„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Rolí zednářů a sionistů se zabývá od roku 1953. Zde je výsledek: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl I.)

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 13.9.2012 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace

Rozhodl jsem se, že pro větší srozumitelnost se pokusím ještě jednou uceleně zpracovat výsledky svých pátrání po skutečných vládcích světa, tedy po rozdílu mezi mocí formální a mocí skutečnou. Pokusím se vysvětlit na historických událostech a mých reakcích na ně, jak jsem se k pátrání po skutečných vládcích světa dostal a v něm pokračoval. Nejde o konkrétní popis historie, ale o popis jen těch událostí , které sehrály rozhodující roli na cestě penězo-měnců ku světovládě. Konkrétní historické události 20. století popisuji v materiálu, který jsem nazval Historie 20. století.

Tedy jak to bylo.

Dnes si zcela jasně uvědomuji, že po skončení právnických studií jsem sice byl do jisté míry vzdělanec, ale politicky hlupák. Po svém zatčení a odsouzení pro vlastizradu v roce 1949 jsem stejně jako několik desítek tisíc stejně postižených ve vězení setrvával na svých naivních politických názorech.

Ku změně v mém případě došlo v lednu 1953. Bylo to krátce po popravě skupiny sionistů vedených Slánským a po moskevském zatčení židovských lékařů vedených akademikem Vinogradovem, kteří byli obviněni ze zavraždění stranických funkcionářů Ščerbakova a Ždanova vadnou léčbou a z přípravy podobné akce proti samému Stalinovi . Tehdy mne napadlo, že se dozvíme, kdo v Moskvě stojí v čele sionistů, vyhraje-li Stalin, nebo vyhrají Sionisté a umře Stalin. Když v březnu 1953 Stalin zemřel, stal jsem se ve svém okolí známý jako (míněno ironicky) prorok.

To pro mne znamenalo počátek prozření. Pochopil jsem nejprve, že komunistické hnutí v SSSR a jeho satelitech nebylo jednotné a že sionistické procesy ve všech zemích kontrolovaných SSSR spolu souvisely. Pochopil jsem, a budoucnost mi to potvrdila, že komunističtí sionisté v lidových demokraciích se chtěli podobně jako Titova Jugoslávie vymanit ze sovětského vlivu, protože se do sovětské sféry dostali vlastně omylem, jak později vysvětlím. Do té doby jsem neviděl rozdíl mezi Gottwaldem a Slánským. Samozřejmě to byl jen můj start bez pochopení dalších souvislostí.

Z toho, že zatčení židovští lékaři byli ihned po Stalinově smrti propuštěni jako nevinní a náměstek sovětského ministra vnitra Rjumin , který akci židovských lékařů vedl, již v červnu 1953 popraven, jsem musil dojít k závěru, že nešlo o marginální problém, ale o událost v té době v SSSR nejvýznamnější s tím, že jejich zatčení bylo jen předehrou Stalinem připravované velké antisemitské, nebo chcete-li antisionistické akce. O dnes obecně známé skutečnosti, že mělo dojít k vystěhování milionů sovětských Židů na Sibiř, jsem se dověděl o desítky let později.

Z toho, jak reagovali na smrt Stalina Eisenhower a Churchil, mám na mysli jejich projevy, které se od válečnických projevů z konce roku 1952 diametrálně rozcházely, mi došlo, že smrt Stalina neovlivnila jen vnitrostátní záležitostí SSSR, ale že změnila významným způsobem mezinárodní vztahy, na příklad došlo velmi rychle k obnovení diplomatických styků SSSR s Jugoslávií a Izraelem, ale tehdy mi chyběly důvody i příčiny. Teprve mnohem později mi došlo to nejdůležitější a to, že 2. světová válka měla zřejmě skončit bez Stalina a že k tomu došlo s osmiletým zpožděním.

Prozření pro mne znamenalo hledání příčin a souvislostí. A bylo toho k hledání a i nyní je hodně.

Sledoval jsem boj o moc v SSSR po smrti Stalina, ale už tehdy jsem tušil, že se změní pohled na Stalina a kritika Stalina na XX. Sjezdu KSSS skutečně přišla. A začal jsem se rozcházet s názory spoluvězňů. Došlo mi, že maďarské události v roce 1956 mohly mít i jiné pozadí (pokus o sesazení Chruščova v SSSR, organizovaný ze zahraničí, nebo skupinou stalinskou v SSSR a snad šlo o boj dvou v té době mnou ještě neidentifikovaných sil v USA a západních státech).

Na odsouzení protistranické skupiny v roce 1957 jsem již měl celkem pevný názor. Pochopil jsem, že v SSSR zvítězili komunisté - Sionisté a celkem bez problémů jsem předpokládal rehabilitaci Slánského a spol., k níž ještě v roce 1957 došlo, i když se zjevnou nechutí našeho ještě stalinského vedení KSČ. A potom už jsem více méně s jistotou tipoval, že z kriminálu nás budou pouštět bolševici, i když jiní, než ti, kteří nás zavírali.

Myslím, že tehdejší vývoj v SSSR jsem poměrně dobře pochopil. Vývoj v SSSR od smrti Stalina do odsouzení protistranické skupiny musil ovšem mít svoji historickou předehru a po té jsem začal pátrat. A postupně jsem byl úspěšný. Znovu opakuji, že nikdo mne nemůže obvinit z toho, že jsem své závěry převzal z nějaké konspirativní antisemitské teorie, které jsem v té době ani neznal. Ku všem svým závěrům jsem dospěl bez opisování, vytrvalým pátráním, tak říkaje krok za krokem s tím, že mnohdy k potvrzení mých závěrů došlo i o desetiletí později.

Začal jsem zmíněnou nejednotou KSSS a rolí Sionistů v ní. Protože jsem byl, jak jsem výše uvedl, politicky naivní vzdělanec, slyšel jsem před svým prozřením sice jméno Trockij, ale věděl jsem o něm politicky velmi málo.

Podle výsledků mého pátrání zkráceně platí, že Žid Lev Nikolajevič Bronštejn – Trocký se politicky angažoval již v carském Rusku a sehrál významnou organizační roli při povstání v roce 1905, po jehož potlačení byl zatčen a vězněn na Sibiři, ze Sibiře uprchl v roce 1908 a pak žil až do roku 1917 v zahraničí, dlouho ve Vídni a po vypuknutí 1. světové války v New Yorku. Ve Vídni se stýkal s jedním z baronů Rothschildů, hrávali prý spolu v Café Gartenbau šachy, v New Yorku se oženil s dcerou Kuehnova bankéře Životskiho Natašou a fakticky se přiženil, i když vzdáleně, do rodiny židovského bankéře Schiffa, který jako Rothschildův zmocněnec působil v newyorské bance Kuehn a Loeb, s jehož podporou a s podporou newyorské židovské menšiny vydával socialisticky laděné noviny a v roce 1917 se s pomocí téhož Schiffa a s americkým pasem dostal na území Ruska, kde sehrál významnou roli při bolševické revoluci.

Nemohl jsem si nevšimnout, že tento socialistický revolucionář se nechal živit tehdy super bohatými židovskými finančníky. Ale k vysvětlení této otázky jsem dospěl o dost později.

Mezi Trockého přátele patřil ruský milionář, v Německu žijící žid Izrael Helphand alias Alexander Parvus, který zase sehrál významnou roli při přepravě Lenina a spol. ze Švýcarska přes Německo do Ruska. Proč německá vláda na popud Helphanda s přepravou Lenina souhlasila a dokonce bolševiky finančně podporovala? Podle dnes uznávaného výkladu, německý generální štáb kalkuloval tak, že Lenin ukončí válku na výhodní frontě s Němci, k čemuž došlo, ale komu to přineslo více výhod? Lenin se postavil do čela revoluce a s Trockým vybudoval SSSR.

Trocký sehrál jednu z rozhodujících organizačních rolí, stal se ministrem obrany a založil a vedl Rudou armádu, která porazila bělogvardějské jednotky. To byly první informace, které jsem o nich vypátral. Vyplynulo z nich zatím, že oba měli osobní a politické kontakty na tehdy v USA nejbohatšího spoluvlastníka Rothschildovy americké banky Kuehn a Loeb (dnes Barclay) bankéře Schiffa a na zmíněného Parvuse, žijícího v Německu s dobrými kontakty na frankfurtského bankéře Warburga, bratra jednoho ze zakladatelů FEDu a jeho prvního šéfa, amerického Warburga a na německého ministra zahraničí Rathenaua. Všichni jmenovaní byli židé.

To byly první otázky a skutečnosti, jimiž jsem se zabýval. Trockij nebyl členem bolševické strany, ale byl levicově orientovaný revolucionář, jenž se s tehdejším bolševickým vůdcem a teoretikem Leninem rozcházel snad jen v otázce, zda lze socialismus vybudovat jen v jedné zemi sám zastával koncept nutnosti revoluce světové.

Každopádně kapitalismus byl pro něj jako systém nepřijatelný. Ale přesto se stýkal s členem Rothschildovy rodiny za svého pobytu ve Vídni, jeho přítelem byl dříve zmíněný ruský žid a milionář Alexander Parvus, oženil se s dcerou společníka bankéře Kuehna Životovského Natašou. V bance Kuehn a Loeb hrál vedoucí roli bankéř Schiff, který jej při jeho levicové politické činnosti v USA podporoval. Snad zajímavější je pohled z druhé strany, jak to, že jej Schiff podporoval. Samozřejmě jsem si na otázku, co jej se jmenovanými spojovalo, dovedl odpovědět alespoň částečně: oba byli židé židé. Bolševické vedení po revoluci bezpečně ovládali židé. Uvedu jich zde jen několik: Trocký, Kameněv, Zinověv, Bucharin, Džeržinski, Radek atd, atd. Lenin sám měl židovské předky z matčiny strany. Nejznámější funkcionář nežidovského původu byl gruzínec Stalin.

Po těchto zjištěních jsem si již dovedl odpovědět negativně na otázku, zda chtěli zmínění židé ovládnout Rusko, aby se pomstili carovi za jeho antisemitismus, jak vysvětluje v knize „Moje probuzení“ bývalý senátor a hlava Kukluxklanu David Duke Schiffovu podporu bolševické revoluce. Nesmysl, to by byl přece podpořil Kerenského, který byl rovněž žid a ne Trockého proti němu. Jak bylo řečeno bankéř Schiff podporoval Trockého finančně, ale samozřejmě mi nemohlo uniknout, že zmíněný bankéř Schiff na své lodi Christiania nechal v září – říjnu 1917 převést do Petrohradu z New Yorku 250 trockistických vyškolených rusky mluvících revolucionářů, vesměs Židů, vybavených americkými pasy. Přeprava měla problém, protože loď byla zadržena Brity v přístavu Halifax, kde bylo zmíněných 250 revolucionářů internováno, neb Britům resp. Kanaďanům se nezdálo etické, zúčastňovat se na revoluci proti spojenci, kterým carské, ale i Kerenského Rusko bylo. Ale po údajné intervenci Schiffa u prezidenta Wilsona mohla plavba pokračovat. (o této intervenci nejsou dostupné důkazy), ale plavba pokračovala.

Důvody, proč se židé, lépe řečeno židovský kapitál, do bolševické revoluce tak masivně zapojil, musily být jiné.

Dospěl jsem k závěru, že židovský Wallstreetský kapitál podporoval bolševickou revoluci, protože chtěl posílit svoji světovou pozici vytvořením jím ovládané mocnosti, která by mu pomohla získat rozhodující převahu nad kapitálem nežidovským a tím získat vládu nad celým světem.

Je třeba si uvědomit, že tehdy, před téměř sto léty, ještě netiskl FED dolary podle potřeby Wall Streetu, ale tehdy určovalo, pokud jde o státy, rozhodující mocenskou i světově politickou roli přírodní bohatství, zásoby a zdroje zlata, počet obyvatelstva a industrializace země. Přírodního bohatství (nafta, plyn, různé rudy a zlato) bylo a je v Rusku více než kdekoliv jinde. Industrializace, to byl problém, jehož realizaci Lenin odstartoval vyhlášením „Nové ekonomické politiky“ (NEP). Když se začnete zabývat NEPem, nemůže Vám uniknout, že byl odstartován v době, kdy žádný stát světa neuznával nově vzniklý SSSR a přesto se pod vedením jistého Armanda Hammera, amerického žida, lékaře a přítele Lenina se na něm podílelo 16 amerických velkopodniků spolu s řadou podniků anglických. NEP byl plán na industrializaci Ruska a jeho přeměnu ve světovou mocnost.

Jméno Armand Hammer je třeba si pamatovat, protože se objevuje při startu nové čínské politiky o téměř 60 let později.

Při rozboru tohoto úseku světových dějin to bylo poprvé, kdy jsem se musil zabývat otázkou ovlivňování mezinárodní politiky někým jiným, než vládami jednotlivých států. Tehdy poprvé jsem zauvažoval o rozdílu mezi mocí formální a mocí faktickou.

pokračování příště

čtěte také:

Ortodoxní rabín varuje: Anti-sionismus není antisemitismus

David Duke: Hrubé rasistické pokrytectvo Izraelu a svetového sionismu

Dost už bylo holokaustu!

Klíčová slova: Wall Street  | zednáři  | světovláda  | historie  | SSSR  | sionismus
16136 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny