„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Svobodní zednáři (17) Vyprovokovali obě války, stáli u zrodu nacismu

Autor: Peter Bielik | Publikováno: 24.3.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

Slobodomurárstvo vytvorilo zjednotené Nemecko v 19. st.. To aj preto, aby vznikla nekatolícka veľmoc, ako protiváha k vtedajším katolíckym veľmociam, Francúzsku a Rakúsku.1 Preto podporovalo Prusko, ktoré zjednotenie uskutočnilo a jeho dynastiu.2 V r. 1739 sa stal slobodomurárom pruský princ, od r. 1740 kráľ Friedrich II., úzko spolupracujúci s Voltairom.3 Okrem iného Voltaire od Friedricha žiadal zničenie pápežstva, reholí a oslabenie Poľska, Rakúska i Francúzska- lebo boli katolíckymi krajinami.4 Predstavitelia slobodomurárstva Friedrichovi tvrdili, že ono bojuje len proti cirkvi a zamlčali mu svoj zámer zničiť i monarchie.5 Za Friedrichovu podporu mu slobodomurárstvo pomáhalo k víťazstvám v sedemročnej vojne (1756- 1763).6 V nej na jednej strane stáli Prusko a Anglicko, na druhej Rakúsko, Francúzsko, Rusko, Poľsko a Sasko. Veľmajster Friedrich, ktorý viedol neustále útočné vojny, bol nešťastím nielen pre okolité štáty, ale aj pre vlastnú krajinu. Po ňom boli slobodomurármi aj všetci príslušníci pruskej, neskôr celonemeckej vládnúcej Hohenzollernovskej dynastie.7 V oblasti umenia slobodomurárstvo ovplyvnilo diela svojich členov, spisovateľov Schillera8, Goetheho a Lessinga.9 Schiller písal nepravdivé divadelné hry o dejinách, osočujúce voči katolíkom a Lessing tiež vydal rúhavé dielo, napísané jeho súčasníkom Reimarusom. Aby mohol obísť cenzúru, uchýlil sa k bežnému slobodomurárskemu spôsobu- podvodu: využil to, že bol knihovníkom, vyhlásil, že dielo našiel ako rukopis od autora žijúceho v predchádzajúcom storočí v archíve knižnice a vydal ho pod názvom Úryvky neznámeho.10

Významnou postavou slobodomurárstva bol Adam Weishaupt. Ten 1. 5. 1776 založil jednu slobodomurársku vetvu, iluminátov (osvietencov). Uvedený názov bol prevzatý od samooznačenia manichejcov.11 Ilumináti sa rýchle rozšírili nielen v Nemecku, ale aj v iných krajinách, vrátane USA. Keď sa Weishaupt stal profesorom cirkevného práva na Ingolstadtskej univerzite, prvým jeho krokom bolo vyhnanie jezuitov z nej. Pre slobodomurárov sa stalo povinnosťou posielať svoje deti na univerzity, v ktorých lóža obsadila učiteľské miesta svojimi členmi.12 Keď v r. 1785 bavorské knieža zakázalo tajné spolky, Weishaupt sa presťahoval do Regensburgu a poslal svojho druha Lanza s inštrukciami do Sliezska. Na ceste Lanza zabil blesk. Našli sa pri ňom dôležité slobodomurárske dokumenty. Bavorská vláda ich zverejnila.13 Keďže v nich obsiahnuté slobodomurárske zásady platia v podstatnej miere dodnes a intenzívne sa uplatňujú, je vhodné uviesť aspoň niektoré z nich: „...zákonom pre všetko ľudstvo bude rozum.“ „Pre tých, ktorí sa nemôžu zriecť viery v Krista, povieme, že Kristus tiež hlásal náboženstvo prírody a rozumu.“ „Dodáme, že toto jednoduché náboženstvo bolo pokazené, že len my sme pravými dedičmi nefalšovanej Kristovej náuky. Potom stačí dodať len niekoľko slov proti duchovenstvu a mníchom.“ „Vyhľadajte tých, ktorí sú významní, lebo majú moc, bohatstvo alebo vedomosti. Neľutujte nijaké úsilie, neľutujte nič na získanie týchto adeptov.... Nechajte tomuto panstvu prehltnúť návnadu, ale chráňte sa toho, aby ste im prezradili naše tajomstvá. Práve tento druh adeptov treba presvedčiť, že stupeň, ktorý dosiahli, je najvyšší.“ „Iba tí, ktorí sú zrejme tými pravými objektami, budú zvolení z nižších tried pre vyššie tajomstvá. Nesmú sa medzi nich v nijakom prípade dostať nábožensky zmýšľajúci ľudia... Každý človek bude špehovať druhého a dookola.“ „Musíme vyznávať najzanietenejšiu oddanosť humanite a spôsobiť, aby ľudia boli necitliví k akýmkoľvek iným vzťahom, napríklad vzťahom k rodine a ku krajine...“ „V každom trocha významnejšom meste zriaďujte slobodomurársku lóžu s troma obvyklými stupňami.“ „Musíme dosiahnuť ovládanie vzdelania a cirkevnej správy“. Takisto každý člen by mal „každý mesiac informovať našich vodcov o hodnostiach, službách, výhodách a iných poctách, ktorými môžeme disponovať, alebo ich dosiahnuť cestou doporučenia, aby tak naši vodcovia mali možnosť umiestňovať do týchto hodností dôstojných členov našej organizácie... aby bol tak nenápadne zmenený obklopujúci náš svet.“ Slobodomurári sa majú bez ohľadu na pravdu „starať o to, aby spisy našich adeptov požívali úctu medzi čitateľmi; musíte hlásať ich úspech a starať sa o to, aby novinári nevyslovovali pochybnosti o našich spisovateľoch“. „Musíme sa snažiť všetkými prostriedkami ovplyvniť kritikov a novinárov, rovnako aj kníhkupcov, ktorí včas uvidia, že je v ich záujme stáť pri nás.“ „Je tiež potrebné urobiť naše princípy módnymi, aby ich spisovatelia šírili v spoločnosti a tak mimovoľne slúžili našej veci.“ No na druhej strane: „Ak autor publikuje čokoľvek, čo priťahuje pozornosť, ale nie je v súlade s naším plánom, musíme sa snažiť nad ním vyhrať, alebo ho očierniť.“ „Zviažte ruky všetkým, ktorí sa protivia“ a „uduste všetkých, ktorých ste nemohli presvedčiť.“ Pod maskou kresťana mal Weishaupt značné úspechy medzi tými protestantskými teológmi, ktorí sa stali iluminátmi. Dokázal ich presvedčiť, že jeho učenie obsahuje pravdivého a čistého kresťanského ducha. Sám sa čudoval, čo je možné ľuďom nahovoriť. Nikdy si nemyslel, že sa stane pôvodcom nového náboženstva.14

Okrem straty týchto dokumentov výrazne poškodil slobodomurárstvo aj gróf Haugwitz, aj keď nie v samotnom Nemecku. Ten istý čas riadil lóže v časti Pruska a mal vplyv i na lóže v Poľsku a v Rusku. No spoznajúc revolučné pôsobenie slobodomurárstva, vystúpil z neho. O jeho vplyve na revolúcie vo Francúzsku a v Amerike informoval niektorých významných európskych panovníkov vo Verone v r. 1822. Jeho list mal značný vplyv na záporný postoj ruského cára a rakúskeho cisára k slobodomurárstvu. No pruský kráľ, slobodomurár Friedrich Wilhem III., slobodomurárstvo odmietol zakázať.15

V r. 1886 Prusko viedlo víťaznú vojnu proti Rakúsku. Po nej všetka liberálna tlač na pokyn neviditeľnej ruky vzbudzovala túžbu po zjednotení Nemecka pod pruským panovníckym rodom. Aby dosiahol zjednotenie, pruský kancelár, slobodomurár Bismarck16, zámerne podnietil vojnu s Francúzskom aj tým, že zmenil význam jednej depeše, aby bola urážlivá pre Francúzsko, a takto sfalšovanú depešu poskytol tlači. To zneužila tlač vo Francúzsku, aby začala štvať do vojny proti Prusku. Pod vplyvom takto umelo ovplyvnenej verejnej mienky, Francúzsko začalo vojnu. No zvíťazilo Prusko a jeho kráľ sa stal cisárom zjednoteného Nemecka. Krátko po vytvorení Nemecka Bismarck začal splácať daň slobodomurárstvu za jeho podporu zahájením boja proti Katolíckej cirkvi. Tento boj, podporovaný slobodomurármi, dostal názov „kultúrny boj“17, hoci to bol v skutočnosti protikultúrny boj. Skončil sa neúspechom. Podobný „kultúrny boj“ prežili aj Argentína, Brazília, Ekvádor, Guatemala, Chile, Kolumbia, Mexiko, Venezuela a ďalšie štáty.18

Mocenská podpora Nemecka zo strany slobodomurárstva však nebola stála. Slobodomurárstvo vyprovokovalo Nemecko na roznecovanie 1. sv. vojny, v ktorej ho predurčilo na porážku.19 Podobne ako v Rakúsku, aj v Nemecku sa 1. sv. vojna skončila slobodomurárskou revolúciou v r. 191820, ktorá zvrhla dynastiu Hohenzollernovcov a nastolila republiku. K revolucionárom patrili slobodomurári rôznych politických smerov: Ebert, Scheidemann, Kurt Eisner, Liebknecht, Rathenau.21

Prvú svetovú vojnu slobodomurárstvo ukončilo Versailleským mierom a to tak, aby v Európe vznikla nestabilná situácia. Nemecko opäť malo vyvolať rozsiahlu vojnu a opäť v nej malo byť porazené. K tomu mu vytvorilo podmienky.22 Z jednej strany to bolo vytvorenie národného socializmu. Jeho ideológmi boli slobodomurári.23 Súčasťou tejto ideológie bol germanizmus, maltuzianizmus a darwinizmus. Germanizmus hlásali po 1. sv. vojne všetky lóže Nemecka.24 Nacisti maltuzianistickým pseudovedeckým tvrdením o údajnej hrozbe preľudnenia Nemecka podnecovali k dobyvačnej vojne na vytvorenie tzv. väčšieho životného priestoru pre Nemcov. Ospravedlňovali ju prednosťou Nemcov pred inými národmi. Toto tvrdenie o nerovnosti ľudských plemien a o práve na presadenie sa najlepšieho z nich na úkor ostatných, vychádzalo z darvinizmu. Po organizačnej stránke kľúčovú úlohu zohrala lóža Thule Gesellschaft, ktorá založila a financovala nacistickú stranu.25 Jadrom tejto lóže boli satanisti, vyznávajúci čiernu mágiu. Výbor a 40 počiatočných členov tejto strany bolo vybraných z tohto okultistického združenia.26 

Slobodomurárstvo sa nielen podieľalo na založení nacizmu, ale aj na jeho ďalšom rozmachu. Slobodomurár H. Schacht, minister hospodárstva v nacistickom režime, zohral dôležitú úlohu v získavaní zahraničnej pomoci pri budovaní strategického priemyslu.27 Rozsiahla pomoc prúdila z významnej americkej lóže Russell Trust (Russellov trust), podľa svojho znaku tiež nazývanú Skull and Bones (Lebka s hnátmi). A to aj napriek tomu, že nacistický režim nemal k slobodomurárstvu kladný vzťah a jeho činnosť zastavil. Táto pomoc mala umožniť vznik zničujúceho vojnového konfliktu, ktorým sa malo podporiť nastolenie nového svetového poriadku. Medzinárodní bankári podporovali nacistov v Nemecku pred ich príchodom k moci i po jej uchopení a zároveň podporovali aj komunistov v ZSSR.28

Na rozdiel od tohto slobodomurárskeho vedenia si nemecký ľud 2. sv. vojnu neželal. Napriek tomu, že z nej Nemecko vyšlo zmenšené, dokáže dnes uživiť svoje obyvateľstvo, dokonca pri vyššej životnej úrovni, hoci sa počet obyvateľov zvýšil.

Po 2. sv. vojne sa Nemecko stalo miestom prejavu typického slobodomurárskeho pokrytectva. Z rozhodnutia predstaviteľov víťazných štátov prebiehal v r. 1945-1946 v Norimberku súd nad predstaviteľmi nacistického režimu. Na čele USA stál vtedy prezident, slobodomurár Truman29 na čele V. Británie stál najskôr slobodomurár Churchill, neskôr slobodomurár Atlee.30

Slobodomurári mali významné zastúpenie aj medzi predstaviteľmi súdu, k nim patril aj hlavný americký žalobca Jackson.31 Pre súdny proces sa prijala zásada, že obvinení porušili isté trvalo platné morálne normy a kvôli tomu sa so spätnou platnosťou prijal osobitný právny poriadok. Zásada trvale platných mravných noriem je síce v zhode s kresťanstvom, ale v priamom protiklade so slobodomurárskou zásadou relatívnosti morálnych zásad a z nej odvodených právnych noriem. Spätná platnosť trestných zákonov bola v rozpore s čl. 8. deklarácie ľudských a občianskych práv z 26. 8. 1789. Pretože najvýznamnejší slobodomurári nespochybňujú ani túto deklaráciu, ani Norimberský súd, uznávajú tak za správne vzájomne sa vylučujúce zásady, čo je typickým prejavom slobodomurárskej dvojtvárnosti a nerozumnosti.    

Po vojne došlo v západnej časti Nemecka k obnove slobodomurárstva s podporou USA. Ich vojenský guvernér Lucius. D. Clay zakladal proamericky orientované slobodomurárske strediská.32 Najvýznamnejší členovia z týchto lóží nadviazali najtesnejšie vzťahy s americkými slobodomurármi. Aby sa medzi nimi uľahčili kontakty, hľadali sa možnosti stretnutia mimo samotného slobodomurárstva. Preto sa v r. 1954 vytvoril klub Bilderberg, nazvaný podľa miesta prvého stretnutia v Holandsku. Jeho členmi sa stali nielen významní činitelia USA a Nemecka, ale aj z ostatných štátov Európy a z Kanady. Klub zohral významnú úlohu v dejinách v nasledujúcich desaťročiach.33 Je veľmi protikatolícky34, jeho členovia napodiv pozostávajú zo socialistov, podnikateľov a bankárov a predstavujú druh medzinárodnej mafie.35 Na každoročných stretnutí klubu na rôznych miestach Európy, Turecka a Severnej Ameriky sa okrem jeho členov zúčastňujú i meniaci sa hostia (všetci z nich nemusia byť slobodomurármi) a to bez prítomnosti novinárov. Je príznačné, že nejeden pomerne málo známy účastník týchto stretnutí sa neskôr dostal do vrcholových politických funkcií, ako napr. švédsky predseda vlády O. Palme, nemecký kancelár H. Schmidt, francúzsky prezident G. d `Estaign, americký prezident G. Ford, britská predsedkyňa vlády M. Thatcherová atď.36 Z neskorších účastníkov stretnutí vybrali B. Clintona (1991) v r. 1992 za kandidáta na prezidenta USA, J. Santer (1991) sa v r. 1995 stal predsedom Európskej komisie, T. Blair (1993) sa v r. 1994 stal predsedom labouristickej strany a v r. 1997 britským ministerským predsedom, L. Jospin (1996) sa v r. 1997 stal predsedom vlády Francúzska, G. Robertson (1998) sa v r. 1999 stal generálnym tajomníkom NATO. Výlučne z toho klubu sa vyberajú predsedovia Európskej komisie a od r. 1971 aj generálni sekretári NATO.37

V súvislosti so značným záujmom predstaviteľov slobodomurárstva, aby Katolícka cirkev zrušila svojim členom zákaz vstupu do jeho radov, sa v r. 1974- 1980 z poverenia Nemeckej biskupskej konferencie a Spojených veľkých lóží Nemecka konali oficiálne rozhovory medzi Katolíckou cirkvou a slobodomurárstvom. Cirkev mala preskúmať, či v ňom došlo k zmene, aby bolo možné tento zákaz zrušiť. Jej predstavitelia ho pritom mohli skúmať len obmedzene, slobodomurárski partneri vysokého stupňa im rozhodne odmietli možnosť pohľadu na rituály vyšších stupňov. No už pri preskúmaní nižších stupňov zástupcovia cirkvi konštatovali, že povaha slobodomurárstva sa nezmenila a je nezlučiteľné s katolicizmom.38

převzato z knihy Petera Bielika "Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby", kapitola "Slobodomurárstvo v Nemecku"

titulek redakce

v příštím díle: Slobodomurárstvo v Poľsku

čtěte také:

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (1) Čo je to slobodomurárstvo?

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (2) Organizácia slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (3) Slobodomurárstvo a satanizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (4) Slobodomurárstvo a katolicizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (5) Slobodomurárstvo a nekatolícke kresťanstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (6) Slobodomurárstvo a židovstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (7) Vstup do slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (8) Hodnostný postup a opustenie slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (9) Pôsobenie slobodomurárstva vo svojom vnútri

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (10) Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť (1/2)

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (11) Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť (2/2)

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (12) Slobodomurárstvo a socializmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (13) Cesta k totalitnej svetovláde

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (14) Slobodomurárstvo v Anglicku

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (15) Slobodomurárstvo vo Francúzsku 1/2

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (16) Slobodomurárstvo vo Francúzsku 2/2

poznámky:

1. S. Toľ, c. d., s. 348
2 More, 1909, s. 37
3 A. Barruel, c. d., 1. diel, s. 50- 58; E. Lennhoff,  c. d., s. 79- 80
4 F. Eger: Historia masonerii i innych towarystw tajnych, s. 69
5 A. Barruel, c. d., 5. diel, s. 149- 150
6 F. Eger: Historia masonerii i innych towarystw tajnych, s. 68
7 www.wolnomularz.pl/23_24_kozakiewicz_cziciele_diabla.htm, 11. 4. 2005; V. Sladomel:
  Svobodné zednářství, 1. diel, s. 199
8 F. Pick, N. Knight, c. d., s. 358
9 T. Srb, c. d., 1. diel, s. 137; J. Ridley, c. d., s. 138
10 A. Seľaninov, c. d., s. 213
11 J. Cervera, c. d., s. 113
12 V. Sladomel: Svobodné zednářství, 2. diel, s. 10- 11
13 A. Lassus, c. d., s. 7
14 J. Rodriguez, c. d., s. 247; N. L. a G. Boutmy, c. d., s. 6, 7, 15, 38, 39; E. Cahill, c. d., s.
    74- 75
15 V. Sladomel: Svobodné zednářství, 2. diel, s. 111, 264- 265
16 F. Mašlaň: O významech a úkolech svobodného zednářství, s. 26; A. Lassus, c. d., s. 76;
    V. Sladomel: Svobodné zednářství, 2. diel, s. 193, 201
7 E. Cahill, c. d., s. 71; J. Rodriguez, c. d., s. 90
8 V. Kovalyk, c. d., s. 84
9 R. Rennes, c. d., s. 24- 30
20 A. Lassus, c. d., s. 77
21 O. Platonov: Tajnaja istorija masonstva. Dokumenty i materialy, 1. diel, s. 257; tiež V.
    Ostrecov, c. d., s. 583
22 R. Rennes, c. d., s. 26- 30
23 A. Manakov, c. d., s. 24
24 A. Vinogradov, c. d., s. 161
25 Z. Nenezić, c. d., s. 73; tiež J. Čerňak, c. d., s. 210- 211
26 R. Epperson, c. d., s. 275
27 P. Villemarest, c. d., s. 149, 164- 165
28 Anthony Sutton: Kak Orden organizujet vojny i revoľuciji, Moskva, 1995, s. 15, 31- 33,
    88- 93; P. Villemarest, c. d., s. 164- 165, 172- 173
29 J. Beránek, c. d., s. 246; J. B. Čerňak, c. d., s. 225; L. Zamojskij: Za fasadom  masonskogo
    chrama, s. 214
30 J. Ridley, c. d., s. 252; L. Zamojskij: Za fasadom masonskogo chrama, s. 281
31 L. Toman, c. d., s. 178- 179; David Irving: Norimberk, Český Těšín, 1997, s. 62
32 J. Beránek, c. d., s. 245
33 Z. Nenezić, c. d., s. 58; tiež Literaturnaja gazeta, 11. 4. 1984
34 Práca, 24. 10. 1992
35H. Pająk, c. d., s. 178
36 R. Epperson, c. d., s. 217
37 www.bilderberg.org/bilder.htm, 9. 11. 2005
38 E. Cahill, c. d., s. 115- 124; M. Adler, c. d., 184- 187

Klíčová slova: zednáři  | historie  | ilumináti
6072 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny