„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Věčný koloběh vzdělání a tmářství

Autor: David Vorovka | Publikováno: 8.4.2012 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Mnozí z nás žijí s pocitem, že v dnešní době po osvícenství a průmyslové revoluci vládne racionalita a že tmářství zůstalo charakteristikou minulých staletí. Je tomu ale skutečně tak? Autoři Booker a North ve své knize "Vyděšeni k smrti" dokladují, jak iracionálně podněcovaný veřejný strach ovlivňuje relativně vzdělanou společnost, která akceptuje zjevné nesmysly od strašení salmonelou, nemocí šílených krav, bakteriemi e-coli v jídle, přelidněním planety až po terorismus a globální oteplování. Kniha úvádí mnoho informací o tom, kdo toto šíří a čí zájem a kapitál za tím stojí.

Měli bychom se nechat očkovat několikrát do roka, hlásají reklamy placené často z veřejných rozpočtů na, jak jinak, soukromé vakcíny- tu proti klíšťové encefalitidě, tu proti běžné chřipce, a aby těch jedů v našem organismu nebylo málo, tak sem tam proti nějaké údajně zmutované zvířecí chřipce, která se na člověka nikdy nepřenesla. A to vše přes prokázané škodlivé účinky překonávající jakýkoliv pozitivní, neměřitelný, efekt. Jak to, že na toto dokola upozorňuje jen menšina lidí a sem tam nějaký doktor (přestože velké množství doktorů mlčky vynechává očkování pro své děti!)? Souvisí to s médii, které alternativní výzkumy- neplacené výrobci vakcín, nepustí do éteru, a souvisí to především se vzděláním.

„Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.“ František Vymazal.

 

SEDM SVOBODNÝCH UMĚNÍ

Trpíme nutkáním se posmívat a dívat skrz prsty na středověk. Ale když porovnáme systém výuky středověkých univerzit se současným stavem, tak shledáme, že sice nás školy naučí kdejakým speciálním znalostem, ale většina lidí neumí kriticky myslet a provádět analýzu informací, které na něho (často s konkrétním účelem) působí.

Základ tehdejší vzdělanosti tvořilo tzv. trivium, které zahrnovalo tři oblasti (nikoliv předměty v dnešním slova smyslu): gramatiku jako mechaniku jazyka, logiku nebo také dialektiku jako mechanismus myšlení a analýzy. Poslední rétorika sloužila ke správnému užití jazyka- k instruování a přesvědčení.

Po triviu následovalo kvadrivium a společně tvořily tzv. sedm svobodných umění. Kvadrivium se skládalo z aritmetiky, geometrie, hudby a astronomie. A kdo zvládl tyto čtyři oblasti, stal se povolaným ke studiu filozofie a teologie jako nejvyššího stupně vzdělánosti.

Dnes obory jako filozofie považujeme za zbytečné, protože přece žijeme přítomností… Ale také v přítomnosti strachu z nemocí, ze smrti a v přítomnosti bludů, které si nezadají s pověrami nevzdělaných vrstev středověké společnosti. Přítomná civilizace je „začarovaná“ do koloběhu tmářství, které formuje tzv. moderní školství, a to zpětně legitimuzuje ono tmářství. Pokusím se na několika příkladech ozřejmit tento vztah tmářství a vzdělání.

  

KARIKATURA VĚDĚNÍ

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain

Současný systém vzdělání nevede k hlubšímu pochopení světa, jehož jsme součástí, naopak. Nekonečně karikuuje realitu a příčiny okolních jevů. Zatímco masmédia atrofují naši schopnost rozlišovat to, co je TEĎ, školy vytváří celkový SVĚTONÁZOR, který většinu z nás připravuje k akceptaci médii neustále omílaných „pravd“. Doktor medicíny nebo doktor práv, ačkoliv vládnou svému oboru díky vzdělání, si navzdory tomu (nebo právě proto) myslí, že muslimští teroristi ohrožují celý svět a považují za lepší si nechat omezit občanská práva, protože jinak přece hrozí, že je někdo vyhodí do povětří. A tuto politicko-mediální manipulaci samozřejmě nejfanatičtěji vyznávají absolventi politologie a mezinárodních vztahů…

Vedle toho takový lékař se stává až na vyjímky zuřivým zastáncem očkování- ne proto, že by přínos byl skutečně prokázán, ale proto, že ho to ve škole naučili a on se subjektivně cítí být povolán tuto „pravdu“ obhajovat, protože přece získal mnohem víc informací než běžný člověk. Získal, ale jen z určitých zdrojů! Jiné odmítá zkoumat.

  

Medicína lékařů místo „léčitelů“

Termín „lékař“ není odvozen od slova „léčit“, nýbrž od léků a myslím, že to přesně vystihuje podstatu dnešní medicíny. Lékařské fakulty hendikepují své absolventy od samého počátku: vyznávají, že stačí znát jen tělo a orgány. Indoktrinují studenty, že nemoci nemají nic společného s myslí- ba co víc, velice často přisuzují chorobám nesprávné spouštěče, a tedy i léčbu. Málokdo ví, že rakovina je léčitelná, ale nikoliv chemoterapií- onou pro tělo v podstatě genocidní formou „léčby“, kterou by doktoři sami pro sebe nikdy nezvolili. Medicína učí, jak „léčit“ symptomy a o reálné příčiny vzniku nemocí se nezajímá. Ale už např. staří Číňané věděli, že tělo a mysl vytvářejí harmonický celek a že když je jedna věc v nepořádku, vychýlí to z normálu i zbytek. Nikdy by je nenapadlo léčit jen příznak a ignorovat třeba psychosomatickou příčinu.

„Moderní medicína jako vrchol lidského poznání“- nemůže být většího klišé! Registrujeme snad zdravější jedince než před pár generacemi? Můžeme snad přehlédnout explozi všech druhů rakoviny, infarktů, duševních poruch a další spousty nemocí? A jde tahle nemocná společnost dát do souvislosti s nezaslouženým (sebe)hodnocením „moderní medicíny“?

Příčina tohoto tristního stavu aplikované medicíny netkví ani tak v jejím chybném pojetí, jako v tom, že ji ovládají zájmy farmaceutického průmyslu, jemuž ve skutečnosti slouží. Lékaři samotní se dostali do vleku farmaceutické lobby a často dobrovolně: nechají si proplácet drahé dovolené pod pláštíkem kongresů a naoplátku dokola předepisují drahé léky na každé zafňukání. A doktoři s jakýmsi renomé zpětně svými přednáškami dělají reklamu na konkrétní preparáty a celé to bezvadně funguje jako virtuální realita dokud se nepodíváme na pravou realitu. Zájem tohoto průmyslu totiž netkví v uzdravení klienta, nýbrž v nekonečném léčení pacienta, tedy v předepisování jejich nákladných farmaceutik. A vůbec jim nezáleží na tom, že tyto chemické preparáty sotva potlačí jeden příznak, ale díky jejich působení posléze vyvolají dvě možná ještě závažnější choroby, které opět bude třeba „léčit“. Myslím, že zde doslova platí rčení, že kdo se jednou dostal do péče doktorů, už se z ní do smrti nevyhrabe…

Téma očkování by vydalo na samostatné pojednání, a tak aspoň uvedu odkaz na velice obsažné video, které fundovaně a v konkrétních informacích dokládá, o jaký podvod se jedná.

  

Psychologie šarlatánů

S oborem medicíny úzce souvisí i psychiatrie a psychologie. Nutno říct, že psychiatrie ve svých počátcích (ale často i později) byla v podstatě zločinným pokračováním středověké tortury. Nově etablovaný obor vytvořil definice psychických poruch, na něž nasadil „léčbu“ ve formě lobotomie, potápěním do vody, dlouhodobým uvazováním a zavíráním do mříží, elektrošoky a dalšími vpravdě trýznivými metodami. Nešlo o to, že by tyto metody byly snad kdy považovány za funkční, ale sloužily svým (bohatými mecenáši podporovaným) předchůdcům Mengeleho k otestování jak psychických, tak fyzických mezí odolnosti člověka. Kdo chce, může si najít zdroje k současnému vyústění v mind control.

Dnes se tyto poškozující procesy přesunuly do sofistikovanější podoby stovek preparátů na od stolu vytvořené duševní poruchy, které jsou s to udělat z kohokoliv potenciálního blázna. Ročně se jenom v USA prodají miliony psychomedikamentů, zatímco počet duševně nemocných utěšeně roste. Řekl bych, že i v tomto platí přímá úměra.

Psychologie z velké části neslouží přímo zájmům lidí. Z velké části platíme z našich daní psychologii, která ve službě korporací zkoumá chování a reakce mas, aby jim mohly co nejefektivněji vnutit své výrobky nebo novodobé socioinženýrské ideje. A když zůstaneme u samého jádra psychologie- ona sama zahrnuje desítky teoretických platforem, z nichž jedna popírá druhou. Jak že Freud přišel na to, že lidské chování ovlivňují hlavně sexuální pudy? Nijak, prostě mu to přišlo jako dobrý nápad. Jung by zase řekl, že jde primárně o metafyzické archetypy. Každý si může vybrat jako z pečiva na krámě…

  

Ekonomická pseudověda

Přesto na rozdíl od ekonomie má medicína jako taková aspoň částečný vědecký základ- když už nic jiného, opírá se minimálně o exaktní znalosti orgánů a vztahů mezi nimi. Ekonomie se dlouho vůbec nepovažovala za vědní disciplínu.

To, co dnes nazýváme vědou o ekonomice, je z velké části pouhou legitimizací moci bank. Ještě v době, kdy žádná ekonomie neexistovala, řada amerických prezidentů upozorňovala na nebezpečnou moc bank, včetně těch centrálních. Považovali to oprávněně za snahu zotročit lid a uzurpovat si moc pro sebe. Dnes se nad tím nikdo nepozastaví a většina z nás považuje současný stav za „přirozený“. Jde o výsledek indoktrinace školní ekonomií.

Jistěže tento obor učí řadu neutrálních témat jako vztahy mezi poptávkou a nabídkou nebo inflaci, nicméně používá je tak, aby absolventi získali přesvědčení, že současný status peněz spočívá v úvěrovém koloběhu a zadlužení. V tomto videu ministr financí (!) Kalousek několikrát zareaguje tvrzením, že peníze slouží k byznysu a že „peníze dělají peníze“, aby tak obhájil bankovní lichvu, která vždy byla považována za hřích a v mnoha částech světa stále je. Zapomínáme, že primární účel peněz, všemi akceptovaný, tkví ve směně mezi účastníky, nikoliv v ovládání jedněch druhými díky úrokům a dluhu. Vtip spočívá právě v tom, že z peněz se stal v režii oligarchií prostředek spekulací, neboť banky je mohou virtuálně vytvářet a vrhat jako „dluh“ na trh. Ekonomie tedy legitimizuje na dluhu postavené hospodářství a tvorbu virtuálních peněz, které tak přešly pod kontrolu soukromých bank.

Samostatný fenomén představuje tvorba tzv. hospodářských prognóz, které obnažují fakt, že ekonomové ve skutečnosti nevědí vůbec nic. Tyto prognózy jsou bohapustým věštěním z křišťálové koule. Např. prognózy vývoje kurzů nějaké měny, akcie nebo komodity probíhají tímto způsobem: agentury s umělou prestiží jako Reuters nebo Bloomberg shromáždí předpovědi jednotlivých významných bank a vytvoří mezi nimi průměr. To pak vydávají jako tržní prognózu, na kterou se odvolávají investiční fondy a makléři, když lákají „blbce“ (jak nazývá své klienty Goldman Sachs). Nemusím připomínat, že jednotlivé předpovědi bank se kolikrát liší i řádově. Stejný podvod představují i ratingové agentury. Nicméně absolventi s tituly Ing. nebo MBA žijí v přesvědčení, že je to přesně tak, jak je VŠE nebo Harvard naučily, a laická veřejnost má tendenci jim naslouchat.

Ale někteří ekonomové vystoupili z řady a ukazují pravou povahu této pseudovědy: Andreas Claus- O penězích a právu

 

Evoluční fikce

Přání je otcem myšlenky a v tomto duchu došlo k rozšíření jedné z nejnevědečtějších teorií, co kdy spatřily světlo světa. Tímto tématem jsem se už zabýval v článku Žijeme na planetě opic, a tak pouze naváži pár dalšími informacemi. Evoluční teorie začala jakožto vědní dogma podvodem a stejným způsobem přežívá dále. Neexistují žádné vědecké důkazy, které by ji prokazovaly. Naopak řada z nich ji vyvrací.

Už Louis Pasteur dokázal, že teorie o vzniku živých buněk z neživé hmoty stojí na vadném základě. Ve skutečnosti tato teze pocházela ze středověké nauky o spontánní generaci. Běžně se věřilo, že hmyz má původ ve zbytcích potravin a myši v obilí. V době publikace Darwinovy teorie se mělo za to, že bakterie vznikají z neživé hmoty. Nicméně roku 1884 ve své lekci na Sorbonně Pasteur prohlásil: „Nikdy se doktrína spontánní generace nevzpamatuje ze smrtelného zásahu tímto jednoduchým pokusem.“ Genetika přidala další hřebíček do rakve, když odhalila, jak samotná buňka tvoří nadmíru komplexní a složitý systém, který překonává veškeré člověkem vyrobené technologie. Navíc DNA může replikovat pouze s pomocí zvláštních enzymů, přičemž aby k tomu mohlo dojít, musí být tato informace už zakódována v DNA. Z tohoto důvodu profesor a renomovaný evolucionista Leslie Orgel musel přiznat: „Je extrémně nepravděpodobné, že proteiny a nukleové kyseliny, z nichž oboje mají velmi složitou strukturu, vznikly spontánně na stejném místě a ve stejném čase.“

Evolucionismus přežívá na zcela nesprávném a svévolném datování nálezů, kterým se přiřazuje to správné místo ve „vývojové linii“ nikoliv na základě objektivního zkoumání, ale tak, aby teorie zůstala neporušená. Jsou známy případy, kdy kosterní ostatky zvířat, jimž datace nejprve určila stáří několika desítek tisíc let, se zařadily opakovanými měřeními až na miliony let stáří tak, aby chronologie konvenovala s představou o vývoji druhů. A nálezy, které do tohoto schématu vyloženě nezapadají, jsou zavřeny do šuplíku a tabuizovány ve školách. Jde například o stovky starověkých artefaktů zobrazujících ať už ve formě soch, ornamentů nebo maleb dinosaury. Představa, že by dinosauři mohli být současníky lidí, vyvolává u evolucionistů děs. Možná s tím souvisí i legendy o „dracích“ tradujících se u starých národů po celém světě.

Náš pohled na dobu kamennou je poznamenán stejnou optikou účelového výkladu. Nikdy nebylo vysvětleno, jak mohly vzniknout precizně vytvarované předměty z kamene, protože jiným kamenem toho nelze dosáhnout. Doba bronzová se nazývá podle nálezů bronzových předmětů. Jenomže sloučenina bronzu obsahuje cín, arzén, antimon, zinek a měď, které se musí dolovat jako rudy a za vysokých teplot zpracovat. A kdo znal bronz, musel znát i železo a další rudy. Předpoklad evolucionistů, že když kamenné nálezy vykazují větší stáří než bronzové a ty zase delší stáří než železné, že z toho lze odvodit rozdílné kultury s různým stářím, stojí na naprosto lichém základě. Jistě má delší trvanlivost kámen než bronz nebo jiné kovy a bronz zase eroduje pomaleji než železo, ale to neznamená, že lidé té doby neznali současně i železo. Toto dělení na dobu kamennou, bronzovou a železnou vyústilo pouze ze zbožného přání o jakémsi kontinuálním vývoji člověka z opice.

Považuji za zločin na generacích vychovávaných školským systémem, že se teorie o evoluci vyučuje jako jediné platné dogma, zatímco jiné alternativy se potírají.

  

UZAVŘENÁ VÝUKA VS. OTEVŘENÉ VZDĚLÁNÍ

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Artemus Ward

Uvedený výčet moderních bludů není samozřejmě ucelený. Kupříkladu celý obor historie zůstává poplatný vůli vítězů, kteří ji vždy psali a upravovali podle svých potřeb. Člověk znalý historie by nikdy nepřijal novodobou mantru, že současné politické zřízení má cokoliv společného s demokracií jakožto „vládou lidu“. Kdo nezná minulost, nikdy nebude schopen pochopit přítomnost, a tak snáze přijme prizma těch, kteří nám podsouvají svou interpretaci.

Vzdělání by mělo obsahovat do určité míry aplikovanou specializaci, bez níž se současná civilizace neobejde, ale mělo by také zpětně integrovat znalosti filozofie, etiky a logiky. Jen otevřené, profesorsky nevyučující vzdělání, zaručí svobodně myslící jedince a kriticky zvažující osobnosti, které nespolknou první návnadu, jež jim systém opanovaný oligarchiemi předhodí.

Uzavřená forma výuky stojí na dvou pilířích: na represi a na propagandě. Známkování a snaha všemi prostředky zařadit studenta do proudu představuje jednoznačně represivní prostředek. Špatnou známku může dostat jak ten, kdo se z nechuti ke škole špatně učí zrovna daný předmět, tak ten, kdož s předkládanou interpretací nesouhlasí. Propaganda spočívá v osnovách, které požadují konformizované znalosti, jež systém uzná jako pravdu. Žádné alternativy, žádné otázky.

Bohužel se ukazuje, že propagandistická forma osnov tvoří jasný a jedovatě efektivní cíl. Cíl začlenit všechny lidi do výrobního procesu. Tak, abychom se neptali, abychom nejlépe na to neměli ani čas nebo myšlenky, protože se musíme pachtit za pracovními výsledky v nejistém zaměstnání. Musíme přece splácet úvěry, které jsme si vzali v dobré víře, protože chceme slušně žít. Učinily nás však úvěry šťastnějšími nebo nám vzaly svobodu? A dává nám moderní vzdělání svobodu poznání nebo v nás ničí schopnosti rozlišovat?

vorovka.blog.iDNES.cz

čtěte také:

(Sebe)nenávidějící (se) Kraus

Maďarsko: svoboda od lži a násilí

Co se doopravdy děje v Maďarsku?

Klíčová slova: média  | psychologické operace  | propaganda  | manipulace  | ovládání mysli
3761 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Část českých médií a politiků propadá v poslední době protičínské hysterii a předhání se ve všestranné dehonestaci asijské velmoci při každé sebemenší příležitostiV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

euPortal.cz

EU obnoví hlídky u libyjského pobřeží, takže bude zřejmě hromadně sbírat migrantyPrvní obětí koronaviru byla EU, říká Le Pen

Eurabia.cz

Pozor, "von der Lejno" přežila a nikdy nespí! "POZOR chystá se na nás Migrační pakt 2020Po Itálií zachraňuje Rusko i Srbsko. EU se na Srby klasicky vysrala

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Pražská špína se vypořádala s maršálem, který Prahu uchránil před osudem VaršavyČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...

ParlamentniListy.cz

A tohle už nebude! To škrtněte. Významný muž o Česku po krizi: Aktivisté zapláčouEU, Čína, virus, Babiš? Odešel z TOP 09, ve funkci zůstal. Teď Kalouskovi a spol. zvedne tep
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny