„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

NWOO a "Nevolte Svobodné" aneb Není důvod k panické hysterii

Autor: Jan Werner | Publikováno: 28.7.2010 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

New World Order Opposition (NWOO). Snad každý, do se alespoň trochu zajímá o politiku a dění ve světě, se už někdy setkal, byť jen velmi vzdáleně, s označením NWO – New World Order nebo česky Nový světový řád. V tomto článku však nebudu představovat cíle, myšlenky a ambice tohoto celosvětově rozšířeného opozičního hnutí vůči NWO. V tomto článku se pozastavím nad výkřikem, který se na stránkách české sekce opozičníků objevil minulou neděli.

Nejdříve k zarámování celé situace, aby ji čtenář pochopil. Na webu české NWOO se začátkem června objevil párek článků vezoucí se na všeobecné mediální vlně, spočívající v kritice Israele za jeho zásah vůči provokační islamistické flotile. Vyústěním této rétoriky NWOO pak byl článek kritizující Svobodné, tedy Stranu Svobodných Občanů Petra Macha, jež by šel ve stručnosti parafrázovat jako: "Tak jsme si mysleli, že Svobodní jsou v tom s námi, ale už i oni podlehli.". Nebo snad stručněji: "Tak Vy taky...?".

Nyní tedy k samotnému článku a jeho obsahu. Nechť si každý čtenář prvně onen článek přečte zde: Nestanu se členem Svobodných aneb politika is dead. V úvodu článku se píše o tom, jak obrovskou moc dnes mají média a jak snadno dnes mohou ovládat a tedy manipulovat masy. V tomto bodě mi nezbývá než souhlasit, na toto téma jsem psal i jeden ze svých posledních článků, viz. zde: Nedávné události v Israeli ukazují na pokročilou formu mediokracie. V článku na NWOO je slovo "mediokracie" taktéž přímo zmíněné. Smutným faktem však zstává, že obětmi mediokracie jsou v tomto případě ti, kdo se snaží na sílu médií a jejich schopnost manipulovat masy upozorňovat. Dále v článku se dočítáme o autorovu znechucení nad politikou a dočítáme se také, že je třeba "tlačit do masy co nejvíce pravdy" a to především svou vlastní agitací, vysvětlováním, vzděláváním apod. A přesně touto cestou bych tedy já rád přispěl k vystřízlivění NWOO v záležitosti Israele. NWOO v případě nedávných událostí u israelského moře podlehl prudké mediální propagandě, která se ostatně, jak vysvětluji v mém výše zmíněném článku o mediokracii, strhne vždy, když se na scéně objeví stát Israel.

Na NWOO by si měli uvědomit tři základní věci, které jim zřejmě vinou vlivu masmédií na jejich počínání ušly.

Za prvé – drtivá většina všech velkých médií, tedy masmédií, je apriorně proti-israelská a toto platí i pro média česká. Naprosto všechny noviny informovaly několik dní po událostech, kvůli kterým se poslední proti-israelská hysterie strhla, striktně-protiisraelsky. Israel byl ihned stavěn do role viníka. Zatímco v některých jiných případech nastupují v některých novinách důkladné analýzy, investigativní žurnalistika a přísné kritické myšlení, v tomto případě jsme však byly svědky místy až hysterické kritiky Israele, bez sebemenší snahy o zjištění si faktů, informací, detailů; bez sebemenší známky pokusu o racionální zamyšlení se nad situací. To stejné předvedly i naše největší televize. A co hůře – Česká televize, placená z peněz koncesionářů, tedy veřejností, přinesla mimořádně zaujaté anti-israelské postoje. Israel v českých masových médiích a to ať tištěných, obrazových či internetových, je z více než 90% vykreslován propagandisticky. NWOO kritizuje Israel za to samé, za co jej kritizují masová média. Přebírá ty samé polo-pravdy, které masová média. Neověřuje si informace, nepokouší se o detailní analýzy a kritické rozbory, stejně jako masová média. NWOO ani nemá snahu o to vzdělat se v dané problematice, nemá snahu zjistit si fakta z různorodých zdrojů – to samé dělají masová média. U nás i ve světě. NWOO je tedy v případě Israele pouhým žoldákem těch, proti kterým bojuje – poslíčkem masmédií. NWOO se proti nim vyhrazuje a jak jsem jž uvedl, tvrdí, že "pravda" se do lidí musí dostávat jinými způsoby, jelikož masmédia pravdu (úplnou) většinou zamčlí. Proto bych tedy rád vyzval NWOO, aby tomuto závazku dostála a místo podporování lží, polopravd a dezinformací, jež produkují masmédia, informovalo své čtenáře objektivně, pravdivě a především bez snahy o tu stejnou manipulaci, proti které se vymezují.

Za druhé – vše souvisí se vším, říká jedno moudré rčení. V tomto případě je tomu tak dvojnásob. Uvědomuje si tým NWOO geopolitické a jiné souvislosti, nebo pouze bezhlavě kritizuje Israel (a ty jež jej podporují – v tomto případě Svobodní) na základě postupů uvedených v prvním bodě? Proti čemu "bojuje" NWOO? Tak především Evropská unie. Ostatně kritika EU a Lisabonské smlouvy je v článku uvedena jako jeden z bodů, proč podle autora článku Svobodní stáli za podporu. Co z toho vyplývá? Možné jsou dvě věci – buďto fatální neznalost a nevzdělanost představitelů NWOO, nebo nelogičnost a absence vidění věcí v širších souvislostech. NWOO kritizuje Evropskou unii. NWOO kritizuje Israel. NWOO stojí na straně Palestiny. X EU kritizuje Israel. EU stojí na straně Palestiny. Je to tedy stejné, jako v případě masmédií. NWOO sice dělá záslužnou činnost v tom smyslu, že upozorňuje na nebezpečí mediokracie, avšak v tomto případě jí sama podléhá. V analogii k tomuto případu zase NWOO dělá záslužnou činnost ve smyslu upozorňování na hrozbu, jež představuje Evropský svaz, na straně druhé podporuje prioritní zahraničně-politické cíle tohoto uskupení. Je třeba si uvědomit, že to je především Brusel a levičácká Evropská unie, kdo je dlouhodobým kritikem Israele. Je to EU prostřednictvím svých nejrůznějších představitelů, kdo nevynechá jedinou příležitost k odsouzení Israele. Je to EU, kdo finančně podporuje Hamás a zve si ho přímo do Bruselu. Israel je nepřítelem Evropské unie, jelikož islamizující se Evropa prorostlá čím dál více touto zhoubnou ideologií jde na ruku muslimům se záměrem zavděčit se jim jakožto svým budoucím pánům. Pro levicovou mašinerii jež vládne Evropské unii představují muslimové důležitého spojence – a to při každých volbách. V NWOO by tedy neměli zapomínat, že Israel je stát, na kterého EU, tedy subjekt podléhající kritice NWOO, kydá systematicky špínu a kterým z velké části pohrdá. A to mimo jiné ze zcela na vlas stejných důvodů, ze kterých si Israel zasluhuje kritiku z řad NWOO.

Za třetí – slovy klasika: "Israel je štítem Evropy". V NWOO jsou zřejmě natolik zaujatí a zaneprázdnění studiem konspiračních a jiných teorií, že si nevšímají toho, co se posledních x let děje v samotné Evropě. Islamizace Evropy je dnes natolik pokročilým fenoménem, že už ji nejde zastavit. Jak říkám, v tomto případě není za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté. Ostatně i největší evropský politik a bojovník proti islamizaci Evropy, Geert Wilders (ostrakizovaný Evropským svazem), považuje Israel za štít Evropy. A on ním skutečně je. Pánové z NWOO si zřejmě neuvědomují, že to, co se odehrává na Blízkém východě není jen tak nějaký konflikt. Jedná se o konflikt civilizační a kulturní. A nevím jak pánové z NWOO, ale já na kulturní relativismus ani na ideologii multikulturalismu nevěřím. Západní Evropa a zvláště pak některé její části jsou dnes již úspěšně infiltrovány – to je dnes již fakt, statistický údaj. Evropská unie ve své multikulturalistické zaslepenosti a ve své chvílemi až neuvěřitelné politické korektnosti zcela přehlíží to, co islám představuje, co jej činím právě tím, čím je. To, co se dnes děje na mnohých místech Evropy v souvislosti s islámskými přistěhovalci je takřka neuvěřitelné. To je však na jiný článek. To, co chci říct, je, že právě v Israeli se dnes svádí boj o přežití naší civilizace. Na Blízkém východě se střetává západní způsob myšlení, západní kultura (ať už americká, keltská či slovanská), náš způsob života a vůbec veškerý odkaz našich předků antikou počínaje, s kulturou, myšlením a tradicemi islámu. Je to Blízký východ, kde israelští vojáci a civilisté pokládají své životy za to, že mi můžeme v noci bezstarostně spát a snít své sny o lepším životě. Když to řeknu poněkud ostřeji, tak v Israeli nastavují svoji prdel, zavlažují zem svou krví a to vše proto, abychom mi v Evropě mohli být tací, jací nyní jsme – tedy zlenivělí budižkničemové. A odměna pro Israel za "jeho služby"? Pouze kritika, kritika a opět jen kritika. Aneb "za dobrotu na žebrotu" v tomto případě platí naprosto doslovně. Chápu, že na NWOO se zajímají nečím jiným než je islamizace Evropy. Měli by si ale také uvědomit, že pokud chtějí, aby se konspiračními teoriemi mohli zabývat i jejich děti, je nutno brát zřetel i na islamizaci Evropy. Pravděpodobnější totiž je, že se zde za 50 let budeme zabývat sledováním veřejných bičování žen za jejich nedostatečné zahalení či detailním studiem Koránu pod hrozbou brutálního mučení. Jak jsem již uvedl, je to souboj nejen kultur, ale především způsobu života, který je nám vlastní. Způsobu života, který oni nenávidí a chtějí ho zničit. Islám je protikladem svobody a na NWOO by měli zaujmout střízlivý postoj, pokud chtějí, aby jejich odkaz zůstal zachován. V opačném případě si může NWOO řešit konspirační teorie jak chce, ale budoucnost stejně bude spočívat pouze v netoleranci, nenávisti a utrpení pro všechny jinak smýšlející obyvatele.

Co tedy říci závěrem? NWOO, pokud chce, aby její činnost byla smysluplná, by měla rozšířit svoje obzory a nahlížet na události s poněkud větším nadhledem a všímat si, že jednotlivé věci spolu různě souvisí. Dále si uvědomit, že základem boje proti masmédiím je dostatek na sobě nezávislých informací a s tím související zcela zásadní aspekt – vzdělanost. Pouze vzděláváním dosáhneme toho, že si budeme i bez pomoci masmédií schopni vytvářet názory na věci, jež nám masmédia servírují. Doufám, že se tedy NWOO poučí ze své chyby, uzná ji a nadále bude vystupovat jako organizace, jež hájí koho? No především sama sebe, jelikož její nedávná rétorika týkající se Israele porušuje snad všechny principy, na kterých svou činnost zakládá.

Na závěr jsem si, jako důkaz přátelství, připravil pro členstvo NWOO malý dárek. Může být totiž větším dárkem něco jiného, než "poukaz" a přístup ke vzdělání? Sestavil jsem pro členy NWOO seznam článků, který je sice samozřejmě velice krátký a stručný, jako základ uvedení do problematiky týkající se nedávných událostí u Israele však stačí. Přeji příjemné vzdělávání se!

http://werner.blog.idnes.cz/c/141834/Je-treba-podekovat-israelskym-vojakum-za-skvely-zakrok.html

http://mediaoislamu.cz/2010/nova-fakta-o-izraelskem-zadrzeni-flotily-do-gazy-rozhlas/

http://mediaoislamu.cz/2010/leo-pavlat-kaluz-spiny-vyschla-flek-po-ni-zustal-rozhlas/

http://mediaoislamu.cz/2010/potvrzeno-turecka-islamska-charita-ma-teroristicke-pozadi-senator-zazadal-hillary-clintonovou-o-prosetreni-ipt/

http://mediaoislamu.cz/2010/mnichovane-v-akci-gaza-neviditelny-pes/

http://mediaoislamu.cz/2010/agentura-reuters-zfalsoagentura-reuters-zfalsovala-fotky-aktivistum-vzala-nuz-a-smazala-krev-izraelce-smevala-fotky-aktivistum-vzala-nuz-sme/

http://mediaoislamu.cz/2010/turecka-islamska-charita-ktera-vyslala-lod-do-gazy-ma-vazby-na-teroristy-times/

http://mediaoislamu.cz/2010/turecky-organizator-flotily-ma-v-gaze-velke-plany-tyden/

http://mediaoislamu.cz/2010/gaza-30-kontumacne-pro-erdogana-neviditelny-pes/

http://mediaoislamu.cz/2010/tragicky-konec-provokacni-plavby-propalestinske-flotily/

http://mediaoislamu.cz/2010/paulczynski-ods-izrael-brani-i-nas-nechapete-to-parlementni-listy/

http://mediaoislamu.cz/2010/zemreme-pro-vec-islamu-rika-lodni-aktivistka-prvni-zpravy/

http://mediaoislamu.cz/2010/jdeme-si-pro-vas-zide-skandovala-turecka-posadka-mirove-flotily-lidovky/

http://mediaoislamu.cz/2010/napad-s-humanitarni-intifadou-ct24/

http://www.eurabia.cz/Articles/4544-izrael-prohral-pr-valku.aspx

http://pavek.bloguje.cz/819473-kritizovani-islamu-bude-v-eu-jiz-brzy-trestnym-cinem.php 

http://bezokolku.blogspot.com/2010/06/un-watch-briefing-osn-postupuje-v-proti.html

http://pavek.bloguje.cz/

8034 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny