„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Žijeme v Apokalypse?

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 3.9.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Zjevení Jana Teologa kapitola 13. (Bible Kralická)

 

Tato kapitola vypovídá o Ďábelské šelmě – bestii, které byla po Kristově misii uvězněna v propasti, avšak po letech z ní „má vystoupiti a na zahynutí jíti“.(Zj.17/8) Tou prvotní formou Šelmy – Draka byla říše Římská, prvními křesťany vnímaná jako Ďábelská velmoc, dirigovaná samotným „Drakem – Satanem“. S pozitivní transformací původní „Ďábelské Říše Římské“ nastupujícím křesťanstvím, došlo i ke spoutání Draka – Šelmy a jeho svržení do propasti - vězení ze, kterého se má vynořit po „tisíci letech“.

 

*Šelmě hrozné pardovi podobné, 7. proti svatým bojovati i nad nimi zvítěziti dopuštěno. 11. Jiná šelma k Beránku podobná divné *věci prováděla, 16. jejíhožto charakteru kdož nepřijal, kupovati *ani prodávati nemohl.*

1. I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání. 2. Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou. 3. A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země [šla] za tou šelmou. 4. A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce: Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní? 5. I dána jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za čtyřidceti a dva měsíce. 6. Protož otevřela ústa svá k rouhání se Bohu, aby se rouhala jménu jeho, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na nebi. 7. Dáno jí i bojovati s svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad [rozličným] jazykem, i nad národem. 8. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od počátku světa.

 

Z Draka vzešlá Šelma - Bestie kapitoly 13 vystupuje z „moře“ to jest mj. z lidského davu, liší se jen tím, že „drak“ symbolizuje degenerovanou duchovní přirozenost a intelektuální sílu lidstva obecně - neosobně jako neosobní společenský „egregor“, zatímco „Bestie“ reprezentuje civilizaci, která integruje - vtěluje mentální založení a ideologii „Draka“ do lidské společnosti a jejího smýšlení. Proto s Drakem ve své sociálně civilizační podobě splývá.

 

Ona ďábelská bestie je, jak již bylo řečeno, civilizačním „alter egem“ draka. Alter egem té kolektivní části lidské psýchy, která se realizuje bezduchým dravým technokratickým aspektem lidského rozumu, a strhává lidstvo na cestu autodestrukce a zkázy. Ďábelská dračí bestie v podání třinácté kapitoly je osazena sedmi hlavami, a těchto sedm hlav reprezentuje světové velmoci, které vyvěrají z lidské civilizace.

 

Ve sdělení – vizi 13k.Zj. Jan nahlíží, že jedna z těchto hlav utrpěla smrtelné zranění, které však zázračně ustála a překonala. Díky této demonstraci síly a až nadpřirozené odolnosti tato velmoc (hlava Bestie) zaimponovala mnoha lidem a získala je pro svůj záměr.

 

V kontextovém historickém horizontu se onou k smrti zraněnou velmocí jeví být Německo zdrcené prohranou 1. sv. válkou, které pod vedením Adolfa Hitlera překonalo své „smrtelné koma“ a s impozantní silou vstalo z mrtvých, podmanilo si Evropu a mělo našlápnuto k ovládnutí světa. Tento výklad potvrzuje i Janovým zjevením nahlédnutá postava vizionáře – falešného proroka, Adolfa Hitlera, který ďábelské bestii poskytl ideové know-how pro její sebe vzkříšení a nabití nové moci a síly.

 

Adolf Hitler ztělesnil princip falešného proroka a ve finále neblahého zhoubce lidstva. Ten se jako nikdo jiný v dějinách zasadil o to, že lidstvo získalo - vyvinulo kosmickou technologii a nukleární arzenál. Byť jeho, bez nadsázky apokalyptický nájezd, neměl dlouhého trvání, tak jeho vizionářská fascinace zázračnými zbraněmi masové zhouby a smrti v konečném důsledku lidstvo postavila na hranici totálního sebezničení. Byl to on, kdo rapidně urychlil nástup kosmického věku a jím iniciovaný válečný konflikt vyprovokoval zrod „zázračných“(Zázračných z úhlu pohledu vizionáře Jana Teologa) destruktivních technologií, o nichž se generacím před druhou světovou válkou ani nesnilo.

 

Adolf Hitler muž, který vzkřísil Šelmu – Draka v podobě nového post Římského impéria.

 

Mj. i proto je zmíněn v k. 19 Zj. jako falešný prorok ; I jata jest šelma, a s ní falešný prorok ten, kterýž činíval divy před ní, jimiž svodil ty, kteříž přijali znamení šelmy a kteříž se klaněli obrazu jejímu. Janova vize svědčí o konci bestie a falešného proroka, nicméně Hitlerův pád i pád jeho impéria – bestie je v celostním kontextu zjevení jen iniciační epizodou dějinného procesu, při němž se lidstvo ocitne ve spárech „temných sil“. To, že Jan vidí Bestii a falešného proroka uvržené do „ohnivého jezera“ pouze předjímá jejich symbolický osud v konečném zúčtování, nikterak to neznamená, že Hitlerův konec je i definitivním koncem Bestie. Naopak Hitlerův konec je jen počátkem metamorfózy Bestie, která se, po pádu „třetí říše“ transformuje do nového typu „mírumilovné Beránčí (tj. filantropii předstírající) Bestie“, kterou osedlá - ovládne „Nevěstka Babylonská“ která však přebírá veškeré know-how k zotročení člověka od bestie původní a pokračuje v jejím zhoubném díle: Zj.13/11 Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné [rohům] Beránkovým, ale mluvila jako drak. Zj.13/11 Kterážto všecku moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla.

 

Tato nová metamorfovaná Bestie, která přebírá iniciativu po té původní, ale současně ji uctívá a klade ostatním za povinnost uctívat ji také, původní k smrti ubitou Bestii vyzdvihuje jako vzor síly a moci, které nelze vzdorovat. Tento princip vynucování úcty zázračně zmrtvýchvstalé velmoci věrně kopíruje situaci po zázračném zmrtvýchvstání Hitlerovským mečem „přizabitého“ Sovětského Svazu. Ten byl svými satelitními vazaly východního bloku stejně vyzdvihován a glorifikován jako zmrtvýchvstalá přeudatná Bestie Janových vizí. Sovětský Svaz byl navíc zpočátku spojencem Hitlerovým, proto ho zjevení prezentuje i s Hitlerovským Německem jako jednu velmoc – Bestii. To že Hitler byl nakonec poraženým nepřítelem Sovětského svazu, nikterak nevylučuje fakt, že obě mocnosti byly součástí jednotného postkřesťanského komplexu Drakem zplozené Bestie, která uchvacuje svět. Jejich protikřesťanská zaujatost a genocidní praktiky je činily pozemskou manifestací „Draka“ a proto lze na Hitlerovo Německo – Stalinský Sovětský Svaz nahlížet jako na Bestii identicky ďábelského charakteru a rázu – Ať Hitlerem svedení nacisté nebo Stalinističtí komunisté, po obou táborech zůstaly hekatomby mrtvých a proto jsou v očích Boha tělem a duší oné Bestie – Šelmy coby pozemského alter ega Draka.

 

Jak vyplývá z ostatních kapitol Zjevení, nástupcem falešného proroka, který si podmaní resp. přetvoří Bestii do nové „Beránčí podoby“ bude Babylonská nevěstka. Nástupu její vlády nad Bestií bude předcházet nová transformovaná „jakoby beránčí (rádoby křesťanská)“ šelma, která však v posledku bude mluvit jako drak, což bude znamenat to, že „ďábelská show“ pokračuje ovšem s tím rozdílem že používá křesťansko humanistické rekvizity k tomu aby zmámila lidské stádo a učinila ho svou součástí.

 

Ona nově nastupující šelma, byť předstírá loajalitu humanistickým principům, stále pokračuje v totožném trendu jako ta původní – Hitlerovská. To, je podmíněno tím, že Sovětský Svaz prosazoval ateistickou ideologii a to s nemalou brutalitou. Jeho genocidní praxe s úmrtím Stalina ochabla a bolševický svět se velmi ochotně stylizoval do role „Beránčí mírumilovné oběti okolností“. Paralelně hrál západní blok se Spojenými státy Americkými v čele stejně průhlednou frašku mírumilovného za mír bojujícího světového policajta, který však časem zmutoval do podoby Babylonské děvky, která rozsévá rozvrat a svár.

 

Smrtelně raněná bestie Janova Zjevení je v celostním kontextu euroatlantickým civilizačním komplexem, Spojené státy, které utrpěly devastující válečný úder v Pearl Harboru, jsou taktéž součástí oné smrtelně raněné velmoci – civilizace, která téměř padla a přeci s novou silou povstala. Dva rohy podobné Beránkovým reprezentují východní a západní blok, oba ideologické systémy se vehementně hlásí k humanisticky orientované civilizaci ale v praxi jejich „humanistickou orientaci“ doprovází fenomény ďábelsky perverzní „filantropie“ typu „humanitárního bombardování“ a kvanta povražděných lidí. Takže Janovo obnažení setrvale ďábelského charakteru metamorfované post Hitlerovské civilizační bestie je ošklivou pravdou o hluboce pokryteckém, trvale morálně defektním charakteru poválečné Euroatlantické civilizace.

 

S nástupem dvou odlišných forem mocenské filosofie reprezentované „humanistickým“ komunismem/kapitalismem přišla i nová éra zázračných technologií, které „porodila“ druhá světová válka. Zázrak „ohně sestupujícího z nebe“ je aktem technologií klasického i nukleárního bombardování, dobývání kosmu a raketovými nosiči zkázy, které jsou s to přinést „oheň z nebe“ na tisíci kilometrové vzdálenosti.

 

A činí divy veliké, tak že i ohni přikazuje sestupovati s nebe na zem před obličejem lidským.

Archetypickým divem ohně sestupujícího z nebe na zem před obličejem lidským, bylo přistání na měsíci. Tento vrcholný div – technologický zázrak produkce jak Sovětského Svazu (Lunochod) Spojených Států Amerických (Apollo) mj. odhaluje obě velmoci jako bestii jednoho těla byť dvou odlišných ideologických – mocenských rohů,(Měla rohy podobné Beránkovým.) která nastoupila po falešném proroku Hitlerovi, převzala jeho technologický odkaz a vyšlechtila ho na vrcholnou úroveň. V Janově vizi defiluje „oheň sestupující z nebe na zem“, a byť to byla „měsíční zem“ tak princip ovládnutí nebes – vesmíru „ohněm“ je očividný.

 

A svodí ty, kteříž přebývají na zemi, těmi divy, kteréž dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země aby udělaly obraz té šelmě, kteráž měla ránu od meče, ale ožila zase.

Obyvatelé země svedení post Hitlerovskou „humanistickou šelmou“, v daném historickém kontextu ještě před nástupem světovládné Babylonské nevěstky, reprezentují především následníky a zastánce komunisticko bolševické ideologie, která uchvátila a zmámila významnou část lidstva. Starší generace si dobře pamatuje propagandistická hesla: Se Sovětským Svazem na věčné časy a nadšené upomínání na jeho nezdolnou sílu a famózní heroické zmrtvýchvstání, které východní blok zbožně adorující nezdolného Sovětského obra podsouval svým ovečkám po celou dobu jeho vlády.

 

Paralelně s formálně humanistickou metamorfózou post Hitlerovské, kapitalisticko bolševické šelmy jsou lidé v dominiu této bestie velmi osobně a soukromě konfrontováni s nejnovějším divem – zázrakem; mluvícím obrazem bestie, tento dnes již všední a samozřejmý vynález známe jako televizi resp. jí předcházející filmové plátno. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu té šelmy aby i mluvil obraz té šelmy a aby to způsobila, že kteříkoli by se neklaněli obrazu té šelmy, aby byli zmordováni. Povinným klaněním se obrazu bestie není míněno přímé uctívání Televize nebo filmového plátna, pointou je podřízení se ideologii, kterou toto médium podsouvá a vnucuje těm, kdo na něj zírají. V závislosti na charakteru společnosti – civilizace je mluvící obraz nástrojem, který má potenciál nejen ovlivňovat ale i přímo formovat smýšlení a charakter společnosti. Ať fenomén mluvícího obrazu využíval Hitler, Komunista nebo v současnosti Globalizátor, tak účelem jeho manipulativního vlivu bylo vytvoření loajálního „ovčana“, který bude fungovat dle predispozic předkládaných mu tímto médiem. Jak je dobře známo, tak ani mluvící obraz neudělal ze všech lidí pokorné loutky totalitních režimů, a že lidé vzdorující mediálním propagandistických masážím byli masově perzekvováni a vražděni je strohým faktem.

 

Plošné zavedení televizního přijímače se datuje do let těsně po druhé světové válce, v Československu bylo zahájeno 1 Května 1953 a symptomaticky splývá s nástupem postfašistické „mírumilovné bestie“ s rohy beránčími a produkcí technologických zázraků, které poválečné Euroatlantické civilizaci dodaly nové sebevědomí ale také hluboké odcizení se vlastní duši ve formě bezduché, technokraticko ekonomické seberealizace, která se stala symptomem spirituální smrti moderního člověka 20 století.

 

Jinými slovy mluvící obraz šelmy je obecně rozšířeným aparátem mediální propagandy a společenské manipulace, která formuje smýšlení člověka žádoucím způsobem a současně deformuje jeho smýšlení a osobnost tak aby byl loajální loutkou vládnoucího systému.

 

Televize je fenoménem, který v podstatě dominuje životu člověka v současném technicky vyspělém světě. Zírání na tento „mluvící obraz mající duši“ je pro mnoho lidí náplní volného času i aktem existenciální seberealizace. Lidé ochotně přijímají náhradní realitu, kterou jim televize poskytuje a která je zajímavější a útěšnější než jejich osobní životy. Vedlejším a velmi neblahým efektem této formy „seberealizace“ je pasivní člověk zbavený individuální existenciální iniciativy, jehož osobní zakoušení bytí je nahrazeno iluzorní realitou filmových story.

 

Televize je dvousečnou zbraní, v její moci je rozvíjet a rozšiřovat poznání a vzdělání, ale stejně tak je v její moci zbavovat člověka schopnosti samostatného kritického myšlení a kreativity. Je to tím, že nadměrné sledování televize uspává mozek, zbavuje ho iniciativy a činí ho pasivním konzumentem simultánní reality, kterou poskytuje. Televize je potenciálním hypnotizérem a mentálním „pasivizátorem“ lidské osobnosti, která se pod jejím vlivem mění z člověka aktivního – tvůrčího, na člověka pasivního – konzumního. Přepisuje přirozený osobnostní vzorec vzorcem nepřirozeným, plíživě téměř nepoznatelně, protože dlouhodobě činí osobnost rezignovanou a ukonejšenou fantazijní realitou, kterou předkládá a která je relativně zábavnější než všední „banální“ život.

 

Televize disponuje ještě jedním darem, vytváří ve svých obětech pocit, že jejich individuální život je nicotný ve srovnání s životem ctihodných celebrit – model, které předkládá jako cílové vzory života. Z toho plyne odcizení televizního člověka sobě samému – jeho osobní život je nicotný. Proto si pod diktátem jeho znuděnou existenciální malost kompenzující televize pustí tento mluvící obraz mající duši a bude žít simultánní život který mu skýtá. Nebude aktivně řešit strázně a problémy života reálného, který je proti tomu televiznímu bídným ubohým odvarem. Sekundárně tento virtuální „seberealizační“ modus přináší všeobecnou občanskou pasivitu vůči bujícímu nástupu evidentního zla - pozitivní rasizmus, multikulturalismus, Islamizace atp. Televize jedince úspěšně odpoutá od reality a poskytne mu takovou virtuální a přitom bezpečnou fantazijní satisfakci skrze charismatické filmové, sportovní a další idoly, že rezignuje na jakoukoli reálnou konfrontační aktivitu se zevním světem. Bude tento svět „konfrontovat“ alternativně jsa zastoupen televizní náhražkou, která ho jako vždy ukojí, potažmo zbaví potřeby reagovat na zjevně bující zlo ve společnosti a bojovat proti němu.

 

Článek je vyňat z knihy Žijeme v Apokalypse? Všechna práva vyhrazena.

 

čtěte také:

 

Rozhovor syrského prezidenta Assada pro deník Izvestia

 

Indect. Největší omezení naší svobody od roku 1989

 

Ohavné: Secret Project. Madonna propaguje FEMA koncentráky a policejní násilí

 

Klíčová slova: světovláda  | historie  | Hitler  | SSSR
6656 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny