„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Žijeme v apokalypse? (5) Armageddon na nedalekém obzoru

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 10.10.2013 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace

Kamenem úrazu, který rozvrátí a zničí Euroatlantickou civilizaci coby součást impéria Děvky a Šelmy, je islámská imigrace a její populační expanze, která je oproti domorodým zápaďanům x - násobná. Při tradiční zášti islámské zločinecké ideologie vůči křesťanskému světu a „nevěřícím“ obecně, se s přečíslením (a nemusí to být jen populačním přečíslením ale plošně aplikovaným islamistickým terorismem) muslimské populace v Evropě změní poměr politických sil. Druhotně to bude znamenat to, že nukleární výzbroj, jíž Evropa vlastní, se stane (ať po dobrém či po zlém) disponibilní silou v té době již vládnoucích radikálních islámských vůdců.

 

Politicky nekorektní prognózy budoucího osudu Evropské unie (a západní civilizace obecně), která bude čelit islamizačnímu tlaku a masovému islamistickému teroru, očekávají občanskou válku, která nevyhnutně nastane jako akt vzdoru proti nárůstu zvěrstev páchaných islámskými teroristy na nevěřících domorodých Evropanech, kteří příliš pozdě procitnou a pochopí, jak ďábelského hada si vlastně hřáli na prsou.

 

Tuto neblahou situaci vnitřního rozvratu klíčového království Děvky a Bestie, tj. Evropské unie – USA, potažmo euroatlantické civilizace, předjímá Janovo Zjevení v kap. 17/16 těmito slovy; Deset pak rohů kteréž s viděl na šelmě, ti v nenávist vezmou nevěstku a učiní ji opuštěnou a nahou a tělo její jísti budou a ji páliti budou ohněm. Tento citát mrazivě předjímá osud, který současnou multikulturně dezintegrovanou západní civilizaci postihne. Naivní idiotická důvěra osnovatelů NWO ve vděčnou loajalitu islámských petrodolarových donátorů a kontrolovatelnost jejich globalizačních psů - džihádistů bude obnažena jako fatální sebevražedný blud, a islám nejen že nebude manipulačním nástrojem nového světového řádu, ale bude vnitřním zhoubcem civilizací, které s ním obcovali.

 

Euroatlantická civilizace se skrze rozvratné působení islámu ponoří do občanské potažmo světové války, a bývalí spojenci a opory US Babylonské děvky se stanou jejími nepřáteli. Oněch „deset rohů – králů“ nelze brát doslova, ale spíš jako množství spojenců – navíc je otázkou, kolik jich potáhne s US Babylonskou děvkou za jeden provaz ve finále.

 

Jakkoli se momentálně může zdát tato perspektiva absurdní, tak během max. několika desítek let, až bude obyvatelstvo Evropy tvořeno z větší části muslimy, zpracovanými islamistickou propagandou, bude perspektiva vnitřního rozkladu NATO a válka bývalých spojenců velmi reálnou perspektivou.

 

Konec Babylonské děvky – Toho města velikého, kteréž má království nad králi země. – je v Janových vizích popsán jako překvapivě náhlý akt destrukce, která proběhne v jednom dni a v jedné hodině; Zj.18/8,9,10. Protož v jeden den přijdou rány jeho, smrt a pláč a hlad, a ohněm spálen bude; nebo silný jest pán, který ho potupí. I plakati ho budou a kvíliti nad ním králové země, kteříž s ním smilnili a svou rozkoš měli, když uzří dým zapálení jeho, zdaleka stojíce pro bázeň muk jeho a řkouce. Běda, běda, veliké město Babylon, to město silné, že jedné hodiny přišel odsudek tvůj.

 

Prudkost a náhlost zániku zvrhlého multikulturně smilnícího nového Babylonu, svým charakterem odpovídá použití nukleární zbraně, či střetu země s asteroidem. Janova vize mocného anděla zvěstujícího jeho zánik, jednoznačně asociuje efekty, které vznikají při extrémní explozi (nukleární či meteorické). Jan ve své nadčasové vizi nahlíží na proces mocné zničující exploze, a protože nemá interpretační mapu, kterou by jeho archaická mysl použila k výkladu tohoto děsivého fenoménu, chápe ji a prezentuje jako akt zjevení anděla Boží pomsty a úder jeho moci.

 

Viz Zj.18/1 Potom pak viděl jsem Anděla sestupujícího z nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým : padl, padl Babylon veliký… *

 

Boží úder“ proti Babylonu svým charakterem nabízí i možnost dopadu asteroidu, efekty tohoto střetu by byly obdobné, protože země by byla před dopadem silně ozářena světlem a vzápětí i mocným řevem exploze, která by byla daleko zhoubnější než výbuch nukleární bomby. Tuto hrozivou alternativu navíc předjímá i Kap. 6/12-15 a 16/17-20.

 

I pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a aj zemětřesení veliké stalo se, a slunce zčernalo, jako pytel žíněný a měsíc byl všecken jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi, jako dřevo fíkové smítá z sebe ovoce své,když od velkého větru kláceno bývá, a nebe schovalo se jako kniha zavřená, a všeliká hora a ostrovové z místa svého pohnuli se.

I stali se zvukové a hromobití a blýskání, i zemětřesení stalo se veliké, jakéhož nebylo, jakž jsou lidé na zemi, zemětřesení tak velikého. I roztrhlo se to veliké město na tři strany, a města národů padla. A všickni ostrovové pominuli a hory veliké nejsou nalezeny. A kroupy jak centnéřovi veliké pršely z nebe na lidi. I rouhali se lidé Bohu nebo velmi veliká byla ta jejich rána.

 

Tyto strašlivé vize svým charakterem odpovídají procesům, které by nastaly po střetu země s asteroidem (Rojem asteroidů). Obrovské zemětřesení globálního rozsahu by bylo následným jevem po dopadu a narušení zemské kůry. Do atmosféry by bylo vmeteno obrovské kvantum vodní páry prachu a zplodin, které by způsobily zatmění slunce i měsíce. Vize hrozí zánikem (zaplavením) ostrovů i hor tak lze očekávat, že budou přinejmenším dočasně pohlceny vlnou tsunami, to podružně indikuje, že místem dopadu bude i oceán.

 

Na těchto vizích je nejděsivější jejich stáří, předbíhají svoji dobu o téměř dva tisíce let a to s věcně realistickým popisem „technických“ detailů, které v té době nemohly být známy. Až současná věda je schopna vytvořit model toho co by se dělo při zásahu planety větším asteroidem resp. globálním nukleárním konfliktem.

 

Střet země s asteroidem je vděčným tématem katastrofických filmů, ale to že s noční můrou člověka dvacátého století se seznámí někdo o dva tisíce let dříve bez intelektuálně technologického zázemí, které tuto hrozbu poznalo a vymodelovalo až díky současným znalostem naší planetární soustavy, odkazuje na inteligenci přesahující náš časoprostor a jeho standartní známé a ověřené fyzikální zákony.

 

Starozákonní Proroctví Daniele proroka pracuje s obdobnou vizí – konceptem civilizační velmoci – šelmy, jejíž zánik bude způsoben „kamenem, kterýž nebyl v rukou“.

 

40. Království pak čtvrté bude tvrdé jako železo. Nebo jakož železo drobí a zemdlévá všecko, tak, pravím, jako železo, kteréž potírá všecko, i ono potře a potříská všecko.
41. Že jsi pak viděl nohy a prsty z částky z hliny hrnčířské a z částky z železa, království rozdílné znamená, v němž bude něco mocnosti železa, tak jakž jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou.
42. Ale prstové noh z částky z železa a z částky z hliny znamenají království z částky mocné a z částky ku potření snadné.
43. A že jsi viděl železo smíšené s hlinou ničemnou, ukazuje, že se přízniti budou vespolek lidé, a však nebude se přídržeti jeden druhého, tak jako železo nedrží se z hlinou.
44. Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude zkaženo, a království to na žádného jiného nespadne, ale ono potře a konec učiní všechněm těm královstvím, samo pak státi bude na věky,
45. Tak jakž jsi viděl, že se s hory utrhl kámen, kterýž nebýval v rukou, a potřel železo, měď, hlinu, stříbro a zlato. Bůh veliký oznámil králi, co býti má potom, a pravý jest sen ten i věrný výklad jeho.

 

Šelma ve snu Nabuchodonozora (ve výkladu Daniele) trpí obdobným problémem, jako ta „Janova“. Je zkažená a oslabená vlastním (kosmopolitně multikulturním) smilstvím, je to obr na nohách ze „železa a bláta“ – nesourodá a nejednotná mnohonárodní směs - a tato systémová slabost se stane spolupříčinou kolapsu a zániku této velmoci – civilizačního komplexu. Šelma – světovládná velmoc, která spočívá na vratké a nesourodé směsici hlíny a železa svým splácaným charakterem synchronně koresponduje s multikulturním civilizačním slepencem, do kterého je transformována Euroamerická civilizace.

 

Kámen, kterýž nebyl v rukou a který zničí tento civilizační komplex – Šelmu bude příčinou nástupu nového – „Božího království“. Tato okolnost signalizuje, že ono apokalyptické finále (alias konec starého známého světa) kolem kterého krouží většina kapitol zjevení svatého Jana, má být skutečně korunováno srážkou země s asteroidem či snad s rojem asteroidů. Kataklyzmatickou srážku s asteroidem ošklivě zasvěceným způsobem, předjímá kap 6 Zj.

 

12. I pohleděl jsem, když otevřel pečet šestou, a aj, země třesení veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako krev. 13. A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá s sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. 14. A nebe se schovalo jako knihy zavřené, a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se. 15. A králové země, i knížata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i každý služebník, i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v skalí hor, 16. A řekli horám a skalí: Padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka. 17. Nebť jest přišel den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci ostáti?

Ve stejném duchu informuje i 8 kapitola Zjevení 6. A těch sedm andělů, kteříž měli sedm trub, připravili se, aby troubili. 7. I zatroubil první anděl, a stalo se krupobití a oheň smíšený se krví, a svrženo jest to na zem. A třetí díl stromů shořel, a všecka tráva zelená spálena jest. 8. Potom zatroubil druhý anděl, a uvržena jest do moře jako hora veliká ohněm hořící. I učiněn jest krví třetí díl moře. 9. A zemřel v moři třetí díl stvoření těch, kteráž měla duši, a třetí díl lodí zhynul. 10. A [vtom] třetí anděl zatroubil, i spadla s nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod.

11. A jméno hvězdy té bylo Pelynek. I obrátil se třetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byly zhořkly. 12. Potom čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest třetina slunce, a třetina měsíce, a třetí díl hvězd, takže se třetí díl jich zatměl, a třetina dne nesvítila, a též podobně i noci. 13. I viděl jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe, a praví hlasem velikým: Běda, běda, běda těm, kteříž přebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž mají troubiti.

 

Výčet hrůz, kterými hrozí uvedené kapitoly lidstvu, je ošklivě synchronní s efekty, které produkují technologie vyvinuté člověkem. Přírodní katastrofy, vymírání živočišných druhů, použití zbraní tak hrozných, že živí budou závidět mrtvým, znečištění atmosféry a zatmění. To vše může snadno nastat, pokud budou otevřeny „brány pekla“ a lidstvo spáchá nukleární sebevraždu. Tyto hrůzy mohou – mají být završeny již zmíněným střetem země s asteroidem, resp. rojem asteroidů a až po této apokalyptické katarzi má být nastoleno zaslíbené Boží království na zemi.

 

V souvislosti s těmito hrozbami je celkem akutní otázkou, zda kometa Ison, která bude v závěru roku 2013 míjet Slunce, splní předpoklady astronomů a mine Zemi v bezpečné vzdálenosti. Protože se ke Slunci přiblíží na pouhý jeden milion kilometrů tak je možné, že zanikne – pokud je tvořena ledem a prachem. Je li však tvořena i kosmickým kamením, může se stát, že zanikne jen její odpařitelná část a dále bude pokračovat jen „to kamení“. Za těchto okolností, by se změnila její hmotnost a setrvačnost mohla by se radikálně změnit i její dráha a Země by mohla čelit „dešti kamenů velkých jako centnéřové“ a Apokalypsa by se stala realitou.

 

Jakkoli Janovo Zjevení působí iracionálním vypjatě náboženským dojmem, tak jeho podstatná část vystihuje řadu reálií naší nedávné minulosti a současnosti, které jsou až na svůj věk 2000 let, suše racionálním dokumentem - varováním od někoho mimo náš čas a naši dimenzi. Autor těchto řádků doufá, že reálnější hrozbou naší planetě bude až asteroid Apofis – ( 2029 – 2036) protože v té době bude synchronně kulminovat i rozval a destrukce vazalských dominií US Babylonské Děvky (zvláště Evropské unie) Islámem. Nicméně přeci jen si současné okolnosti žádají zvýšenou bdělost a prakticky též vývoj - budování pojistek pro budoucí přežití lidstva a zvláště pak Bělocha v civilizované podobě.

 

*(Viz vizuálně asociační odkaz foto -http://robinwestenra.blogspot.cz/2013/06/us-pre-emptive-nuclear-strike-policy.html)

 

čtěte také:

Žijeme v Apokalypse?

Žijeme v Apokalypse? (2)

Žijeme v Apokalypse? (3) Jsou USA "Babylonskou děvkou" z Janova Zjevení?

Žijeme v Apokalypse? (4) Sunnitský Islám jako cílová alternativa globální non nacionální civilizace?

Klíčová slova: světovláda  | válka  | multikulturalismus
6418 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Náhle však tito naivnější občané nevěřícně zírají, že na zbožštěném Západě, kam jsme si zvykli obdivně vzhlížet, se kácejí další sochy. Už neobstojí ani Kryštof Kolumbus či dokonce ani Winston Churchill...Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Chtěl bych vidět tu reakci, kdyby někdo napsal, že na „černých životech nezáleží“...Maďarský Viktor Orbán nechápavě lamentoval nad tou „bouří násilí“ zachvacující Západní města, zatímco policie je označována za „rasistickou“ a ponižována

Eurabia.cz

Orbán nebude kvůli EU riskovat životy občanů!Čestný předseda TOP09 Schwarzenberg šíří desinformace a lži o běloších a černoších v USA

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Patrušev, Putin a PandemieMožná s těmi pomníky zbourají i naši civilizaci. Pokrokáři s naší evropskou civilizací hodlají zatočit stejně jako tenkrát Lenin

ParlamentniListy.cz

VIDEO „Do ha*zlu, migranti!“ Český kamioňák ve Francii unikl z léčky. A natočil policejní zátah„Inženýre Zemane!“ Vaši voliči by se měli omluvit! Hřebejk, Drahoš, Czernin a další jsou velmi nazlobení
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny