„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Nový světový řád - stručný souhrn

Autor: odjinud | Publikováno: 18.4.2011 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace

Koncem 19. století, když se průmyslová revoluce hnala Evropou a Amerikou, jistí jedinci snili o světě zdaleka jiném, než ve kterém žili, světě organizovaném takovým způsobem, že by nebyly možné války a každý aspekt lidského života by byl řízen vzdělanými lidmi pro blaho všech. Tito snílci, včetně mužů velkých schopností a velmi bohatí, věnovali své talenty a jmění k uskutečnění svých plánů. Tito lidé pocházeli z Anglie, a jejich myšlenkou zpočátku bylo rozšířit Britské impérium na celý svět. Kdyby britská vláda byla absolutní, jaký by potom mohl být důvod pro válku, a kdo by se o ni mohl pokusit?

Nejprominentnějšími z těchto lidí byli Cecil Rhodes, Andrew Carnegie a členové Fabiánské společnosti, zvláště H.G.Wells. Rhodes odešel z Anglie do Afriky, aby zde upevnil své chatrné zdraví. Nabyl zde ohromné bohatství, když zde otevřel diamantové doly. Andrew Carnegie odešel ze Skotska do Spojených států a založil zde U.S. Steel, čímž získal podstatnou sumu svých peněz. Fabiánská společnost byla skupina intelektuálů v Anglii, kteří věřili, že socialismus je způsob organizace světa pro společenský a hospodářský prospěch. H.G. Wells byl původně členem Fabiánské společnosti. Tito tři muži byli hlavními postavami v rozvíjení myšlenky nového světového pořádku.

Cecil Rhodes zemřel r. 1902 a své jmění věnoval Oxfordské univerzitě na stipendijní program, aby rozšiřovala jeho myšlenky. Stipendium mělo být udělováno nadějným mladým mužům z britských kolonií a ze Spojených států, přičemž velká část měla jít Američanům. Andrew Carnegie použil své jmění k založení nadací pro podporu vzdělávacích, náboženských a politických organizací, aby "kultivovaly internacionální smýšlení" a podporovaly světový mír. Část z jeho peněz šla na Federální radu církví. Byla založena Carnegieho nadace pro mezinárodní mír a začala podporovat vzdělávací iniciativy. Na konci II. světové války bylo americké ministerstvo zahraničí z velké části řízeno Rhodesovými stipendisty a členy Carnegieho nadace a byla zdůrazňována myšlenka zajišťování světového míru pomocí Organizace spojených národů. H.G. Wells psal rozsáhlá politická pojednání a ovlivňoval myšlení v internacionálním duchu. Jedna z jeho knih měla název New World Order (1939), v níž tvrdil, že světový socialismus je nevyhnutelný a že bude obtížné a bolestivé přechodné období, během něhož mnoho "galantních a půvabných lidí, kteří se tomu budou bránit, zemře".

Základním prvkem nového světového pořádku je světová vláda. Pro Rhodese a Carnegieho to byla britská vláda, rozšířená po celé zeměkouli, nebo alespoň britský vliv skrze Anglicky mluvící svět, aby zorganizoval svět podle anglického způsobu života a myšlení. Wells a další se rozhodli přivést svět k socialismu krok za krokem, v postupném procesu. Byly učiněny návrhy na světovou federaci, Ligu národů a Organizaci spojených národů. Tyto síly se spojily a dosud působí směrem k světové vládě, nejdříve pomocí jednoho prostředku a potom pomocí dalšího, když se první metoda střetla s opozicí. Nikdy se nezastaví. Nikdy nepřipustí porážku. Jenom se věc pozdrží a potom přijdou nové ideje, pomocí nichž přivedou celý svět pod plánovaný administrativní systém.

Nový světový pořádek má být uskutečněn pomocí regionalismu. V postatě má být svět rozdělen do geografických regionů - oblastí mezinárodních, národních a lokálních, a tyto oblasti mají být novými jednotkami vlády, které mají nahradit staré tradiční způsoby vlády - státy, metropole, města, vesnice atd. Politická moc má být soustředěna v exekutivní větvi vlády, přičemž má být odstraněna vláda prostřednictvím volených zákonodárných zástupců. Výběr kandidátů pro volené exekutivní orgány bude omezen na kandidáty vybrané politickým establishmentem a nebudou vybrány lidmi samotnými. Kontrola nad všemi aspekty lidského života bude prováděna ve formě administrativní diktatury, shora dolů, prostřednictvím ohromné byrokracie dosazených úředníků, odborníků a plánovačů zodpovědných pouze volené exekutivě. Tímto způsobem bude ponechána vnější forma demokracie, ale lidé budou zcela zbaveni moci a ta bude soustředěna do rukou vlády. Toto bude prováděno postupně s postupujícím "vzděláváním" populace, dokud systém nebude plně fungovat.

Proč by tě to mělo zajímat? Jestliže jsi Američan a věříš ve svobodu, sebeurčení, omezenou vládu, svobodné podnikání, Ústavu Spojených států a Listinu práv, pak věz, že tento nový světový pořádek je proti všem těmto věcem. Jestliže chceš mít celý svůj život naplánovaný vládou, jestliže chceš celý svůj život sloužit vládě, jestliže si myslíš, že svět jako 1984 od George Orwella nebo Brave New World Aldouxe Huxleye je báječné místo pro život, potom nový světový pořádek je pro tebe! Čas volby je právě nyní, dokud ještě je příležitost k ovlivňování budoucnosti světa, pro tebe a tvé děti. Klíčem je vzdělání a konání. Informace v těchto dokumentech, které jsme posbírali, ti umožní pochopit, že je třeba jednat s rozumem.


Mapa Nového světového pořádku

Tato mapa byla objevena Helen Somersovou ve výloze jednoho obchodu ve Philadelphii během II. světové války. Byla zhotovena v roce 1941, před japonským útokem na Pearl Harbor, a byla vytištěna v jasných barvách kartografem Mauricem Gombergem ve Philadelphii r. 1942 a vystavena ve výloze jeho obchodu. Helen Somersová okamžitě rozeznala význam této mapy a několik jich koupila. Minimálně několik původních kopií dosud existuje, včetně jedné v Knihovně Kongresu ve Washingtonu D.C.

Původní zdroj plánu, který je detailně zobrazen na mapě, zde není uveden. Avšak zkoumání mnoha dokumentů, které se vztahují k novému světovému pořádku naznačují, že zdrojem musí být jednotlivci, kteří jsou v nějakém vztahu ke Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír a nebo Ministerstvu zahraničí USA.

Spodní okraj mapy obsahuje detailní vysvětlení americké politiky pro Nový světový pořádek. Některé body této politiky jsou:

Po válce bude nastolen Nový světový pořádek za trvalý mír a svobodu.

USA se musí altruisticky postavit do čela nově ustaveného světového pořádku.

USA, Británie a SSSR poskytnou záruky míru národům, které budou permanentně odzbrojeny a demilitarizovány.

USA se stanou nepřemožitelnou mocností v oblasti vojenské, námořní i vzdušných sil.

SSSR po válce získá republiky Východní Evropy.

V Evropě budou existovat demilitarizované Spojené státy evropské.

Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibské ostrovy budou začleněny do Spojených států amerických.

Země starověkých Hebrejců, známá jako Palestina a Trans-Jordánsko, bude sjednocena jako demilitarizovaná republika zvaná Hebrewland.

Všechny přírodní zdroje budou znárodněny a distribuovány všem národům.

Bankovnictví, investice, silnice a elektrárny budou všude znárodněny.

Celosvětově bude zavedena společná měna.

Sjednocená "Nejvyšší válečná rada spojených národů" bude reorganizována a transformována na "Nejvyšší vojenskou a hospodářskou radu", která bude napomáhat při rekonstrukci a zajišťování světového míru.

Rozměry mapy jsou téměř 36 krát 25 palců.

Regionalismus: realizace Nového světového pořádku

Regionalismus je přerozdělení a přesměrování vládních a soudních pravomocí tak, aby moc volených zákonodárných zástupců přešla do rukou exekutivní větve vlády a dosazených úředníků. Mezinárodní plánovači rozdělili svět do regionů. Národní plánovači rozdělili jednotlivé země do regionů. Státní plánovači rozdělili státy do regionů.

Na mezinárodní úrovni byly uzavřeny smlouvy, aby tlačily na národní legislativy za účelem vytvoření mezinárodních organizací a rozrušení národní suverenity (např. NAFTA a GATT). Je vyvíjeno spojené úsilí, aby se smísily národy nebo části národů, za účelem poskytnutí argumentu pro mezinárodní kontrolu.

Na národní úrovni jsou země rozděleny do regionů exekutivními příkazy a byla zřízena zasedání dosazených úředníků, aby řídili každý region (např. za prezidenta Nixona bylo zřízeno deset federálních regionů). Kontrola je prováděna skrze členění a regulace využívání pozemků a požadavky na přidělení federálních peněz. Mnoho států nebo částí států je zahrnuto k přivedení regionů pod federální soudní pravomoc.

Ten samý proces je opakován na úrovni jednotlivých států. Jsou zřizovány regionální plánovací komise, aby řídily celý rozvoj a financování skrze regulaci využití pozemků a přerozdělování příjmů z daní. Plánovací komise jsou složeny z jednotlivců jmenovaných guvernéry států, okresními zmocněnci a starosty měst a často zahrnují federální dosazené úředníky. Nejsou složeny z volených zástupců lidu, kteří jsou mu zodpovědni.

Na místní úrovni regionalismus znamená kombinace samosprávných obcí, k vytvoření nové vládní jednotky, s přesunem funkcí a řízení z místní úrovně na úroveň okresu, státu nebo federální úroveň.

Tímto procesem regionalizace lidé úplně ztratí kontrolu nad svým vlastním majetkem a nad svojí vlastní budoucností. Budou utiskováni vysokými daněmi, bezpočtem regulací a spoustou byrokratů a úředníků. Toto je socialistická tyranie a toto je cílem plánovačů Nového světového pořádku.

Náboženství a Nový světový pořádek

Ježíš řekl:

"Varujte se falešných proroků, kteří k vám přijdou v rouše beránčím, ale uvnitř jsou dravými vlky." - Matoušovo evangelium, kapitola 7, verš 15

Vlk v rouše beránčím je plášť kryjící ramena Fabiánské společnosti (FS), která chce nastolit světovou vládu socialismu. Toto roucho však halí ostré kontury socialismu, klamného a zhoubného politického systému, kterým ve skutečnosti také je. Náboženství a politická sféra jsou obě zahrnuty. Je to potvrzeno různými náboženskými vůdci a skupinami. To je duchovní stránka realizace nového světového pořádku.

Podporovatelé Nového světového pořádku si záhy uvědomili, že náboženství je důležitý prvek lidské společnosti. Komunisté se pokusili zrušit náboženství, ale ostatní internacionalisté místo toho náboženství využili k uskutečnění jejich záměrů.

Andrew Carnegie dal velké množství peněz na Federální radu církví, aby podporovala jeho cíl - zajištění světového míru prostřednictvím světové vlády. Hierarchie protestantských církví, stejně jako římsko - katolické církve má otevřené podporovatele, včetně papeže, kardinálů a biskupů. Mnoho reformovaných judaistů je silně internacionálních, a mnoho rabínů podporuje socialismus a světovou vládu. Organizace spojených národů má také širokou reprezentaci Východních náboženství. Podporovatelé světového náboženství se pokoušejí smířit různá náboženství a svést vůdce různých věrouk dohromady v ekumenickém hnutí, aby harmonizovali náboženství a zdůrazňovali jenom základní myšlenky, které mají společné.

Žádná vláda ani žádná společnost nemůže existovat delší dobu bez duchovní základny. Společnost bez morálních principů nebo hodnot upadne do anarchie a rychle se sama zničí. Nový světový pořádek netrpí nedostatkem duchovních a náboženských základů; avšak, jak již bylo řečeno, nebude to křesťanství, židovství ani islám. Žádná forma základního náboženství s pevným, absolutním systémem víry nemůže být v Novém světovém pořádku tolerována. Místo toho bude zdůrazňováno a vnucováno bratrství lidí a posvátnost Přírody a Matky Země.

Zdroj: www.volny.cz/l_kopecky

7487 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny