„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Google podporuje sodomii

Autor: Karel I. Šimek | Publikováno: 13.7.2012 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Zástupce společnosti Google Mark Palmer-Edgecumbe, ředitel Oddělení diverzity a inkluze pro Evropu, Střední východ a Afriku, vystoupil na konferenci konané v koordinačním středisku LGBT hnutí v Londýně, kde představil kampaň Legalize Love, která bude zacílena do zemí, kde jsou homosexuální aktivity stále ještě nezákonné, případně zde nejsou právně uznané “sňatky” homosexuálních párů.

Společnost již v sobotu oficiálně spustila tuto kampaň v Polsku a v Singapuru. V nejbližší době plánuje rozšířit iniciativu na více zemí, kde má svoji kancelář a kde nejsou homosexuální vztahy právně postaveny na roveň s manželstvím.

Palmer-Edgecumbe tyto kroky odůvodnil mimo jiné tím, že společnost chce, aby gayové, lesby a transsexuálové z řad zaměstnanců společnosti měli stejné podmínky ve veřejném prostoru ve své zemi, jaké mají na svém pracovišti. Dále poněkud demagogicky na adresu Singapuru pronesl slova v tom smyslu, že pokud skutečně chce být globálním finančním centrem a vůdčí silou na světových trzích, je nutné, aby zacházel se všemi lidmi stejně bez ohledu na jejich sexuální orientaci.

Singapur mimo jiné právně omezuje některé homosexuální aktivity intimního charakteru, v praxi však údajně nedochází ke stíhání či vynucování těchto pravidel. Vedle toho v Polsku, které se stále ještě zčásti hlásí ke katolickým principům, nejsou umožněny sňatky homosexuálů. V případě Polska lze s ohledem na zdůrazňování “zaostalé” katolické morálky jako příčiny tohoto “zpátečnictví” tuto kampaň vnímat jako přímý útok na Církev a její nauku.

Palmer-Edgecumbe dále prohlásil, že Google čelí případům, kdy nemůže do určité země poslat některé své vynikající pracovníky z důvodu diskriminace homosexuálů, která tam panuje.

Společnost Google, která prorazila zejména svým internetovým vyhledávačem, je nyní jedním z internetových gigantů, kteří mají zásadní vliv nejen na celý virtuální prostor, ale prostřednictvím svých široce užívaných internetových služeb, reklamních kampaní, vlivu na finanční trhy a podobně, nezanedbatelně ovlivňují též názory uživatelů internetu, potažmo i celospolečenské dění. Firma sídlí v Mountain View v Silicon Valley jižně od San Franciska v Kalifornii. Od podzimu 2006 je Google oficiálně zastoupen pobočkou v České republice. Je jednou z nejcennějších obchodních značek na světě, která dala vzniknou i novým slovům googlovat, googlit apod., zaneseným i v renomovaných jazykových slovnících. Mezi služby Google důvěrně známé též českým uživatelům patří mailová služba Gmail nebo mobilní operační systém Android; společnost též před časem koupila nejvýznamnější server pro sdílení videa – Youtube.

Kampaň Legalize Love není žádným překvapením pro ty, kteří již nějakou dobu sledují aktivismus společnosti Google. Během června loňského roku bylo do vyhledávače instalováno “vylepšení” spočívající v tom, že při vyhledávání slov souvisejících s queer tématikou vyskakoval vedle vyhledávacího pole duhový emblém.

V samotné Kalifornii, nejlidnatějším státě USA, společnost Google v roce 2008 bojovala proti iniciativě Proposition 8, jejímž cílem bylo prosazení věty “Pouze manželství mezi mužem a ženou je v Kalifornii platné a uznávané.” do kalifornské ústavy. Referendum vzešlé z iniciativy nakonec zanesení této věty potvrdilo (52 % hlasů pro, 48 % proti).

Mezi další významné společnosti, které se připojí ke kampani Legalize Love patří například mezinárodní finanční konglomerát Citigroup nebo mezinárodní síť poradenských společností Ernst & Young. Společnost Google má též v úmyslu zapojit do spolupráce lokální firmy v jednotlivých zemích.

Prvá kniha Mojžíšova, kap. 19

4 Dříve, však než šli spát, mužové města oblehli dům, všecek lid bez rozdílu, od chlapců až po starce. 5 Zavolavše Lota řekli mu: Kde jsou ti mužové, kteří k tobě v noci vešli? Vyveď je sem, abychom je poznali! 6 Lot vyšed k nim a zavřev za sebou dveře pravil: 7 Nechtějte, prosím, bratři moji, nechtějte činiti toho zla. 8 Mám dvě dcery, které ještě muže nepoznaly; vyvedu je vám a budete jich moci užíti podle libosti; jen těmto mužům nečiňte nic zlého, poněvadž vešli do stínu mé střechy. 9 Oni však řekli: Kliď se odtud! A pokračovali: Na to jsi sem přišel, cizinče, abys nás soudil? Proto učiníme tobě horších věcí, než oněm. A doráželi na Lota s velikou silou, takže by byli bezmála vylomili dveře. 10 Tu však oni mužové vystrčili ruce a vtáhše Lota k sobě, zavřeli dveře. 11 Ty pak, kteří byli venku, od nejmladšího do nejstaršího ranili slepotou, že nemohli najíti dveří. 12 A řekli Lotovi: Máš tu někoho ze svých? Zetě nebo syny, nebo dcery, všecky své příslušníky vyved z tohoto města; 13 neboť zahladíme toto místo, poněvadž se rozmohl křik o nich před Hospodinem, který nás poslal, abychom je zahubili.

Třetí kniha Mojžíšova, kap. 18

22 Nesměšuj se s mužským, jako se obcuje se ženou, protože je to ohavnost. 23 Nespoj se s nižádným zvířetem, aby ses tak neposkvrnil. Žena nepodloží se zvířeti a nebude s ním smilniti; jeť to hanebnost. 24 Nepotřísňujte se žádnou z těch všech věcí; jsouť jimi poskvrněni všichni národové, které já před vámi vypudím; 25 jeť jimi poskvrněna země, jejíž nešlechetnosti já navštívím, a tak vyvrhne své obyvatelstvo. 26 Šetřte mých ustanovení a nařízení a nečiňte žádné ze jmenovaných ohavností, ani domorodí, ani cizinci, kteří jsou u vás hostmi. 27 Neboť všecky tyto mrzkosti činili obyvatelé země té, kteří (tu) byli před vámi a poskvrnili ji. 28 Chraňte se tedy, aby vás podobna nevyvrhla, kdybyste takové věci činili, jako vyvrhla lid, který tu byl před vámi. 29 Kdo se dopustí některé ze jmenovaných ohavností, budiž vyhuben ze svého lidu. 30 Plňte moje příkazy. Nedopouštějte se věcí, které činili, kteří tu byli před vámi, a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, Bůh váš.

Třetí kniha Mojžíšova, kap. 20

13 Kdo by spal s mužským tak, jak se obcuje se ženou, oba spáchali ohavnost, smrtí ať zemrou; jejich krev lpí na nich.

Kniha Soudců, kap. 19

22 Když hodovali, když po namáhavé cestě pokrmem a nápojem těla posilňovali, přišli mužové onoho města, synové Belialovi – to jest nevázanci – obklíčili dům starcův, a počali, tlouci na dveře, volajíce na pána domu: „Vyveď muže, který vešel do domu tvého, ať ho zneužijeme!” 23 Stařec vyšed k nim pravil: „Nečiňte, bratři, nečiňte toho zla – jeť člověk ten mým hostem – a nechte toho nerozumu. 24 Mám dceru, pannu, a ten člověk má ženinu; vyvedu vám je, byste je ponížili a ukojili svého chtíče; jen za to vás prosím, byste takového zločinu proti přírodě na muži se nedopustili.” 25 Nechtěli však souhlasiti s jeho slovy. Muž vida to, vyvedl k nim svou ženinu a dal jim ji, aby se s ní bavili. Oni jí celou noc zneužívali, ráno pak ji propustili.

List sv. apoštola Pavla k Římanům, kap. 1

24 Proto Bůh je vydal v žádostech srdce v jejich nečistotu, takže hanobili těla svá na sobě samých, neboť 25 zaměnili Boha pravého za (bohy) nepravé a ctili i klaněli se tvorstvu místo Tvůrci, jenž má býti veleben na věky amen. 26 Proto Bůh je vydal v náruživosti hanebné; vždyť ženy jejich zaměnily přirozené obcování za protipřirozené, 27 a podobně i muži, zanechavše přirozeného užívání pohlaví ženského, rozpálili se v chtíči svém k sobě vespolek, páchajíce mrzkost mužští s mužskými a docházejíce (tak) za své poblouzení na sobě samých odplaty, která jim náležela. 28 A poněvadž nevážili si toho, aby měli poznání Boha, vydal je Bůh ve smysl nevážný, aby činili věci neslušné, 29 jsouce naplněni všelikou nepravostí, nešlechetností, smilstvem, lakotou, špatností, plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlovolnosti, 30 jsouce pomlouvači, utrhači, nenávidci Boha, hanliví, pyšní, domýšliví, vynalézaví cěcí zlých, rodičů neposlušní, 31 nemoudří, věrolomní, bezcitní, nesmířliví, nemilosrdní; 32 neboť ač poznali ustanovení Boží, že smrti hodni jsou ti, kteří takové věci páší, netoliko je činí, nýbrž i přisvědčují těm, kteří je páší.

První list sv. apoštola Pavla Korinťanům, kap. 6

9 Nevíte, že nespravedliví království Božího neobdrží? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, 10 ani změkčilí, ani ti, kteří smilní se stejným pohlavím, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani uthači, ani lupiči neobdrží království nebeského.

První list sv. apoštola Pavla k Timoteovi, kap. 1 

8 Víme však, že zákon jest dobrý, užívá-li ho kdo náležitě 9 to věda, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro nespravedlivé a nepoddajné, pro bezbožníky a hříšníky, pro nešlechetníky a poskvrněnce, otcovrahy a matkovrahy, pro vražedníky, 10 smilníky, pro ty, kteří smilní se stejným pohlavím, pro lidokupce, lháře, křivopřísežníky a co jiného ještě se příčí zdravému učení, 11 (které jest) podle evangelia o slávě blahoslaveného Boha, kterým já jsem byl pověřen. 

Úryvky ze Starého zákona: Bible česká (Dr. Jan Hejčl), Dědictví sv. Jana Nepomuckého Praha, 1930

Úryvky z Nového zákona: Bible česká (Dr. Jan Lad. Sýkora, redigoval Dr. Antonín Podlaha), Dědictví sv. Jana Nepomuckého Praha, 1922

http://www.stjoseph.cz

čtěte také:

Hřích sodomie. Trestnost sodomie a její uplatňování je žádoucím stavem ve společnosti

Homosexuální ideologie. Homosexualismus je horší než komunismus nebo nacismus

Klíčová slova: USA  | propaganda  | politická korektnost  | internet  | rodina
5826 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny