„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Svobodní zednáři (18) Polskou Solidaritu založili zednáři. Vyměnili režim a rozkradli zemi

Autor: Peter Bielik | Publikováno: 31.3.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

Podľa slobodomurárskeho prameňa mali všetky významnejšie udalosti v Poľsku od polovice 18. st. do r. 1848 pôvod v slobodomurárstve1, no v ňom mali pôvod aj ďalšie významné udalosti. Väčší politický vplyv nadobudlo v časoch kráľa Stanisława Augusta Poniatowského, ktorý sám vstúpil do neho v r. 1777. Tento vplyv niektorí historici pokladajú za príčinu opakovaných delení a zániku Poľska.2 Keď kráľa neskôr zvrhli z trónu, ľutoval svoju orientáciu na Voltaira, no neskoro.3 3. mája 1791 poľský snem schválil prvú písanú ústavu v Európe, ktorú zostavili slobodomurári.4 Tí v r. 1794 vyvolali povstanie na čele s Kościuszkom, ktorý podľa slobodomurárskych prameňov bol ich členom.5 Prevažná väčšina účastníkov povstania, financovaného z Francúzska, dobromyseľne bojovala za vieru a vlasť, ale skutočným cieľom jeho vodcov bolo zamestnať Rusko, aby nemohlo zasiahnuť proti revolučnému Francúzsku. Povstanie tiež zastavilo postup rakúskych a pruských vojsk na Paríž. V prípade úspechu malo nastoliť republiku podľa francúzskeho vzoru. No bolo porazené a prispelo k zániku poľského štátu.6

Začiatkom 19. st. tá časť Poľska, ktorú pripojili k Rusku, získala značnú samosprávu. Vtedy vzrastalo národné cítenie. Túto situáciu lóže, ktoré mali značný vplyv na vedenie samosprávy, zneužili tak, že hlásajúc vlastenecké heslá, zároveň útočili proti Katolíckej cirkvi.7

Samospráva sa obmedzila porážkou povstania za nezávislosť v r. 1830- 1831. Toto ďalšie zbytočné a pre Poľsko škodlivé povstanie tiež pripravili a viedli slobodomurári.8 Opäť bolo cieľom povstania viazať vojenské sily Ruska, aby nemohlo zvrátiť výsledky slobodomurárskeho prevratu vo Francúzsku.9 Poliaci opäť bojovali a umierali za záujmy slobodomurárov vo Francúzsku, ale sľubovanú pomoc od nich nedostali. Tí ju poskytli  poľským emigrantom až po porážke povstania.10 V r. 1862 Veľký východ Talianska začal vytvárať poľské lóže, lákajúc tam hlavne dôstojníkov z poľskej školy v talianskom meste Cuneo. Títo dôstojníci mali slúžiť na vyvolanie revolúcií v Poľsku a v Uhorsku. Revolúciami sa mala uľahčiť vojna Talianska s Rakúskom.11 V r. 1863, v dôsledku slobodomurárskych manipulácií, opäť vypuklo neúspešné povstanie proti Rusku, ktoré takisto slúžilo cudzím záujmom.12 Okrem zbytočných strát na životoch viedlo k úplnej strate poľskej samosprávy. O potrebe obnovy Poľska bol v r. 1904 publikovaný článok vo francúzskom slobodomurárskom časopise L? Acacia. Nebolo to z lásky k poľskému národu, ale iba preto, aby sa stalo súčasťou obranného valu pred Ruskom, ktoré sa malo rozdeliť na 3- 4 štáty.13 V tomto období slobodomurárstvo legálne pôsobilo len na tej menšej časti Poľska, ktorá patrila Nemecku. Tam podporovalo jeho protestantizáciu a germanizáciu.14
V r. 1918 sa Poľsko obnovilo pod vedením Piłsudského. Podľa niektorých prameňov Piłsudski bol slobodomurárom;prinajmenšom bol k slobodomurárstvu naklonený a väčšina slobodomurárov v Poľsku ho podporovala 15 Obnovením Poľska sa uľahčilo pôsobenie slobodomurárstva, lebo mohlo bez obmedzenia pôsobiť už na jeho celom vtedajšom území. V období medzi svetovými vojnami malo napriek malej početnosti svojich členov veľký vplyv na politické dianie. Piłsudski, ktorý bol považovaný za diktátora, bol v skutočnosti iba sluhom slobodomurárstva a na jeho príkaz menil vládu.16 Slobodomurárski politici sa snažili presadiť sekularizáciu. Hoci v bežných lóžach bolo iba 520- 540 členov, 16 z nich sa stali predsedami vlády z celkového počtu 31 premiérov, 200 z nich bolo ministrami z celkového počtu 511. V r. 1926 na katolíckom zjazde poľský prímas, kardinál Hlond, odsúdil slobodomurárstvo nielen z náboženského, ale aj vlasteneckého dôvodu. Uviedol, že je zahraničným sprisahaním. Slobodomurárstvu nielenže na Poľsku nezáleží, ale ani nechce silné Poľsko.17 Okolo r. 1930 sa úradným vyšetrovaním dokázalo, že v martinistických okultistických lóžach vo Varšave a Zagłębe Dąbrowskom sa pestuje satanizmus. Ich rituál pozostával z toho, že prichádzajúci použili omannú tekutinu, z rúhavých obradov, ktorými ich „kňaz“ vzdal česť zobrazeniu kozla- čerta, z rituálneho tanca a orgií.18

V r. 1938 v Poľsku slobodomurárstvo zakázali. Nezastavilo to však celkom jeho činnosť. V r. 1939 hlavnú lóžu Kopernik preniesli do Paríža a neskôr do Londýna. V r. 1939- 1940 ju viedol Tadeusz Tomaszewski, neskorší predseda emigrantskej poľskej vlády v Londýne. Tí slobodomurári, ktorí boli v emigrácii, zaujali silný protikomunistický postoj a mali výrazný podiel v poľských emigrantských vládach. Časť z tých slobodomurárov, ktorí ostali v Poľsku, spolupracovala s komunistami. V r. 1961 bola v hlbokej ilegalite obnovená lóža Kopernik. Do nej patrili takmer všetci príslušníci opozície voči režimu v 60. rokoch.19 V r. 1962 Varšavu navštívil veľmajster Veľkého východu Francúzska, J. Mitterand. Pri rokovaní s vodcom komunistickej strany Gomułkom, o povolení činnosti slobodomurárstva v Poľsku, navrhol, že sa stane jej cenným spojencom vo vojne proti Katolíckej cirkvi. Gomułka (na pokyn Chruščova) však odmietol povoliť jeho činnosť.20

V 70. rokoch sa lóža Kopernik stala zázemím Výboru obrany robotníkov, ktorý predstavoval opozičné protikomunistické združenie, ochraňujúce robotníkov prenasledovaných po štrajkoch v r. 1976. Zakladatelia výboru boli členmi tejto lóže a financovali ho slobodomurári.21 O niekoľko rokov sa slobodomurár B. Geremek stal ideovým tvorcom odborársko- spoločenského združenia Solidarita.22

Na konci komunistického obdobia sa slobodomurári v Poľsku podieľali na likvidácii komunistického režimu takým spôsobom, že komunistickí zločinci zostali nepotrestaní a štátny majetok sa rozkradol. V r. 1990 časopis 30 Giorno informoval o pláne slobodomurárov vytvoriť ich európske stredisko v Gniezne, z ktorého sa koncom 1. tisícročia šírilo kresťanstvo do Poľska. V auguste 1990 bývalý denník Solidarity, Gazeta Wyborcza, uverejnil oznam, že sa uskutočí prednáška o slobodomurárstve v klube lekárov vo Varšave. Po prednáške slobodomurár z Francúzska, A. Marville, navrhol prítomným vstúpiť do lóže. Tí, ktorí prejavili záujem a boli uznaní za vhodných, boli poslaní na školenie do Francúzska, kde urýchlene získali stupeň majstra. Začali sa vytvárať lóže za účasti osôb pochádzajúcich z Poľska a žijúcich vo Francúzsku. Koncom r. 1991 sa za účasti významných predstaviteľov poľského verejného života a zahraničných slobodomurárov založila Veľká národná poľská lóža v Ciązene pri Poznani. Od počiatku obnovovania slobodomurárstva v Poľsku tí jeho členovia, ktorí pôsobili v politických stranách, boli vyzvaní, aby sa v prvom rade zasadzovali o pripojenie Poľska k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu (neskôr zmeneného na Európsku úniu). To sa prejavilo aj pri ich pôsobení v masmédiách. Integráciu podporovali aj preto, lebo ich vplyv v Poľsku bol pomerne slabý. Výrazným obmedzení zvrchovanosti Poľska po vstupe do Európskej únie očakávali zvýšenie svojho vplyvu na život v Poľsku, lebo v Európskej únii mali oveľa väčší vplyv. Zároveň presadzovali tzv. slobodný trh a tzv. demokraciu, bez hodnôt, t. j. zamaskovanú totalitu. V r. 1993 sa poľské lóže vyslovili záporne k úlohe Katolíckej cirkvi v Poľsku a vo svete. 

Spočiatku obnovované slobodomurárstvo v Poľsku o sebe šírilo značnú publicitu, predpokladajúc, že podobne ako na Západe, si takto nakloní verejnosť. Ale vďaka šíreniu neskreslených informácií vo verejnosti o slobodomurárstve prinášala táto kampaň opačný výsledok. Preto od r. 1994 obmedzilo svoje vystupovanie v masmédiách.23 Slobodomurárska konferencia 10. 5. 2003, zvolaná Veľkým východom Poľska vo Varšave a venovaná vstupu Poľska do Európskej únii, podporila ho s tým, že myšlienka európskeho spoločenstva bola a je blízka slobodomurárom, pretože uskutočňuje ich hlavné zásady.24

převzato z knihy Petera Bielika "Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby", kapitola "Slobodomurárstvo v Poľsku"

titulek redakce

v příštím díle: Slobodomurárstvo v Portugalsku

čtěte také:

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (1) Čo je to slobodomurárstvo?

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (2) Organizácia slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (3) Slobodomurárstvo a satanizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (4) Slobodomurárstvo a katolicizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (5) Slobodomurárstvo a nekatolícke kresťanstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (6) Slobodomurárstvo a židovstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (7) Vstup do slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (8) Hodnostný postup a opustenie slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (9) Pôsobenie slobodomurárstva vo svojom vnútri

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (10) Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť (1/2)

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (11) Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť (2/2)

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (12) Slobodomurárstvo a socializmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (13) Cesta k totalitnej svetovláde

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (14) Slobodomurárstvo v Anglicku

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (15) Slobodomurárstvo vo Francúzsku 1/2

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (16) Slobodomurárstvo vo Francúzsku 2/2

Svobodní zednáři (17) Vyprovokovali obě války, stáli u zrodu nacismu

poznámky:

1 Svobodný zednář, 1927- 1928, s. 75- 76
2 A. Zwoliński, c. d., s. 120- 125
3 A. Barruel, c. d., 2. diel, s. 31
4 Výber č. 13/1992
5 Svobodný zednář, 1932, s. 152; L. Chajn, c. d., s. 262; tiež E. Lennhoff- O. Posner, c. d., s.
  864- 865
6 V. Sladomel: Svobodné zednářství, 2. diel, s. 10; H. Pająk, c. d., s. 16- 18, 364
7 W. Sawicki, c. d., s. 28
8 V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo, s. 315
9 H. Pająk, c. d., s. 428; tiež J. Cervera, c. d., s. 68
0 F. Eger: Historia masonerii i innych towarzystw tajnych, s. 178- 179
1 J. Pelczar, c. d., s. 237
2 J. Cervera, c. d., s. 69
13 O. Soloviov, c. d., s. 41- 42
14 J. Pelczar, c. d., s. 238; tiež L. Hass: Wolnomularstwo w Europie Środkowo- Wschodniej
    w XVIII i XIX wieku, s. 496
5  S. Krajski: Św. Maksymilian Kolbe o masonerii i Żydach, s. 10; R. Petriv, c. d., s. 62;
    A. Vinogradov, c. d., s. 50, 144- 145; L. Chajn, c. d., s. 367- 368, 403- 413
6 S. Krajski: Św. Maksymilian Kolbe o masonerii i Żydach, s. 10
17 A. Zwoliński, c. d, s. 77, 132
18 W. Sawicki, c. d., s. 50- 51
9 A. Zwoliński, c. d., s. 133- 138
20 S. Krajski: Masoneria Polska 1999, s. 120; A. Vinogradov, c. d., s. 265
2 S. Krajski: Masoneria Polska 1999, s. 153
22 A. Vinogradov, c. d., s. 269
23 S. Krajski: Masoneria Polska 1999, s. 120- 137, 153, 156
24 www.wolnomularz.pl/39_UE.htm, 11. 4. 2005

Klíčová slova: zednáři  | historie  | ilumináti
5142 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny