Washington Post cituje předsedu Bilderbergu Davignona: Je to „konspirační cvokařina“
Autor: AC24.cz | Publikováno: 11.06.2012 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace
Dnes vydal Washington Post článek s názvem “Je Bilderberg konference o mezinárodní záležitostech nebo globální mocenská kabala? To záleží na tom, koho se ptáte.” Už ten rozpor v nadpisu je ve skutečnosti paradox – očekávaný rozpor, jelikož je Bilderberg samozřejmě obojí. Ano, podle všech měřítek je to konference o světových záležitostech a ano, její klíčoví členové tvoří mocnou globální kabalu. Takže naznačovat, že je to buď jedno anebo to druhé, je buď směšně naivní nebo nesmírně zavádějící. Běžný přebrept? Každopádně se tento rozpor hroutí, už jak se napíše.

Dnes vydal Washington Post článek s názvem “Je Bilderberg konference o mezinárodní záležitostech nebo globální mocenská kabala? To záleží na tom, koho se ptáte.”

Už ten rozpor v nadpisu je ve skutečnosti paradox – očekávaný rozpor, jelikož je Bilderberg samozřejmě obojí. Ano, podle všech měřítek je to konference o světových záležitostech a ano, její klíčoví členové tvoří mocnou globální kabalu. Takže naznačovat, že je to buď jedno anebo to druhé, je buď směšně naivní nebo nesmírně zavádějící. Běžný přebrept? Každopádně se tento rozpor hroutí, už jak se napíše.

 

Ten očividně ve spěchu sepsaný článek je přeplněný prohlášeními, která odhalují rukopis kohosi, kdo píše o Bilderbergu poprvé. Tou nejhrubší chybou tohoto článku musí být tahle:

„Konspirační cvokařiny už roky vždy skočily po takových tvrzeních, že tato skupina je za vytvořením eura a setkává se s vybranými vítězi a poraženými v USA presidentských volbách – nebo přinejmenším schvaluje kandidáty k vybrání vicepresidenta.“

Podle autora tohoto článku, ale i Etienna Davignona – už deset let předsedy skupiny Bilderberg – jsou tedy konspirační cvokařinou všechny zmínky o jeho vlastním přiznání listu EUobserver on-line z roku 2009, že Bilderberg s vytvořením eura v 90. letech pomohl.

Shodou okolností, když jsem o tomto přiznání Davignona 2. dubna 2009 prvně referoval, tak jsem tohoto vikomta citoval jeho vlastními slovy, konkrétně:

„Setkání Skupiny Bilderberg, neformálního klubu vůdčích politiků, businessmanů a myslitelů pod předsednictvím pana Davignona, jež proběhlo v červnu v Evropě, by rovněž mohlo ‚vylepšit chápání‘ budoucích akcí stejným způsobem, jako pomohlo v 90. letech vytvořit Euro, řekl.“

Tvrdit, že Davignon byl opilý, pomatený nebo byl o tomto špatně citován, by bylo lepší než pouze napsat – jenom „konspirační cvokařina“ (jako Davignon), ač si tehdy myslel, že Bildeberg byl rozhodující silou za eurem.

My samozřejmě víme, že proces vedoucí k jednotné evropské měně, stejně jako k jednotnému evropskému „hlasu“, měli Bilderbergové na mysli už daleko dříve než v 90. letech. V uniklém přepis ze zasedání Bilderbergu z roku 1955 (pod předsednictvím Bernarda z Holandska) mluvili účastníci o „naléhavé potřebě sjednotil německý lid s ostatními lidmi Evropy do společného trhu,“ a je vyjádřena i tužba „dosáhnout v co nejkratším možném čase co nejvyšší míry integrace, což začne společným evropským trhem.“

Už v roce 1970 Étienne Davignon vydal zprávu, v níž ministři zahraničí šesti evropských národů naléhali na urychlení evropské agendy prostřednictvím pořádání převážně neformálních shromáždění. Zpráva, v níž se ministři zahraničí všech větších evropských národů zavázali k účasti, pootevřela dveře k další integraci národů, jak politické, tak ekonomické, tvrdí, že se musí postupovat metodou postupných kroků, cestou jednotlivých krůčků fungujících k zařízení „postupných stadií“.

Tato zpráva, kterou sám tento vikomt jmenoval, byla vydána v bulletinu Evropských společenství v listopadu 1970 a upřesňuje, jak evropská mocenská elita plánuje evropskou integraci, nikoliv jako šanci nebo zbožné přání ze strany politické a ekonomické elity, nýbrž spíše prostřednictvím „postupných následujících stadií a postupného vývoje metod a instrumentů nejlépe vykalkulovaných k tomu, aby umožnily společný aktivní politický kurz,“ jak to stojí v Davignonově zprávě. Zde v citaci je to úplné:

„(…) realizace společných politik zaváděný nebo už platných vyžaduje vývoj odpovídajících specifických politických sfér tak, aby přiblížily ten den, kdy bude Evropa mluvit jednotným hlasem. Důležitost Evropy se tudíž bude budovat v postupných stadiích a postupným vývojem metod a nástrojů nejlépe vykalkulovaných k tomu, aby umožnily společný aktivní politický kurz.“

Zúčastnění ministři rovněž konstatovali, že tohoto společného politického kurzu lze nejlépe dosáhnout stanovením příkladů v zahraniční politice, než ji bude možno rozšířit do společného ekonomického hlasu:

„(…) koncentrace zahraniční politiky by se měla první stát předmětem praktického úsilí o demonstraci toho, že celá Evropa už má politickou vokalizaci. Ministři jsou ve skutečnosti přesvědčeni, že by se měl vykalkulovat takový pokrok, aby podnítil vývoj Komunit poskytl Evropanům procítěnější uvědomění jejich společné odpovědnosti.“

Tato zpráva navíc zdůrazňuje, že ten postupný tlak na koordinaci by se neměl moc dělat na formálních, nýbrž raději na neformálních schůzkách. Ač se ta Zpráva pokouší vyvolávat iluzi demokratického dohledu konstatováním, že „Veřejné mínění a jeho mluvčí musí být do konstrukce politické unie zapojeni,“ tak tato Zpráva přistupuje k prohlášení, že „Ministři a členové Výboru politických záležitostí Evropského parlamentu budou mít každých šest měsíců schůzky, aby prodiskutovali otázky, které je třeba prokonzultovat v rámci zahraničně politické kooperace. Tyto schůzky budou neformální, aby se zajistilo, že členové parlamentu a ministři mohou své názory vyjádřit volně.“

V tomto smyslu neformální znamená mimo dosah novinářů, stejným způsobem jako výroční zasedání Bilderbergů, jež se popisují jako neformální shromáždění, kde mohou transnacionalisté sdílet myšlenky bez nějakých těch otravných osůbek od novin, co čenichají kolem a zapisující si tu výměnu. Ano, nejdůležitějšími „neformálními“ shromážděními, jak jsme se poučili, byla ta, jimž v posledním desetiletí nepředsedal nikdo menší než pan Davignon.

Ve snaze shodit důležitost Bilderbergu ve stanovování politiky řekl Davingon BBC v roce 2005: „Je to nevyhnutelné, ale vůbec na tom nezáleží. Vždy budou existovat lidé, kteří věří na konspirace, události ale probíhají způsobem, který je daleko více nesourodý.“

No, ale není tomu tak podle Davignonovy komise, které předsedal ještě počátkem 70. let a podle následné Davignonovy zprávy, na jejímž sepsání se podílel. Ve zprávě Davignon a jeho spolu-konspirátoři načrtli, že všechny tyto neformální schůzky jsou jakékoliv jen ne „nesourodé“.

Takže zde nejsou žádné konspirační teorie. Jen fakta. Autor článku ve Washington Post by si měl přečíst o Bilderbercích alespoň to nejzákladnější, než se do tohoto tématu pustí.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

www.ac24.cz

čtěte také:

Agenda 21 na programu letošního setkání skupiny Bilderberg

Hospodářské noviny bez okolků: Začíná Bilderberg Group, uzavřená schůzka vládnoucí elity, která řeší problémy světa

Řecku nedovolíme opustit euro, zazní nejspíš na Bilderbergu. Mohlo by se postavit na nohy a následovaly by ho další země

Setkání tajnůstkářské skupiny Bilderberg prý proběhne od 31. května do 3. června ve státě Virginia, USA