„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Transparency opět v plném lesku

Autor: Karel Berka | Publikováno: 3.8.2012 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Ve svém slavném vystoupení v Senátu dne 20. 4. 2002 o vývoji vybraných nevládních organizací za roky 1989 – 2002 tehdejší výkonná ředitelka Adriana Krnáčová sdělila překvapenému publiku, že česká pobočka zahraniční organizace Transparency International je občanské sdružení, které je financováno ze zahraničí.

A hned neopomněla dodat, že připravují „transparency“ české policie, justice, což samozřejmě uskutečnila, včetně zmapování českého zbrojního průmyslu za britské peníze. Se skromností sobě vlastní neuvedla, že více jak 80 % finančních příspěvků dostává TI od nejbohatších vlád – USA, Velké Británie, Německa, kde má i sídlo.Takže TI je vlastně vládní organizace.

Podle akreditační dohody, uveřejněné na stránkách TIC, je česká pobočka zahraniční organizace Transparency International povinna svému ústředí v Berlíně - zajistit, aby nebylo poškozeno dobré jméno TI (bod 9), předložit auditované finanční výsledky včetně zprávy o činnosti za uplynulý rok (body 12 a 13) a předložit finanční rozpočet a plán práce na příští finanční rok (bod 14).

Znamená to, že česká pobočka je plně závislá na svém ústředí v Berlíně. Nepřipomíná vám tento vztah finanční podřízenosti, včetně naprosté kontroly její činnosti, skutečnost, jak se dříve koncipovaly smlouvy mezi ústředními mocnostmi a jejich koloniemi? A víte, kdo podepsal tuto koloniální smlouvu za TIC České republika? Pan Mgr. Václav Láska těsně poté, kdy odešel jako detektiv z firmy pana Bárty – ABL.

**

Po průšvihu, kdy za organizování 10. Mezinárodní protikorupční konference v Praze byla nejprve vládou zrušena překlenovací půjčka ve výši 30 milionů Kč pro TIC  a následně získalo TIC od ministerstva financí dotaci ve stejné výši, aniž o tuto dotaci požádalo, přinutil auditor, aby TIC „rekonstruovala“ svojí účetní uzávěrku a vrátila státu miliony korun.

Na to následovalo zrušení občanského sdružení TIC a přeměna na obecně prospěšnou společnost TIC. Tím se podle názoru ministerstva financí vyhnula TIC pokutě za vrácení peněz z dotace po zákonné lhůtě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejné finanční prostředky z dotace, o kterou TIC ale vůbec nepožádala, nezbylo, než aby ministr financí České republiky dne 3. 7. 2008 prohlásil: „V žádném případě jako ministr financí nebudu polemizovat s organizací (TIC), která zneužívala státní dotaci, nikdy se k tomu nepřiznala a vyhnula se sankcím způsobem typickým pro pašeráky cigaret.“
       
Zakladatel o.s. pan Quentin Reed (manžel Markéty Reedové, pražské radní a v současné době vrcholné manažerky na MMR pro čerpání miliardových dotací z EU) dal již dne 14.10.2004 plnou moc panu Michalu Štičkovi, aby osobně založil obecně prospěšnou společnost TIC se stejným názvem i s právním nástupnictvím.

Kdopak se nám to nyní objevuje ve smlouvě o poskytování právních služeb pro hl.m. Prahu? Advokát pan Mgr. Václav Láska, který podepsal koloniální smlouvu s ústředím TIC v Berlíně a pan Michal Štička, který převedl TIC do jiné právní formy a tím umožnil neplacení penále ministerstvu financí.

Každý z týmu pracovníků z Transparency International, označených ve smlouvě jako konzultanti, obdrží čistou měsíční odměnu 89.250 Kč po dobu tří měsíců. Ale jejich smlouva je utajena, v rozporu s podpisem smlouvy panem primátorem. Příloha č. 3 není uveřejněna, ale  právě ona obsahuje finanční a pracovní podmínky konzultantů.


Nejzajímavější je konzultant Michal Štička. Ano, ten, který provedl přeměnu občanského sdružení TIC na obecně prospěšnou společnost. Pan Štička se proslavil m.j. tím, že na blogu paní Adriany Krnáčové, (která za pořádání „protikorupční“ konference ze státních peněz obdržela 1.500.000 Kč) dne 10. 5. 2007 uveřejnil  článek „ Několik důvodů proti tomu, aby se Václav Klaus  stal podruhé prezidentem ČR“. V demokratické společnosti má každý právo vyslovit veřejně svůj názor. Problém je v tom, že se tímto článkem pokusil ovlivnit volbu prezidenta České republiky. Podepsal se totiž: Michal Štička, placený z peněz G. Sorose, pracuje v Transparency International – Česká republika.

Jeden z názorů veřejnosti pod tímto článkem:

"…Až dosud jsem se naivně domníval, že Transparency International je důsledně nepolitickou organizací. Díky za to, pane Štičko, že jste mi umožnil prozřít."

Ironií je, že jsou to právě Spojené státy americké, které mají nejpřísnější tresty za to, kdyby se někdo za cizí (zahraniční) peníze pokusil ovlivnit či zmanipulovat volby prezidenta.

Nejlepší u pana Štičky nakonec: Za měsíc po uveřejnění tohoto článku obdržel od ministerstva vnitra odměnu 1,8 milionu Kč jako projektový manažer Transparency International …

**

Nyní se můžeme vrátit ke smlouvě o poskytování právních služeb, podepsané dne 30.4.2012 mezi Mgr. Václavem Láskou a primátorem hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná v Centrální evidenci smluv (CES) a ještě jí navíc uveřejnily První zprávy. Přesto, na výslovnou žádost Mgr. Lásky, uvádíme, že plnění hl.m. Prahy advokátovi z této smlouvy nesmí přesáhnout částku 1.000.000 Kč bez DPH za čtyři měsíce trvání smlouvy.                  
                    
Skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Podle Obchodního zákoníku právo na obchodní tajemství je právem absolutním. To znamená, že ve smyslu §17 nemůže být z uvedené smlouvy nic utajeno. Přesto v příloze č. 2 je uvedeno, že osobami oprávněnými vyžadovat od advokáta informace o jeho činnosti a o závěrech dle předmětné smlouvy jsou pouze primátor, ředitelka odboru a Bc. Marek Hanč, osobní tajemník primátora hl.m. Prahy. Vzhledem  k tomu, že zakázku u Mgr. Lásky nehradila tato ,trojka“ z vlastních soukromých prostředků, ale naopak z veřejných finančních fondů, závěry z  této zprávy musí být veřejné.

V platebních podmínkách smlouvy je dále uvedeno, že faktury za provedené práce budou obsahovat podrobný rozpis jednotlivých činností. Ale tento podrobný rozpis je advokát povinen poskytnout pouze uvedené „trojce“. Právě odvedená a vykázaná činnost za finanční prostředky občanů musí být transparentní a veřejně kontrolovatelná.
       
Vrcholem licoměrnosti, o které se Mgr. Láska nezmiňuje, je skutečnost, že v uveřejněné smlouvě v CES chybí příloha č. 3, to je dohoda o provedení prací přestavitelů a zaměstnanců Transparency International, kteří jsou zde označeni jako konzultanti. Takže obsah práce a její skutečně vykonaná činnost je v rozporu s § 17 Obchodního zákoníků před veřejností zcela netransparentně utajen.

Závěr: Občanské sdružení Občané za svá práva v Praze se zastává občanů, kteří se neumějí nebo ani nemohou bránit zvůli úřadů  Nikdy nás nenapadlo, že naším „klientem“ bude i Česká republika. Jako suverénní stát se Česká republika  naprosto není schopna bránit „třetí síle“, která má za sebou tak velký zahraniční kapitál, že již v mnoha oblastech panuje, aniž by prošla řádnými volbami.

Když jsme  v roce 2008 upozornili vedoucí představitele státu, že je ohrožena svrchovanost Čeké republiky, byl to pouze úřad prezidenta republiky, který se k činnosti české pobočky zahraniční organizace Transparency International jednoznačně vyjádřil, že TIC poškozuje svými výstupy Českou republiku, zejména z hlediska příjmu zahraničních investic v miliardových hodnotách.

Jako typický příklad vměšování TIC do záležitosti řízení českého státu uveďme stanovisko TIC k současnému vývoji na ministerstvu spravedlnosti a na ministerstvu zemědělství.

Dnes již bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil jmenoval nejprve do funkce vrchního státního zástupce v Praze Vlastimila Rampulu. Když po šesti letech zjistil, že mu JUDr. Rampula nevyhovuje, požadoval jeho odvolání. Ale nikde není záruka, že jím podporovaná kandidátka na místo vrchní státní zástupkyně v Praze nebude opět jeho nesprávné personální rozhodnutí. Nicméně JUDr. Pospíšil dal  soukromé právničce JUDr. Haně Marvanové ze státních peněz 100.000 Kč, aby vypracovala žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu pro odvolání JUDr. Rampuly z funkce. Ministerstvo spravedlnosti má dostatek kvalifikovaných a velice dobře placených právníků, kteří měli ve služebních povinnostech tuto žalobu napsat. Těch 100.000 Kč od JUDr. Pospíšila se z tohoto pohledu jeví spíše jako dar či pozornost JUDr. Marvanové za to, že ho veřejně podporuje. Také na demonstraci na podporu JUDr. Pospíšila na náměstí Míru v Praze šla JUDr. Marvanová v čele organizátorů. Typický střed zájmů – nejprve dostane soukromá právnička 100.000 Kč a potom dárce demonstrativně podporuje. Co na to TIC? V tomto žádný střet zájmů nevidí.

To samé se týká ministerstva zemědělství. Nejprve obdrží TIC od ministerstva zemědělství lukrativní zakázku bez výběrového řízení v částce 1.500.000 Kč, aby radila s lesnickými tendry, přestože ministerstvo zemědělství má vlastní kontrolní odbor a navíc i podléhá přezkoumání NKÚ. V tom opět TIC nevidí žádný střet zájmů.

Jakmile ale totéž ministerstvo zemědělství, na základě výběrového řízení, najme externí firmu na restrukturalizaci úřadu, ihned ředitel TIC David Ondráčka tvrdě protestuje. „Primárně by mělo MZe strukturální reformy chystat samo, neboť na to má úředníky. Bude nás zajímat obsah zakázky, reálné plnění, soutěž“. 

Tento dvojí metr TIC  zcela degraduje tzv. „boj proti korupci“, kterým se neustále ohání. Za tento úpadek Transparency International o.p.s. v České republice nese nedílnou odpovědnost i Mgr. Václav Láska, vedený s platností od 1. září 2011 ve výpisu ministerstva spravedlnosti jako její zakladatel. 

www.prvnizpravy.cz

čtěte také:

Netransparentní Transparency: Komu slouží linka 199?

Kauzy: Analýza Transparency International

Transparency International se zprůhledňovala tak dlouho, až se stala zcela neprůhlednou

Klíčová slova: Česká republika  | propaganda  | manipulace
4383 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny