Hodnocení procesu se Slánským
Autor: Václav Komrska | Publikováno: 28.12.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace
Myslím, že není obtížné si představit, co by se dělo v Moskvě, kdyby tento boj v prvním čtvrtletí 1953 vyhrál Stalin. Nepochybně bychom se dověděli, kdo byli ti hlavní „zlosynové“, skrytí uvnitř byra KSSS a řada výše jmenovaných zrádců by byla zavřena. Dověděli bychom se, že Tito, Kostov, Paukerová, Gomulka, Rajk i Slánský tvořili pod odhaleným vedením moskevských sionistů – neotrockistů pátou kolonu v mezinárodním komunistickém hnutí, sloužící nadnárodnímu kapitálu.

V minulých dnech se v mediích v souvislosti se sedmdesátým výročím odsouzení hodně hovořilo o procesu se Slánským a ve veřejnoprávní  TV se konala sezení některých našich historiků, kteří k procesu poskytovali vysvětlení. V podstatě celý případ vysvětlili velmi jednoduše. Podle nich v oné době v komunistickém hnutí v Evropě probíhalo hledání nepřítele ve straně, a tak došlo k odsouzení nevinných lidí v inscenovaných procesech.  

Toto  hodnocení události v období relativně nedávném, které jsem prožil, pokládám za velmi zjednodušené, takže si kladu otázku, jak asi jsou pravdivá historická hodnocení událostí o sto nebo dvě stě let  starších a to mne donutilo k této reakci.

Nejde posuzovat proces se Slánským bez pochopení a uznání skutečnosti, že finanční elity, říká se jim též nadnárodní kapitál, na konci druhé světové války již bezpečně ovládaly prostřednictvím svých lokajů a loutek všechny význam mající státy světa s výjimkou SSSR. Finanční elity se pokusily ovládnout Rusko v roce 1917 svou prokazatelnou podporou bolševické revoluce a ovládnout je podobně jako dnes ovládají  „komunistickou“ Čínu, tedy převzetím vedení a kontroly KSSS. Ostatně stačí si obstarat složení tehdejších vedoucích orgánů strany. Zdálo se, že tato akce bude úspěšná, ale po smrti Lenina Stalin porazil Trockého a byl konec. Trocký musil do emigrace, v Rusku ale zůstali jeho přívrženci: trockisté. Převážně šlo o vyšší funkcionáře KSSS židovského původu, kteří se řídili Trockého radou, zůstali ve straně, drželi své pozice a kolaborovali se Stalinem i podílem na jeho teroru.

Finanční elity (nadnárodní kapitál) boj o SSSR ani po emigraci Trockého nevzdaly a samozřejmě věděly, že tento jejich boj může být úspěšný jen odstraněním Stalina a to mohli realizovat jen jejich v KSSS skrytí spojenci - trockisté.

Ku konci druhé světové války se zřejmě trockisté jako nástroj finančních elit k svému cíli přiblížili a věřili, že se jim svrhnout Stalina podaří. Myslím, že s pádem Stalina na konci války počítali i Roosevelt a Churchil, když na Jaltě odsouhlasovali poválečnou sovětskou sféru vlivu, včetně evropských satelitů.  

Stalin ale po válce nepadl a boj finančních elit o vnitřní ovládnutí SSSR skrytě pokračoval.

Myslím, že Stalin nemohl o trockistické páté koloně nevědět, patrně jen přesně neznal jednotlivé aktéry, protože s ním veřejně kolaborovali všichni. Jako příklad lze uvést Kaganoviče, který, ačkoliv byl Žid, stál za Stalinem, což se ukázalo v roce 1957 , když byl uveden mezi členy protistranické stalinské skupiny.  

Stalin nebyl hlupák, věděl, kdo je pro něho opravdu nebezpečný nepřítel, musil předpokládat, že to s největší pravděpodobností budou Židé, tedy sionisté, a věděl, co musí přednostně zajistit.

Nepochybně věděl, nebo musil poznat, jak si jeho váleční spojenci poválečný vývoj v SSSR představovali. Z toho plyne, že poté, co se jeho pád v roce 1945 nekonal, musilo z jeho strany dojít  k zajištění a upevnění „daru z Jalty“. Jeho prvním a neodkladným úkolem musilo být udržení satelitů , které na Jaltě byly přisouzeny SSSR s přesvědčením, že Stalin padne a SSSR povedou neotrockisté – sionisté, které tedy získal z hlediska tohoto pohledu „neoprávněně“. Proto převzetí moci komunistickými stranami v satelitech, v kterých to bylo třeba, proběhlo velmi rychle a skončilo v ČSR již na jaře 1948 a proto také - viděno z druhé strany fronty - došlo k včasnému a  rychlému odtržení Jugoslávie a poté zase bez otálení začaly sionistické procesy.

Stalin dobře věděl, že jeho největší  nepřítel jsou finanční elity a musil i vědět, že jejich dobře skryté a zatím neodhalené nástroje (sionisty a dědice Trockého) má ve svém nejbližším okolí. Ostatně existuje fáma o jeho vyjádření na XIX. Sjezdu KSSS na konci roku 1952 na adresu byra: „Děti moje, co budete dělat, až já zemřu, vždyť ani nevíte, kdo je opravdový nepřítel.“

Při posuzování procesů se Slánským a sionisty v ostatních satelitech SSSR je nutné pochopit, že sionisté ve vedení komunistických stran a vlád v satelitech SSSR byli nejbližšími spojenci trockistů - sionistů ve vedení SSSR.
 
Spokojit se s vysvětlením, že proces se Slánským souvisel s odtržením Jugoslávie a se sionistickými procesy s Trajčo Kostovem v Bulharsku, Gomulkou v Polsku, Paukerovou v Rumunsku a Rajkem v Maďarsku je málo. Stalin přece věděl, kdo je nepřítel a musil pokračovat a vše dokončit odhalením sionistů v SSSR. Naši historici sice vzali na vědomí, že akce „Slánský“ byla řízena z Moskvy, ale nikde jsem nezaznamenal ani nejmenší úvahu o tom, že by moskevští poradci měli zájem o zjištění, na koho v Moskvě byl nebo byli čeští sionisté napojeni, nebo ani zmínku o moskevském pokračování, o akci na odhalení sionistů v Rusku samém. Je jasné, že popravami Slánského a jeho spoluodsouzenců Stalinova akce nebyla dokončena.

Boj se sionisty musil být z pohledu Stalina ukončen v Moskvě. Startem k tomu bylo zatčení sionistických lékařů Vinogradova, Jegorova a spol. na konci roku 1952. Jejich zatčení  bylo prvním krokem k odhalení hlav nebo hlavy sionistů v Moskvě a nesvědčí příliš o erudici našich historických autorů, že spojitost mezi procesy v satelitech a zatčením lékařů neberou na vědomí.

Zatčení sionistických lékařů nebylo marginální záležitostí. Naopak šlo o Stalinův krok k definitivní likvidaci sionistů – neotrockistů ve vedení KSSS a SSSR.  Samozřejmě nešlo o zatčené lékaře, ale o ty, pro něž jednali, nebo měli jednat.

Když tuto, podle mého názoru nepopiratelnou, skutečnost neuznám, musí být mé hodnocení jednotlivých procesů včetně toho se Slánským vadné, protože proces se Slánským, i když byl co do popravených v satelitech SSSR největší, byl stejně jako podobné procesy v ostatních satelitech SSSR jen okrajovou událostí rozhodujícího boje o SSSR.
 
Rozhodující byl boj o ovládnutí SSSR a ten byl  zatčením sionistických lékařů v čele s akademikem Vinogradovem, obviněných ze zavraždění členů byra KSSS Ščerbakova a Ždanova vadnou léčbou a z přípravy podobné akce proti Stalinovi na základě udání kardioložky Timašukové z roku 1948, tedy čtyři roky starého, odstartován.

Dnes víme, že Stalin tehdy, ihned po předpokládaném odhalení moskevských sionistů – neotrockistů, měl připravenou faktickou likvidaci židovského vlivu v SSSR vysídlením milionů sovětských Židů do již připravených táborů na Sibiři.  Z toho vyplývá, že soud s lékaři měl pomoci veřejně odhalit a usvědčit sionistické předáky a tím pro veřejnost zdůvodnit faktickou a masovou likvidaci Židů v SSSR.  Opakuji se, ale rozhodující otázka při výsleších zatčených lékařů nemohla být jiná než: „Kdo Ti nařizoval, co máš udělat, kdo byl, nebo kdo byli šéfové?“
   
V únoru - březnu 1953 proběhl v Moskvě rozhodující boj, boj na život a na smrt, boj týkající se nejen SSSR, ale celého světa, boj o to, kdo z koho: Stalin, nebo zatím přesně neidentifikované nástroje finančních elit, tedy neotrockisté - sionisté, nebo jak jim někteří komunisté po celém světě dnes říkají - revizionisté. A tento boj skončil vítězstvím neotrockistů, přesněji řečeno finančních elit - likvidací - smrtí Stalina.

Myslím, že není obtížné si představit, co by se dělo v Moskvě, kdyby tento boj v prvním čtvrtletí 1953 vyhrál Stalin.    Nepochybně bychom se dověděli, kdo byli  ti hlavní „zlosynové“,  skrytí uvnitř byra KSSS a řada výše jmenovaných zrádců by byla zavřena. Dověděli bychom se, že Tito, Kostov, Paukerová, Gomulka, Rajk i Slánský tvořili pod odhaleným vedením moskevských sionistů – neotrockistů pátou kolonu v mezinárodním komunistickém hnutí, sloužící nadnárodnímu kapitálu.  

A to nejdůležitější: studená válka by se velmi přiblížila válce opravdové, protože finanční elity by neměly jinou možnost. Ostatně je známé, o čem jednal Čepička jako zástupce Gottwalda v lednu 1953 v Moskvě.

***

Slánský a spol. nebyli nevinně popraveni  zběsilým komunistickým režimem, jak se nám to někteří autoři pokoušejí vysvětlit, ale patřili v oné době k nepřátelům stalinského režimu nejnebezpečnějším. Tito s Mošou Piadem, Trajčo Kostov s Dimitrovem, Rajk s Imre Nagym, Paukerová a Gomulka se svými spojenci a Slánský se spoluodsouzenci tvořili jednotnou protistalinskou frontu mimo hranice SSSR, která se jistě opírala o své logické, i když tehdy nám utajené  spojence ve vedení KSSS a SSSR, kteří posléze svedli vítězný boj se Stalinem jeho odstraněním a pokud jde o zbytek jeho věrných, odhalením „protistranické skupiny“ v roce 1957.
 
Slánský a spol. nepochybně byli součástí tohoto historického boje a stáli by na piedestálu vítězů, kdyby se dožili smrti Stalina v březnu 1953. Řekl bych, že měli smůlu, protože jim k přežití chyběly jen tři měsíce.
 
Z toho vyplývá, že proces se Slánským a dalšími výše uvedenými byl součástí boje o ovládnutí tehdejšího SSSR a jeho sféry vlivu a protože tento boj a jeho výsledek - smrt Stalina - znamenal historickou změnu světových dějin, je třeba pro proces se Slánským najít důkladnější a věrohodnější  hodnocení.  

Samozřejmě z toho také vyplývá, že platí-li tento názor na proces se Slánským a dalšími, musí platit, že současný pohled většinové světové populace na nám předkládaný výklad historie 20. století je vadný.

Pravdivé hodnocení této části 20. století musí začít u bolševické revoluce v roce 1917, musí se odkrýt pravda o jejím financování, musí dojít k přehodnocení role jejích vůdců Lenina a Trockého a jejich vazbách na sionistické finančnické elity. Musí se konečně konstatovat, že vedení tehdejšího revolučního Ruska bylo zcela židovské - sionistické, k postupné změně došlo až pod Stalinem. Musí se rovněž vzít na vědomí, že ani po porážce a emigraci Trockého, ani po procesech s „trockistickými zrádci“, nebyla jejich utajená organizace zcela zlikvidována, i když prošla mnohými změnami, zejména se v této antistalinské organizaci objevují i nežidé. Její pozice posílila za války a zřejmě chtěla a měla již v roce 1945 svrhnout Stalina a převzít moc. Myslím, že s tím počítali na Jaltě Roosevelt a Churchil, když odsouhlasili poválečnou sovětskou sféru vlivu. Samozřejmě je třeba vzít na vědomí, že tato organizace byla již od svého vzniku a je až dodnes ve službách finančních elit - nadnárodního kapitálu. Když toto pochopím a uznám, nutně musím změnit pohled na většinu politických i historických událostí 20. století.  
      
A  samozřejmě je třeba vzít na vědomí, že po „odhalení“ tak zvané protistranické skupiny v SSSR v roce 1957 převzal nad SSSR kontrolu nadnárodní kapitál – finanční elity, což potvrzuje vývoj v SSSR od roku 1957 až k jeho likvidaci Gorbačovem.

Nevím, jestli tuto kontrolu nad Ruskem nadnárodní kapitál neztratil po zásahu Putina proti Jelcinem trpěnému masovému rozkrádání majetku Ruska chamtivými židovskými oligarchy ve službách finančních elit.  

Argumenty a stanoviska pro toto hodnocení „Slánskiády“pro krátkost této úvahy nedokladuji, ale každý zájemce při troše snahy a píle při hledání je najde na internetu.   

JUDr. Václav Komrska, 90 let, vystudoval práva, v roce 1949 zatčen, v roce 1960 při tehdejší první politické amnestii propuštěn z věznice Bytíz. Po roce 1970 pracoval jako podnikový právník, od roku 1992 pak jako advokát až do svých 85 let.

čtěte také:

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl IV.) Byl Stalin odstraněn, aby nedošlo k likvidaci sionistů v SSSR?

Hitler, otčina a co by, kdyby...