. Klidně udělat společnou manifestaci se protestanty či židy proti homosexualismu či potratům.

V tomto smyslu si myslím, že i Pochod pro život by měl mít co nejméně katolický charakter. Měl by být otevřen všem obhájcům nenarozeného života. I ateistům. Procesí a poutě se mohou udělat jindy a boj za ochranu lidského života není monopolem katolíků.

Znovu zdůrazňuji, že to, co jsem výše napsal, není vyjádřením nenávisti k lidem, nýbrž falešným naukám. Podobně říkám, že papež Jan Pavel II. neměl políbit Korán-knihu plnou nenávisti, ale muslima či muslimku jako výraz naší lásky k našim nepřátelům či lidem žijícím v omylu.

 

Příklad Pia XII.

Znám se osobně s vyznávajícími židy i sekulárními Židy, někteří jsou mými přáteli a mám je rád. Stejně tak mám rád i své ateistické či protestantské přátele. Ale i jako součást své lásky je musím upozorňovat na blud, ve kterém žijí. Při veškerém respektu k jejich svobodné vůli, jejich občanským svobodám a toleranci k těm falešným náboženstvím, které nejsou proti státu a nejzákladnějším zásadám přirozeného zákona. (Podobný příklad je, že nezačneme některé své příbuzné či přátele nenávidět kvůli tomu, že propadli bludu komunismu či fašismu, ale měli bychom se je snažit laskavě přesvědčit, aby již nežili v bludu.)

Papež Pius XII., díky němuž bylo zachráněno zhruba 800 tisíc Židů během druhé světové války, také nepodporoval žádnou falešnou synkretistickou modernistickou ekumenu. Jeho praktická láska k lidem naopak vedla některé židy, jako například vrchního římského rabína Zolliho, aby konvertovali ke katolicismu. Já osobně bych byl první, kdo by se postavil proti tomu, kdyby chtěl někdo pronásledovat Židy, židy kvůli jejich původu či náboženství a chtěl omezovat jejich občanské svobody, občanská práva i povinnosti.

Modleme se tedy i my, za židy, kteří zradili a zrazují Ježíše Krista, jak i on se za ně modlil, protože on zemřel, aby i oni měli šanci být spaseni a učil nás, abychom milovali své bližní i své nepřátele.

 

 

Čtěte také:

Štyri pravdy o Židoch. Tí, ktorí odmietli Krista, slúžia Satanovi

Umučení Krista. Recenze a celý film s českými titulky

Pravda o Talmudu

Nová pokoncilní mše je inspirována nenávistně protikřesťanským židovským talmudem. Jejím tvůrcem byl svobodný zednář

Velký dluh vděčnosti Židů vůči papeži Piovi XII. Pouze Katolická církev postavila hráz hitlerovské kampani k umlčení pravdy

Má Katolická církev vinu na tzv. holokaustu (šoa)? Arogantní zkreslování dějin

Konverze vrchního římského rabína od talmudu ke Kristu. Fašistický režim až do druhé poloviny třicátých let přál Židům

Má Katolická církev vinu na tzv. holokaustu (šoa)? Arogantní zkreslování dějin

Měla by ČESKÁ pravice podporovat Izrael?

http://www.talmudunmasked.com

Cirkev a antisemitizmus