„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Martin Janeček: Dopis z Moskvy

Autor: odjinud | Publikováno: 11.2.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Dne 3. ledna 2014 mi server eurabia.cz uveřejnil článek Od New Yorku po Volgograd, kde se zmiňuji o atentátu, spáchaném ve městě na Volze a o situaci v Rusku vůbec. Vývoj v této zemi se mi zdá důležitý a tak jsem si od 22. do 29. ledna udělal výlet do Moskvy.

Smím-li svůj článek začít osobní vzpomínkou z dětství, tak v padesátých letech jsme bydleli v Kralupech nad Vltavou. Můj tatínek, který byl praktikujícím římským katolíkem, se přátelil s místním farářem. Vzpomínám si, že ten nám jednou říkal, že marxismus se zhroutí a že konkrétně ruský národ se zcela vrátí ke svému křesťanskému dědictví. Chtěl jsem se tedy tak trochu přesvědčit, do jaké míry byl náš pan farář dobrým prorokem.

Samozřejmě, od dob Gorbačevovy perestrojky jsem sledoval velmi pozorně vývoj v Rusku. Během mého posledního pobytu v Paříži, loni na podzim, jsem se poprvé dostal do rezidence velvyslance Ruské federace v ulici Grenelle. Byla tam výstava k příležitosti čtyř staletí od příchodu rodu Romanov na carský trůn. A zde v Praze jsem si všiml, že vedle ruského velvyslanectví v Bubenči byl zřízen velký pravoslavný chrám. A pak, četl jsem ve zdejším tisku, že jak prezident Putin, tak předseda vlády Medvěděv, se 6. ledna účastnili pravoslavné půlnoční mše svaté.

V Moskvě jsem během týdne viděl mnoho věcí, které šly ve stejném smyslu. V  Treťjakovské galerii jsem viděl historické snímky, ukazující cara Mikuláše druhého s carevnou před katedrálou Krista Spasitele. Pak ukazovali, jak byl chrám zničen ve třicátých letech a pak, po pádu komunistického režimu, znovu vybudován a vysvěcen.

Šel jsem do katedrály v neděli dopoledne. Obrovské prostory byly zcela naplněny věřícími všech generací, muži i ženami. Všiml jsem si skupin důstojníků v uniformě. Pravoslavná liturgii s krásnými zpěvy byla úchvatná.

Pak jsem v Kremlu viděl budovu bývalého Nejvyššího sovětu. Dovnitř jsem se samozřejmě nedostal. Ale pozoroval jsem přes velká okna znaky bývalých sovětských republik, které tam zůstaly. Ale nad hlavním vchodem, tak jako na všech vládních budovách, je dvouhlavý orel a svatý Jiří zabíjející draka. Pak jsem viděl z budovy vycházet velké skupiny řádových sester a pravoslavných duchovních. Pozoroval jsem, jak jim líbají ruce a usazují je do aut.

Někdo mi může říci, že Rusko jenom nahradilo jeden nedemokratický systém jiným a že není tak velký rozdíl mezi sovětskými hodnotami a hodnotami restaurovaného pravoslaví. Nebo je mi možno namítnout, že když se hlásím k té části svých předků, kteří byli Židé, tak bych neměl zapomínat na tradici ruského antisemitismu.


V Moskvě jsem ale navštívil též velkou Sborovou synagogu. Znal jsem jí už z četby historie. Věděl jsem, že v roce 1948 tam ruští Židé s nadšením vítali, v obrovském počtu, Goldu Meir, tehdy první velvyslankyni nového židovského státu v SSSR. To pobouřilo Stalina natolik, že rozpoutal brutální protižidovskou kampaň. Podle svědectví Nikity Chruščova, ta měla vyústit v masovou deportaci prakticky všech Židů z evropské části Sovětského svazu na Sibiř. Jenom díky náhlé Stalinovy smrti k tomu nedošlo. Nyní jsem viděl ve Sborové synagoze v míru žijící židovskou obec. Zahlédl jsem tam i velkého rabína Moskvy, původem Švýcara, který obdržel ruské státní občanství.

Podstatnějším se může jevit, že sám prezident Putin nedávno přiznal, že podle statistik, počet sebevražd, potratů a rozvodů je v Rusku jeden z nejvyšších v Evropě. A že počet účastníků bohoslužeb je jeden z nejnižších. Podle prezidenta, „Rusko je dnes nejvíc sekularizovanou zemí Evropy, nepočítáme-li Albánii.“
             
V novinách Pravoslavnoje oborozenje jsem četl významnou část projevu Vladimíra Putina před Federálním shromážděním při příležitosti dvacátého výročí zřízení současné ústavy.

Putin v něm zdůrazňoval důležitost tradičních hodnot. Konečně, je to konzervativní pozice, řekl prezident. Pak dodal, cituje Nikolaje Berďajeva: Smysl konzervatismu není v tom, aby bránil hnutí vpřed a výše, nýbrž aby bránil pohybu zpět, dolů, do chaotické tmy, do prvobytného stavu.

Pak Putin pokračuje: Co jsou tradiční hodnoty, co znamenají v protikladu k liberálním hodnotám? Konzervativec žije ve vesmíru, který má smysl, který ukládá člověku určité objektivní, pevně stanovené závazky. Konzervatismus proto tíhne k víře v Boha - i když ne všichni konzervativci jsou věřící. Hodnoty konzervativce, to jsou především hodnoty vztahu. Konzervativec vidí člověka zapojeného v celou řadu společenství – rodinu, otčinu, kolektiv spolupracovníků, kolektiv obyvatel stejného kraje, národ, země. Neexistuje člověk ve vzduchoprázdnu. Reálně existující člověk je láskou spojen s druhými. V konzervativní perspektivě člověk má povinnosti – nenáleží sobě samému, nýbrž Bohu a bližním. V konzervativní perspektivě, koncepce svobody vychází z toho, že člověk má poslání, dluh, misi, kterých se musí zhostit. Společnosti a státu nepřísluší mu v tom bránit.

Člověk je povolán, aby se svobodně poklonil svému Stvořiteli – musí tedy existovat svoboda vyznání. Tak, aby člověk mohl dělat to, co mu velí svědomí a ne vůle mocných (nebo nedělat, poněvadž vynucené sklonění by nebylo autentické). Člověk je povinen se starat o svou rodinu a pomáhat potřebným z toho, co si vydělal svou prací – a to předpokládá právo mít majetek. Člověk je povolán, aby říkal pravdu a odporoval bezpráví – a k tomu je třeba svoboda slova. Stručně řečeno, jeho práva a svobody pramení z jeho povinností. Společnost a stát nesmí bránit člověku plnit své poslání.

Liberál žije ve vesmíru, který žádný smysl nemá, který nevytváří pro člověka žádné závazky. Objektivní závazky neexistují, existují pouze smluvní závazky. V každém smluvním procesu, každá ze stran se snaží umenšit své závazky a zvětšit svá práva. Ta skupina, která si usmlouvá práva, je pak bude mít. V této situaci vyhrávají skupiny nejvíce energické, ucelené a cílevědomé, a to i když většině jsou jejich myšlenky cizí.

To je situace, která šokuje mnohé. Tak třeba fakt, že masové pronásledování a vyvražďování křesťanů na Blízkém východě znepokojují západní společnosti citelně méně, nežli zakazování propagace homosexuality nezletilým v Rusku. To je zákonitý důsledek takového stavu věcí. Co je morální a co není, je předmětem smlouvy. Co v té smlouvě bude napsáno, je určeno úsilím zainteresovaných stran. Křesťané Blízkého východu nemají lobby v západních zemích. Tak zajímají málo koho.
            
Další věci vycházejí z konfliktu mezi konzervativním postojem, podle kterého existuje objektivní mravní zákon, povinný pro všechny, a liberálním, podle kterého zákon je výsledkem souhlasu mezi lidmi.

Liberální společnosti, které si ustanovily normy a pravidla jakožto výsledek dohody, úmluvy, působení lobby a podobných, čistě lidských činností, potřebují, aby všichni přijímali jejich zákony, jakoby byly objektivně platné. Prohlašují, že Rusko (jako i všechen ostatní svět) se musí podřídit normám, ustanoveným pod vlivem určitých lobbystických skupin v některých západních zemích. Především musí zrevidovat tradiční představy o tom, co je a co není normální v oblasti sexuality a o tom, co je a co není manželství.

Tak Hilary Clintonová, velká vůdkyně sil pokroku, sestupuje jako nový Mojžíš s hory, proklamujíc nová přikázání, kterými se celý svět musí řídit. Směle káže: „Vy máte povinnost…“ Ale proč bychom měli mít povinnost? Vůči komu?

Jestliže máme přijmout liberální koncepci, že všechna práva a povinnosti jsou předmětem domluvy mezi lidmi, tak takový požadavek je nesmyslný. My jsme se nezúčastnili žádné dohody o daném problému.

Jestliže zůstaneme na konzervativní pozici, podle které morální zákony existují objektivně, tak je takový požadavek ještě nesmyslnější. Kdo je ta prorokyně Clintonová, abychom kvůli ní odmítali všechny mravní tradice křesťanské civilizace (a nejenom té)?

    
Putin pak srovnává obranyschopnost různých kultur. Říká:  V Evropě jsou ničivé viry, ale existuje tam i imunitní systém. Není ještě jasné, jak skončí boj mezi nimi. Ale u nás je situace jiná. Náš imunitní systém byl hluboce narušen dlouhými desetiletími ateistické diktatury. Organismus naší společnosti byl oslaben. Viry, které na Západě vyvolají rýmu, u nás způsobí zápal plic. Tak tomu už bylo s marxismem. Proto liberální ideologie je něco, co my si nemůžeme dovolit, už z důvodu národní sebezáchovy. To, co pomalu zabíjí Evropu, nás zabije velmi rychle.
    
Snad je možno říci, že to, co prezident Putin definuje jako „konzervativní hodnoty“, to jsou prostě hodnoty Bible, hodnoty Tóry a Proroků, závazné pro všechny věřící křesťany i pro všechny věřící židy. To, co Putin definuje jako „liberální hodnoty“, to jsou hodnoty konzumní společnosti, jejíž materialismus není lepší, než „dialektický materialismus“ marxistů.
    
Velmi zajímavé se mi zdá i to, co Putin říká o rozdílu imunitních systémů Ruska a Západu. Západ si prostě může dovolit víc. I v obranném boji proti islámské rozpínavosti, Rusové asi nemohou jednat tak zdrženlivě, jako západní mocnosti. Rusko prožilo tři sta let pod jhem muslimských Tatarů. Jižní části Ruska dokonce pět set let. Chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí dal postavit Ivan Hrozný na oslavu vítězství nad Tatary Zlaté Hordy. Osvobodil od nich město Kazaň na Volze a prohlásil, že nadvláda islámu nad Ruskem byla zlomena navždycky.
    
Rusové na to všechno nezapomínají. V Moskvě jsem nyní viděl třeba pomník na oslavu vítězství nad Osmanským kalifátem v roce 1878. Byl ozdoben čerstvými věnci. Nebo v Treťjakovsoj galerii jsem viděl obrazy z 19. století, ilustrující pravou povahu muslimského světa. Třeba velký obraz zobrazující skupinu tureckých hodnostářů, shlížejících na kupu usekaných hlav. Nebo obraz nazvaný „Prodej mladého otroka.“ Tam je vidět Turka, kupujícího si nahého světlovlasého chlapce – víme za jakým účelem. Dovedeme si  představit, že kdyby se podobné obrazy objevily v nějakém veřejném prostoru na Západě, tak by si „bojovníci proti diskriminaci“ a „obránci lidských práv“ okamžitě vynutili jejich odstranění.
    
K tomu, co prezident Putin říká, že imunitní systém Ruska byl hluboce narušen dlouhými desítiletími ateistické diktatury, dodejme, že to platí i pro naši zemi. V Rusku těch desítiletí bylo sedm, u nás jenom čtyři. Ale i to je dost.
    
Nevím do jaké míry statistiky, týkající se počtu sebevražd, potratů a rozvodů v Ruské federaci a v České republice, se liší. Víme ale, že jak ruský, tak český národ žijí ve stavu vážného ohrožení. Oba národy jsou ohroženy zevnitř zhroucením tradičních duchovních, kulturních a mravních hodnot. A jsou ohroženy zvenčí jak islámskou rozpínavostí, tak ziskuchtivostí a touhou poroučet určitých západních skupin, majících potřebu všem vnucovat své perverzní falešné normy.
    
Všichni stoupenci konzervativních hodnot, všichni ti, kteří se hlásí k dědictví Bible, se musí proti těmto zhoubným silám bránit společně.

www.eurabia.cz

Klíčová slova: nacionalismus  | náboženství  | Rusko  | konzervatismus
4644 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny