„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 9/11 (45) Konečné řešení evropské otázky

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 3.3.2014 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Trochu odbočíme. Jistý kněz znal osobně Kaddáfího a řekl o něm, že to byl docela fajn chlap. Jistě to asi nebyl svatoušek, ale o svůj národ se zjevně celkem dobře staral (viz – http://www.youtube.com/watch?v=CAh4noIdAcw, http://www.zvedavec.org/komentare/2011/10/4624-ceho-libye-dosahla-co-bylo-zniceno.htm), ale zřejmě musel zemřít a dnes existují důkazy o tom, že vojáci paktu NATO brutálně mučí Libyjce. Kaddáfí také prohlašoval, že v Islámu jsou znamení, které signalizují, že Alláh dá Muslimům v Evropě vítězství bez boje a krveprolití. Muslimové evidentně brzy zaplaví celou Evropu (viz – http://www.youtube.com/watch?v=T2ij_qtGy6Y), a pak zde mohou začít platit jejich zákony a jejich náboženství (viz – http://www.youtube.com/watch?v=iq9m_aXwgu0, http://www.youtube.com/watch?v=Q7KLGDfDCqk, http://www.youtube.com/watch?v=3u7uUcz_wEY&feature=player_embedded, http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/4498-prava-tvar-islamu-.aspx, http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293537-pobirejte-davky-na-dzihad-ovladneme-evropu-radil-britskym-muslimum-kazatel.html).

 

Mnozí v Evropě Muslimům podlézají a někteří si dokonce myslí, že křesťané se modlí ke stejnému Bohu jako Muslimové. Avšak kdo byl původně křesťanský Bůh, a stále jím je? Byl to Hospodin, jediný a pravý Bůh, který si vybral Izrael za svůj vyvolený národ, a pak, protože tolik miloval svět, poslal svého jednorozeného Syna, Ježíše Krista,…atd. Ale Aláh, byl snad také původně Hospodinem? Podle některých zdrojů byl tento Aláh původně jeden z mnoha pouštních bohů, tak zvaný šakalí bůh, tedy co jiného než-li démonické zjevení, a prorok Mohammed ho povýšil na jediného nejvyššího boha. To bychom měli první zásadní rozpor, i když tvrzení tohoto zdroje je pochybné, neboť “Aláh“ není nějaké konkrétní jméno boha, ale znamená arabsky “bůh“. Křesťanský Bůh je troj-osobní, přičemž druhá Osoba, Bůh Syn, Ježíš Kristus, je Vykupitelem a Spasitelem světa. Toto Muslimové zcela zásadně odmítají (viz – Súra 4.-171), a Krista jako Božího Syna, Vykupitele a Spasitele absolutně neuznávají, uznávají ho jen jako proroka a moudrého muže (viz – Súra 5.-72,75), a křesťanství v podstatě považují za modloslužebnictví (viz – Súra 2.-135). V Bibli je psáno (1J2,23) – ,,Kdo popírá Syna (Ježíše Krista), nemá ani Otce (Boha Otce).“ To máme tedy prní jasný zásadní rozdíl mezi křesťanským a muslimským bohem. A dále, křesťanský Bůh je mírumilovný, milosrdný, laskavý Bůh, který Své učení a pravdy nešíří skrze Své proroky a věřící násilím, na rozdíl od Muslimů, kteří mají podle zákona v Koránu právo šířit své náboženství násilím a zabít bezvěrce či jinověrce, zejména Křesťany, s tím, že Křesťanství je pro ně slabošství a zbabělost (viz – Súra 2.-191). Takže těžko se mohou Křesťané a Muslimové modlit ke stejnému Bohu. Každý rok Muslimové zavraždí několik desetitisíců Křesťanů a v některých muslimských státech je Křesťanství postaveno mimo zákon. V Koránu je mnoho výroků, které jsou s učením Písma Svatého po stránce etické, morální, duchovní ale i teologické v příkrém rozporu. Je tedy vysoce nepravděpodobné a naprosto nelogické, že by Bůh po ustanovení nové věčné smlouvy s darem Kristovy vykupitelské oběti pro celý svět několik století poté dal podnět ke vzniku nového náboženství, které by se v mnohém vůči nové věčné smlouvě stavělo do protikladu, odporu a nepřátelství, tím by si Bůh v podstatě protiřečil a Bůh přece není nějaký schizofrenik. Tedy to, že dvě různá náboženství vyznávají jednoho jediného boha, ještě nutně neznamená, že v obou náboženstvích je původcem učení skutečný Bůh, může jím být i zlý duch, což může platit zejména v náboženstvích polyteistických. Navíc každý člověk, ať muslim, ateista, nebo i “viking“, atd., kteří bojují proti křesťanství, katolické církvi, a chtějí je zničit a vymýtit, a to třeba až do samých základů, bojují marný boj, neboť přestože může přijít doba, kdy se může zdát, že křesťanství a církev, která se musí očistit, je poražena či zcela zatlačena, tak konečným absolutním a definitivním vítězem bude Kristus a Jeho Svatá Církev. Tudíž každý, kdo bojuje proti křesťanství, vede marný, předem prohraný boj, jehož největší obětí může být nakonec on sám, a tito lidé se budou pravděpodobně jednou hodně divit, a pro mnohé z nich pak můžete být již pozdě, tudíž nelze je než litovat, a navíc tito zatvrzelí bojovní, až patologicky nenávistní, nepřátelé a pronásledovatelé křesťanů, zejména katolíků, jimž se musí křesťané snažit odpustit, trpělivě je milovat a modlit se za ně, jsou pro křesťany velikým požehnáním, neboť Ježíš řekl – ,,Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích“ (Mt 5.11-13).

 

Velikým problémem Evropy je také pokles porodnosti, Evropané vymírají, v průměru mají jen 1-2 děti na jednu rodinu. Strašlivým zvěrstvem, kterého se navíc Evropané, stejně jako Američané, ale i mnohé jiné národy, dopouštějí, jsou umělé potraty. Mnozí lidé si myslí, že prvním státem v novodobé historii, ve kterém byly uzákoněny potraty, bylo bolševické Rusko, není to však pravda, již dávno předtím byl zákon o potratech zaveden v Americe, neboť tamní vládnoucí vrstva měla strach z přemnožení černochů. V České republice bylo od roku 1957 uměle potraceno podle oficiálních statistik přes 3 miliony nenarozených dětí, tedy hotový holocaust. V USA bylo do roku 2008 uměle potraceno asi 47 milionů nenarozených dětí. Podle dr. Briana Clowese, šéfa Human Life Internacional, přišlo od r. 1973 na celém světě o život zásluhou umělého potratu 1.722.000.000 dětí (viz – http://www.fronda.pl/a/prawie-dwa-miliardy-ofiar-polityki-aborcyjnej,27278.html), slovy jedna miliarda, sedm set dvacet dva milionů dětí! To ukazuje, že lidstvo v globálu je za pouhých 40 let schopno vyvraždit v podstatě více než čtvrtinu své vlastní populace! Při tzv. teroristickém útoku 11. září 2001 v USA zemřelo zhruba 3.000 lidí během jednoho dne, což mnohé lidi velmi vyvádí z míry, avšak to, že se denně umělým potratem vyvraždí 117.945 nenarozených dětí, nechává mnohé lidi naprosto klidnými. Za druhé světové války přišlo podle různých zdrojů o život zhruba okolo 60.000.000 lidí. Druhá světová válka trvala 6 let, avšak za stejně dlouhou dobu je v současnosti umělým potratem povražděno zhruba 258.300.000 nenarozených dětí, tedy přibližně 4.3x více než za druhé světové války! Umělé potraty jsou tedy tou nejkrvavější nejstrašlivější světovou válkou, jaká kdy byla vedena! Ve světském právu se vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít. Těhotné ženy jdou na potrat zpravidla zcela dobrovolně a vědomě s úmyslem zabít své počaté dítě, což je lidská bytost, tzv. “ospravedlnění“ mívají v drtivé většině případů na úrovni sociální, ekonomické či egoistické a někdy i psychické, lékař taktéž provádí potrat vědomě s cílem zabít lidskou bytost, tedy podle výše uvedené světské definice co jiného je potrat než-li vražda? Tedy potrat v podstatě splňuje veškerou skutkovou podstatu trestného činu vraždy, přesto se takto vraždí dále, beztrestně. Potrat je tedy legalizovaná vražda, navíc o to horší, že je provedena lékařem a matkou na potomku vlastní krve v jeho nejbezbrannějším stádiu života. Mnozí různí potentáti, přestože schvalovali války a potraty, mívají velmi drahé pompézní slavnostní důstojné řádné pohřby se všemi náležitostmi a možnými okázalostmi, avšak na cucky brutálně rozervaná tělíčka uměle potracených nevinných dětí jsou často jako ten nejodpornější odpad vyhazována na skládky. V důsledku nízké porodnosti a potratů se národ dostává do demografické, ekonomické a sociální krize, je přemíra důchodců, nedostatek lidí v produktivním věku, kteří by pracovali a odváděli daně do státní pokladny, díky čemuž je nedostatek peněz na vyplácení sociálních dávek, invalidních důchodů, starobních důchodů, atd. Ale už i k tomuto problému se rýsuje řešení – eutanázie (viz – http://www.protiproud.cz/svet/politika/komentare/273-k-cemu-vymyslet-slozite-penzijni-reformy-konecne-reseni-otazky-duchodcu-je-v-evrope-na-stole.htm) - další masový holocaust. Zjednodušeně řečeno, následky jednoho holocaustu (potratů) se vyřeší druhým holocaustem (eutanázií), nebo-li, následky jedněch do nebe volajících smrtelných hříchů se vyřeší druhými do nebe volajícími smrtelnými hříchy. Inu, když se v národě začnou vraždit nenarozené děti, tak se to pak musí vymlátit všechno. Světem zavládla kultura smrti – všechno živé vyvraždit. K tomu je ještě třeba přičíst antikoncepci a různé abortivní přípravky. Copak asi udělá Bůh s národem, který vraždí své potomky ještě dříve, než se narodí? Boží soudy jsou spravedlivé, a takovýto národ je odsouzený k pohromách a zániku.

 

Také vstup do Evropské unie nebyl příliš šťastný a rozumný. V roce 2009 se mělo v EU hlasovat o zákonu, který by umožňoval ateistům protestovat proti vystavování křížů. Tak by mohly z veřejných budov, jako kupř. nemocnice, hotely, vězení, prostory dobročinných zařízení, zmizet všechny kříže. Ke konci roku 2009 vydal evropský tribunál pro lidská práva ve Štrasburku skandální rozhodnutí, že kříže ve veřejných školách narušují náboženskou svobodu a jejich vystavování bylo tak zakázáno. V téže době parlamentní shromáždění Rady Evropy připravilo rezoluci, již navrhla švédská socialistická europoslankyně Carina Haeggová, která vyzývá evropské státy k zákonnému znemožnění práva zdravotníků odmítnout provádět potraty nebo se na nich spolupodílet z důvodu svědomí. To se mělo týkat nejen jednotlivců ale i institucí. V návrhu evropské ústavy nebyla uvedena zmínka o křesťanských kořenech Evropy a Rocco Butiglione nebyl připuštěn k funkci komisaře kvůli svým záporným stanoviskům k homosexualitě. V roce 2010 evropský tribunál pro lidská práva ve Štrasburku žaloval Polsko kvůli údajné diskriminaci nevěřících, neboť některé polské školy prý neposkytovaly žákům z ateistických rodin výuku etiky místo náboženství. Stížnost tribunálu předložila jedna rodina z Varšavy, avšak z šetření vyplynulo, že o výuku etiky místo náboženství je minimální zájem, a tak žáci, kteří se do ní přihlásili, se musí shromažďovat z více škol dohromady, aby to vydalo na jednu třídu. Na začátku roku 2011 Sociolog Massimo Introvigne, představitel výboru OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) konstatoval, že křesťané jsou diskriminováni i na západě, zejména v Evropě, a to tím, že jsou vylučováni z veřejných diskusí, jsou zesměšňováni, odsunováni na okraj společnosti, a některá soudní rozhodnutí neuznávají právo křesťanů na svobodu slova a omezují jejich působení ve veřejných úřadech. Na školní rok 2010/2011 byl publikován evropský kalendář, ve kterém byly uvedeny svátky jako Halloween, Valentýn, dále svátky židovské, muslimské a dokonce hinduistické, ale zcela chyběly křesťanské slavnosti, včetně Vánoc, Velikonoc nebo Všech svatých. V roce 2011 evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl žalobu 5 baptistických rodičů z Německa kvůli povinné sexuální výchově na školách jako bezdůvodnou, přestože rodiče uváděli, že školní sexuální výchova vede jen k uspokojení pohlavního pudu a nepředkládá žádné etické hodnoty. Nová maďarská ústava, platná od 1. 1. 2012, se odvolává na Boha a prohlašuje instituci monogamního manželství a rodiny za základ státu, a zároveň též označuje lidský život za posvátný od početí až do přirozené smrti. Proti tomu však ostře vystoupila liberální frakce Evropského parlamentu a na její popud vyhlásila Evropská komise, že když Maďarsko nezkoriguje svoji ústavu, nemůže počítat s ekonomickou pomocí EU. Liberálům ve vedení EU vadilo především to, že nová ústava nezakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace a otevírá cestu k legislativnímu zákazu potratů. V říjnu 2012 prohlásil vedoucí vídeňského Centra proti netoleranci Martin Kugler na semináři v Bruselu, že Křesťané jsou v EU stále více diskriminováni v zaměstnání. Upozornil především na to, že antidiskriminační směrnice EU nutí i církevní instituce přijímat do práce lidi s jasně protikřesťanským smýšlením. Ve zprávě Výboru pro rovnost pohlaví evropského parlamentu se nachází požadavek zákazu těch pohádek pro děti, které vyzdvihují tradiční rodinu. V projektu zprávy o eliminaci stereotypů o pohlaví stojí návrh, aby ze školních programů byly vyloučeny ty materiály, které ukazují muže a ženy v jejich tradičních rolích otců a matek, neboť prý mohou vést k diskriminaci pohlaví. Evropská unie hrozila tvrdými ekonomickými sankcemi Kyperské republice, když nezmění svá přísná zákonná opatření proti homosexuálním partnerským svazkům. Slovensko, co by člen EU, vydalo nové mince, na níž jsou zobrazeni Cyril a Metoděj, avšak EU zakázala zobrazení svatozáří nad hlavami věrozvěstů. V Bruselu na náměstí o Vánocích, údajně ze strachu před Muslimy, již nemají vánoční stromek, ale několik obrazovek, na kterých se vysílají různé programy. Po uzákonění adopce dětí homosexuály ve Švýcarsku, Francii, Švédsku, aj., už politici a masmédia připravují uzákonění incestu jako evropské genderové normy. Podle některých zdrojů do konce roku 2013 ve všech 27 zemích EU mají být povinně zavedeny sňatky homosexuálů, ať to která země chce nebo nechce. Atd., atd. Také z hlediska politického, ekonomického a hospodářského je EU velmi pochybná, a mnoho různých, pro nás neprospěšných zákonů, proudících z EU, musí český parlament schvalovat (viz – http://www.youtube.com/watch?v=EItMh48LUE4&feature=player_embedded, http://www.investujeme.cz/esm-zachranny-fond-nebo-cerna-dira/, http://www.youtube.com/watch?v=OU8K6oCm2w8, http://www.youtube.com/watch?v=cKXxt0N9Q4A&feature=player_embedded, http://www.novinky.cz/ekonomika/301125-euro-je-katastrofa-zruste-to-hlasa-jeho-spoluzakladatel.html, http://www.youtube.com/watch?v=0jZuSqxqDiw, http://www.youtube.com/watch?v=xsaje_ks6xg, http://www.youtube.com/watch?v=daUdL4l6aS8, http://www.youtube.com/watch?v=_WFBVbUa7nU, http://www.youtube.com/watch?v=ldGqSnqgSmE, http://www.youtube.com/watch?v=VYjh04GY_q0, http://www.youtube.com/watch?v=i5heVxq7L6c, http://www.youtube.com/watch?v=JfDE9BWWl9w, http://www.youtube.com/watch?v=d57L6B-dJOE, http://www.youtube.com/watch?v=hhxFGh_MTFM, http://www.youtube.com/watch?v=12puQDAE49A, http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=RiR3TOWtgzI&feature=endscreen, http://www.youtube.com/watch?v=tXAIUkEV3A4, http://www.protiproud.cz/svet/obcan/svobody/634-jdou-nam-po-krku-a-smeji-se-nam-do-oci-rikaji-tomu-smernice-pro-toleranci-v-prekladu-z-newspeaku-otevrena-cenzura-a-prevychovne-kriminaly.htm, http://www.protiproud.cz/svoboda/clovek/rodina/625-sokujici-zprava-o-tom-co-se-na-nase-deti-vali-z-evropske-unie-nechutnosti-a-obscennosti-jako-povinny-vyucovaci-predmet-ve-skolach-ubranime-se.htm, http://www.protiproud.cz/svoboda/zivot/manipulace/617-utopie-se-stava-scifi-realitou-budeme-odposlouchavani-a-sledovani-uz-zcela-nezakryte-system-ecall-posadi-velkeho-bratra-primo-do-vaseho-auta.htm, http://www.protiproud.cz/svet/politika/komentare/614-zakaze-evropska-unie-zahradkareni-ve-hre-je-zakon-ktery-dramaticky-ztizi-moznost-pestovani-plodin-soukromymi-farmari-jeste-je-mozne-podepsat-protestni-petici.htm, http://www.protiproud.cz/svoboda/clovek/spolecenstvi/611-jde-o-zivot-absurdni-narizeni-eu-nejsou-jen-korupcnimi-miliardovymi-obchody-dokument-o-takzvanych-uspornych-zarovkach-z-ktereho-mrazi.htm,

atd.).

Je potřeba si uvědomit, že duchovní a morální nebezpečí se nemusí skrývat jen ve špatných duchovních a morálních krocích, ale i v politických krocích, protože ty potom můžou mít za důsledek, že budeme nuceni přijmout a dodržovat pod hrozbou různých sankcí zákony, směrnice, rezoluce, atd., které nás budou nutit duchovní a Boží zákony porušovat. Samozřejmě, že ne všechno je v EU špatné, ale z těchto uvedených skutečností je jasné, že EU, tzv. “rodina národů“, je pro rozumného morálního člověka, zejména Křesťana, naprosto nepřijatelná.

Všechny tyto skutečnosti, týkající se polo-totalitní polo-ďábelské EU, potratů, antikoncepce, nízké porodnosti, eutanázie a expanze Muslimů, velmi vážně ohrožují budoucí existenci Evropanů a je celkem evidentní, že Evropa zahájila celo-kontinentální více-frontální auto-genocidu, neboli konečné řešení evropské otázky. Americký historik a filosof Will Durant řekl – ,,Vyspělou civilizace nelže zničit zvenčí, sama se sežere zevnitř.“

 

pokračování příště

Klíčová slova: USA  | zednáři  | EU  | tajné služby  | 11/9  | propaganda  | NWO  | islám
4422 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Klaus: Relativní nebezpečnost tohoto koronaviru – ve srovnání s řadou dalších nemocí a zdravotních rizik pro obyvatele naší země i celé planety – není mimořádně vysokáV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

euPortal.cz

Migranti se musí kvůli viru přestěhovat do hotelů a letovisek s wi-fi v každém pokoji, zařizuje jim pokroková německá neziskovkaJak pomoci „živnostníkům-samoživitelům“

Eurabia.cz

Albánští muslimové terorizují Řeky a EU k tomu mlčí!Ukázka brutálních útoku uprchlíku na řecké pohraničníky ...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Pražská špína se vypořádala s maršálem, který Prahu uchránil před osudem VaršavyČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...

ParlamentniListy.cz

„Teroristi nenosí roušku”. Petr Hampl jasně: Merkelová zavolala a Babiš... Dávejme pozorTo už dál nevydržíme, tuší Šmucler. Navrhuje změnu, která bude zajímat hlavně důchodce
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny