„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Boj proti zlu není šachová partie

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 19.3.2014 | Rubrika: V BRUSELU
Ilustrace

Boj proti zlu není šachová partie či nějaké jiné sportovní utkání, kde by pravda a nepravda měly mít stejné podmínky pro své projevení. Zlo (jako třeba to, které obsahuje a propaguje zpráva Lunáček nedávno schválená Evropským parlamentem), nemá vůbec právo na existenci a tedy i propagaci. Za šíření rozvratných ideologií by v řádném státě měl být trest, a to případně i trest smrti, děje-li se tak ve velkém rozsahu. Zlý člověk, zločinec, nemá žádná práva k tomu, aby pokračoval ve svých zločinech; má jen právo na spravedlivý proces.

Příliš často se zaplétáme do argumentací se svými odpůrci vedené na jejich rovině. Jakkoli skutečně existují lidská práva vycházející z lidské přirozenosti a přirozeného mravního zákona, je lépe moc o nich nehovořit. Spíše hovořit o desateru a dalších Božích příkazech. Nejsem proti argumentaci ad hominem, tedy využívat něčích tvrzení k argumentaci. Jejím smyslem je však ukázat vnitřní rozpory ve smýšlení protivníka a tím ho ukázat nedůvěryhodným.

Je třeba diskriminovat, neboli rozlišovat. Rozlišovat tedy mezi těmi, kdo mají, a těmi, kdo nemají pravdu v nějaké zásadní věci; mezi dobrem zlem; mezi těmi, kdo jsou schopni vykonávat nějakou práci, a těmi, kdo toho schopni nejsou atd. Ostatně to největší rozlišení teprve přijde v den posledního soudu, kdy Syn člověka "ovce postaví po pravici a kozly po levici" (Mat 25,33). Tedy nevést řeči o diskriminaci či nediskriminaci; obojí může být podle konkrétních okolností dobré i špatné.

Křesťané říkají: „Máme právo žít v soukromí i na veřejnosti podle svého náboženství“. To je jistě správné tvrzení. Ale nebezpečné. Takový výrok zamlčuje to, že toto právo se zakládá na tom, že křesťanství je pravé náboženství. Opírá se totiž jen o jakési údajné všelidské právo. Pak ale mohou totéž říci třeba mohamedáni. A jsme u zhoubné nauky o náboženské svobodě. A proč by pak nemohli říci homosexuálové: „Máme právo žít podle našich sexuálních sklonů“?. A máme tu právo na zvrhlost. Primární je tedy argumenty dokazovat, co je pravda a co je dobré a neodkazovat k nějakým jiným principům jako jsou již zmíněná lidská práva nebo také užitečnost, přátelství, pokrok apod., které ve své absolutisované podobě jsou nesprávné. Mezi pravdou a lží nemůže být smíru, mezi světem a Boží církví nemůže být příměří. Sv. Pavel píše: „Dobrý boj jsem bojoval, víru zachoval“ (2 Tim 4,7).

Mnohdy propadáme představě, že zlo pochází jen z neznalosti a že v dialogu lze přesvědčit odpůrce, aby ustoupil od svého mínění a jednání dle něho. Zlo ale nevychází jen z nedostatku poznání či ze špatného poznání a podléhání vášním, ale někdy zlý člověk (a démon) ví, jak něco je, a přesto se snaží o opak. Hřích andělů byla pýcha z ní plynoucí závist. Oni věří a třesou se. Není v nich omylu ohledně přirozených věcí a znameními božské moci jsou donuceni věřit. Démoni vidí totiž mnoho jasných známek, z nichž postřehují, že učení církve je od Boha, ačkoli sami nevidí věci samé, jimž církev učí, třebas, že Bůh je trojjediný a jeden nebo něco takového (STh II-II q. 5 a. 2 co.).

Někteří lidé se jim podobají; vědí, co je správné, ale své úsilí zaměřují na to, aby druhé klamali a zastrašili. Katechismy mezi hříchy proti Duchu svatému, které nebudou odpuštěny, uvádějí „poznané pravdě odpírati“. S takovými nemá smysl diskutovat. Je třeba je bez nějakých příkras odhalovat. Jasnou řečí, jako když říká sv. Petr před veleradou: „Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili“ (Skut 5,30). Drzost židovského velekněze je obrovitá; vyčítá apoštolům, že by„ chtěli na nás svalit odpovědnost za jeho krev“ (Skut 5,28), když přece dobře ví, že z jejich návodu židovský lid před Pilátem volal: „Krev jeho na nás a naše děti!“ (Mat 27,25).

Musíme se držet tradiční terminologie, nenechat si vnutit používání slov, které zastírají pravdu. Tak „přítelkyně“ znamená ženu, která je něčím přítelem; ne tedy souložnici, milenku či konkubínu, jakkoliv takový vztah může mít také rysy (nesexuálního) přátelství.

Podobně nebudeme hovořit o „přerušení těhotenství“, ale o umělém potratu; nebudeme hovořit o „gayích“, ale aktivní homosexuály budeme nazývat sodomity; nebudeme hovořit o „hodnotách“, neboť je to něco subjektivního, ale o dobrech a jejich hierarchii. Musíme očistit jazyk od jeho liberálního pokroucení a dobře užívat slova. Vedle filosofie založené na bytí a esenci věcí tu může tu být vodítkem etymologie jednotlivých slov. Dále pak mějme na paměti Ježíšova slova: „Vaše slovo buď `ano, ano - ne, ne´; co je nad to, je ze zlého“ (Mat 5,37). Nemějme strach před tím, že naši protivníci se budou cítit uraženi nebo se rozzlobí.

Nepřátelé pravdy se snaží změnit význam slov, aby jimi mohli někoho ošklivě nálepkovat. Za rasistu tak označují toho, kdo konstatuje, že lidé určité rasy žijící na nějakém území mají v průměru nižší či vyšší inteligenci, vzdělání, kriminalitu apod., nikoliv tedy toho, kdo tvrdí, že na základě rasy jsou lidé nižší a vyšší rasy, popř. e existují nadlidé a podlidé. Stejně tak není antisemita ten, kdo odpírá judaismu nebo sionismu nebo hovoří o zločinech Židů, ale antisemitou je ten, kdo považuje Semity (tedy nejen Židy) za lidi nižší rasy.

Jinou manipulací je negativní konotace neutrálního slova. Tak extremista je ten, kdo vykazuje krajní názory nebo jednání. To slovo, ale nic nevypovídá o tom, zda se jedná o názory správné či mylné, o jednání dobré či špatné. Slovo „normální“ také nabylo jiného významu. Označuje se jím něco, co je obvyklé či běžné. Jeho pravým významem je však odpovídat normě či pravidlu. Pak normální je to, co je stejně dobré jako norma sama. Jestli se lidé nějak běžně chovají, je to nepodstatné a chovat se „nenormálně“ nemusí být něco špatného.

Naopak je třeba používat slov, které se v důsledku liberalismu vytrácejí z běžné mluvy, jako jsou hřích, neřest, ctnost, pokora, pokání.

Někdy se vůči zlu kladou příliš malé požadavky jako třeba právo na tzv. výhradu svědomí v nějaké věci místo požadavku na zakázání a trestání činů v té věci porušujících Boží přikázání či přirozený mravní zákon. Ne tedy jen právo rodičů neposlat své děti na školní hodinu sexuální „výchovy“, ale volat po trestu těch, kdo takové věci prosazují a provádějí, a to třeba i trestu smrti za „pohoršení maličkých“, ono dát na krk mlýnský kámen a hodit do moře (viz Mar 9,42). Neusilujme o náboženskou svobodu, ale o katolický stát, byť „náboženská svoboda“ je pro katolíky lepší než pronásledování. Nesmíme se spokojovat s „menším zlem“. I to je zlo, proti kterému je třeba bojovat. Nestačí se snažit o to, mít „místo na slunci“, ale je třeba usilovat o to, aby ti, kterým toto místo nenáleží, ho tam neměli.

Spolupráce s jinak smýšlejícími je možná jen v konkrétní věci, ve které se obě strany shodují, nikoliv na úrovni nějakého (quasi)trvalého spojenectví, ve kterém zpravidla utrpí škodu ti, kdo mají pravdu, zatímco opačná strana zůstane na své posici.

Současná situace je taková, že prakticky nutnou, avšak nepostačující, podmínkou pro správnost něčeho je to, že je napadáno médii hlavního proudu, levicovými politiky, pohany či modernistickými theology. Na rovině víry říká Ježíš: „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně“ (Mat 5,11). Této cti, být napadán od nepřátel pravdy, se však analogicky může dostat někomu i za jeho politické (i jiné) názory.

Svoboda vůle je k tomu, abychom osvědčili svou věrnost k Bohu, ne abychom mohli dělat a hlásat, co se nám zalíbí. Vnější svoboda má zajistit, alby to dobré, co děláme nebo říkáme, nebylo nepříznivě postihováno. Demokracie, pokud je formou vlády, nemá být svobodou si říkat, co chceme. Nemá být v ní místo pro projevy bez omezení. Ostatně často i ti, kdo se k ní hlásí, ji uplatňují selektivně. Kriminalisují některé názory o historických faktech (zejména v souvislosti s 2. světovou válkou), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob nebo podporu a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Nejde nám o bezbřehou svobodu vyjadřování; jen pravda má právo na existenci.

I když tento článek zčásti je pojat nábožensky, lze jej analogicky aplikovat i na problematiku spadající do přirozeného mravního řádu a do politiky.

Na závěr bych chtěl citovat povzbudivá slova z Žalmu 149: „Ať tedy plesají svatí a honosí se, ať se veselí na svých ložích. Chvalozpěvy Boží ať mají v hrdlech a meče dvojsečné ve svých rukou: trest aby vykonali na pohanech, národy by pokárali, aby spoutali řetězy jejich krále a jejich velmože železnými pouty. Vykonati soud na nich předepsaný – toť bude čest všech jeho svatých!“ (v. 5-9).

www.nebruselu.cz

Klíčová slova: EU  | rodina  | NE Bruselu - Národní demokracie
4119 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny