„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Federální rezerva: 100 let „finančního terorismu“

Autor: Stephen Lendman | Publikováno: 3.1.2014 | Rubrika: ZISKY & ZTRÁTY
Ilustrace

23. prosinec 1913 bude navždy vnímán jako den hanby. Tři dny před Vánocemi přijali poslanci Zákon o Federální rezervě (FSA).

 

23. prosince totéž učinili rovněž i členové Senátu. Prezident Woodrow Wilson byl nástrojem velkých peněz. Ve Washingtonu hájil zájmy J.P.Morgana. Wilson tento zákon podepsal ihned.

 

Stejně tak i Kongres. Tam byl tento zákon přijat uprostřed noci. Většina členů Kongresu jej ani nečetla.

 

Stejně by mu neporozuměli. Tento zákon byl chytře formulován takovým způsobem, aby je oklamal. Pouze ti, kteří jej vytvořili, znali jeho pravý účel. Ellen Brown vysvětluje, co se stalo následujícím způsobem:

 

Jednoduše řečeno, zákon o Federální rezervě zplnomocnil soukromou centrální banku, aby vytvářela peníze z ničeho a poté tyto peníze půjčovala vládě na úrok a rovněž, aby kontrolovala zásobu peněz v zemi a navyšovala, či umenšovala ji podle libosti.“

 

Týdny předtím, než došlo k přijetí FSA, byl přijat Zákon o příjmu. Tento zákon zaváděl federální daň z příjmu. Byl přijat z toho důvodu, aby bylo možné platit bankéřům úrok na vydávání amerických peněz. Daňoví poplatníci to měli zaplatit.

 

Millerovo centrum pro veřejné záležitosti Virginské univerzity, jež samo sebe nazývá „nestranickým výzkumným institutem“, tvrdí, že „usiluje o rozšíření porozumění úřadu prezidenta, politiky a politické historie.“

 

Toto centrum nazývá Zákon o Federální rezervě „jedním z vrcholných úspěchů programu Nová svoboda (New Freedom program) prezidenta Wilsona.“

 

Millerovo centrum lživě označilo tento zákon jako „zabezpečení amerických finančních institucí, americké ekonomiky a zásobení americkou měnou.“

 

Centrum zcela převrátilo skutečnost, když prohlásilo, že tento zákon vládě umožnil takovou míru kontroly peněz, jež byla v amerických dějinách něčím bezprecedentním“.

 

Tvrdili dále, že tento zákon stanovuje „rámec pro regulaci národních bank, úvěru a zásobení penězi.“

Pravda je zcela opačná, než je tvrzení Millerova centra. Soukromě kontrolovaná strategie FEDu byla během minulých 100 let nesmírně destruktivní. Jedná se o finanční zbraň hromadného ničení.

 

V roce 1910 se tajně sešlo sedm mocných mužů. Toto setkání se odehrálo na ostrově Jekyll. Nelson Aldrich a Frank Valderclip tam reprezentovali finanční zájmy Rockefellera.

 

Charles Norton a Benjamin Strong zastupovali zájmy J.P.Morgana. Paul Warberg zastupoval zájmy Rothschildovy rodiny. Národní zájmy nezastupoval nikdo.

 

Reprezentanti Rockefellera/Morgana/Rothschilda na této schůzce naplánovali systém Federální rezervy. Za tři roky byl tento systém přijat jako zákon země. Kongres postupoval protiústavním způsobem. Stejným způsobem postupoval rovněž i prezident Wilson, který zákon FSA podepsal.

 

Tím, že toto učinili, porušili I. článek Ústavy, sekce 8. V něm je uvedeno, že právo vytvářet peníze a regulovat jejich hodnotu má výlučně Kongres.

 

V roce 1935 rozhodl Nejvyšší soud, že Kongres nemůže ústavně přenést tuto pravomoc na jiné orgány, či skupiny.

 

Kongres a Wilson podvedli veřejnost. Udělali to takovým způsobem, že poskytli Wall Street moc vytvářet peníze. Dali mocným bankéřům absolutní peněžní kontrolu.

 

Americká ekonomika se proměnila a s ní se proměnily ekonomiky celého světa. Proměnily se k horšímu. Bývalý profesor práv Woodrow Wilson velmi dobře chápal to, co způsobil. V každém případě jednal protiprávně.

Když bylo již příliš pozdě na to, aby se dalo něco dělat, lhal, když prohlásil:

 

Jsem tím nejnešťastnějším člověkem. Aniž jsem o tom věděl, zruinoval jsem svoji zemi. Velká industriální země je nyní kontrolována prostřednictvím úvěrového systému. Náš úvěrový systém je koncentrovaný.“

 

Ekonomický růst země a všechny naše aktivity jsou nyní z tohoto důvodu v rukou jen několika mužů.“

Wilson rovněž nezodpovědně podepsal Zákon o špionáži v roce 1917 a Zákon o podněcování ke vzpouře v roce v roce 1918. Obě tato opatření byla zaměřena proti svobodě vyjadřování.

 

Zákon o podněcování ke vzpouře specificky zakazoval „protivládní, neloajální, znevažující, obhroublou, či hanlivou mluvu.“ Začal se používat, když šla Amerika do války. Tento zákon byl zrušen v roce 1920.

 

Obě tato opatření se v první řadě nikdy neměla stát zákonem. Totéž platí i o zákonu o Federální rezervě. Kongres a Wilson za to nesou plnou zodpovědnost. Zákonodárci a administrativy, které přišly po nich, neudělali nic, aby se věci změnily.

 

James Madison věděl, jak nebezpečné je nechat bankéře vytvářet peníze. „Dějiny zaznamenaly, že penězoměnci použijí jakoukoli možnou formu urážek, úkladů, klamu a hlasitého nářku, aby si udrželi kontrolu nad vládami tím, že kontrolují peníze a jejich vydávání“, napsal Madison.

 

Thomas Jefferson prohlásil:

 

Upřímně věřím tomu, že bankovní instituce jsou pro naše svobody nebezpečnější, než stálá vojska.“

Již se jim podařilo vychovat finanční aristokracii, která otevřeně odporuje vládě.“

 

Právo na vydávání peněz by mělo být odňato bankám a navráceno do rukou lidí, kam také skutečně patří.“

 

Banka Spojených států byla nejprve národní institucí. Byla založena v roce 1791. Měla své sídlo ve Filadelfii.

 

V té době byla Filadelfie hlavním městem Ameriky. Andrew Jackson nazýval tuto banku „mostrum s hlavou hydry.“ Bankéře nazýval „hady a zloději“...

 

Lincoln formuloval svůj pocit úzkosti během občanské války v Americe, když prohlásil:

 

Peněžní moc má zhoubný vliv na zemi v mírových dobách a konspiruje proti ní v dobách protivenství.“

 

Tato moc je despotičtější, než je moc samovládce, je více nestoudná, než autokracie a více sobecká, než byrokracie.“

 

Označí jako veřejného nepřítele kohokoli, kdo vznese námitky proti jejím metodám a kdo objasňuje její zločiny.“

 

Mám dva velké nepřátele, Jižanskou armádu přede mnou a bankéře v zádech. Z těchto dvou je ten v zádech mým největším nepřítelem.“

 

Lincoln podepsal zákon Legal Tender Act v roce 1862. Tímto zákonem zplnomocnil americké Ministerstvo financí k tomu, aby vydávalo vlastní americké dolary, greenbacks. Lincoln odmítl platit bankéřům úroky 24-36 %. Bankéři požadovali tuto lichvu výměnou za financování jeho války s Jihem.“

 

Měna, kterou vydalo Ministersto financí, nebyla zatížena úroky. Tak by tomu bylo i dnes, pokud by Washington vydával své vlastní peníze.

 

Po Lincolnově zavraždění zastavila nová legislativa vydávání této měny. Washington začal opět nezodpovědně platit bankéřům. A platí jim dodnes.

 

Pro bankéře je to výhodné. Obohacuje je to. Děje se tak na úkor obyčejných lidí. Wall Street a Washington proti nim konspirují.

 

Bohatství je převáděno z Hlavní ulice (Main Street jako opak Wall Street –p.p.) do rukou mocných finančních zájmů.

 

Toto bylo umožněno spoluúčastí obou politických stran.

 

Peněžní zájmy řídí Ameriku.Vedou finanční válku proti lidstvu. Dělají to takovým způsobem, že kontrolují peníze, úvěr a dluh. Manipulují trhy za účelem vlastního obohacení.

 

Ve své knize, nazvané „Tragédie naděje“, historik Carroll Quigley uvedl:

 

Síly finančního kapitalismu měly další, dalekosáhlý cíl, jímž nebylo nic menšího, než vytvoření celosvětového systému finanční kontroly v soukromých rukou, který by byl schopen dominovat politickému systému každé země, jakož i světové ekonomice jako celku.“

 

Tento systém by měl být kontrolovaný centrálními bankami světa ve feudální stylu. Tyto banky by jednaly v součinnosti a samy by byly ovládány tajnými dohodami, jež by byly přijímány v průběhu častých privátních setkání a konferencí.“

 

Moc peněz je svrchovaná. Jejich síla je všemocná. Zaručuje kontrolu ekonomik, obchodní politiky a imperiálního avanturismu!

 

Amschel Rothschield, zakladatel Domu Rothschieldů, řekl:

 

Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze země a nebude mě zajímat, kdo vytváří její zákony.“ Rothschildovi bylo jedno, jaké zákony byly přijaty za předpokladu, že si udrží peněžní moc.

 

Bývalý ředitel Bank of England, Josiah Stamp, prohlásil:

 

Bankovnictví bylo počato z neřesti a zrozeno z hříchu. Bankéři vlastní zemi.“

 

Odejměte jim vše, ale ponechte jim moc vytvářet peníze a jedním tahem pera si vytvoří dostatek prostředků na to, aby si to vše znovu koupili zpět.“

 

Nicméně, pokud jim tuto moc odeberete, zmizí všechno velké bohatství, stejně jako by mělo zmizet to moje, protože svět by se stal šťastnějším a lepším místem pro život.“

 

Nicméně, pokud si přejete zůstat otroky bankéřů a platit náklady svého vlastního zotročení, nechte je pokračovat ve vytváření peněz.“

 

Federální rezerva (FED) není federální a nemá ani žádné rezervy. Je jednou ze čtyř dominantních centrálních bank. Těmi dalšími bankami jsou: Bank of England, ECB a Bank of Japan.

 

Ve švýcarské Basileji sídlí Banka pro mezinárodní vyrovnání (BIS), která funguje jako centrální banka pro centrální bankéře.

 

Je to tajuplný šéf všech šéfů. Plánem konečného řešení této instituce je vytvoření jedné globální měny, kterou bude kontrolovat. Pokud by tohoto cíle tato banka dosáhla, zajistila by si tím neomezenou finanční moc.

 

Ellen Brown nazývá centrálu této banky „Basilejskou věží.“ Tuto instituci provázejí skandály od doby jejího založení. Bývá nazývána „tím nejexkluzivnějším, nejtajnějším a nejmocnějším nadnárodním klubem světa.“

 

Tato banka je řízena hrstkou mocných privátních centrálních bank.

 

Tyto banky jsou schopny vybudovat, nebo zničit světovou ekonomiku.

 

K jejich taktice patří ubírání, či navyšování potřebného kapitálu. Toto jim umožňuje kontrolovat větší či menší množství půjčování peněz.

 

Ekonom Henry CK Liu prohlásil, že Basilejské dohody (Basilej I, II a III- .p.p.) nutí bankovní systémy jednotlivých zemí, „aby pochodovaly v témže rytmu. Tyto dohody slouží potřebám vysoce sofistikovaných, globálně finančních trhů.“

 

Činí tak „bez ohledu na individuální potřeby rozvoje národních ekonomik jednotlivých zemí.“

 

Století moci FEDu bylo nesmírně destruktivní. Amerika se potácela od krize ke krizi. Dolar z roku 1913 dnes nemá hodnotu ani pěticentu. Uměle manipulovaná inflace erodovala jeho hodnotu.

 

Politika FEDu stojí za obdobími ekonomického rozvoje a krachu, je zodpovědná za inflaci, deflaci, je důvodem nestability a krize a je rovněž důvodem vleklé ekonomické deprese v dnešní době.

 

Narůstající chudoba, nezaměstnanost, podzaměstnanost, bezdomovectví, hlad a lidská bída toto vše odráží. Moc peněz v privátních rukou je zodpovědná za:

 

  • ekonomickou nestabilitu

  • ničení světové ekonomiky

  • vedení válek

  • zvýšení spotřebitelského dluhu

  • rekordní rozpočtové a obchodní deficity

  • národní dluh, který se dostal mimo kontrolu

  • rekordní množství obchodních a osobních bankrotů

  • milliony vyvlastněných nemovitostí

  • ztrátu výrobní základny v Americe

  • bezpříkladný mejtkový rozdíl mezi americkou privilegovanou třídou a všemi ostatními

Federální rezerva byla údajně vytvořena proto, aby stabilizovala ekonomiku, aby zmírnila náš obchodní cyklus, aby zachovala zdravý, udržitelný růst, aby vytvořila cenovou stabilitu, aby kontrolovala inflaci a aby pracovala na zlepšení podmínek pro všechny.

 

Toto se ale nestalo. Politika FEDu je toho naprostým opakem. Federální rezerva promarnila svůj mandát. Kontrola z Wall Street upřednostňuje vlastní zájmy.

 

V roce 1978 byl přijat zákon o plné zaměstnanosti a o vyrovnaném růstu (nebo-li Humphrey-Hawkings Full Employment Act) za tím účelem, aby bylo možné naplnit mandát Zákona o zaměstnanosti z roku 1946.

 

Aby toho bylo možné dosáhnout, vyžaduje to usilovat o „maximum zaměstnanosti, výroby a kupní síly“, vyžaduje to stabilitu cen a vyvážený obchod v kooperaci se soukromým podnikáním.

 

To zahrnuje i politiku FEDu, která má upřednostňovat udržitelný růst s minimální inflací. Tento zákon vyzýval k tomu, aby nezaměstnanost nepřesahovala 3 % pro osoby od 20 let a 4 % u těch, jimž je 16 let a více, a aby inflace byla držena pod 4 %.

V roce 1988 byla stanovena jako cíl nulová inflace. Politika FEDu z období před přijetím zákona Humphrey-Hawkins, jakož i po jeho přijetí ale vyprodukovala naprosto protikladné výsledky.

 

Toto se nestalo náhodou. Bylo to zorganizované záměrně. Byl za tím záměr přesunout nepoměrně majetek směrem k Wall Street, jakož i směrem k dalším oblíbencům a super bohatým elitám. Bylo to učiněno za tím účelem, aby bylo možné obejít americké protitrastové zákony. To umožnilo Wall Street a dalším korporátním gigantům eliminovat konkurenci. Takovým způsobem došlo k jejich konsolidaci, a tak se z nich staly obří a dominantní společnosti.

 

Toto umožnilo ještě více, než kdy předtím, aby moc peněz v soukromých rukou řídila Ameriku. Umožnilo to Wall Street a ostatním centrálním bankám, aby vládly světu.

 

Tyto banky transformovaly globální ekonomiku do podoby bezpříkladného zločinného podniku na vydělávání peněz. Napomohla tomu i tajná dohoda s vládou.

 

V Americe se toto odehrává jak na té nejvyšší, federální, tak i na státní a lokální úrovni. Toto umožňuje podvádět obyvatelstvo za účelem profitu.

Díky tomu ztratily stále narůstající miliony lidí práci, přišly o své příjmy, o své úspory, domovy a o budoucnost. Dnešní nákaza je globálního charakteru. Trpí miliardy lidí. Ekonomiky, komunity a domácnosti jsou ničeny za účelem profitu.

Washington je teritoriem okupovaným Wall Street. Profity jsou privatizovány, ztráty socializovány.

 

Kasínový kapitalismus vládne zemi. Velká loupež Wall Street toto odráží. Trhy jsou manipulované za účelem profitu.

 

Veřejná kontrola peněz by mohla věci změnit. Bývalý člen kongresu Ron Paul se o to snažil několikrát. Sponzoroval Zákon o zrušení Federální rezervy. Žádný další sponzor se k němu nepřipojil.

 

Paul se zodpovědně snažil vrátit moc peněz do rukou lidí, tam kam patří. Vždy, když se toto zdaří, funguje to přesně podle záměru. Následuje prosperita bez inflace.

 

Ellen Brown toto nazývá „praktickým, osvědčeným přístupem.“ Stejným způsobem to funguje všude. Fungovalo to 25 let v koloniální Americe.

 

Stejným způsobem to může fungovat znovu. Jedná se o antidotum vůči zkorumpovanému, dysfunkčnímu, privátnímu bankovnictví. 100 let toto zázračně fungovalo ve prospěch Wall Street.

 

Vytvořilo to dystopicky drsný svět pro miliony lidí. V dnešní době je situace horší, než kdykoli dříve. Jaká by měla být lepší doba pro to, aby se změnily věci?

 

Toto učinit je zodpovědné. Je to rozumné. Je to nezbytné. Je to nesmírně zapotřebí. Jedná se o myšlenku, jejíž čas nadešel. Závisí na tomu možnost změny.

 

Závěrečná poznámka

 

Ron Paul se vyslovil ke 100. Výročí FEDu když prohlásil:

 

Tajné vyjednávání vytvořilo bankovní kartel. Během let se tento kartel stal ještě silnějším. Funguje nezávisle.“

Namísto toho, aby zabraňoval finančním krizím, vyvolává nové.“

 

Nyní sklízíme zhoubné následky století politiky FEDu.“

 

Naše ekonomika zůstává ponořena v průměrnosti.“

 

Před sto lety nebyli politici s to pochopit, že finanční paniky v 19.století způsobily tajné úmluvy mezi vládou a bankovním sektorem.“

 

Dnes víme více. Dnes jsme informováni lépe“, řekl Paul. Víme, že Federální rezerva pokračuje v posilování tajných dohod mezi bankami a politiky.“

 

Víme, že politika FEDu pokračuje ve sklízení profitů pro Wall Street a zároveň ožabračuje Hlavní ulici (Main Street).

 

Sto let je dostatečně dlouhá doba. Ukončete FED.“

 

Vraťte moc peněz do rukou veřejnosti, tam, kam patří!

 

The Federal Reserve: 100 Years of „Financial Terrorism“, vyšel 23.12. na globalresearch.ca, překlad R. Václav.

 

Klíčová slova: Wall Street  | dluhy  | banky  | peníze
4324 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny