„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Poslední varování: Dějiny nového světového řádu (část 3) Svobodné zednářství

Autor: Ladislav Kopecký | Publikováno: 4.5.2011 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Svobodní zednáři, nebo zednáři, jsou členy tajného bratrského řádu, známého také jako 'Starobylí svobodní a přijatí zednáři', jehož proklamovaným cílem je podporovat bratrství. Jedním z hlavních pramenů zednářské doktriny je kniha 'Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Masonry', kterou v roce 1871 napsal Albert Pike a je považována za "zednářského průvodce v každodenním životě." Pike v ní píše: "Zednářství je hledání Světla."

Podle raných zednářských rukopisů lze jeho původ sledovat až k Adamovi, který prý byl prvním zednářem. Zednářskou zástěru prý představuje fíkový list, který nosili Adam a Eva v Rajské Zahradě. Poznání, které Adam získal po snědení ovoce ze zakázaného stromu, bylo přeneseno na jeho syna Seta a pak na Nimroda (který se zasloužil o Babylonskou věž), velkého předka Noema. Dr. Albert Mackey(zednář 33. stupně) ve své Encyklopedii zednářství se odkazuje na "Yorský rukopis č. 1", který obsahoval informace z pergamenu z roku 1560, podle něhož byl původ zednářství v Babylonu. Také citoval Cookeův rukopis ("Legenda o díle", který byl sepsán roku 1420 a je prý druhým nejstarším zednářským rukopisem), který odhaluje, že Nimrod naučil zednářskému řemeslu dělníky na stavbě Babylonské věže. Když Bůh zmátl jejich jazyky, tato tajemství se prý ztratila.

Zednáři se učí, že když král Šalamoun stavěl svůj chrám, bylo svobodné zednářství oživeno. MacKey řekl, že Zednářské lóže byly původně zasvěceny králi Šalamounovi, protože on byl naším prvním velkým Mistrem." Avšak Martin L. Wagner ve své knize An Interpretation of Freemasonry tvrdí, že jméno Solomon (Šalamoun) není jen jméno izraelského krále. Je složeninou slov Sol-om on, která jsou pojmenováními slunce v Římě, v Indii a v Egyptě a má ukázat jednotu několika pojetí Boha ve starověkých náboženstvích, stejně jako ve svobodném zednářství." Příběh, podrobně líčený v zednářské tradici, má co činit s Hiramem Abiffem, syrským zednářským mistrem, známým jako architekt Tyru, který prý byl Šalamounem najat na stavbu Chrámu. Byl zabit třemi tovaryši, když nechtěl prozradit tajné zednářské slovo (aby mohli být najati jako zednářští mistři v cizích zemích), které bylo vyryto na zlatém trojúhelníku, který nosil na krku. Šalamoun tento trojúhelník našel a nechal ho umístit v tajném sklepení pod chrámem. Abiff se později stal pro zednáře podobnou postavou, jako je pro křesťany Kristus. Mackey řekl, že Hiram ztělesňuje oblíbeného syrského boha, proti němuž zastánci Jehovy (Židé) neúnavně bojují." Další zednář, Daniel Sickles, ho dává do souvislosti s egyptským bohem, a Piersonská tradice svobodného zednářství říká, že ve skutečnosti reprezentuje všechny pohanské sluneční bohy, stejně jako Mackeyův Lexikon zednářství. Co to znamená? Závěr je takový, že to byl sluneční bůh, kdo byl stavitelem Chrámu, který z něho udělal symbol, a neměl by být zaměňován s Židovským chrámem. Pike ve svém díle Morals and Dogma napsal, že Šalamounův chrám představoval symbolický obraz Univerza a svým uspořádáním a vybavením se podobal všem chrámům starověkých národů, které praktikovaly mystéria."

Ve starověkém Řecku byly organizovány skupiny, nebo cechy (jako naše odborové organizace), jako třeba Dionýsové" a v Římě "Collegium Muriorum", kteří stavěli chrámy a stadiony. Členové těchto skupin, kteří byly předchůdci zednářů, byli projektanti, stavitelé, tesaři a další řemeslníci, kteří ve středověku budovali obrovské katedrály, hrady, opatství a kostely. Protože během své práce žili pohromadě, pro jejich ležení se vžil název zednářská lóže".

První velká lóže anglická byla roku 926 založena v Yorku, kde zavedli znamení pomocí rukou a hesla, aby se navzájem poznali. Ve své lóži prováděli zasvěcování, rituály a ceremonie. Ve vnitřních kruzích prováděli čarodějnické praktiky.

Ve 13. století vytvořili sdružení s ústředím v Cologne s lóžemi ve Štrasburku, Vídni a Zurichu. Říkali si Svobodní zednáři a prováděli iniciační obřady. Na konci 16. Století začali býti do bratrstva přijímáni lidé, kteří nebyli staviteli a byli nazýváni jako přijatí" zednáři. Byli to obvykle významní členové komunity, zkrátka, byli zdrojem peněz. Zednářství se díky přijatým zednářům" stalo více symbolickým a pracující řemeslníci a stavitelé odešli, protože byli zklamaní z toho, co se s jejich organizací stalo.

Sir Francis Bacon(1561-1626), anglický lord, byl uznán za "zakladatele svobodného zednářství veden světlem Rosikruciánského řádu, jehož členové nesli pochodeň univerzálního poznání, Tajné doktríny věků, oživené během temna středověku." Byl zasvěcen tajnou společností intelektuálů, oddaných občanské a náboženské svobodě. Jeho novela New Atlantis, publikovaná roku 1627, čili rok po jeho smrti, jeho tajemníkem Williamem Rawleyem, "zcela odhalila charakter tajných společností, které pracovaly celá tisíciletí za dosažení ideálu obecného blaha v politickém světě." V další ze svých knih, Instauratio Magna, napsal o hnutí s cílem "reorganizovat vědy a člověku navrátit vládu nad přírodou, kterou ztratil po pádu Adama."

Věří se, že Bacon napsal pokračování knihy New Atlantis, které obsahovalo podrobnosti a časový rozvrh, jak svůj Velký plán uskutečnit. Tento tajný dokument byl odvezen do Jamestownu roku 1653 jeho potomkem Nathanielem Baconem, kde byl zakopán ve Williamsburgu, Virginia, "ve velkém sklepení pod centrální věží kostela v Bruton Parish (nyní Brunton Vault)." Badatelé věří, že Thonas Jefferson byl posledním člověkem, který prozkoumal obsah tohoto sklepení.

Inigo Jones(1573-1652) lóže reorganizoval a zavedl do nich Descartesův racionalismus, a členové těchto lóží byli nyní nazýváni jako Svobodní a přijatí zednáři. Elias Ashmole, bankéř, Rosicrucián a zakladatel Oxfordského muzea, který se stal zednářem roku 1648, stanovil tři základní stupně: 1) přijatý učeň, 2) tovaryš a 3) zednářský mistr.

Dne 24. června 1717 byly čtyři londýnské lóže sloučeny do Velké lóže (Grand Lodge), někdy nazývané jako Velká mateřská lóže (Grand Mother Lodge) třemi členy, kteří se sešli v hostinci Apple-Tree Tavern, a tak začala éra moderního zednářství. Zednářské lóže přestaly být cechy kameníků a stavitelů, změnily svoji filozofii a staly se pseudonáboženskými organizacemi, které se "pokoušely spolupracovat s církvemi, aby na ně mohly působit zevnitř, racionalizovat doktrínu Ježíše a postupně vyprázdnit její mystický obsah. Svobodné zednářství doufalo, že se stane přátelským a legálním dědicem křesťanství. Logiku a pravidla vědeckého myšlení považovali za jediný absolutní a trvalý element lidské mysli." V roce 1725 se hnutí rozšířilo do Francie.

Členové Velké anglické lóže Grand (Lodge of England) přivedli své bratrstvo do Ameriky. Roku 1730 byl Daniel Core jmenován Provinciálním velkým mistrem New Yorku, New Jersey and Pennsylvanie poté, co byla zřízena první velká lóže ve Philadelphii. V roce 1733 byla založena lóže v Bostonu. V době Americké revoluce zde existovalo sto zednářských lóží. Zednáři byli pevně etablováni ve východních koloniích, ale protože se 95% populace ztotožňovalo s křesťanstvím, museli pozměnit svoji filozofii a zahrnout do ní křesťanské učení. Velká lóže Spojených států byla založena roku 1777, čímž američtí zednáři oficiálně zpřetrhali vazby na své britské protějšky.

Jeden spisovatel shrnul zednářství takto: "Svobodné zednářství do svých iniciací do vyšších stupňů zahrnulo prvky jiných systémů, jako byly školy mystérií, Mitraismus, egyptské kněžství, systém Pythagorejců, Essejských, kabalistů, Druidů, rytířských řádů, Rosikruciánů, arabských tajných společností a Templářů.

Zednářství se nepozorovaně rozšířilo do celého světa: Francie (1718-25) , Irsko (1725-26), Španělsko (1726-27), Holandsko (1731), Německo (1730-33), Afrika (1735), Skotsko (l736), Portugalsko (1736), Švýcarsko (1737), Itálie (1733-37), Rusko (1731-40), Kanada (1745), Švédsko (1735-48), Prusko (1738-40), Rakousko (l742), Polsko (1784) a Mexiko (1825).

Benjamin Franklin byl původně odpůrcem zednářských řádů, ale v roce 1731 se ve věku 25 let stal sám zednářem. V roce 1734 se stal Provinciálním velkým mistrem Pennsylvanie (Provincial Grand Master of Pennsylvania) a byl "jmenován mluvčím" tajných společností. Jako velvyslanec ve Francii byl zde vyznamenán hlavní zednářskou lóží. Věří se, že když byl na své diplomatické misi v Paříži shánět finanční podporu pro Revoluci, byl iniciován jako člen Iluminátů. George Washington vstoupil do lóže 'Fredericksburg Lodge #4' ve Virginii roku 1752, a když byl roku 1789 zvolen prezidentem, byl Velkým mistrem lóže (Grand Master of the Lodge), což byl nejvyšší titul. Skládal přísahu pro svůj úřad prezidenta na Zednářskou Bibli, stejně jako jeho viceprezident John Adams, který byl také zednářem. Tato Zednářská Bible, která pochází z oltáře Lóže sv. Jana č.1 (St. Johns Lodge No. 1) v New York City, která byla vytištěna roku 1767 v Londýně, byla později použita pro přísahy dalších prezidentů, jako byli Harding, Eisenhower, Carter, Reagan a Bush. Tato Zednářská Bible má úvodní část, kde se vysvětluje, že zednářství není křesťanské bratrství, ale podporuje vlastně všechna náboženství. Osm signatářů Deklarace nezávislosti bylo také členy lóže Fredericksburg. Vlastně 51 z 56 signatářů bylo zednáři.

Do zednářských kruhů patřili: Patrick Henry, John Hancock, Paul Revere, John Paul Jones, Alexander Hamilton, Benedict Arnold, John Marshall, Samuel Adams, Anthony Wayne, Francis Marion("The Swamp Fox") a Ethan Allen. V armádě bylo 24 Washingtonových hlavních generálů a 30 z 33 brigádních generálů zednáři.

Vlastně to byli zednáři, kdo podnítili a uskutečnili Americkou revoluci. Utajení zednářských lóží dovolilo koloniálním patriotům se scházet a diskutovat o strategii. Všeobecně se věřilo, že důvodem pro Revoluci bylo "zdanění bez zastoupení". Byla to pravda, protože Parlament po roce 1760 přijal zákon, že žádná kolonie nesmí vydávat své vlastní peníze. Kolonie musely vydávat dluhopisy a prodávat je bankám, které jim půjčovaly peníze. To nutilo kolonie platit ze svých peněz daně. Revoluce byla vznícena Bostonským čajovým dýchánkem (Boston Tea Party), který byl naplánován během večeře v domě u Bradleeových. Účastníci pocházeli z lóže St. Andrew v Bostonu, kteří se ustrojili jako Indiáni Mohawkové a šli na palubu lodě Dartmouth, která kotvila v přístavu, a vysypali náklad čaje do moře. Britská vláda odpověděla uzavřením přístavu a vysláním britských vojenských jednotek. Ruská carevna Kateřina Veliká, která byla v moci mezinárodních bankéřů, odmítla poslat 20.000 ruských vojáků proti kolonistům, když ji o to požádal anglický král Jiří III. Útok sjednotil kolonie proti Anglii.

V Charlestonu, Jižní Karolína, byla roku 1801 zřízena Nejvyšší rada svobodného zednářství skotského ritu (Supreme Council of Scottish Rite Freemasonry), protože tato oblast je geograficky umístěna na 33. rovnoběžce. Je rozšířením francouzského svobodného zenářství a považuje se za liberální. Roku 1755 byl starodávný a přijatý skotský rituál svobodného zednářství (the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry) rozšířen na 32 stupňů, nyní jich má 33. V roce 1813 byla založena Severní nejvyšší rada, skládající se z 15 států, která měla ústředí v Bostonu. Byla rozšířením anglického zednářství a je pokládána za konzervativní. Nejvyšší rada, která reprezentovala Jižní jurisdikci, byla přemístěna do Washingtonu, D.C. a pokrývá 35 zbývajících států, District of Columbia a protektoráty USA. Je považována za Mateřskou nejvyšší radu světa (Mother Supreme Council of the World).

Mezi prezidenty, kteří byli nebo jsou zednáři, patří: Washington, Jefferson (33. stupeň), Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, Andrew Johnson (32. stupeň a Velmistr), Garfield , Theodore Roosevelt, Taft, Harding (32. stupeň ), Franklin Roosevelt (32. stupeň), Truman (33. stupeň a Velmistr), Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson(1. stupeň), Nixon, Ford (33. stupeň), Carter, Reagan (33. stupeň), Bush a Clinton.

Mezi guvernéry států, senátory a kongresmany je mnoho zednářů. Zednářská bible říká, že "déle než 150 let osud je této země určován převážně muži, kteří byli členy zednářského bratrstva." Existuje kolem 16.000 modrých symbolických lóží s Velkou lóží v každém státě Unie, které představují více než čtyři miliony členů. Na světě existuje 150 velkých lóží s více než 6.000.000 členy.

Členové musí být starší 21 let, avšak synové členů mohou být zasvěceni v osmnácti letech. Před iniciací musí být prokázáno, že adept je "duševně a fyzicky schopný, dobrého charakteru a musí věřit v existenci Nejvyššího Bytí." K přidruženým společnostem patří Řád de Molaye, Řád duhy pro dívky a Řád Jobových dcer, které umožňují, aby jedenáctileté děti byly indoktrinovány zednářským učením. Řád východní hvězdy, Starobylý arabský řád urozených mystické skříňky a Dcery Nilu jsou organizace úzce spjaté se zednáři.

Jejich literatura tvrdí, že "svobodné zednářství není náboženství, přestože má náboženský charakter nepředstírá, že zaujímá místo náboženství, ani neslouží jako náhražka za náboženskou víru svých členů (a) přijímá muže, kteří jsou členství hodní, bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení." Tvrdí, že existuje proto, aby "dobré lidi udělalo ještě lepšími prostřednictvím otcovství Boha, bratrství člověka (a) skládá se z lidí spojených pouty bratrské lásky a porozumění." Každá organizace, která se snaží přidržovat takových vysokých morálních standardů by si jistě měla zasloužit náš obdiv a respekt. Ale proč tedy sklízejí takovou kritiku. Vatikán vydal mnoho ediktů odsuzujících zednáře: papež Klement XII v roce 1738, papež Benedict XIV v roce 1751, papež Pius VII v roce 1821, papež Lev XII v roce 1825, papež Pius VIII v roce 1829, papež Řehoř XVI v roce 1832, papež Pius IX v roce 1846 a 1873 a papež Lev XIII v roce 1884 a 1892. Papež Lev XXIII řekl, že cílem zednářství je zničit celý náboženský, politický a sociální řád založený na křesťanských institucích a založení státního zřízení založeného na čistém naturalismu." Do roku 1974 římsko-katolická církev zakazovala svým členům být zednáři a 21. Března 1981 Vatikán varoval, že všichni římští katolíci, kteří patří knějaké zednářské lóži, riskují, že budou exkomunikováni."

V roce 1784 a opět v roce 1845 bavorská vláda prohlásila zednářství za nebezpečí pro stát. Roku 1814 vláda regenta Milána a benátský guvernér vyjadřovali stejné pocity. Portugalský král Jan VI. Vydal v roce 1816, a podruhé roku 1824, zákaz činnosti tohoto bratrstva. V Rusku roku 1820 Alexandr I. Tento řád zakázal.

Mnoho spisovatelů na konci 19. Století, jako například arcibiskup Meurin a Dr. Bataille, tvrdilo, že zednářství je jen krycí organizací uctívačů satana, kteří se vyskytovali ve vyšších stupních zasvěcení a pro běžné členy byli utajeni. V roce 1921 dr. James Anderson napsal brožuru o svobodném zednářství, nazvanou Andersonova konstituce, v níž se praví: Svobodné zednářství se rychle rozšířilo po Evropě. Ve Francii řada zednářských sekt provozovala magii a okultismus. V Německu se okultismem zabývaly společnosti Zlatý řád a Růžový Kříž (Rosikruciáni). V Anglii v 80. letech 19. století proslulá magická společnost Hermetický řád Zlatého Úsvitu (Hermetic Order of the Golden Dawn) přejala většinu zednářských stupňů." Mnoho druidských obřadů a čarodějnických rituálů bylo zakomponováno do zednářských cereminií.

Jsou tedy zednáři křesťanskou organizací? Odpověď zní rezolutní NE! Jejich literatura tvrdí, že Ježíš byl člověk na úrovni Mohameda a Krišny, hinduistického boha. Je nazýván syn Josefův", nikoli Syn Boží. Iniciovaným je řečeno, že zednářské rituály jsou založeny na Bibli", avšak Chase's Digest of Masonic Law (Chaseho výběr zednářského práva) říká, že Zednářství nemá nic společného s Biblí není založeno na Bibli, protože kdyby bylo, nebylo by to zednářství, ale bylo by to něco jiného." Chase říká, že Bible je jednou ze svatých knih" člověka, rovná Koránu, hinduistickým spisům a dalším knihám. Její doslovný význam byl míněn pouze pro nevědomé masy. Na konci iniciace do stupně Royal Arch je iniciovanému prozrazeno jméno Boha" Jaheelon". Mackey ve své Encyklopedii svobodného zednářství říká, že svobodné zednářství není křesťanství" a naznačuje, že toto jméno vlastně představuje složeninu jmen slunečního boha tří náboženství: Jah" b” syrská forma Jehovy; Eel" což je Baal a On" egyptský bůh slunce. D. Buck (32. stupeň) ve svém Mystickém zednářství (1925) napsal: Jediným osobním Bohem, kterého svobodné zednářství uznává, je lidstvo jako takové. Lidstvo je tudíž jediný osobní Bůh, protože podle zednářské filozofie je Bůh vším, čím chcete, aby byl a je na něho odkazováno obecnými pojmy, jako božství a Velký Architekt vesmíru", ale ve vyšších stupních zasvěcení je identifikován jako síla přírody, obvykle slunce.

MacKey ve své knize Zednářské rituály (Masonic Rituals) napsal, že vymazání jména Ježíše a odkazů na něho ve verzích Bible, používaných při rituálech, je "mírnou, ale nutnou úpravou." MacKey také ve svém Lexikonu svobodného zednářství napsal: "Náboženství zednářstva je čistý teismus, na nějž různí členové roubují své individuální představy, ale není dovoleno tyto představy zavlékat do lóže nebo spojovat své pravdy nebo falešné představy s pravdou zednářství Křesťanský zednář nesmí zavádět své vlastní podivné názory, ohledně zprostředkovatelského úřadu Krista, do lóže." Žádné zednářské modlitby nekončí Ježíšovým jménem a kdyby se přišlo na to, že končí, Velká lóže toho státu by ji změnila. Edmond Ronayne (zednářský Mistr) na 74. straně své Zednářské příručky (Masonic Handbook, později revidované, v níž byla tato pasáž vypuštěna) napsal: "Když bratr odhalí jedno z našich velkých tajemství nebo kdykoli se kněz modlí ve jménu Krista na jednom z našich shromáždění, musíš být připraven, budeš-li k tomu povolán, proříznout mu hrdlo od ucha k uchu, vyříznout mu jazyk až u kořene a pohřbít jeho tělo na dno jezera nebo rybníka." Podle Morrise v The Freemason's Monitor (nebo Webb's Monitor), který vynechává jakoukoli zmínku o Ježíši, "Modlidba by měla mít obecný charakter a neměla by obsahovat nic urážlivého pro žádnou třídu svědomitých bratří."

Dr. Norman Vincent Peale (1898-1993), autor knihy The Power of Positive Thinking (Síla pozitivního myšlení), byl zednářem 33. stupně a jeho jméno se objevilo v mnoha zednářských publikacích. V březnu 1991 byl představen v krycí historce otištěné v časopise The Scottish Rite Journal (dříve známém jako New Age magazine), a jsou zde citována jeho slova, že "Zednářství bylo od začátku podstatnou součástí mého úspěchu." V neděli 24. února 1991 na shromáždění Roberta Schullerse Křišťálová katedrála řekl: "Ježíš Kristus, Buddha a Krišna jsou příklady velkých filozofů, kteří učili, jak používat sílu mysli." V květnu 1991 v texasském Dallasu na semináři pro křesťanské spisovatele Dina Donahue, redaktorka časopisu Guidepost (který založil Peale), řekla, že v žádné publikaci, připravené pro vydání, nesmí být zmínka o Ježíšově božství, ani o tom, že On je jediným prostředníkem k dosažení spásy. Může být prezentován jenom v historickém kontextu jako prorok a filozof. Řekla, že důvodem k tomu je to, že "Guidepost je mezináboženský časopis a dr. Peale nechce urazit ty, kdo nejsou křesťané."

V knize Les Sectes et Societies Secretes, vydané roku 1863, Le Couteulx de Canteleu napsal, že cílem zednářského řádu "je a vždy bude boj proti církvi a křesťanskému náboženství¦" Joseph Fort Newton v knize The Builders (Stavitelé) napsal: "Zednářství je náboženství, uctívání, v němž se všichni dobří lidé mohou sjednotit, v níž každý může sdílet víru všech ostatních Kde jinde, než v zednářské lóži, se lidé mnoha náboženství mohou setkávat, modlíce se jeden za všechny a všichni za jednoho." Mackey ve své Učebnici zednářské právní vědy (Textbook of Masonic Jurisprudence) napsal, že zednářství je "nepochybně náboženskou institucí" a také ve své Příručce lóže (Manual of the Lodge) zdůrazňuje, že "zednářství je náboženská instituce." Buck ve svém Mystickém zednářství (Mystic Masonry) napsal. že zednářství je "celosvětové náboženství¦ Zednářství je univerzální náboženství proto, že obsahuje všechna náboženství."

Vysoce postavení zednáři věří, že Lucifer nikdy nespadl na zem a že je skutečným Bohem a Jehovovovi dali jméno "Adonay", tvrdíce, že je zlým bohem, protože nutí lidi, aby se podřídili jeho represivnímu diktátu. Zednářské knihy, dávané vybraným členům 32. a 33. stupně, říkají, že Ježíš byl podvodník a že pravým Bohem je Lucifer. Zednáři mají svůj vlastní luciferský kalendář. Zatímco náš kalendář začíná narozením Ježíše Krista a za letopočtem se uvádějí zkratky př. Kr. a po Kr., oni počítají roky s příponou A.L., což znamená Anno Lucis, česky "rok světla".

V knize Morals and Dogma, Pike napsal: "Každá zednářská lóže je náboženský chrám a jeho učením jsou náboženské příkazy Zednářství, stejně jako všechna náboženství, všechna mystéria, Hermetismus a alchymie, ukrývá svá tajemství před všemi s výjimkou Adeptů a mudrců, nebo vyvolených, a používá falešná vysvětlení a nesprávné interpretace svých symbolů, aby nežádoucí osoby uvedlo v omyl zakrylo Pravdu, kterou nazývá Světlem Pravda musí zůstat utajena a masy musí mít takové učení, které je úměrné jejich nedokonalému rozumu." Napsal, že "každá lidská představa Boha musí být úměrná jeho vzdělání a duševním silám a morální úrovni. Bůh je, jak si ho člověk vymyslel, odrazem samotného člověka." Následující tvrzení redukuje zednářskou filozofii do jednoduchého předpokladu. Pike píše: "Kabalisté říkají, že pravé jméno Satana je obrácený Jahve; protože Satan není černý bůh Lucifer je Nositel Světla! Je nesmysl dávat takové jméno Duchu Temnoty! Lucifer je Syn Jitra! Je to ten, kdo přináší Světlo O tom nepochybujte!" Myslím, že tyto pasáže jsou pádnými argumenty pro tvrzení, o antikřesťanské povaze zednářů. Zdá se, že jejich role v dějinách je působit jako zřeďující faktor, zmenšující vliv křesťanství prostřednictvím hlásání tolerance a politicky pracovat směrem k dosažení cílů, určených Ilumináty.

Zednářská organizační struktura:

Modrá lóže (Symbolická lóže zednářství):

1) Přijatý učeň
2) Tovaryš
3) Zednářský mistr

Albert Pike ve svém díle Morals & Dogma vysvětluje: "Modré stupně jsou vnějším dvorem nebo sloupovím Chrámu. Část symbolů je zde iniciovanému ukázána, ale je záměrně uveden v omyl falešným výkladem. Není žádoucí, aby jim porozuměl, ale záměrem je, aby si myslel, že jim rozumí. Jejich správný výklad je vyhrazen Adeptům, princům zednářství Je dostatečně dobré pro masu těch, kteří se nazývají zednáři, aby si představovali, že v modrých stupních je obsaženo celé zednářství; a úsilí těch, kdo se budou snažit dopátrat pravdy, bude marné."

Lóže Dokonalosti (Skotský rituál a starodávný a přijatý skotský rituál):

4) Tajný mistr
5) Dokonalý mistr
6) Důvěrný tajemník
7) Probošt a soudce
8) Intendant Budovy
9) Pán devíti vyvolených
10) Vyvolený z patnácti
11) Vznešený vyvolený pán (Vznešení vyvolení rytíři dvanácti)
12) Velmistr Architekt
13) Pán devátého oblouku (Rytíř devátého oblouku)
14) Velký vyvolený zednář

Rada princů Jeruzaléma:

15) Rytíř Východu (Rytíř meče)
16) Princ jeruzalémský

Zákon růžového kříže

17) Rytíř Východu a Západu
18) Princ růžového kříže (Rytíř orla)

Konzistoř (Rada Kádoše)

19) Velký biskup
20) Mistr Ad Vitam (Velmistr všech symbolických lóží)
21) Patriarcha noemovský (Pruský rytíř)
22) Princ Libanu (Rytíř královské sekery)
23) Představený svatostánku
24) Princ svatostánku
25) Rytíř mosazného hada
26) Princ milosti
27) Velitel chrámu
28) Rytíř slunce (Princ Adept)
29) Rytíř svatého Ondřeje
30) Velký vyvolený rytíř kádoš

Konzistoř vznešených princů královského tajemství

31) Velký inspektor, inkvizitor a velitel
32) Vznešený princ královského tajemství

Nejvyšší rada

33) Svrchovaný velký generální inspektor

Členové Mateřské nejvyšší rady světa ve Washigtonu, D.C. jsou všichni zednáři 33. stupně. Je to jediný stupeň, který nemůže být vysloužen ten je udělován za vynikající službu ostatním, která odráží důvěru Řádu." Všichni členové Iluminátů jsou zednáři 33. stupně.

Rudé zednářství nebo Yorský rituál (nebo řemeslné zednářství)

Všichni zednáři se během prvních tří stupňů v Modré lóži musí rozhodnout, zda chtějí vstoupit do Skotského, nebo Yorského rituálu.

  • Význačný mistr
  • Mistr nad mistry
  • Nejlepší mistr
  • Zednář královské klenby (Svatá královská klenba)
  • Královský mistr
  • Vybraný mistr
  • Super excelentní mistr
  • Řád rudého kříže
  • Řád rytířů z Malty
  • Řád Templářů

Převzato z www.volny.cz/l_kopecky

10394 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny