„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Poslední varování: Dějiny nového světového řádu (část 1) Ilumináti

Autor: Ladislav Kopecký | Publikováno: 22.4.2011 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Hovoříme-li o sledování původu organizace, která řídí osud světa, je zřejmé, že musíme začít u období, jež umožňuje pohyb takových rozměrů, období kvasu. Takové změny se ovšem neobjeví pře noc. Budeme se zabývat skupinou, která musela růst dlouhou dobu, aby získala moc a vliv nutný k získání globální kontroly, jíž dnes používá. Taková skupina opravdu existuje.

Vůdcem této skupiny byl muž jménem dr. Adam Weishaupt, který se narodil 6. února 1748 jako syn židovského rabína. Když otec v roce 1753 zemřel, byl konvertován ke katolicismu baronem Johannem Adamem Ickstattem, který chlapce dal do výchovy k jezuitům. Ickstatt byl v roce 1742 jmenován kurátorem univerzity, aby ji reorganizoval. V roce 1765 odešel do důchodu, přesto však nadále řídil její politiku.

Ačkoli se Weishaupt stal později knězem, vyvinula se u něho zřetelná zášť vůči jezuitům a stal se ateistou. Ickstatt, jeho kmotr, mu umožnil přístup do své soukromé knihovny, kde se mladý muž začal zajímat o práce francouzských filozofů, studoval právo, ekonomii, politiku a historii. Jeden z takových filozofů, Voltaire (1694-1778), revolucionář, který zastával liberální náboženské názory, v dopise králi Frederickovi II ("Velikému", který byl mimochodem zednář) napsal: "Konečně, až bude celé církevní společenství dostatečně oslabeno a bezvěrectví dostatečně silné, bude proveden konečný úder mečem otevřeného a neúnavného pronásledování. Nad celou Zemí bude rozprostřena vláda teroru a bude pokračovat, dokud se křesťané budou tvrdohlavě držet křesťanství." Panuje názor, že Weishaupt získal své myšlenky, ohledně zničení křesťanství, z Voltairových spisů. Studoval ve Francii, kde se setkal s Robespierrem (který vedl Francouzskou revoluci) a stal se přítelem několika lidí z francouzského královského dvora. Někteří se domnívají, že prostřednictvím těchto kontaktů byl uveden do satanismu.

V roce 1768 promoval na bavorské univerzitě v Ingolstadtu. Sloužil čtyři roky jako učitel, poté byl povýšen na pomocného instruktora. V roce 1770 byl vybrán Mayerem Amschelem Rothschildem, aby založil organizaci, která by mu sloužila. V roce 1772 se Weishaupt stal profesorem občanského práva. V roce 1773 byl jmenován profesorem církevního práva, což byl post, který jezuité drželi 90 let. Založili většinu univerzit a drželi je pevně pod kontrolou, aby vyloučili vliv protestantů. V roce 1773 se Weishaupt oženil, navzdory přáním Ickstatta, který ho za to odsuzoval. O dva roky později, ve věku 27 let, byl jmenován děkanem Právnické fakulty. Jezuité měli z jeho rychlého postupu obavy, a proto se pokusili omezit jeho vliv tajnými pletichami proti němu a jeho liberálnímu smýšlení. Protože se nechtěl stát mučedníkem pro své volnomyšlenkářské ideje, zaměřil se na založení své vlastní organizace. Aby zmátl své pomlouvače, založil organizační strukturu podle vzoru jezuitů, avšak jeho záměrem bylo mít tajnou liberální koalici.

Studoval protikřesťanské doktríny Manichejských, jejichž učení se točilo kolem astrologie, medicíny a magie. Byly mu vštípeny egyptské okultní praktiky neznámým obchodníkem jménem Kolmer z Jutlandu (oblasti na hranicích Dánska a Německa), který od roku 1771 cestoval po Evropě. Studoval moc Eleusiánských mystérií a vliv uplatňovaný tajným kultem Pythagorejců. Pythagoras byl filozof, který žil v 6. století před Kristem, a který učil, že muži a ženy by měli spojit své vlastnictví - což se stalo základem komunistické ideologie. Weishaupt také studoval učení Essejských a získal výtisky 'Kabaly', 'Hlavního klíče Šalamouna'a 'vedlejšího klíče Šalamouna', které mu odhalily, jak vyvolávat démony a provádět okultní rituály.

Po setkání s protestantským zednářem z Hannoveru začal studovat různé zednářské spisy. Nejdříve přemýšlel o vytvoření dokonalé organizace zednářského typu, tvořené z mužů vynikajících schopností ve všech oborech, ale došel k závěru, že zednářství je příliš otevřené. Weishaupt byl Rothschildy (kteří byli prý satanisté) instruován, aby opustil katolickou církev a sjednotil všechny rozdílné okultní skupiny. Vytvořil sabat s názvem 'Zlatý Úsvit', který je údajně dodnes soukromým sabatem Rothschlidů.

Weishaupt strávil pět let vypracováváním plánu, jehož prostřednictvím mohly být všechny jeho myšlenky redukovány na jednoduchý systém, který by se dal použít k potlačování náboženství, čímž by se uvolnily společenské vazby. Křesťanství chtěl nahradit náboženstvím rozumu. Původně zamýšlel vytvořit organizaci, zahrnující "školy vědění", jejichž cílem by bylo "z lidské rasy udělat jednu dobrou a šťastnou rodinu." Měly by usilovat o zdokonalování morálky, proto uvažoval o pojmenování této skupiny jako 'perfekcionisté', ale postrádala tajemství a intriky, jež hledal. V roce 1774 publikoval beletristický článek s názvem "Sidonii Apollinarus Fragment", o němž říkal, že má lidi připravit na doktrínu rozumu. Weishaupt napsal: "Princové a národy zmizí bez násilí ze Země. Lidská rasa se potom stane jednou rodinou a svět bude spočívat na racionálních lidech." O svých cílech napsal: "Zdokonalit síly rozumu, rozšířit znalosti sentimentů, jak lidských, tak společenských, aby bylo možno mít pod kontrolou sklony ke špatnostem, postavit se za trpící a utlačované ctnosti... usnadnit získávání vědomostí a znalostí."

Dne 1. května 1776, na pokyn nově vytvořeného Domu Rothschildů (a Wesselyových, Mosesů, Mendelsohnů a bankéřů Itziga, Friedlandera a Meyera), který podnítil Americkou revoluci, aby oslabil Velkou Británii, Weishaupt založil organizaci s názvem "Starobylí osvícení vizionáři bavorští", která vešla ve známost pod názvem Řád Iluminátů. Weishaupt řekl, že jméno řádu bylo odvozeno luciferského učení a znamenalo 'Nositelé světla'. V latině to znamená 'osvícení'. Je to označení někoho, kdo je duchovně a intelektuálně osvícený. Satan, když byl andělem, byl znám jako Lucifer, 'Světlonoš' a z názvu této skupiny se můžeme domýšlet o její povaze a cílech. Navíc, 1. květen se stal svátkem pro všechny národy, kde vládl komunismus; slavil se zde jako 1. Máj. Také je znám jako zvláštní den čarodějnic.

Také v dřívějších dobách existovaly skupiny s podobnými jmény. Jednou z těchto skupin byli "Osvícení", které v 11. století založil Jáchym z Florisu, který učil primitivní, údajně křesťanskou doktrínu, "Chudoby a rovnosti". Další skupina stejného jména existovala v 16. století v Afgánistánu, která hledala 'osvícení' od Nejvyššího Bytí, a která chtěla vytvořit třídu dokonalých mužů a žen. Po dosažení čtvrtého stupně, "Osvícený", zasvěcenec získal mystické síly, a když dosáhl konečného osmého stupně, byl pokládán za dokonalého. Jeden afgánský učenec řekl, že jejich cílem bylo ovlivňovat lidi na významných postech, aby nastolili harmonii ve světě a byli oddaní boji proti tyranii mogulů, kteří byli vládci Indie. Skupina přežila do 18. století a dala vzniknout dvěma odnožím, Alumbrados ve Španělsku a Osvíceným Guerinets ve Francii roku 1654.

Alumbrados (španělsky "osvícení") byli tvořeni reformovanými františkány a jezuity. Tvrdili, že jakmile dosáhli dokonalosti, zažívali vize Boha a mohli přímo komunikovat s Duchem Svatým. Jakmile přijali "světlo", byli nadáni nadlidskou inteligencí. Jejich neobvyklá tvrzení měla za následek, že Inkvizice proti nim v letech 1568, 1574 a 1623 vydala edikty. Ignác z Loyoly, zakladatel řádu jezuitů, byl vsazen do vězení za to, že se stal jejich členem. Toto odsuzování je donutilo uprchnout do Francie.

"Ilumináti" bylo jméno německé sekty, která existovala v 15. století. Provozovali okultismus a tvrdili, že vlastní 'světlo' přijaté od satana. Toto jméno používala také jiná skupina v roce 1760 v Avignonu, která byla ovlivněna spisy filozofa Emanuela Swedenborga, který v roce 1766 vedl osvícené theosofy v Paříži, později v Londýně.

Neexistují důkazy, že Weishaiptův Řád Iluminátů byl pokračováním některé z těchto skupin, avšak zda ho jejich učení a filozofie ovlivnily, je jiná otázka.

Začali s pěti členy a v roce 1778 byli Ilumináti již plně funkční.

Weishaupt napsal: "Velká síla našeho řádu spočívá v jeho utajení, nechť se nikdy a na žádném místě neobjeví pod svým pravým jménem, ale vždy ukryt pod jiným jménem. Není nic vhodnějšího než tři nižší stupně zednářství; veřejnost je na ně zvyklá, mnoho od něho neočekává, a tudíž mu nevěnuje velkou pozornost." Také napsal: "Protože si Řád přeje být utajen a pracovat v tichosti, je lépe chráněn před útlakem vládnoucími silami a toto utajení dává celé věci největší říz."

Řád byl tvořen třemi stupni: Novic, Minerval, Osvícený Minerval. Byl organizován podobným způsobem jako svobodní zednáři a jezuité. Přestože Weishaupt obdivoval strukturu jezuitské hierarchie, napsal, že nesmí být přijat žádný bývalý jezuita, s výjimkou zvláštních případů. Napsal, že se jim Řád "musí vyhýbat jako moru." Jejich rituály a ceremonie se podobaly zednářským rituálům. Jejich cílem, řekl, bylo vytvořit celosvětovou vládu, aby bylo umožněno elitě vládnout světu a tím zabránit budoucím válkám. Jedním z jejich raných programů bylo distribuovat protináboženské materiály, kritizující náboženské vůdce, kteří podle něho byli překážkami společenského pokroku a "nepřáteli lidské rasy a společnosti."

Weishaupt napsal: "Jak může slabý získat ochranu? Jedině sdružováním, ale to je ojedinělé. Nejlépe může být realizováno pomocí tajných společností. Skryté školy moudrosti jsou prostředky, které člověka jednoho dne osvobodí od jeho pout..."

Po všech členech bylo požadováno, aby přijali antická jména. Weishaupt byl nazván jako "Spartakus" (který byl vůdcem povstání otroků ve starověkém Římě). Xavier von Zwack, jeho pravá ruka a právník prince Salmského, byl znám jako "Cato"; Knihkupec Nicolai byl "Lucian"; profesor Westenreider byl "Pythagoras"; Canon Hertel byl "Marius"; Marquis di Constanza byl "Diomedes"; Massenhausen byl "Ajar"; ;Baron von Schroeckenstein byl "Mohomed" a Baron von Mengenhofen byl "Sylla".

Jejich ústředí bylo v Mnichově a bylo známé jako Velká lóže Iluminátů (Lóže Velkého Orientu) s kódovým jménem "Atény". Další čtyři lóže byly: Ingolstadt byl znám jako "Efezus", Heidelberg jako "Utica", Bavorsko jako "Achaia" a Frankfurt byl znám jako "Théby".

Kalendář byl také přestavěn a měsíce dostaly hebrejská jména: leden byl "Dimeh", únor byl "Benmeh", atd. Své dopisy datovali podle perské éry, pojmenované podle krále Jezdegerda, který začal vládnout v Persii v roce 632 př. Kr. Jejich nový rok začínal 21. března. Některé zdroje tento den označují jako Nový rok čarodějnic.

V roce 1777 Weishaupt vstoupil do eklektické zednářské lóže "Theodore of Good Counsel" v Mnichově a na konci roku 1778 přišel s myšlenkou spojení Iluminátů se zednáři. Zwack se stal zednářem 27. listopadu 1778 a společně s bratrem zednářem Abbé Marottim vyzradili tajemství Řádu. Do poloviny roku 1779 byla mnichovská lóže zcela pod vlivem Iluminátů.

Během prvních čtyř let bylo výborem, známým pod názvem "Našeptávači", naverbováno kolem šedesáti aktivních členů a téměř 1.000 lidí bylo nepřímo přidruženo k řádu.

Pouze málo lidí znalo pravý smysl Řádu. Pouze členové vnitřního kruhu, známého jako "Areopagite" ("Tribunál"), si byli vědomi jeho skutečného účelu. Všem ostatním Weishaupt řekl, že chce jednosvětovou vládu, aby se v budoucnosti zabránilo všem válkám.

V knize World Revolution (od Nesty Webstera) se tvrdí: "Technika iluminismu spočívá ve verbování hlupáků i adeptů a v povzbuzování snů poctivých vizionářů nebo plánů fanatiků, v probouzení ješitnosti ambiciózních egoistů, ve zpracovávání nevyrovnaných mozků nebo v hraní na strunu vášní, jako je chamtivost a touha po moci, čímž je dosahováno toho, že absolutně rozdílné cíle slouží tajnému účelu sekty."

Hlupáci, kteří měli dost peněz na rozhazování, byli obzvlášť vítáni. Weishaupt napsal: "Tito dobří lidé rozmnoží naše řady a naplní naši pokladnu; zapojujme tyto lidi do práce; na tyto pány musíme nastražit návnadu Ale vyvarujte se toho, říkat jim naše tajemství, tyto lidi musíme přinutit, aby uvěřili, že stupeň, kterého dosáhli je ten nejvyšší." Weishaupt vysvětluje: "Člověk musí někdy mluvit tak, jindy onak, aby náš skutečný cíl pro naše podřízené zůstal neproniknutelný." A jaký byl tento cíl? Nebylo to "nic menšího než získat moc a bohatství, aby byly podkopány světské nebo náboženské autority, a získání vlády nad světem."

Zasvěceným bylo řečeno, že Řád reprezentuje ideály církve, že Kristus byl prvním obhájcem iluminismu a jeho tajná mise měla za cíl navrátit člověku původní svobodu a rovnost, kterou měl, než musel opustit Rajskou Zahradu. Weishaupt řekl, že Kristus nabádal své učedníky, aby pohrdali bohatstvím, za účelem přípravy světa na společenství dobra, které skoncuje se soukromým vlastnictvím.

Weishaupt napsal Zwackovi: "Nejpodivuhodnější věcí je to, že velcí protestantští a reformní teologové (luteráni a kalvinisté), kteří patří k našemu Řádu, opravdu věří, že v tom spočívá pravý smysl křesťanského náboženství." Ale když některý z Weishauptových následovníků dosáhl vyšších stupňů, bylo mu odhaleno jejich tajemství: "Zři naše tajemství abychom zničili celé křesťanství, celé náboženství, předstírali jsme, že nám jde o pravé náboženství jednoho dne osvobodíme lidskou rasu od všech náboženství."

Ženy byly také získávány. Napsal: "Neexistuje mocnější prostředek k ovlivňování mužů než prostřednictvím žen. Ty by měly být naší hlavní zbraní; měli bychom se snažit, aby o nás měly dobré mínění a aby stály na naší straně" Také napsal: "Toto pohlaví má velkou část světa ve svých rukou." Členky byly rozděleny do dvou skupin: jednu skupinu tvořily ženy ze společnosti, které společnosti propůjčovaly zdání ctihodnosti; druhou skupinu tvořily ženy, "které pomáhaly bratřím uspokojovat jejich choutky." Ilumináti také používali peněžní a sexuální úplatky, aby získali kontrolu nad muži na vysokých postech, vydírali je hrozbami finančního zruinování, veřejného odhalení a strachem ze smrti.

Z důvodu Weishauptovy touhy po moci se brzy rozhořel vnitřní boj. Kromě toho, protože byly vybírány pouze nepatrné daně, Řád trpěl nedostatkem financí.

V roce 1780 se novým členem stal baron Franz Friedrich Knigge (1752-1796) a dostal přezdívku "Philo". Knigge se narodil 16. října 1752. Studoval práva v Göttingenu, sloužil u soudních dvorů v Hesse-Cassel a ve Wiemaru a byl velmi známým autorem románů, poezie a filozofických děl. Vstoupil do zednářské lóže striktní observance (česky bychom mohli říci 'přísného obřadu' - pozn. překl.), která byla oddaná eliminaci okultních věd, které byly široce praktikovány. Nebyla toho schopna a byla nucena se s tímto stavem smířit. Knigge dosáhl hodnosti 'bratr velitel' a používal titul 'labutí rytíř' (Knight of the Swan). Pomáhal při zakládání nové zednářské lóže v Hanau. Protože se u něho vyvinul zájem o okultismus, magii a alchymii, připojil se k Rosikruciánům, tajné organizaci, jež vznikla ve 14. století a údajně se jednalo o okultistickou skupinu, která prováděla rituály s lidskými oběťmi.

Později se zřekl alchymie a svá studia věnoval vývoji takové formy zednářství, jež by člověku dovolila znovu získat dokonalost, kterou měl před pádem Adama a Evy. Své myšlenky, ohledně reformy zednářství přednesl na Wilhelmbadském kongresu. Avšak Marquis z Constanzy (jeden z nejproslulejších Iluminátů) ho informoval, že Ilumináti tuto reformu již uskutečnili. Weishaupt, aby ho přilákal, vylíčil Řád jako představitele největšího pokroku ve vědě a filozofii. To bylo v souladu s Kniggeho myšlením, a tak vstoupil do Řádu.

Knigge byl samozřejmě velkým úlovkem, protože měl organizační talent, a brzy se stal hlavou Westfálského kruhu. Byl spojovacím článkem mezi zednáři a Ilumináty. Weishaupt o něm napsal: "Philo je mistr, od něhož bychom se měli učit; dejte mi šest mužů jeho kvalit a změním tvář vesmíru Philo udělal víc než jsme my všichni od něho očekávali a je mužem, který by byl schopen řídit tuto organizaci."

Knigge byl silně podporován Aeropagity, kteří měli pocit, že Weishauptova moc by měla být delegována na ostatní, a kteří souhlasili s Kniggeho návrhy na změnu organizační struktury. Ty byly přijaty 9. července 1781. Knigge byl schopen naverbovat nejlepší propagandisty a od roku 1780 byl růst velmi rychlý, protože jeho expanze byla usnadněna jeho propojením se zednářskými lóžemi. Svých cílů měl Řád dosáhnout rozdělením lidstva pomocí vzájemně protikladných ideologií, aby tyto dvě skupiny proti sobě bojovaly, čímž by došlo k oslabení národních vlád a organizovaného náboženství.

Mezi zednáři a Ilumináty nakonec došlo k porozumění a bylo navrženo sloučení obou skupin, přičemž tři nižší stupně v Řádu tvořili zednáři a zbytek Ilumináti. Po kongresu ve Wilhelmsbadenu, který se konal od 16. července do 29. srpna (jehož se zúčastnili zednáři, martinisté a představitelé všech tajných organizací z Evropy, Ameriky a Asie), byla tato aliance oficiální. Všichni účastníci kongresu byli vzati pod přísahu, že nic neprozradí. Comte de Virieu, zednář z lóže martinistů v Lyonu, po svém návratu domů, když byl tázán ohledně Kongresu, řekl: "Nemohu vám nic prozradit. Můžu říci jen to, že to všechno je mnohem vážnější, než si myslíte. Spiknutí, které bylo zosnováno, je tak dobře promyšlené, že je takřka nemožné, aby monarchie a církev vyvázly." Později se Iluminátů zřekl a stal se oddaným katolíkem.

Z důvodu hnutí, které vzniklo díky Dohmově knize 'Upon the Civil Amelioration of the Condition of the Jews' (O zušlechťování občanských podmínek pro Židy) a vydání knihy od Mirabeaua v Londýně, byla na Kongresu přijata rezoluce, podle níž Židé mohli vstupovat do lóží. Je zřejmé, že to bylo uděláno z finančních důvodů, protože Ilumináti přestěhovali své ústředí do Frankfurtu, bašty židovského finančnictví. Protože se působnost Řádu rozšířila na celé Německo, plynuly do něho peníze z předních židovských rodin, jako byli Oppenheimerové, Wertheimerové, Schusterové, Speyerové, Sternové a samozřejmě Rothschildové. Gerald B. Winrod ve své knize 'Adam Weishaupt: A Human Devil' napsal, že "z jednatřiceti hlavních Weishauptových zástupců bylo sedmnáct Židů." Argumenty, že Ilumináti byli výhradně židovského původu, jsou zcela nepodložené.

Po kongresu ve Wilhelmsbadu fungovali Ilumináti podle následující organizační struktury:

ŠKOLKA

1) Příprava
2) Novic
3) Minerval
4) Illuminatus

SYMBOLICKÉ (zednářství)

1) Učeň
2) Tovaryš
3) Mistr

SKOTSKÉ (zednářství)

4) Illuminatus Major (skotský novic)
5) Illuminatus Dirigens (skotský rytíř)

MALÁ MYSTÉRIA

1) Presbyter (nebo kněz)
2) Princ (nebo Regent)

VELKÁ MYSTÉRIA

3) Magus
4) Rex

 
www.volny.cz/l_kopecky

28504 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny