„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Homosexuální ideologie. Homosexualismus je horší než komunismus nebo nacismus

Autor: Michal Kretschmer | Publikováno: 16.4.2012 | Rubrika: MYSLÍM SI
Ilustrace

Tento text navazuje na moje předchozí články „Nehovořme o sexuální orientaci“[1] a „Hřích sodomie“[2]. V těchto předchozích textech jsem zdůraznil, že samotný nepřirozený sexuální sklon není sám o sobě hříšný a že těžkým hříchem jsou homosexuální skutky neboli sodomie. V tomto článku se chci zabývat popíráním či zpochybňováním této nauky.

Nesprávné názory na homosexualitu mohou mít různou podobu. Jejich základem je popření hříšnosti homosexuálních skutků nebo jejich omlouvání a často také snaha až nátlak, aby jiní takové názory přijímali či tolerovali. Uvedu několik takových:

Člověk má právo si zvolit svou sexuální orientaci a jeho volba musí být respektována.

Homosexualita je přijatelná či dokonce plnohodnotná alternativa k heterosexualitě.

Homosexuálem se člověk rodí nebo se jím bez svého přičinění v dětství nebo dospívání stane; nemůže než podle toho jednat a není schopen změnit svůj způsob života.

Je třeba zrušit všechny zákony trestající dobrovolný sexuální styk s osobou stejného pohlaví.

Vůči homosexuálům se nesmí uplatňovat žádná diskriminace, mají stejná práva jako heterosexuálové včetně práva na adopci dětí.

Svazky homosexuálů je třeba legalizovat včetně práv příslušejících jinak manželům a je třeba usilovat o to, aby byly také nazvány manželstvím. 

To, že si výše uvedené věty v něčem odporují, není podstatné; patří do stejné kategorie. Snahy, aby takové postoje byly všeobecně přijímány ve společnosti, jsou pak doprovázeny řadou dalších snah, jako je zdůrazňování svobody nezávisle na mravním zákonu, rozvracení tradiční rodiny, úsilí o vědecké vysvětlení homosexuality a její omlouvání, odmítání možnosti terapie homosexuality, považování homosexuální „orientace“ za něco daného geneticky nebo neuvědomovanými faktory rodinného prostředí či výchovy, zveličování počtu osob s homosexuální orientací, nesprávné vysvětlování biblických míst týkajících se homosexuality, snaha ovlivnit náboženské společnosti v jejich učení o homosexualitě, snaha o změnu definice manželství, podpora osob hlásících se k homosexuální orientaci, dovolávání se tolerance k homosexuálům, líčení homosexuálů jako obětí, vydávání zákonů chránících sodomity vůči „diskriminaci“, bránění projevu a pronásledování jinak smýšlejících osob, vykreslování osob nesouhlasících s homosexuálním životním stylem jako zpátečníky, homofoby, fanatiky apod., snaha o takovou indoktrinaci dětí již od nízkého věku; zavádění nových slov či slovních spojení, aby neutralizovaly odmítavý postoj k homosexuálům.

Pro takové ideologie se ujal název homosexualismus[3], aby tak byly odlišeny projevy homosexuality od ideologie, která jim přeje. Stoupenec homosexualismu nemusí být sám homosexuál. Homosexualismus nabyl charakteru hnutí, které do velké míry vítězně proniklo do parlamentů i mezinárodních institucí. F. LaGard Smith ve své knize[4] z roku 1993 popisuje praktiky a zhoubnost tohoto hnutí včetně jeho snah o reinterpretaci běžně uváděných míst Písma svatého, která ukazují zlo homosexuálních skutků; kniha ovšem neobsahuje další jeho „pokrok“ v posledních 20 letech. Jedním ze znaků tohoto hnutí je nenávist, zastrašování a netolerance vůči těm, kdo mu odporují, což jde tak daleko, že např. byly již vícekrát narušeny přednášky o tom, jak lze terapií změnit homosexuální sklon. Lze se domnívat, že k hlásání homosexualismu vede homosexuály vědomí, často potlačované, o svém nedobrém stavu a snaha o přijetí jejich životního stylu společností bez změny jejich chování. Bylo by jistě možné pokračovat dále v uvádění různých projevů této zvrhlosti. Její škodlivost je často podceňována těmi, kdo sice nejsou naklonění homosexuálnímu jednání, ale domnívají se, že je třeba ho tolerovat.

Zastávat homosexuální ideologii je horší než sodomie, kterou může někdy částečně omlouvat prudké pokušení a lidská slabost. Stejně tak je např. horší komunistické propagování krádeže ve formě znárodnění než něco ukrást. Tak i sv. Tomáš Aq. (STh I-II q. 73 a. 5) učí, že „duchovní hříchy mají větší vinu nežli hříchy tělesné“. Popírat hříšnost homosexuálních skutků (včetně takových dobrovolných žádostí) je hereze. Tvrdit, že se nelze zdržet podvolení se homosexuálnímu sklonu, je jiná hereze, totiž popírání svobody vůle člověka. Stoupence homosexuality, pokud jsou pokřtění, lze tedy označit za heretiky, případně, nejsou-li příliš v tom vyhranění, za osoby herezi přející, či lze jejich výroky kvalifikovat jinou teologickou censurou, jestliže jsou způsobilé svou vnitřní tendenčností vyvolat zhoubné účinky. Heretik pak, jestliže ví, že jím zastávané názory odporují katolickému učení, je stižen samočinnou exkomunikací dle can. 1364 CIC. Považuji to za důležité zde zmínit, neboť homosexualismus pronikl dosti velkou měrou i mezi křesťany, i katolíky, a dokonce mezi kněze a biskupy. Ostatně nejde jen o herezi, jako zastávání nauky jsoucí v rozporu s učením katolické církve. Homosexualismus je v rozporu s přirozeným mravním zákonem, jak ho lze poznat rozumem neosvíceným vírou. Proto od jeho zastávání nelze omlouvat nekřesťany.

Jestliže tedy homosexualismus je horší než sodomie a, jak jsem uvedl v předchozím článku, je třeba sodomii trestat, tak je tím spíše třeba postavit mimo zákon veřejné hlásání homosexuální ideologie a její projevy. Výše trestu pak by měla být alespoň stejná nebo spíše větší než je tomu u sodomie. Jestliže, jak jsem uvedl, je slučitelný s katolickou morálkou trest smrti za opakované homosexuální skutky, tak tím spíše za zatvrzelou propagaci homosexualismu. Uvedl jsem, že osobně v případě sodomie jsem pro menší trest, než je poprava. To však neplatí ohledně veřejné propagace homosexualismu ve významném měřítku a ohledně kažení dětí v tomto směru. Trest smrti zde nepřímo podporují i Ježíšova slova v Mat 18,6 o tom, že ten, kdo by pohoršil, tj. svedl ke hříchu, jednoho z maličkých, kteří v něj věří, stihne větší Boží trest než utopení. To je můj osobní postoj a uznávám, že na výši trestu a vhodnost jeho aplikace v konkrétních poměrech mohou mít pravověrní katolíci jiné mínění. Za zcela nepřijatelné považuji však toleranci veřejných projevů homosexualismu, jak jsem již psal ve své polemice s Romanem Jochem[5].

Smilstvo, cizoložství, sodomie či potraty se vždy v menší či větší míře vyskytovaly v lidské společnosti, ale po mnoho století od té doby, kdy se společnost stala převážně křesťanská, nebyla jejich hříšnost zpochybňována. Byly to vždy ideje, které když byly tolerovány a rozvíjeny, vedly pak ke zlu, které bylo vidět navenek, dokonce k vraždění. Francouzskou revoluci připravovalo osvícenectví, komunistický manifest bolševickou revoluci s jejími domácími i mezinárodními následky, rasové teorie k na nich založeném pronásledování Židů. Když už ne filosofické úvahy, tak historická zkušenost by měla zákonodárce vést k postavení praktikované homosexuality mimo zákon, což se zatím děje jen v malé míře. Slibný je zde záměr Petrohradu trestat homosexuální propagandu či pochody „hrdosti homosexuálů“[6], jenž má podporu Putinovy strany Sjednocené Rusko, a tak lze doufat, že bude schválen i na úrovni celého státu.

Homosexualismus je horší než komunismus nebo nacismus. Komunismus či socialismus totiž primárně útočí na soukromé vlastnictví výrobních prostředků a z toho odvozený hospodářský řád, tedy na něco, co je vůči člověku vnější. Národní socialismus se svou teorií vyšších a nižších ras napadá jednotu lidského rodu. Homosexualismus ale představuje přímý útok na lidskou přirozenost, na komplementaritu muže a ženy a na rodinu jako základní jednotku lidské společnosti s cílem rozvrátit společnost a přebudovat ji ke svému obrazu. Dopady nacismu byly na fyzické rovině hrozné, vedly (i když ne jako jediná příčina) k válce, k ubližování a až ke snaze o likvidaci celých skupin obyvatelstva, ale dopady homosexualismu jsou na rovině duchovní, a tedy o to horší, o co je cennější duše než tělo. Počet komunistických obětí pak převyšuje počet obětí nacistických, přičemž se k tomu přidává i zlo ateistické propagandy. Nutno ale uznat, že poznat Boží existenci je obtížnější než rozpoznat vzájemnou přirozenou zaměřenost obou pohlaví. Myslím, že nelze před homosexualismem dosti varovat. Je třeba si uvědomit, že v mezinárodních organizacích, jako jsou OSN a s ní spojené subjekty či Evropská unie, má rozhodující vliv homosexualistická ideologie, přičemž tyto organizace se snaží zasahovat do právního řádu suverénních států.

Hnutí homosexuálů v USA bylo ovlivněno okultismem. Není bez zajímavosti, že výrazný představitel moderního okultismu Aleister Crowley byl bisexuál a ve své činnosti a spisování propojoval náboženská témata se sexem, i homosexuálním. Byl členem Ordo Templi Orientis (O.T.O.). Spolu s ním byl členem i Harry Hay, jenž praktikoval Crowleyho sexuální magii. Hay v roce 1950 zakládá první prohomosexuální organizaci Mattachine Society a později se stal zakladatelem Hnutí za osvobození gayů (Gay Liberation Movement). Hay také propagoval organizaci pedofilů North American Man-Boy Love Association. Zakládá též šamanské spirituální hnutí pro homosexuální muže Radical Faeries.[7] Jiným člen O.T.O. je homosexuální filmový tvůrce Kenneth Anger, jenž natočil filmy, ve kterých se mísí okultismus a homoeroticismus.

Stoupenci homosexualismu se nacházejí i v katolické církvi a nemusí to být současně sodomité. Nejhorší však je, že jejich církevní představení obvykle proti nim nezasahují. Uvádím některé křiklavé případy:

Webové stránky dominikánského kláštera v Braunschweigu se zabývají homosexualitou[8]; nepovažují ji za nemoc a mají za to, že ji terapií nelze změnit. Homosexuálové se mají podle nich přijímat jako takové, jak je Bůh stvořil. Stránky pak obsahují odkazy na takové skupiny, jako jsou Ekumenická pracovní skupina homosexuálové a církev (Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche), Lambda – Lesbicko-teploušský svaz mládeže v Německu (Der LesBiSchwule Jugendverband in Deutschland), Síť katolických leseb (Netzwerk katholischer Lesben). Citují na svých stránkách také z Lexikonu pro teologii a církev (Lexikon für Theologie und Kirche) vydaným nakladatelstvím Herder v roce 1996, podle kterého lze homosexuály světit na kněze, což je v přímém rozporu s instrukcí Kongregace pro katolickou výchovu z roku 2005 o kněžství a homosexualitě[9]. Na stránkách těchto dominikánů se nachází tvrzení, že lesby a teplouši mají úkol „sebe samé přijmout se svou teploušskou resp. lesbickou identitou jako Bohem tak stvořenou a chtěnou“.[10]

Lze uvést další četné případy takových skandálních projevů homosexualismu v církvi a jí řízených institucích. Organizace Cardinal Newman Society, který se věnuje monitorování poměrů na amerických vysokých školách, velmi často upozorňuje za prohomosexuální aktivity i na školách podle jména „katolických“, zejména pak na universitách vedených jezuity. Jde např. o provozování hry Vagina Monologues, o zvaní prohomosexuálních aktivistů na přednášky, pořádání konferencí podporujících „manželství“ homosexuálů a zakládání či trpění prohomosexuálních sdružení studentů.[11] U nás známý P. Richard Rohr OFM má za to, že homosexuální osoby jsou vybaveny jakýmsi darem. V takovém člověku „máme mužský a ženský obraz v jednom. Proto se gayů a lesbiček hrozně bojíme. Jsou obrazem toho, co bychom my všichni měli integrovat, jsou obrazem kontra-sexuálna.“[12]

Nabízí se otázka, zda tyto vrcholné projevy zla nevyrůstají z nějakého podhoubí. Domnívám se, že je jím mylné pojetí lásky. O lásce se sice často v dnešní církvi mluví, ale zapomíná se přitom na Ježíšova slova „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání“ v Jan 14,15 a podobně dále ve verši 21. Lásku tak nelze oddělit od zákona. Rovněž k tomu přispívá jistý odpor proti rozumu, jenž vůči němu vyvyšuje zkušenost, a zdůrazňování vůle na úkor rozumu. Je-li láska úkonem vůle, tak je to rozum, který ji ukazuje, co je milování hodné. Odmítání rozumu a tím i důrazu na pravdu vede k subjektivismu. V něm si pak člověk sám určuje, v čem vidí své naplnění, a to i nezávisle na Božím plánu s ním. Subjektivismus pak vede k přemíře psychologizování. To pak k nezdravému soucitu a pochopení pro hříšníka, který je v zajetí svých emocí. To pak vede k tomu, že někteří, mají za to, že homosexuálům se nemají klást překážky, neboť se „milují“. Negativně se tu projevuje i určité pojetí demokracie a práv, jakoby každá osobní volba, která výslovně nikomu jinému neškodí, měla být společností přijata. Je pravda, že katolická církev jasně odmítla i v nejnovějších prohlášeních homosexuální chování a registrované partnerství.[13] Naproti tomu akceptace homosexuálních svazků již pronikla do řady společenství nekatolických křesťanů. Zdá se mi však, že novější pojednání morálních teologů, byť se nemusí rozcházet s naukou církve, vyznívají méně striktně než pojednání starší, také tím, že více uvažují antropologická, pastorační a sociologická hlediska. Tak ThDr. Jiří Skoblík ve svém pojednání „Teologické glosy ke gay-les orientaci“[14] píše: „Pastorační úkol církve spočívá v pomoci homosexuálům při jejich hledání schůdné cesty mezi odmítnutím homosexuálního života a obtížemi sexuální abstinence.“ Nabízí pak terapii, ale není si jist její úspěšností. Těžko pak hovořit o nějaké schůdné třetí cestě. Mám za to, že ze strany odpovědných osob v církvi je třeba důraznější postup nejen vůči nekajícím sodomitům, ale vůči stoupencům a podporovatelům homosexuality ve společnosti.

Na závěr těchto tří článků bych chtěl ještě vysvětlit důvod, proč jsem se věnoval těmto nepěkným tématům, místo abych o nich mlčel. Dovolím si tu citovat sv. Cyrila Jeruzalémského: „Je mnohem lepší slyšet v polemických přednáškách o pošetilosti jiných, než nic se o nich nedozvědět a proto do nich upadnout. Mnohem lepší je znát špínu a nenávidět ji, než ji neznat a ocitnout se v ní.“[15]

Michal Kretschmer

Poznámka šéfredaktora: Zveřejnění tohoto článku neznamená, že nutně souhlasím se vším, co je v něm uvedeno. Kupříkladu si opravdu nemyslím, že by bylo nutné, vhodné či správné trestat sodomii či její propagaci smrtí. Také naprosto nesouhlasím s tvrzením autora, že homosexualismus je v rozporu s přirozeným zákonem, což dokáže rozeznat i rozum neosvícený vírou – dle mého názoru člověk, který nevěří v Boha, bude jen těžko hledat důvod věřit, že nějaký přirozený zákon existuje.

Dále upozorňuji, pro ilustraci závažnosti tématu, že jen poslední rozhlédnutí uvádí dva příklady extrémní agresivity homosexualismu, který je naprostým popřením tolerance a který směřuje k brutálnímu potlačování lidských práv.

Ignác Pospíšil

http://cirkev.wordpress.com

poznámky:

[3] Např. anglický termín „homosexualism“ ve zprávách LifeSiteNews nebo dokonce heslo „homosexualismus“ v české Wikipedii.

[4] F. LaGard Smith: Hnutí homosexuálů, Praha 2004 (přeloženo z Sodom’s Second Comimg)

[12] Radikální milost, úterý dvacátého sedmého týdne v mezidobí; další o R. Rohrovi v mém článku v Te Deum č. 5/2006 a č. 1/2007

Klíčová slova: propaganda  | církev  | rodina
7428 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Povinná solidarita: Necháme se raději podplatit - nebo donutit? Orwellův newspeak. Bude EU kšeftovat s "bílým" masem?Pomozte nám, prosím

euPortal.cz

Česká republika je ekonomickou kolonií západní Evropy a především Německa a globalismus a globalisté vykastrovali základní funkce státu, který pro případné pandemie či jiné krize není soběstačnýTito čeští politici hájí zájmy sudeťáků...

Eurabia.cz

Francouzský soud chrání muslimského uprchlíka, který před pár dny terorizoval PařížSoužití křesťanů a muslimů nemůže být pokojné! Orbán odmítl nový pakt Leyenové EU na relokaci imigrantů

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Nepodmíněný příjem? – Cesta do pekelÚtok na Navalného nebo na naši první signální soustavu?

ParlamentniListy.cz

Nechtějí dělat! Babiš se naštval na lidi. Migrace? Jasně k BruseluNakopl nepřítele: Zeman řekl, koho bude volit
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny