Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl V.) Peníze a moc. Židovští bankéři se rozhodli zlikvidovat evropské monarchie. Skrze lóže
Autor: Václav Komrska | Publikováno: 28.09.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace
Bankéři měli eminentní zájem na změně absolutistických monarchií na liberálnější státní systémy. Z toho logicky vyplývá, že Rothschild a další židovští bankéři hledali způsoby, jak evropské monarchie oslabit a posléze zlikvidovat. To nešlo samozřejmě dělat veřejně, protože tehdejší vládnoucí monarchie nebyly demokratické ani liberální a nepochybně by rychle podobné pokusy tvrdě zlikvidovaly. Musilo jít o činnost utajenou a židovští bankéři rychle pochopili, jakou roli mohou k dosažení tohoto cíle sehrát tehdy již existující a vhodným způsobem upravené a zejména jimi vedené zednářské lože.

Myslím, že nastala chvíle popsat svůj názor na nový prvek v ovládání světa, který se postupně začal v Evropě objevovat a to moc peněz - a nutně se vrátit o více než sto let zpět.

Na konci feudalismu a zejména s příchodem průmyslové revoluce se objevuje se snahami o získání podílu na vládě nad tehdejším světem nový prvek a to moc peněz. Kdo měl peníze a mohl je půjčovat, získával stále více vlivu. V antice neexistovaly banky, jako úschovny peněz a cenin sloužily chrámy. Ale přesto již v antickém Řecku a Římě začali v tomto oboru pracovat první „bankéři“ a to převážně úspěšně. Již tehdy šlo o půjčování peněz za úrok, o ukládání peněz a o kontrolu jejich pravosti Již tehdy bylo obchodování s penězi výnosné.

Ve středověku ovládli v Evropě obchod penězi Židé, protože pro křesťany bylo půjčování peněz za úrok pokládáno za lichvu a bylo neslučitelné s vírou. Toto omezení zrušil až na konci 20. století papež Jan Pavel II. Tak se stalo, že Židé v tomto oboru díky postoji církve neměli konkurenci a hráli a dodnes hrají prim, protože jejich výklad starého zákona obchod penězi nezakazuje ve vztahu k jinověrcům. Rovněž muslimská víra neuznává půjčování peněz za odměnu, což platí dodnes.

Z mnou získaných informací byl za feudalismu obchod s penězi, spočívající převážně v půjčkách na úrok, poskytovaný tehdejšími bankéři šlechtě nebo panovníkům, velmi riskantní a vyžadoval dobré zajištění nejen půjčené částky, ale i života kreditora, když se stal dlužníkem vládce a věřitel chtěl nejen vrácení půjčeného, ale i dosažení zisku. Způsoby zajištění půjčených peněz, ale i života kreditora byly tehdy trvale zdokonalovány různými formami záruk. Rozmach soukromého bankovnictví přinesla sebou průmyslová revoluce.

První mezinárodní bankéř, kterému se podařilo spojit finanční bohatství s politickým vlivem v jednotlivých evropských státech byl Mayer Amschel Rothschild (1743 – 1812) On to byl, kdo se prostřednictvím svých synů stal bankéřem mezinárodním, neb kontroloval pět evropských bank ve Frankfurtu, Vídni, Neapoli, Paříži a Londýně), což znamenalo i účast politickou prakticky v celé tehdejší Evropě.

Rothschildové se politicky prosazovali, což prokazuje jejich postupné získávání šlechtických titulů ve všech zemích, kde působili.

Na konci 18. a po celé 19. století s výjimkou Francie v Evropě vládly monarchie s vazbou na církve, zejména církev katolickou. Monarchové vedli války, udržovali nákladné dvory a trvale potřebovali peníze a ten, kdo mohl půjčovat, se sice stále více politicky prosazoval, ale v monarchii vládne král a bankéř se musí snažit s ním vyjít a nesmí riskovat za hranici svých možností. Monarchie nebyly, s výjimkou Britanie, kde královský rod s Rothschildy a několika dalšími uzavřel spojenectví, trvající dodnes, vládní formou vhodnou pro bankéře.

Bankéři měli eminentní zájem na změně absolutistických monarchií na liberálnější státní systémy. Z toho logicky vyplývá, že Rothschild a další židovští bankéři hledali způsoby, jak evropské monarchie oslabit a posléze zlikvidovat. To nešlo samozřejmě dělat veřejně, protože tehdejší vládnoucí monarchie nebyly demokratické ani liberální a nepochybně by rychle podobné pokusy tvrdě zlikvidovaly. Musilo jít o činnost utajenou a židovští bankéři rychle pochopili, jakou roli mohou k dosažení tohoto cíle sehrát tehdy již existující a vhodným způsobem upravené a zejména jimi vedené zednářské lože.

Nemohl jsem se při svém pátrání zednářským ložím vyhnout. Tak jsem se jim věnoval.

V literatuře se uvádí, že vznikly při stavbě Šalamounova chrámu jako organizace stavebních dělníků, ale ty, které mají v mé úvaze význam, pravděpodobně vznikly o tisíciletí později. Mám na mysli jakési cechovní organizace anglických stavařů ze 17. až 18. století. V těchto anglických zednářských organizacích (free masons) byli stavaři rozděleni do tří stupňů: učedníci, tovaryši a mistři a jako symbolů své profese užívali kladivo, dláto, pravítko, kružítko a úhelník. Ku konci novověku se už katedrály nestavěly, lože však nezanikly, a jejich členy se stávají osoby vynikající inteligencí, původem, nebo majetkem jako šlechtici, učenci, umělci, nebo politici apod., tedy tehdejší elita. Zednářství dříve operativní se změnilo v zednářství spekulativní, ale zachovalo si to nejdůležitější: výběrovost, utajení a mlčenlivost i původní rituální symboly. Tři základní stupně (učedník, tovaryš a mistr) byly postupně rozšířeny až k své současné špičce, tak zvanému bílému zednářstvu, majícímu stupně 31 – 33.

Původní zednářské lože byly organizovány na principu theismu a mnohé takové přežívají dodnes.

Tehdejší židovští bankéři chápali lože právě pro jejich principiální vlastnosti jako možný utajený nástroj k dosažení vytčeného cíle, tedy k liberalizaci státní moci.

Proto údajně iniciovali vznik odnože zednářských loží založené Adamem Weisshauptem, pod názvem „Ilumináti“, též „Bavorští Iluminati“, tedy „Osvícenci“, jejichž utajeným cílem prý bylo nalezení a vytvoření podmínek k realizaci ovládání jednotlivých evropských států právě Ilumináty. Adam Weishaupt byl židovského původu, konvertoval ku katolické církvi, stal se „Učedníkem Jezuitů“ a na univerzitě v Ingolstadtu působil jako profesor církevního práva. Na rozdíl od zednářských loží se u Iluminátů nevyžadovala víra v nejvyšší bytost, kterou nahradili humanismem. To bylo nepochybně v rozporu se zájmy katolické i luteránské církve a Iluminati byli posléze (1783) v Bavorsku ale i v ostatních evropských monarchiích  právě pro jejich údajné atheistické cíle zakázáni, ale přesto fungovali tajně dále a soustředili ve svých řadách mnohé tehdy významné osobnosti (Goethe, Herder a další) a počet jejich členů v Evropě se v 19. století odhadoval na 2000.

Lože Iluminátů se od zednářských loží lišily, jak bylo řečeno, zejména opuštěním víry v nejvyšší bytost, což přirozeně vedlo k podpoře atheismu - Božskou bytost nahradili humanismem. To ovšem bylo v příkrém rozporu se zájmy tehdy mocné církve.

Ilumináty, stejně jako jiné lože, charakterizovalo přísné utajení členů, jako příklad se uvádí Weisshauptem zavedené nahrazení jmen členů jmény symbolizujícími hrdiny svobody. Sám Weisshaupt přijal jméno Spartakus. Podle R. Ruitera lze spolehlivě prokázat, že se po útěku z Bavorska Weisshaupt stal jedním z duchovních otců francouzské revoluce. Roku 1797 vydal abbé Augustin Barruel „Paměti ilustrující dějiny Jakobinismu“ , v nichž uvádí

Ilumináty mezi hlavními konspirátory francouzské revoluce. Rovněž skotský profesor přírodních věd John Robinson (svobodný zednář) začal v roce 1798 vydávat „Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Goverments of Europe“, v nichž prezentoval důkazy o konspiraci Iluminátů, kteří usilují o nahrazení všech světových náboženství humanismem a nastolení jediné světovlády.

Snažil jsem se zjistit něco o konkréním programu zednářských loží obecně, leč marně. Nenašel jsem žádného autora, který by mimo informací o stanovách, popisu rituálů, znaků a dalších mystických pravidlech, psal o programu loží , mimo fráze o nejčistším humanismu.

Je toho o zednářích napsáno opravdu hodně, ale jen v jednom se všichni autoři shodují a to, že jde o organizace tajné s utajeným výběrovým členstvím, s povinností poslušnosti a zejména mlčenlivosti o všem, co se loží týká a povinností plnit příkazy členů nadřazených. Do loží tedy nelze vstoupit, budoucí člen musí být vybrán. Členi jsou rozděleni do stupňů až do velmistrovského stupně 33.

Výběrovost byla v minulosti jejich důležitým zákonem a je podle mého názoru jedním ze zákonů nejdůležitějších dodnes, protože jestli v ložích byli soustředěni jen ti vybraní a nejlepší, tedy tehdejší elita, potom měli šanci dostávat se i do politického vedení toho kterého státu a tam plnit utajené příkazy velmistrů. Mlčenlivost a poslušnost tvoří základ každé tajné organizace.

Myslím, jak jsem již dříve uvedl, že tento pohled na zednářské lože je realistický a myslím, že stejně je pochopili i bankéři 18. století včele s Rothschildem a nepochybně lože do svých úvah o převedení vlády nad světem pod moc peněz zahrnuli a nepochybně je pro své cíle užívali. O tom, že měli již tehdy alespoň částečné úspěchy, svědčí známý výrok britského premiéra za královny Viktorie, Disraeliho, který tento vliv loží charakterizoval větou:

Svět je řízen zcela jinými lidmi, než si myslí ti, kdož nestojí za kulisami“. A objevují se další výroky známých osobností jako „ Svět se v zásadě dělí na tři kategorie lidí. Jedny, kteří pracují na tom, aby se plánované události opravdu staly, další dohlížejí na jejich inscenování a uskutečňování a konečně je zde obrovská většina, která nikdy nepochopí, oč ve skutečnosti jde.“

Když už jsem u známých výroků, pak např. Honoré de Balzac: „ Jsou lidé, kteří se pohybují za kulisami světového dění a proto jsou také dva druhy dějepisu. Předně ten oficiální, zfalšovaný a dále tajný, v němž jsou skryty skutečné příčiny historických událostí – samé hanebné a podlé příběhy.“

O skoro padesát let později německý velmi významný státník Walter Rathenau napsal na sklonku svého života do Neue Wiener Presse z 24.12.1912 : „Tři sta mužů, z nichž každý zná každého, řídí osudy evropského kontinentu a vybírá si nástupce ze svého okolí . Základ jejich moci spočívá v absolutním utajení.“

Tolik citáty a je jich mnohem více.

pokračování příště

***

JUDr. Václav Komrska, 90 let, vystudoval práva, v roce 1949 zatčen, v roce 1960 při tehdejší první politické amnestii propuštěn z věznice Bytíz. Po roce 1970 pracoval jako podnikový právník, od roku 1992 pak jako advokát až do svých 85 let.

předchozí díly:

Rolí zednářů a sionistů se zabývá od roku 1953. Zde je výsledek: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl I.)

Je mu devadesát a celý život se pídí po pravdě. Teď píše, k čemu došel: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl II.)

Bývalý politický vězeň (90) shrnuje své celoživotní poznání: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl III.) O divadlu jménem studená válka

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl IV.) Byl Stalin odstraněn, aby nedošlo k likvidaci sionistů v SSSR?