„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 9/11 (41) Ďábelská mozaika a Damoklův meč

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 6.2.2014 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

V letech 1929-1934 byla velká světová hospodářská krize, která začala 24. 10. 1929 krachem na burze v New Yorku. Během tří let se z ní stala krize světová. Zasáhla všechna odvětví – průmysl, zemědělství, obchod, bankovnictví, atd. Došlo k rozvratu hospodářství, zvl. v nejvyspělejších zemích, vznikly sociální nepokoje, byly těžce narušeny mezinárodní vztahy, demokracie se dostala do krize, vzrůstaly národní nesnášenlivosti a nacionalistická hnutí. Nastoupily totalitní systémy, jako fašismus v Itálii a Německu, militarismus v Japonsku a upevnění stalinské diktatury v Sovětském Svazu. V Německu se k moci dostal Adolf Hitler, docházelo k omezování určitých svobod, začalo se mohutně zbrojit, a celé německé hospodářství bylo postupně převedeno na potřeby války. Následně byla rozpoutána druhá světová válka, na jejímž konci byla Evropa nově politicky uspořádána, resp. rozdělena na komunistický východ a kapitalistický západ.

 

V současnosti se také velká část světa zmítá v ekonomické a hospodářské krizi, mnoho národů je velmi zadluženo, zdražuje se, zvyšuje se nezaměstnanost, jsou poměrně časté demonstrace, různé protestní akce a nepokoje, zhoršují se mezilidské vztahy, atd.

 

USA v posledních několika málo desetiletích zbudovaly mnoho svých nových vojenských základen, zejména v Evropě a též na blízkém a středním východě. Na vlastním území mají USA vybudovány asi 6000 vojenských základen a v zahraničí ve 130-ti zemích dalších asi 740. I u nás v České republice v Brdech měla být zbudována americká základna, ale po protestech k tomu nakonec nedošlo. Různé cizí vojenské základny umístěné v naší republice v nás mohou potenciálně vyvolat určitý pocit bezpečnosti a ochrany, který však může být klamný, neboť důvodem jejich umístění může být snaha různých mocenských skupin či velmocí obsadit jistá území a zajistit si tak větší kontrolu daných i okolních území, a případně vyprovokovat nějakou politicko-vojenskou akci určitých protistran, proti nimž by tímto získaly záminku k válečné intervenci. Také by se při umisťování vojenských základen některých mocností na různá území mohlo jednat o obsazení strategicky důležitých oblastí z důvodu přípravy na válečné konflikty. Před nebezpečím možné ruské intervence v případě umístění amerických radarů u nás v Brdech nás varoval italský europoslanec Giulliet Chiesa. Je potřeba si také uvědomit, že umístění radarové či raketové základny, nota bene cizí velmoci, je určitý politicko-strategický akt, který okolní země mohou vnímat negativně a podle toho podniknout různá protiopatření. Také možnost umístění radarů v Brdech nesly velmi nelibě Rusko a Čína. Je i možné, že jedním z motivů amerických válečných intervencí v různých oblastech může právě být obsazení strategických oblastí k vybudování vlastních vojenských základen.

 

Motivem k zosnování 11. září také mohl být plán přestavby americké obrany, ke které v září roku 2000 prohlásili americký viceprezident Dick Cheney, americký ministry obrany Donald Rumsfeld, guvernér Floridy a bratr prezidenta G. Bushe jr. Jeb Bush, a prezident světové banky Paul Wolfowitz – ,,Proces transformace, i kdyby došlo k revolučnímu posunu, bude pravděpodobně dlouhodobý, pokud by ovšem nedošlo k nějaké katastrofické a urychlující události, k něčemu jako nový Pearl Harbour.“ A o 11. září se mluví právě jako o novém Pearlu Harbouru.

 

Několik málo týdnů po 11. září 2001 byl promptně schválen v USA zákon Patriot Act, který výrazně omezuje svobody Američanů (viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/PATRIOT_Act). Žádný z kongresmanů si ho před schválením nepřečetl, a z toho, že byl takto brzo po 11. září schválen, je jasné, že musel být připravován již dlouho před tím. Americké ministerstvo spravedlnosti se dále připravuje navrhnout další zákon, tzv. Domestic Security Enhancement Act, který pravomoci zaručené zákonem Patriot Act ještě výrazně posílí. Na základě tohoto nového zákona prý už jen stačí vládě USA někoho podezřívat, a dotyčný člověk může být zajištěn bez advokáta a pak zavřen bez vznesení jakékoliv žaloby. Tedy dalším důvodem k zosnování 11. září mohla být snaha prosadit omezení svobody amerických občanů prostřednictvím těchto zákonů. Útok letadly na věže WTC a jejich následný kolaps způsobily v mnoha amerických občanech, ale nejen v amerických, jistě velký šok a strach. Je vysoce pravděpodobné, že bez následné řízené destrukce, by věže WTC jen po nárazu letadel zůstaly stát, a také je docela možné, že by se daly, nejspíše s určitými technickými komplikacemi a vysokými finančními náklady, opravit a opět zprovoznit. Tím by však určitě alespoň ze značné části polevil strach americké veřejnosti a opět by stouplo její sebevědomí, ale totální destrukcí věží se u veřejnosti dosáhlo těžkého traumatu, které mnohé jedince uvrhlo do života ve strachu a nejistotě, což je právě ideální stav pro prosazení a uzákonění různých, svobody omezujících opatření ve státě, ať už legislativních, ekonomických, sociálních, bezpečnostních, či jakýchkoliv jiných, neboť takto vystrašená veřejnost je spíše ochotna takováto opatření přijmout a akceptovat. Útokem 11. září a destrukcí věží, zakamuflovanými nárazy letadel a požáry, dosáhli spiklenci před veřejností názorné ukázky, čeho všeho jsou ti teroristé schopni, čímž způsobili u veřejnosti potřebný strach a šok k uzákonění oněch opatření, a také dosáhli větší podpory války proti tzv. terorismu.

 

V USA (ale i v mnoha jiných, zejména západních zemích) bylo v posledních několika málo desetiletích postaveno na různých místech po celé zemi asi 1000 internačních táborů, které vypadají jako koncentráky. Jsou plně funkční, napojeny na železniční a silniční síť a jsou schopny pojmout až 20 000 vězňů. V Atlantě americká vláda skladuje zhruba půl miliónu velkých uren, což podle různých názorů mohou být rakve pro lidi nebo bedny na uskladnění nějakého citlivého materiálu (viz – http://www.gloria.tv/?media=129612, http://dolezite.sk/old/Koncentracne_tabory_v_USA_134.html, http://tn.nova.cz/zpravy/konec-sveta/konec-sveta-jako-masakr-chudych-pro-koho-jsou-tyto-rakve-kdo-v-nich-skonci.html, http://www.outsidermedia.cz/Koncentracni-tabory-FEMA-a-prislusna-narizeni-vlady-USA-1.aspx). Dále si exekutivní část americké vlády vede seznam lidí k zavraždění (viz – http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=716627). O obou těchto záležitostech otevřeně v kongresu promluvil texaský kongresman Ron Paul. Podle tvrzení Teda Gundersona, bývalého šéfa FBI pro Kalifornii, si americká vláda pořídila přes 600 miliónů expanzivních střel a do internačních táborů také asi 30 000 gilotin. Toto vše celkem jasně vede k zavedení určité formy totality v USA. Není vyloučené, že Ameriku čeká vyhlášení stanného práva, čemuž bude třeba i předcházet vytvoření k tomu záminky v podobě nějakého hrůzného útoku nebo činu, jenž se bude podobat 11. září.

 

USA, ale i mnohé jiné země, jako např. Saudská Arábie, Izrael, aj., v poslední době vynaložily a stále vynakládají obrovské prostředky na zbrojení.

 

Zdá se být jasné, že všechny tyto skutečnosti do sebe celkem dobře zapadají, máme tu tedy v mnoha ohledech obdobnou situaci jako před druhou světovou válkou. I když se samozřejmě události mohou nakonec vyvinout všelijak, tak není nelogické domnívat se, že toto vše je příprava na další novou světovou válku, po níž může být svět nově politicky uspořádán, a tímto novým politickým uspořádáním by se mohl stát právě výše zmíněný Nový světový řád. Není vyloučené, že pro členy jistých mocenských kruhů začalo být původní politické uspořádání ustanovené po druhé světové válce již vyčpělé nebo nevyhovující, a tak se rozhodli vytvořit uspořádání nové, tedy NWO, a všemi možnými prostředky usilují o jeho nastolení.

 

Je dost pravděpodobné, že nad námi v podstatě visí Damoklův meč v podobě hrozby nového světového válečného konfliktu s následným celosvětovým totalitním režimem, čemuž nemůžeme nijak jinak zabránit, než-li obrácením se k Bohu, pokáním a modlitbou. Také Panna Maria v některých svých zjeveních zcela jasně varuje před vypuknutím třetí světové války.

 

Geroge Orwell jednou napsal – ,,Nezáleží na tom, zda se skutečně válčí, nebo nikoliv, protože vítězství není možné. Válka nemá být vyhrána, potřebné je jedině to, aby válečný stav byl trvalý. Hierarchická společnost může existovat jedině na základě bídy a nevědomosti. V principu se válečné úsilí plánuje vždy tak, aby udrželo společnost na hranici hladu. Válka je vedena vedoucí skupinou proti svým poddaným. Cílem války není dobýt nějaké území nebo zabránit jeho dobytí, ale udržet strukturu společnosti nedotčenou.“

 

Válka má v podstatě dvě příčiny, světskou i duchovní, neboť vlastně kvůli hříchům dopadá na lidstvo jako trest, který Bůh dopouští prostřednictvím válečných plánů, rozhodnutí a operací provedených různými, k tomu pravomocnými nebo anarchistickými, politicky, ekonomicky, ideologicky, nábožensky, či jakkoliv jinak motivovanými mocenskými strukturami a jim podléhajícími ozbrojenými silami.

 

Vzhledem k otázce motivů, které mohli konspirační spiklenci k zosnování útoku 11. září mít, lze závěrem konstatovat, že díky této operaci se jim mnoho plánů podařilo prosadit nebo jejich prosazení uspíšit – kupř. zahlazení stop po různých machinacích, získání záminky k válečným intervencím z důvodu získání obchodních příležitostí a kontroly určitých ropných nalezišť, přiblížení se k ustanovení NWO, atd.

 

Tedy lze říci, že útok 11. září 2001 byl kolosální, ďábelsky rafinovaný a brutální, velmi účinný, silně traumaticky působící děsivý psychologický akt, takticky a strategicky špičkově promyšlená a účelově velmi zeširoka využitá operace, jenž v historii zločinu a podvodů nemá svým provedením a celkovým charakterem jen tak obdoby, a v oblasti konspiračních spiknutí je určitým revolučním mezníkem. Jednalo se o velmi vysokou ďábelskou hru arci-mocnářů a top-elit se samými trumfy a esy, ve které šlo o hodně.

 

Bohužel důvody, proč mnozí nevěřící i věřící lidé nejsou schopni tyto podvody, spiknutí a mnohá jiná obdobná nebezpečí, a to jak politická tak duchovní, odhalit, můžou být naivita a to někdy až chorobná a chronická, pošetilost, duchovní a rozumová slepota, otupělost konzumismem, materialismem, požitkářstvím, ateizmem a hříchem, lhostejnost, pohodlnost, nezájem, pokrytectví, tmářství, slepá důvěřivost v druhé lidi místo v Boha, přenášení zodpovědnosti za svá rozhodnutí na druhé lidi, neznalost Písma Svatého a různých varování v Něm, neporozumění Písmu Svatému a Jeho varováním, neschopnost vnímat vedení Duchem Svatým, ignorace vnuknutí od Ducha Svatého, neinformovanost, nevědomost, neznalost historie a událostí ve světě, neschopnost uznat vlastní omyl, pýcha, předsudky, různé nesprávné fixní ideje, atd. Také se nás ďábel snaží zahltit vším možným, prací, zaměstnáním, vyděláváním mamonu, nákupy, koníčky, stupidními televizními programy, vysedáváním po hospodách, tlacháním, atd., aby nás tak okradl o čas, který bychom mohli věnovat Bohu, modlitbě, různým duchovním činnostem, rodině, ale také zkoumání událostí a dění kolem nás, abychom tak odhalili pravdu a nenechali se klamat a podvádět. Takovýto špatný duchovní a morální stav lidstva a nedostatek času je právě pro satana ideální k tomu, aby mohl celé lidstvo nahnat do nějakého opravdu zvráceného antibiblického globálního totalitního režimu s antikristem v čele. Též je možné, že určité mediální strašení s komunistickou stranou, komunistickým východem, Ruskem, atd., může být v České republice zavedeno proto, aby si český národ i církev nevšimly, že to pravé aktuální politické totalitní nebezpečí již přichází odjinud, z Evropské unie, Ameriky, od svobodných zednářů, atd., i když to samozřejmě neznamená, že komunismus a východ nepředstavuje také určité velké nebezpečí. Také je dost možné, že když se člověku nepodaří odhalit jeden podvod či mystifikaci, tak se mu následně nepodaří odhalit ani další podvody a mystifikace z předchozími související a na ně navazující.

 

V dokonání výše zmíněných, ale i případně dalších jiných plánů může ďáblu, příslušným konspiračním spiklencům a inkriminovaným mocenským strukturám zabránit jedině Bůh, proto bychom se všichni k Němu měli s pokorou a důvěrou vždy a stále obracet.

Klíčová slova: USA  | zednáři  | světovláda  | tajné služby  | terorismus  | ilumináti
3908 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny