„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Hodnocení procesu se Slánským

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 28.12.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

V minulých dnech se v mediích v souvislosti se sedmdesátým výročím odsouzení hodně hovořilo o procesu se Slánským a ve veřejnoprávní  TV se konala sezení některých našich historiků, kteří k procesu poskytovali vysvětlení. V podstatě celý případ vysvětlili velmi jednoduše. Podle nich v oné době v komunistickém hnutí v Evropě probíhalo hledání nepřítele ve straně, a tak došlo k odsouzení nevinných lidí v inscenovaných procesech.  

Toto  hodnocení události v období relativně nedávném, které jsem prožil, pokládám za velmi zjednodušené, takže si kladu otázku, jak asi jsou pravdivá historická hodnocení událostí o sto nebo dvě stě let  starších a to mne donutilo k této reakci.

Nejde posuzovat proces se Slánským bez pochopení a uznání skutečnosti, že finanční elity, říká se jim též nadnárodní kapitál, na konci druhé světové války již bezpečně ovládaly prostřednictvím svých lokajů a loutek všechny význam mající státy světa s výjimkou SSSR. Finanční elity se pokusily ovládnout Rusko v roce 1917 svou prokazatelnou podporou bolševické revoluce a ovládnout je podobně jako dnes ovládají  „komunistickou“ Čínu, tedy převzetím vedení a kontroly KSSS. Ostatně stačí si obstarat složení tehdejších vedoucích orgánů strany. Zdálo se, že tato akce bude úspěšná, ale po smrti Lenina Stalin porazil Trockého a byl konec. Trocký musil do emigrace, v Rusku ale zůstali jeho přívrženci: trockisté. Převážně šlo o vyšší funkcionáře KSSS židovského původu, kteří se řídili Trockého radou, zůstali ve straně, drželi své pozice a kolaborovali se Stalinem i podílem na jeho teroru.

Finanční elity (nadnárodní kapitál) boj o SSSR ani po emigraci Trockého nevzdaly a samozřejmě věděly, že tento jejich boj může být úspěšný jen odstraněním Stalina a to mohli realizovat jen jejich v KSSS skrytí spojenci - trockisté.

Ku konci druhé světové války se zřejmě trockisté jako nástroj finančních elit k svému cíli přiblížili a věřili, že se jim svrhnout Stalina podaří. Myslím, že s pádem Stalina na konci války počítali i Roosevelt a Churchil, když na Jaltě odsouhlasovali poválečnou sovětskou sféru vlivu, včetně evropských satelitů.  

Stalin ale po válce nepadl a boj finančních elit o vnitřní ovládnutí SSSR skrytě pokračoval.

Myslím, že Stalin nemohl o trockistické páté koloně nevědět, patrně jen přesně neznal jednotlivé aktéry, protože s ním veřejně kolaborovali všichni. Jako příklad lze uvést Kaganoviče, který, ačkoliv byl Žid, stál za Stalinem, což se ukázalo v roce 1957 , když byl uveden mezi členy protistranické stalinské skupiny.  

Stalin nebyl hlupák, věděl, kdo je pro něho opravdu nebezpečný nepřítel, musil předpokládat, že to s největší pravděpodobností budou Židé, tedy sionisté, a věděl, co musí přednostně zajistit.

Nepochybně věděl, nebo musil poznat, jak si jeho váleční spojenci poválečný vývoj v SSSR představovali. Z toho plyne, že poté, co se jeho pád v roce 1945 nekonal, musilo z jeho strany dojít  k zajištění a upevnění „daru z Jalty“. Jeho prvním a neodkladným úkolem musilo být udržení satelitů , které na Jaltě byly přisouzeny SSSR s přesvědčením, že Stalin padne a SSSR povedou neotrockisté – sionisté, které tedy získal z hlediska tohoto pohledu „neoprávněně“. Proto převzetí moci komunistickými stranami v satelitech, v kterých to bylo třeba, proběhlo velmi rychle a skončilo v ČSR již na jaře 1948 a proto také - viděno z druhé strany fronty - došlo k včasnému a  rychlému odtržení Jugoslávie a poté zase bez otálení začaly sionistické procesy.

Stalin dobře věděl, že jeho největší  nepřítel jsou finanční elity a musil i vědět, že jejich dobře skryté a zatím neodhalené nástroje (sionisty a dědice Trockého) má ve svém nejbližším okolí. Ostatně existuje fáma o jeho vyjádření na XIX. Sjezdu KSSS na konci roku 1952 na adresu byra: „Děti moje, co budete dělat, až já zemřu, vždyť ani nevíte, kdo je opravdový nepřítel.“

Při posuzování procesů se Slánským a sionisty v ostatních satelitech SSSR je nutné pochopit, že sionisté ve vedení komunistických stran a vlád v satelitech SSSR byli nejbližšími spojenci trockistů - sionistů ve vedení SSSR.
 
Spokojit se s vysvětlením, že proces se Slánským souvisel s odtržením Jugoslávie a se sionistickými procesy s Trajčo Kostovem v Bulharsku, Gomulkou v Polsku, Paukerovou v Rumunsku a Rajkem v Maďarsku je málo. Stalin přece věděl, kdo je nepřítel a musil pokračovat a vše dokončit odhalením sionistů v SSSR. Naši historici sice vzali na vědomí, že akce „Slánský“ byla řízena z Moskvy, ale nikde jsem nezaznamenal ani nejmenší úvahu o tom, že by moskevští poradci měli zájem o zjištění, na koho v Moskvě byl nebo byli čeští sionisté napojeni, nebo ani zmínku o moskevském pokračování, o akci na odhalení sionistů v Rusku samém. Je jasné, že popravami Slánského a jeho spoluodsouzenců Stalinova akce nebyla dokončena.

Boj se sionisty musil být z pohledu Stalina ukončen v Moskvě. Startem k tomu bylo zatčení sionistických lékařů Vinogradova, Jegorova a spol. na konci roku 1952. Jejich zatčení  bylo prvním krokem k odhalení hlav nebo hlavy sionistů v Moskvě a nesvědčí příliš o erudici našich historických autorů, že spojitost mezi procesy v satelitech a zatčením lékařů neberou na vědomí.

Zatčení sionistických lékařů nebylo marginální záležitostí. Naopak šlo o Stalinův krok k definitivní likvidaci sionistů – neotrockistů ve vedení KSSS a SSSR.  Samozřejmě nešlo o zatčené lékaře, ale o ty, pro něž jednali, nebo měli jednat.

Když tuto, podle mého názoru nepopiratelnou, skutečnost neuznám, musí být mé hodnocení jednotlivých procesů včetně toho se Slánským vadné, protože proces se Slánským, i když byl co do popravených v satelitech SSSR největší, byl stejně jako podobné procesy v ostatních satelitech SSSR jen okrajovou událostí rozhodujícího boje o SSSR.
 
Rozhodující byl boj o ovládnutí SSSR a ten byl  zatčením sionistických lékařů v čele s akademikem Vinogradovem, obviněných ze zavraždění členů byra KSSS Ščerbakova a Ždanova vadnou léčbou a z přípravy podobné akce proti Stalinovi na základě udání kardioložky Timašukové z roku 1948, tedy čtyři roky starého, odstartován.

Dnes víme, že Stalin tehdy, ihned po předpokládaném odhalení moskevských sionistů – neotrockistů, měl připravenou faktickou likvidaci židovského vlivu v SSSR vysídlením milionů sovětských Židů do již připravených táborů na Sibiři.  Z toho vyplývá, že soud s lékaři měl pomoci veřejně odhalit a usvědčit sionistické předáky a tím pro veřejnost zdůvodnit faktickou a masovou likvidaci Židů v SSSR.  Opakuji se, ale rozhodující otázka při výsleších zatčených lékařů nemohla být jiná než: „Kdo Ti nařizoval, co máš udělat, kdo byl, nebo kdo byli šéfové?“
   
V únoru - březnu 1953 proběhl v Moskvě rozhodující boj, boj na život a na smrt, boj týkající se nejen SSSR, ale celého světa, boj o to, kdo z koho: Stalin, nebo zatím přesně neidentifikované nástroje finančních elit, tedy neotrockisté - sionisté, nebo jak jim někteří komunisté po celém světě dnes říkají - revizionisté. A tento boj skončil vítězstvím neotrockistů, přesněji řečeno finančních elit - likvidací - smrtí Stalina.

Myslím, že není obtížné si představit, co by se dělo v Moskvě, kdyby tento boj v prvním čtvrtletí 1953 vyhrál Stalin.    Nepochybně bychom se dověděli, kdo byli  ti hlavní „zlosynové“,  skrytí uvnitř byra KSSS a řada výše jmenovaných zrádců by byla zavřena. Dověděli bychom se, že Tito, Kostov, Paukerová, Gomulka, Rajk i Slánský tvořili pod odhaleným vedením moskevských sionistů – neotrockistů pátou kolonu v mezinárodním komunistickém hnutí, sloužící nadnárodnímu kapitálu.  

A to nejdůležitější: studená válka by se velmi přiblížila válce opravdové, protože finanční elity by neměly jinou možnost. Ostatně je známé, o čem jednal Čepička jako zástupce Gottwalda v lednu 1953 v Moskvě.

***

Slánský a spol. nebyli nevinně popraveni  zběsilým komunistickým režimem, jak se nám to někteří autoři pokoušejí vysvětlit, ale patřili v oné době k nepřátelům stalinského režimu nejnebezpečnějším. Tito s Mošou Piadem, Trajčo Kostov s Dimitrovem, Rajk s Imre Nagym, Paukerová a Gomulka se svými spojenci a Slánský se spoluodsouzenci tvořili jednotnou protistalinskou frontu mimo hranice SSSR, která se jistě opírala o své logické, i když tehdy nám utajené  spojence ve vedení KSSS a SSSR, kteří posléze svedli vítězný boj se Stalinem jeho odstraněním a pokud jde o zbytek jeho věrných, odhalením „protistranické skupiny“ v roce 1957.
 
Slánský a spol. nepochybně byli součástí tohoto historického boje a stáli by na piedestálu vítězů, kdyby se dožili smrti Stalina v březnu 1953. Řekl bych, že měli smůlu, protože jim k přežití chyběly jen tři měsíce.
 
Z toho vyplývá, že proces se Slánským a dalšími výše uvedenými byl součástí boje o ovládnutí tehdejšího SSSR a jeho sféry vlivu a protože tento boj a jeho výsledek - smrt Stalina - znamenal historickou změnu světových dějin, je třeba pro proces se Slánským najít důkladnější a věrohodnější  hodnocení.  

Samozřejmě z toho také vyplývá, že platí-li tento názor na proces se Slánským a dalšími, musí platit, že současný pohled většinové světové populace na nám předkládaný výklad historie 20. století je vadný.

Pravdivé hodnocení této části 20. století musí začít u bolševické revoluce v roce 1917, musí se odkrýt pravda o jejím financování, musí dojít k přehodnocení role jejích vůdců Lenina a Trockého a jejich vazbách na sionistické finančnické elity. Musí se konečně konstatovat, že vedení tehdejšího revolučního Ruska bylo zcela židovské - sionistické, k postupné změně došlo až pod Stalinem. Musí se rovněž vzít na vědomí, že ani po porážce a emigraci Trockého, ani po procesech s „trockistickými zrádci“, nebyla jejich utajená organizace zcela zlikvidována, i když prošla mnohými změnami, zejména se v této antistalinské organizaci objevují i nežidé. Její pozice posílila za války a zřejmě chtěla a měla již v roce 1945 svrhnout Stalina a převzít moc. Myslím, že s tím počítali na Jaltě Roosevelt a Churchil, když odsouhlasili poválečnou sovětskou sféru vlivu. Samozřejmě je třeba vzít na vědomí, že tato organizace byla již od svého vzniku a je až dodnes ve službách finančních elit - nadnárodního kapitálu. Když toto pochopím a uznám, nutně musím změnit pohled na většinu politických i historických událostí 20. století.  
      
A  samozřejmě je třeba vzít na vědomí, že po „odhalení“ tak zvané protistranické skupiny v SSSR v roce 1957 převzal nad SSSR kontrolu nadnárodní kapitál – finanční elity, což potvrzuje vývoj v SSSR od roku 1957 až k jeho likvidaci Gorbačovem.

Nevím, jestli tuto kontrolu nad Ruskem nadnárodní kapitál neztratil po zásahu Putina proti Jelcinem trpěnému masovému rozkrádání majetku Ruska chamtivými židovskými oligarchy ve službách finančních elit.  

Argumenty a stanoviska pro toto hodnocení „Slánskiády“pro krátkost této úvahy nedokladuji, ale každý zájemce při troše snahy a píle při hledání je najde na internetu.   

JUDr. Václav Komrska, 90 let, vystudoval práva, v roce 1949 zatčen, v roce 1960 při tehdejší první politické amnestii propuštěn z věznice Bytíz. Po roce 1970 pracoval jako podnikový právník, od roku 1992 pak jako advokát až do svých 85 let.

čtěte také:

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl IV.) Byl Stalin odstraněn, aby nedošlo k likvidaci sionistů v SSSR?

Hitler, otčina a co by, kdyby...

Klíčová slova: historie  | SSSR  | sionismus
8395 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Náhle však tito naivnější občané nevěřícně zírají, že na zbožštěném Západě, kam jsme si zvykli obdivně vzhlížet, se kácejí další sochy. Už neobstojí ani Kryštof Kolumbus či dokonce ani Winston Churchill...Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

euPortal.cz

Chtěl bych vidět tu reakci, kdyby někdo napsal, že na „černých životech nezáleží“...Maďarský Viktor Orbán nechápavě lamentoval nad tou „bouří násilí“ zachvacující Západní města, zatímco policie je označována za „rasistickou“ a ponižována

Eurabia.cz

Orbán nebude kvůli EU riskovat životy občanů!Čestný předseda TOP09 Schwarzenberg šíří desinformace a lži o běloších a černoších v USA

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Patrušev, Putin a PandemieMožná s těmi pomníky zbourají i naši civilizaci. Pokrokáři s naší evropskou civilizací hodlají zatočit stejně jako tenkrát Lenin

ParlamentniListy.cz

„Inženýre Zemane!“ Vaši voliči by se měli omluvit! Hřebejk, Drahoš, Czernin a další jsou velmi nazlobeníPetr Fiala vyhlašuje: Obsadíme kraje! Mluvil o koalicích s ANO, ale pak do toho přimotal mafii
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny