„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Jakou kontrarevoluci potřebujeme

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 7.12.2013 | Rubrika: MYSLÍM SI
Ilustrace

Být v něčem konservativní je dobré, když se jedná o něco dobrého. Když už je něco zkaženo a ve společnosti zafixováno, tak to má být změněno k lepšímu.

Potřebujeme kontrarevoluci, ne konservatismus.

Ten krásně postihují slova Gilberta Keitha Chestertona: „Celý moderní svět se dělí na konservativní a progresivní. Úlohou pokrokáře je pokračovat v dělání chyb. Úlohou konservativce je zabránit tomu, aby chyby byly napraveny.“

Zkažené nelze konzervovat

Takže být v něčem konservativní je dobré, když se jedná o něco dobrého. Když už je něco zkaženo a ve společnosti zafixováno, tak to má být změněno k lepšímu. To však konservativec nemůže s ohledem na ten svůj konservativní postoj, ledaže by se chtěl vrátit k něčemu, co tomuto pokažení předcházelo, což může někdy být hodně dávno.

To lze aplikovat např. na situaci v církvi po více než 40 létech od II. vatikánského koncilu. Konservativci v ní a její hierarchie mohou sice být lepší než progresisté, kteří usilují o to, aby církev pokračovala ve svém odvratu od tradice, řeči o „konservativních biskupech“ jsou však matoucí. Jsou to lidé, kteří úpadek nanejvýš brzdí, ale nezastavují, a hlavně nepůsobí proti němu. V zásadě již jen zakonservují dosažené zlo.

To, co tedy potřebujeme, je působení proti revoluci s cílem návratu k převládajícím ideám existujícím ve společnosti před ní.

Revoluce začala minimálně reformací

Revoluce v našem evropském prostoru začala již minimálně tzv. reformací. Ta by se ovšem spíše měla nazývat „deformací“ pravého křesťanství. Nešlo v ní o nové zformování křesťanských idejí a návrat ke křesťanským mravům, jak by naznačovala etymologie slova „reformace“, ale o zkreslení neboli deformaci Kristovy nauky a o otevření se subjektivismu v náboženství.Vzhledem k tomu, že dějiny se neopakují, uskutečněním kontrarevoluce nedojde k pouhému návratu k předchozímu bodu v dějinném cyklu, ale k realisaci starých idejí v nových podmínkách pozměněného světa.

Vpřed, zpátky ni krok

Reformace a po ní následující jevy jako je osvícenectví, uvolnění vazby mezi státem a církví a rozšíření marxistických a jiných pohanských idejí nepřestavuje pokrok. Slova „pokrok“ či „progres“ nabyla v běžném užívání významu něčeho žádoucího a zdokonalujícího předchozí stav. Jistě, že lze v tomto smyslu hovořit o pokroku v matematice, přírodních vědách a v technických dovednostech. Ale slovo „pokrok“ spíše znamená jen krok vpřed; zda tam vepředu je ráj či propast, to je nepodstatné.

Když je pokrok úpadkem

V duchovní oblasti (filosofie, morálka, theologie) se v současné společnosti ono slovo používá spíše pro myšlenkové směry či působení, které představují odvrat od křesťanské tradice a morálky. Pokrok je pak zpravidla úpadkem.

Ostatně kdo se dnes zamýšlí nad významem slov, v běžném užívání namnoze, a to mnohdy záměrně, deformovaným? Kdo si uvědomí, že tzv. pokrok je vlastně jen pohybem či změnou, mající svůj výchozí a cílový bod a že teprve porovnáním hodnoty těchto bodů lze rozpoznat, zda onen pohyb je k dobrému či zlému?

Věčná hmota

Klasičtí marxisté považují ekonomickou základnu společnosti za rozhodující; ona určuje to, co oni nazývají „nadstavbou“ (kultura, filosofie, náboženství). Jsou to však ideje, které v dlouhodobé perspektivě určují vývoj společnosti, jakkoli je nutné připustit, že člověk jako duchovně-tělesná bytost je ovlivňován hmotnými podmínkami své existence a dále pak především svou neuspořádanou smyslovou žádostivostí.

Ideje a jejich plody

Ze zvrácených osvíceneckých myšlenek vzešla francouzská revoluce, z marxistické ideologie revoluce bolševická a novopohanství a rasistická ideologie nacistů vydaly své ovoce v hrůzách druhé světové války. Neomarxisté (převážně židovského původu) frankfurtské školy na rozdíl od svých předchůdců usilovali o předělání společnosti ke svému obrazu ne už revolucí socialistickou, ale kulturní. Základem kontrarevoluce, kterou tolik potřebujeme, musí tedy být boj o ideje.

Boj idejí

Samozřejmě ne boj hmotnými zbraněmi, pro který s ohledem na malý počet odpůrců současné demoliberální společnosti a jejich možnosti ani nejsou podmínky. (Otázku mravní přípustnosti násilí proti tyranu – jímž tentokrát není jednotlivec, ale vzájemně provázané seskupení prorostlé téměř do všech struktur společnosti- ponechávám stranou). Půjde výhradně o „boj idejí“.

Strach přemýšlet

Kromě našich odpůrců, kteří mají své postoje uvědomované, je tu velká masa lidé nepřemýšlejících, někdy dokonce obávajících se přemýšlet, duševně pohodlných, manipulovaných primárně médii a školským systémem a sekundárně též míněními rozšířenými ve společnosti. Takové je někdy třeba popostrčit k tomu, aby se vůbec o něco zajímali. K tomu mohou sloužit i některé vnější, spíše spektakulární akce či pro ně šokující vyjádření.

Nelze očekávat rychlý úspěch v získávání přívrženců. Nevylučuje se politická angažovanost, ale nemůže být hlavní v dnešní činnosti kontrarevolucionářů. Dílčím úspěchem je už to, aby lidé začali mít pochybnosti o správnosti názorů našich odpůrců, byli kritičtí k mínění většinové společnosti, k názorům explicitně i implicitně vyslovovaným v médiích.

Pochybnosti vedou k otázkám

Pochybnosti pak vedou k tázání se, přemýšlení a hledání odpovědi na otázky, o kterých si uvědomí, že v nich jde o pro život důležité věci. S částí odpůrců je také možný dialog; totiž s těmi, kteří jsou spíše pomýlení a mají vůli poznat pravdu a necouvnou zbaběle před důsledky jim vynořujícího se poznání majícího dopad na jejich společenské postavení a výhody, kterým se dosud těšili.

Hierarchie idejí

Ideje mají svou hierarchii (a existují závislosti mezi nimi). Na prvním místě jsou to ty, kterými se zabývá filosofie, případně, pokud přesahují síly přirozeného rozumu, také theologie.

Z metafysického pojetí bytí pak vyplývá, v čem je dobro, a tedy i mravnost, politické postoje či hodnocení dějin. Dopady filosofie, a to nejen hlásané filosofy, ale i vlastní životní často nereflektované filosofie (jakési nekriticky přijaté axiomy vlastního myšlení), jsou pak nejen do praktického jednání, ale i do umění, literatury, dějepisectví, psychologie, sociologie, právních teorií aj., dokonce i do některých přírodních věd (např. otázka možnosti a meze evoluce).

Například z toho, že duše je vyšší složka člověka než tělo, plyne, že na prvém místě je třeba věnovat péči o duši a o její dobro, kterým je poznávání pravdy, než péči o tělo, jakkoli je obvykle zapotřebí, aby člověk nebyl rušen hmotnými nepohodlím a starostmi o věci opravdu potřebné pro tělo. 

Kontrarevoluce a škola

To se pak ovšem musí obrazit ve školském systému, který nemůže být hlavně zaměřen na to, aby žáka vybavil schopnostmi potřebnými pro jeho hladké fungování v tomto světě (znát pravidla silniční dopravy, umět používat mapy, získat potřebné profesní znalosti atd.). Důležité je, aby si žák zamiloval poznání pro něj samé, ne tedy pouze pro výhody, které mu přináší, a oceňoval tak i mnohé „nepraktické“ poznatky.

Mezi ně patří znalost historie; pokrokáři si ji moc necení (pokud jim nedává podporu pro jejich ideologii a látku ke kritice minulosti), protože jsou zaměřeni na to, co bude resp. co podle nich býti má. Znalost dějin (které se sice neopakují, ale mnohé již uplynulé je inspirací pro přítomnost) ukazuje také, že to, co je nyní, takovým být nemusí, že je jen něčím nenutným, možná až nahodilým. To pochopitelně usnadňuje kritický odstup od přítomnosti. 

Hledání pravdy ideozločinem

Dnes je svým způsobem kontrarevoluční již kladení důrazu na pravdu, na její objektivitu a jedinost¸ na logiku (proti obnovené sofistice), na definování jednotlivých pojmů či na požadavek kritičnosti dějinného zkoumání spojený s opíráním se o původní prameny.

Řecká filosofie, zejména platónská a aristotelská (třebaže pohanská), byla po určitých nezbytných korekcích přijata v rámci křesťanství. Důraz na potřebu rozumu ve vztahu k víře není až záležitostí středověké scholastiky, ale již počátkem 3. století Klement Alexandrijský píše (Stromata I, 5), že filosofie byla pro Řeky učitelem, aby je přivedla ke Kristu, jako jím byl pro Židy zákon. Rovněž mnoho dalších církevních otců si váží filosofie a ve svých úvahách se o ní (pochopitelně spolu s Božím zjevením) opírají.

Zatímco Platón spatřuje původ zla v nedostatku poznání, starozákonní Židé a později křesťané vědí, že jeho zdrojem je především zlá vůle. Sv. Augustin klade proti sobě Boží a pozemskou obec, sv. Ignác z Loyoly píše o dvou praporech, pod které chtějí Kristus i Lucifer shromáždit veškeré lidstvo. Boj, o který tu jde, je boj o lidské duše: předně boj za záchranu své vlastní duše, ale také boj o spásu duší druhých.

Kristův příkaz „Jděte a učte všechny národy“ ukazuje, že křesťané se nemají jen uzavírat do privátní sféry (pokud to vůbec jde) chránící jejich víru a společenství, ale angažovat se ve světě pro spásu duší a blaho lidské společnosti. Že to nebylo a nebude bez protivenství, je jasné ze slov Kristových i z dějin církve a v předkřesťanské společnosti z osudu Sokrata.

www.protiproud.cz

Klíčová slova: konzervatismus
3774 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxiTak tohle nedokážete! Greta prý vidí oxid uhličitý pouhým okem!Hrdinové z Antify proti důchodkyni s chodítkem (+ video)Na antirasistické konferenci zakázali bělochům pokládat otázkyGreta není první! Už před 27 lety tleskali světoví potentáti holčičce, která nechtěla dýchat vzduch a kupodivu dodnes blahobytně žije (+ video)

ePortal.cz

Další profesní zločin České televize. Zatímco poslankyni Miroslavu Němcovou...Dokud budou USA vojensky přítomné v Sýrii, nelze tam nastolit pořádek a mír, protože se za ně schovávají teroristické skupiny. Musíme začít masivně zbrojit a nespoléhat na NATO, které je agresivní

euPortal.cz

ANALÝZA: Pravá podstata Istanbulské úmluvy i zvrácenost ideologie, jejímž je výronem. Děsivá faktaJako zvěř. Tak se chovají imigranti na ostrově Malta. Já bych jim vzkázal: „Nikdo vás sem nezval, tak jděte zpátky domů!"

Eurabia.cz

Neziskovky s podporou soudů ovládnutých neomarxisty zavádějí komunistickou cenzuruPolský soud chce soudit belgického europoslance Verhofstadta za hanobení národa

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Jsme ohroženi jadernou válkou s Ruskem víc, než si myslímeProč si Karel Gott získal národ a proč původní pokus mediálního mainstreamu a některých politiků prezentovat jej jako "rozporuplnou osobnost" skončil fiaskem, trapnými výlevy několika jedinců

ParlamentniListy.cz

Znal jsem Gotta jako kluka. Anticharta, to bylo jinak. Totalita je zase tu, říká člen Charty 77. Chramostová, Halík, válka... Silné čteníStarDance: Konec Fridrichové komentoval Robert Záruba. „Gól“ neřval, šlo o politiku. A Soukup...
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny