„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 911 (28) Nukleární destrukce a zbraně s řízenou energií (29) Zlí termiti

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 26.11.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Kapitola 28: Nukleární destrukce a zbraně s řízenou energií

 

Někteří odborníci, jako např. Dmitrij Khalezov, Thomas Cahill, Petr Gabriel, aj., tvrdí, že při kolapsu věží WTC se jednalo o nukleární destrukci za pomoci mikronukleárních náloží, což jsou miniaturní jaderné bomby (viz – http://www.youtube.com/watch?v=hvnLag-Umss&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=v6ZbkRsqnaM&feature=relmfu, http://www.youtube.com/watch?v=D7FNGWsjj_Y&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=SqSO3OeYNoA, http://www.youtube.com/watch?v=KRws9eHvVgw).

 

Podle názoru některých odborníků fyziků, např. Petera Cahilla, bylo ve vodě v troskách WTC naměřeno 30x větší množství tritia než je normálně běžné, což by ukazovalo na použití nukleárních bomb.

 

Podle tvrzení dr. Judy Wood před úklidem společnosti FEMA země doutnala a 130 nákladních aut přiváželo dnem i nocí zeminu zakrytou plachtou. Hromady z této zeminy na troskách WTC byly každý týden obnovovány po celých osm měsíců, což by podporovalo možnost zakrytí radiace po použití mikronukleárních náloží. Dr. Judy Wood dokonce tvrdí, že se mohlo jednat o destrukci za pomoci zbraní s řízenou energií, jako například laser, nebo maser, což jsou elektromagnetické vlny fungující na Hutchinsonově efektu, při kterém tyto vlny rozruší molekulární struktury materiálu. Po kolapsu věží se nalezly různě rozdrcené a roztrhané kusy oceli (viz – http://drjudywood.com/articles/JJ/JJ4.html).

 

Po kolapsu věží se objevil kráter vypálené země (viz – http://www.youtube.com/watch?v=a_UsC6GvKf0). Charakterem jsou stěny kráteru podobné vyvřelým horninám.

 

A další názory a zjištění některých odborníků – Při kolapsu WTC 1 a 2 se utvořil obrovský sloup mračna stoupající vzhůru, typický pro výbuchy některých nukleárních bomb. Prachové částečky byly velikosti mikronů – nano, tedy tisícina milimetru a ještě méně. Tyto nanočástice nebyly vystaveny působení gravitace, ale větší částice se již podrobily molekulárnímu rozkladu, což podle profesorky Judy Wood způsobily lasery, které takto uvolňují obrovské množství energie. Rozklad molekul zřícených budov vytvořil nejvyšší hmotnost velmi jemných částeček na jednotku objemu, poprvé ve Spojených státech. Zřícení budov WTC vyrobilo tu nejvyšší hmotnost na jednotku objemu velmi jemných částeček (nanočástic) jaké kdy byly naměřeny ve vzorcích vzduchu ve Spojených státech. To spotřebuje obrovské množství energie při rozkladu nebo zničení molekulárních svazků oceli, betonu a dalších stavebních materiálů, které byly rozprášeny do velmi malých částeček během zhroucení budov. Dr. Thomas Cahill oznámil, že toto je největší hmotnost na jednotku objemu kovů, jaká kdy byla naměřena v americkém ovzduší, když po dobu pěti měsíců monitoroval ovzduší. Kov se ve stavebnictví používá, protože je velmi silný a vyžaduje to velké množství energie, aby vyprodukoval takovou jednotku velmi jemných částeček. Musel se toho účastnit mnohem energičtější proces jako je laser nebo energický paprsek, který uvolňuje soustředěnou a koncentrovanou energii jako komplexní vlnové formy nezbytné k tomu, aby zapříčinily molekulární rozpad. Při hroucení věží padaly horní části a kaskádovitě se hroutily dolů z budovy následkem gravitační síly, ale předtím než dopadly na zem se vypařily a náhle stouply vzhůru do atmosféry jako antigravitační demonstrace. Nanočástice byly tak drobné, že totiž nebyly vystaveny silám gravitace, takže se na velkých částech při pádu dolů odehrál molekulární rozklad, což je redukovalo na nanočástice (0,1 mikronů v průměru a menší), proto se náhle nechovaly podle dalších fyzikálních zákonů kvantové mechaniky. Zde na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?v=eJb-GPtb2I0 - v čase mezi 2:07-2:13 je vidět, jak část dýmu stoupá kolmo vzhůru. Během kolapsu je možné aplikovat mnohem více důkazů o tom, že šlo o zbraně řízené energie nebo o HAARP (viz – http://www.military.cz/usa/weapons/haarp/haarp.htm, http://pravdu.cz/haarp/velke-konspiracni-teorie-haarp), či zbraně, které využívají technologie paprsků. Satelity prý ukázaly prach v horní atmosféře, ale při použití pouze nukleární technologie (bez antihmoty) by prach spadl do dvou měsíců. Satelity ukázaly, že se prach dostal do horní atmosféry, což musely být nanočástice a mohly být rozšířeny jinou technologií, protože velmi drobné částice – prach – by zůstal v troposféře a do dvou měsíců by spadl s deštěm jak známe z vyčerpávání uranu, který se již uvolnil z bitevních polí. Když byl zničen Seattle Dome kontrolovanou demolicí, prach způsobený destrukcí se nedostal výše než na vrchol budovy. Prach z WTC se dostal do horní atmosféry téměř okamžitě, což ukazuje na velmi drobný atmosférický prach o velikosti 0,1 mikronu a méně, ve skutečnosti menší než atmosférický prach, který zůstává hlavně v troposféře.

 

Podle některých zdrojů byly už v 60. letech 20. století testovány jaderné hlavice s redukovaným účinkem asi o síle 0.018 kt, což odpovídá síle 18-ti tun TNT, a do 11. září 2001 to máme dalších 40-50 let vývoje.

 

Podle tvrzení různých zdrojů se po kolapsu věží naměřila radiace, jiné zdroje to popírají a podle nich je teorie použití mikronukleárních zařízení či zbraní s řízenou energií zavádějící.

 

Kapitola 29: Zlí termiti

Termiti jsou také známí jako všekazi, avšak termit (thermit, thermite, viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thermite_mix.jpg, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thermite_skillet.jpg, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Velp-thermitewelding-1.jpg) je pyrotechnická směs, hořící vysokou teplotou. Označení termit se používá především pro směs práškového hliníku (pyrohliníku) a oxidu železitého, ale i pro jiné pyrotechnické směsi s práškovým kovem a oxidem jiného kovu. Reakce hoření termitu je typická tím, že vzniká vysoká teplota 2000 až 3000°C (je silně exotermická), hoření probíhá beze vzniku plynných zplodin (bezplamenné hoření) a struska je v tekutém stavu. Termit hoří i bez přístupu vzdušného kyslíku a dokonce i pod vodou. Hoření termitu se zakládá na aluminotermické reakci (redox systém), kde redukční činidlo je práškový hliník a oxidační činidlo oxid kovu. Hořením vzniknou mikrokuličky kovu a oxid hliníku, který má bílou, bílošedou až šedou barvu. (viz – http://www.youtube.com/watch?v=LNOM_U5UM6Q&NR=1&feature=endscreen). Chemické vzorce termitu:

 

2 Al + Fe2O3 › 2 Fe + Al2O3., 8 Al + 3 Fe3O4 › 9 Fe + 4 Al2O3.

 

Termit byl objeven v roce 1893 a jeho nejčastější složení je 25 % pyrohliníku a 75 % oxidů železa (okují). Pyrohliník je prášková forma hliníku, u které se vyžaduje především malý obsah nečistot a vhodný tvar zrn. Okuje jsou směsí oxidů železa, které vznikají například při jeho zpracování na válcovacích stolicích a kutí. Termit s takovýmto složením má nevýhodu ve velmi vysoké zápalné teplotě 800 až 1300°C, takže vyžaduje účinný prostředek pro zapálení.

 

V průmyslu se termity používají na přípravu některých těžko tavitelných kovů, například manganu nebo chromu podle rovnic – 3 Mn3O4 + 8 Al › 4 Al2O3 + 9 Mn, Cr2O3 + 2 Al › Al2O3 + 2 Cr.

V minulosti (ale i dnes) se práškový termit používá na sváření kolejnic. Práškový termit se nasype do speciální nádoby a zapálí, po vyhoření termitu se roztavené železo rozpustí do formy, ve které byly napřed umístěny konce kolejnic a tam vytvoří mezi nimi kvalitní svár.

 

Termit se používá také ve vojenství jako zápalná látka – náplň zápalných bomb, zápalných střel a zápalných granátů. Náplně municí obsahují zpravidla směs 50-80 % termitu a pomocných látek, které zlepšují vlastnosti při výrobě i při použití. Příklad termitu pro letecké bomby – 24 % pyrohliníku, 50 % oxidů železa (okují) a 26 % dusičnanu barnatého. Přísada dusičnanu snižuje zápalnou teplotu termitu na 500-700°C, plyny vznikající při hoření zvyšují zápalné schopnosti termitu a baryum zvyšuje tekutost strusky. Část hliníku může být též nahrazena hořčíkem. Směsi podobné termitům se ve vojenské pyrotechnice používají též jako osvětlovací a signální světlice, a v civilní a zábavné pyrotechnice například při ohňostrojích.

 

Termát je verze termitu, která obsahuje přídavek síry, která způsobuje ještě rapidnější a agresivnější hoření a snižuje teplotu nutnou pro zahájení reakce.

 

Nanotermit se nazývá termit (nebo termát), jehož složky jsou smíchány a promíchány mnohem dokonaleji než u běžného termitu, do jemného prášku. To umožňuje jeho větší efektivitu při použití, rychlejší a intenzivnější reakci a větší účinnost při hoření. Reakce s ním coby reaktantem může uvolnit více energie než dynamit. Jednotlivá zrna jsou pak o velikosti nanočástic, výroba nanotermitu je náročná a drahá.

 

Jak termit tak termát hoří silně oranžovým plamenem, bohatým na jiskry z agresivní exotermické oxidace. Ta se během několika sekund ustálí na teplotě přes 2000°C, uvolněná energie z hoření dokáže např. tavit ocel či jiné kovy s vysokým bodem tání. U ocele mohou být její drobné úlomky roztavené hořením odhozeny (řádově decimetry) od místa reakce, při čemž vytvoří drobné kuličky, veliké řádově od několika nanometrů až jednoho milimetru v průměru (kulový tvar je dán snahou roztavené oceli zaujmout co nejmenší povrch k danému objemu vlivem povrchového napětí – po odvržení z centra žáru se “kapka“ oceli ochladí a v této podobě již zůstane).

 

Organizace FEMA nalezla v troskách budov WTC po jejich kolapsu rezidua termitových látek. Podle některých zdrojů se rezidua nanotermitu nacházela v průběhu několika let po 11. září různě po dolním Manhattanu.

 

Mezinárodnímu týmu devíti vědců z USA, Dánska a Austrálie se ve vzorcích prachu, odebraném po zřícení věží WTC dne 11. září 2001 v New Yorku, podařilo vědecky prokázat hojné zbytky vyhořelého i nevyhořelého materiálu termitového typu, a to navíc nikoli běžného, ale v podobě nanomateriálu, nejspíše armádního stupně, a v podstatě se zcela zřejmě jedná o typ výbušniny s velmi dobrou řezací schopností u kovových materiálů (termit v akci – http://www.youtube.com/watch?v=Wn-MCCZ3O1M&feature=player_embedded), nicméně nezpůsobující takový hluk jako klasické trhaviny. Nález tohoto materiálu byl ohlášen v článku, který byl po oponentních posudcích, tzv. peer review, publikován ve vědeckém časopise The Open Chemical Physics Journal. Nalezené zbytky nevyhořelého materiálu lze považovat za materiál vyrobený za pomoci nanotechnologií a vyznačující se velice vysokou teplotou hoření, vysoko nad bodem tání železa a schopností řezat masivní ocelové nosníky. Podle pokusů se s největší pravděpodobností jedná právě o tento typ materiálu, po kterém ve vzorcích prachu hojně zůstaly ony charakteristické mikrokuličky materiálu s vysokým obsahem elementárního železa, jejichž hojná přítomnost v prachu po zřícení budov WTC byla známa již delší dobu a vzbuzovala naprosto zásadní podezření. Zároveň bylo prokázáno, že se nalezený materiál vyznačuje velice nízkou zápalnou teplotou a rapidním hořením – hluboko pod obvyklou zápalnou teplotou a naopak vysoko nad rychlostí hoření běžných konvenčních termitů, které nebyly vyrobeny za pomoci nanotechnologií. A je to právě vysoká zápalná teplota, a nízká rychlost hoření, která použití konvenčních termitů k řízeným demolicím velmi ztěžuje až znemožňuje.

 

Jiní vědci tento nález popírají, a vysvětlují jej kupříkladu tak, že se jedná o zbytky základové nátěrové barvy. Ovšem na druhou stranu vysokoteplotní řezací materiál zmíněného typu lze ve zbytcích po zřícení budov WTC vysvětlit jiným způsobem jen s opravdu velkou dávkou fantazie jednak proto, že se jedná materiál vyrobený s nejvyšší pravděpodobností pokročilými technologiemi, při stavbě věží a odklízení jejich trosek nebyl použit, a také proto, že tak vysoké procento jeho vyhořelých zbytků i nevyhořelého materiálu samotného, které ve vzorcích z různých míst bylo nalezeno, implikuje, že ho na místě muselo být přítomno min. tisíce kilogramů.

 

Steven Jones, profesor na americké univerzitě BYU, podrobil tato rezidua zkoušce v různých moderních přístrojích, jako např. kalorimetru, kde mu tato rezidua vykázala obrovské exotermické vlastnosti, vyšší než má konvenční termit (viz – http://spotter.tv/787237-aktivni-thermit-v-troskach-wtc-z-9-11.htm, http://searchallmp3.org/watch/JCUNS9D0Qd0/The_Most_Damning_Evidence_Yet!_911_Was_Inside_Job.html, http://cs.gloria.tv/?media=28141). Je opravdu vysoce nepravděpodobné, že by takovéto vysoké exotermické vlastnosti, přesahující konvenční termit, mohla mít nějaká základová nátěrová barva. V okamžiku, kdy prof. Jones začínal tato svoje zjištění publikovat, začínal dostávat mnoho urážlivých a výhrůžných e-mailů. Také mu stále dokola jeden a tentýž člověk psal e-maily, ve kterých se ho snažil v jeho vědeckém publikování všemožně zastavit, vyhrožoval mu také tím, že by mohl zařídit, aby ho vedení univerzity, kde pracuje, propustilo, dokonce se ho snažil uplatit tím, že mu nabídl spoluúčast na velmi lukrativním zajímavém prestižním vědeckém projektu. Pan Jones se zastrašit ani uplatit nedal a pokračoval ve zveřejňování svého výzkumu za jakoukoliv cenu. Také se následně celá univerzita BYU postavila proti němu a poslala ho do předčasného důchodu, tedy byl propuštěn. On i jeho rodina se dokonce svým způsobem cítí být i v nebezpečí. Pokud se prof. Jones mýlil, a skutečně se jednalo jen o zbytky nějaké základové nátěrové barvy, nebo něčeho jiného nevýznamného, pak by bylo velmi divné, že by se ho někdo snažil uplatit tím, že ho přibere do svého vědeckého týmu pro zajímavý lukrativní projekt, když by tento profesor ani na moderních přístrojích nerozeznal výbušninu od barvy. Otázka také je, zda by se použitím jen nanotermitu při destrukci věží WTC daly vysvětlit všechny doprovodné jevy, jako např. gejzíry trosek, prskavky, atd. Prof. Jones byl také některými lidmi obviněn, že mu při jeho vědeckém publikování jde předně o vlastní mediální zviditelnění. Zde nelze neuvést zajímavý paradox, že někteří lidé zpochybňují tvrzení ale i různé studie odpůrců oficiální verze 11. září z důvodů jejich údajné snahy o mediální prezentaci a získání finančních příspěvků, ale zároveň jsou ochotni a schopni mnohdy slepě důvěřovat, vyjadřovat podporu a dávat hlas politikům, kteří se snaží nejen o mediální prezentaci a získaní vlivu, moci a peněz, ale navíc i často jen populisticky slibují, lžou, kradou a tunelují.

 

Krátce před kolapsem jižní věže bylo vidět, jak ze severní strany budovy, blízko severovýchodního rohu, mírně pod úrovní nárazu letadla, vytéká a vytryskává oranžově žlutá roztavená hmota z níž stoupá bílo šedý dým (viz – http://www.youtube.com/watch?v=C8sQWPJPBE0 - v čase mezi 3:34-3:55 a mezi 4:04-4:38). Podle prof. Stevena Jonese se jedná o zapálený nanotermit. Zastánci oficiální verze však tvrdí, že se jedná o roztavenou směs hliníku a dalšího materiálu z vybavení budovy (kupř. části umělé hmoty, barvy, koberce, závěsy, atd.). Prof. Steven Jones na základě vědeckých experimentů jednoznačně dokázal, že roztavený hliník má stříbrnou barvu, a když se roztavený hliník smísí s dalším materiálem z vybavení budovy, čehož lze jen velmi těžko dosáhnout, tak se ve výsledku opět dostane stříbrně šedá roztavená hmota. Tedy o hliník se v žádném případě nemohlo jednat. Prof. Jones také tvrdil, že se nemohlo jednat ani o roztavenou ocel, protože na to při požáru ve věži nebyla dostatečná teplota, tedy aspoň těch 1500°C, a navíc při tavení oceli stoupá spíše tmavý dým. Avšak z této roztavené hmoty stoupal bílo šedý dým, což zase ukazuje na oxid hliníku. Podle profesora Jonese se muselo se jednat o termit, protože to je směs rzi železa a práškového hliníku, a když se termit vznítí, tak hoří oranžově žlutě, to indikuje tavení železa, a stoupá z něho bílo-šedý dým, což indikuje odpařený práškový hliník. Zde na tomto videu je porovnání reakce termitu s vytékající roztavenou hmotou z jižní věže – http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=e-wXcJA-et0&NR=1 - v čase mezi 8:10-8:30.

 

Z článku 9-ti členného vědeckého týmu Nielse H. Harrita, Jeffreye Farrera, Stevena E. Jonese, Kevina R. Ryana, Franka M. Legge, Daniela Farnsworthe, Gregga Robertse, Jamese R. Gourleye a Bradleye R. Larsena jsou zde uvedeny Abstrakt a Závěry.

 

Abstrakt – ,,Ve všech vzorcích prachu, vzniklého při destrukci WTC, jsme objevili zřetelné rudošedé šupinky. V tomto článku podáváme zprávu o zkoumání čtyřech vzorků, odebraných na různých místech. Tyto rudošedé šupinky vykazují nápadnou podobnost ve všech čtyřech vzorcích. Jeden ze vzorků byl odebrán obyvatelem Manhattanu okolo deseti minut po zřícení druhé věže WTC, dva dalšího dne a čtvrtý okolo týdne později. Vlastnosti těchto šupinek byly analyzovány pomocí optické mikroskopie, řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM), rentgenovou spektroskopií (XEDS) a diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC). Materiál tmavě rudé barvy obsahuje zrna přibližně 100nm (0,0001mm) v průměru, které jsou převážně kysličníkem železa, a hliník, který je obsažen v jemných plátkových strukturách. Po separací komponentů za pomoci methylacetonu (MEK) byl hliník prokázán v elementární podobě. Kysličník železa a aluminium jsou v rudém materiálu velmi dobře promíchány. Pokud je materiál šupinek zažehnut v DSC kalorimetru, vykazuje na přibližně 430°C vznik prudké ale krátké exotermické reakce, hluboko pod normální zápalnou teplotou konvenčního termitu. V reziduu po zapálení těchto rudošedých šupinek lze rozlišit četné mikrokuličky bohaté na železo. Rudá část materiálu byla shledána býti dosud nezapáleným materiálem termitového typu s velmi vysokou energií hoření.“

 

Závěry – ,,V prachu spojeném se zřícením Světového obchodního centra jsme ve významném množství objevili zřetelné rudošedé šupinky. Použili jsme řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM), rentgenovou spektroskopii (XEDS) a další metody, abychom zjistili povahu jemné struktury a chemické signatury těchto šupinek. Tento materiál je nejzajímavější a má následující charakteristiky.


1. Je složen z hliníku, železa, kyslíku, křemíku a uhlíku. Menší množství potenciálně reaktivních prvků jsou také přítomny, jako draslík, síra, olovo, baryum a měď.


2. Tyto prvky (Al, Fe, O, Si, C) jsou typicky přítomné v částicích v měřítku stovek nanometrů a detailní mapování rentgenovou spektroskopií ukazuje velmi dobré promísení materiálu.


3. Po aplikaci rozpouštědla methylaceton (MEK) došlo k určité separaci komponentů. V nevyhořelém materiálu byl v dostatečném množství jasně identifikován elementární hliník.


4. Kysličník železa je obsažen v zrnech o velikosti přibližně 100 nanometrů s hladkými plochami, zatímco hliník je přítomen v tenkých plátkovitých strukturách. Malé rozměry částic kysličníku železa kvalifikuje materiál, aby byl charakterizován jako nanotermit nebo super-termit.


5. Analýza ukazuje, že železo a kyslík jsou přítomny v poměru konzistentním s Fe2O3. Materiál ve všech čtyřech vzorcích prachu z WTC byl v tomto smyslu podobný. V nevyhořelém materiálu byl nalezen kysličník železa, zatímco elementární železo nikoli.


6. Z přítomnosti elementárního hliníku a kysličníku železa v materiálu můžeme vyvodit závěr, že obsahuje složky termitu.


7. Jak jsme změřili diferenciálním kalorimetrem (DSC), materiál se vznítí na teplotě přibližně 430°C a výrazně reaguje krátkou exotermickou reakcí, která velmi blízce odpovídá pozorování známého vzorku super-termitu. Nízká zápalná teplota a přítomnost zrn kysličníku železa menších než 120 nanometrů ukazuje, že materiál není konvenčním termitem, který má teplotu vznícení okolo 900°C, ale je vysoce pravděpodobně formou super-termitu.


8. Po zapálení vícerých šupinek v DSC kalorimetru až do teploty 700°C jsme v reziduu nalezli velké množství mikrokuliček bohatých na železo, což indikuje, že došlo k reakci při velmi vysoké teplotě, protože výsledný produkt bohatý na železo jasně musel projít varem, aby zformoval tyto tvary (bod varu železa je podle různých zdrojů zhruba 2750-3070°C). Přítomnost elementárního železa byla potvrzena u několika těchto mikrokuliček, neboť obsah železa byl výrazně vyšší, než obsah kyslíku. Uzavíráme, že ze šupinek zahřátých na zápalnou teplotu došlo k vysokoteplotní redukčně-oxidační reakci, především termitového typu.


9. Mikrokulovité útvary, které se vytvořily při pokusech v DSC kalorimetru mají spektrální XEDS signaturu (Al, Fe, O, Si, C), která obsahuje výrazně nižší množství uhlíku a hliníku v porovnání s původním materiálem. Tato chemická signatura nápadně souhlasí se signaturou kulovitých útvarů vznikajících po zapálení komerčního termitu a zároveň souhlasí se signaturou mnoha mikrokuliček nalezených v prachu z WTC.


10. Obsah uhlíku v rudém materiálu ukazuje na přítomnost organické sloučeniny. Dalo by se to očekávat u směsí super-termitů pro vytvoření vysokých tlaků plynu při zážehu a tím z nich vytvářet materiál typu výbušniny. Vlastnosti organického materiálu v těchto šupinkách by si zasloužily dalšího výzkumu. Poznamenáváme, že se s velkou pravděpodobností rovněž jedná o energetický materiál, ve kterém celková výše uvolněné energie pozorovaná v DSC kalorimetru přesahuje maximální energii klasické termitové reakce.


Na těchto pozorováních zakládáme závěr, že rudá vrstva těchto rudošedých šupinkách, nalezených v prachu z WTC, je aktivním nevyhořelým termitovým materiálem, jehož výroba byla založena na nanotechnologii, a že se jedná o vysoko-energetický pyrotechnický a výbušný materiál.“

 

Jeden z těchto devíti vědců, Niels Harrit, expert v nanochemii Centra pro molekulární filmy institutu Nielse Bohra na univerzitě v Kodani, zde hovoří a nálezu nanotermitu v troskách WTC – http://www.youtube.com/watch?v=TNBAMAgM3OA.

 

Publikace článku ve vědeckém časopise po provedené vědecké oponentuře, a tudíž se závěry jen velmi těžko zpochybnitelnými na úrovni vědecké, natož té nevědecké, je velkým zadostiučiněním pro všechny ty odborníky, vědce a inženýry, kteří se po dlouhá léta snažili nalézt skutečnou pravdu o událostech 11. září. Událostech, které vpravdě znamenaly doslova převratné důsledky ve světové politice i názoru většiny lidí obývajících tuto planetu na svět, událostech, jejichž možné motivy, provedení a důsledky byly již dlouho podezřelé velkému množství lidí na celém světě. Zatím lze jen vyslovit naději, že článek, přinášející v kontextu dalších souvislostí v podstatě přímý důkaz, že budovy WTC nebyly zničeny v důsledku nárazu unesených dopravních letadel a následného požáru, ale v důsledku předem připravené řízené demolice, povede k dalšímu zkoumání souvislostí, důkazů a svědectví, stejně jako příčin a nejširších důsledků událostí 11. září 2001, a že bude znamenat zvýraznění tlaku na znovuotevření vyšetřování. A snad se dočkáme konečně jeho provedení na skutečně nezávislé úrovni, nikoli vládními agenturami a komisemi, docházejícími po letech a vynaložení velice limitovaných prostředků a opatřených velice limitovanými pravomocemi často ke zcela skandálně nevědeckým závěrům. Například NIST, hlavní vládní agentura v USA, která s limitovaným rozpočtem několika miliónů dolarů vyšetřovala zhroucení věží WTC, se hypotézou o řízené demolicí cíleně vůbec nezabývala. Institut došel k závěru, že letadlo zničilo několik sloupů, ale zátěž se posléze rozložila mezi ostatní sloupy, dopad letadel tak nebyl nikterak důležitý. Následně však byly podle NIST porušeny protipožární nátěry a vysoké teploty způsobily změknutí sloupů a podlaží, tudíž se některá podlaží začala prohýbat a zapříčinila nestabilitu celé budovy. I přesto NIST dále konstatuje, že jen tři ze šestnácti zkoumaných obvodových sloupů dosáhly teploty alespoň 250°C. A žádný z nich nedosáhl teploty 600°C, tedy bodu, při kterém ztrácí ocel polovinu své pevnosti, a po ukončení vyšetřování připustila, že zřícení věží není schopna plně vysvětlit. Za to si vysloužila kritiku vědců z celého světa, neboť je nebyla schopna vysvětlit vůbec, nebo možná v atmosféře strachu, že by se náhodou něco objevilo, vůbec nechtěla, neboť fondy takovýchto institucí výrazně závisí na státních financích.

 

pokračování příště

Klíčová slova: USA  | světovláda  | technologie  | tajné služby  | terorismus  | 11/9  | stát
4848 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Dva Milošové, ale jednoho zvolilo 2,8 milionů a druhého 8144 voličůSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Sluníčkářům vadí filmy Forrest Gump, Jih proti severu či Indiana Jones… Tomuto šílenství se musíme postavitBělošství je ‚genetický defekt‘, řídká vůdkyně Black lives matter, co si láme hlavu tím, jak by šlo bílé ‚vymazat‘

Eurabia.cz

Oslavný projev europoslankyně hnutí ANO Charanzové na adresu nové německé vůdkyně EU říšeDnešní Západ je jako kdysi SSSR. Věda se musí podřídit ideologickým dogmatům a falšuje se

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedáme

ParlamentniListy.cz

„Nacistická p*čo!“ Starosta Pavel Novotný z ODS oslovil kolegyni z jiné obce, kvůli koncertu Ortelu. Chce jim něco provéstPoš*ěvák Xaver! Chvilkařka Filipová zase v ráži. A mladý chvilkař, co chtěl být poslanec, teď lituje
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny