„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Tavistock. Nejlépe střežené tajemství Ameriky (1/2)

Autor: Dr. Byron T. Weeks, MD | Publikováno: 12.3.2012 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Tavistock institut je nezávislou a nevýdělečnou organizací, která byla založena v roce 1947 a která usiluje o propojení výzkumu v sociálních vědách s profesionální praxí. Problémy, které řeší Tavistock, zahrnují zakládání a organizační design institucí a jejich proměnu. To se týká všech sektorů – vlády, průmyslu, obchodu, zdraví, sociální péče, vzdělávání atd... Tavistock pracuje na národní i mezinárodní úrovni a rozpětí jeho klientů sahá od nadnárodních korporací, až po malé komunitní skupiny. Oblast růstu je institutem užívána v rámci vývojového přístupu pro vyhodnocování nových, experimentálních programů, především ve zdravotnictví, vzdělávání a ve vývoji společenských celků. Toto rovněž vytváří vedle obvyklého programu konferencí nové výcvikové možnosti, jež se týkají vztahů ve skupinách. Tavistock institute vydává měsíčník Human Relations (vydávaný prostřednictvím Plenum Press), jakož i časopis Evaluation.

Tři navzájem provázané elementy činí tento institut neobvyklým a možná i unikátním: Institut je plně financovaný z vlastních zdrojů a je proto zcela nezávislý na dotacích od vlády, či z jiných zdrojů. Dále je to orientace na akční výzkum (proces řešení problému ve skupinách – p.p.), která tomuto institutu vykazuje místo nikoliv uvnitř, ale na pomezí akademického světa a poradenství. Institut k tomu ještě zahrnuje celou řadu disciplín jako je antropologie, ekonomie, organizační chování, politická věda, psychoanalýza a sociologie.

Ideologie amerických nadací, na níž se zakládá dnešní Amerika, má svůj původ v Tavistock Institutu pro Mezilidské vztahy v Londýně. V roce 1921 poskytl Institutu vévoda z Bedfordu, Markýz z Tavistocku, 11. vévoda, budovu, aby mohl být studován dopad výbuchů granátů na psychiku britských vojáků během první světové války. Cílem tohoto výzkumu bylo zjištění okamžiku, kdy dochází ke zhroucení mužů, kteří byli vystaveni stresu. Tento výzkum byl veden Britským armádním úřadem pro psychologickou válku (British Army Bureau of Psychological Warfare), jež byl tehdy veden sirem Johnem Rawingsem-Reesem.

Tavistock Institut má své hlavní sídlo v Londýně. Prorokem Tavistockého institutu byl Sigmund Freud, který se usadil, když se přestěhoval do Anglie, na adrese Maresfield Gardens. Dům mu poskytla princezna Bonaparte (původně Freudova pacientka – p.p.).

Pionýrská práce Tavistockého institutu v oblasti behaviorálních věd spolu s freudovským přístupem, jenž předpokládá „kontrolu lidských bytostí“, učinily z institutu světové centrum pro ideový základ nadací. V současné době se síť, která má svůj původ v Tavistockém institutu, šíří přes Univerzitu v Sussexu do USA prostřednictvím Stanford Research Institutu, dále prostřednictvím Esalen Institutu, MIT, prostřednictvím Hudson Institutu, nadace Heritage, prostřednictvím Centra pro strategické a mezinárodní studie v Georgetownu (Centrer of Strategic and International Studies at Georgtown), kde jsou školeni zaměstnanci amerického ministerstva zahraničí, zaměstnanci americké rozvědky vzdušných sil a pracovníci korporací RAND a MITRE. Od zaměstnanců těchto korporací se očekává, že podstoupí indoktrinaci na jedné z Tavistockem kontrolovaných institucí. Tato síť řízená Tavistockem rovněž uděluje instrukce společnostem jako je Mont Pelerin Society, Trilaterální komise, Ditchley Foundation a Římský klub.

Tavistock Institut vyvinul techniky masového vymývání mozků, které byly nejprve použity v experimentální podobě na amerických zajatcích během Korejské války. Tajné experimenty institutu zaměřené na kontrolování davu byly a jsou ve velké míře používány a jsou pobuřujícím útokem proti americké veřejnosti, jakož i útokem na lidskou svobodu, protože modifikují lidské chování prostřednictvím tématické psychologie. Německý „uprchlík“ Kurt Lewin se stal v roce 1932 ředitelem Tavistock Institutu. Poté se Lewin v roce 1933 přestěhoval do USA jako jeden z mnoha infiltrátorů a založil Harvard Psychology Clinic. Z této instituce pocházela propaganda, která americkou veřejnost obrátila proti Německu a vtáhla tak Ameriku do II. světové války.

V roce 1938 uzavřel Roosevelt s Churchillem tajnou dohodu, která ve svém důsledku ukončila americkou nezávislost na Anglii, protože v této dohodě Roosevelt souhlasil s tím, aby byla americká politika kontrolována Zvláštní operační exekutivou (Special Operation Executive). (SOE – Britská organizace pro destabilizaci nepřátelských zemí, která byla založena během 2.světové války – p.p.). Aby Roosevelt mohl uvést tuto dohodu v život, poslal do Londýna generála Donovana, aby byl indoktrinán ještě předtím, než založil OSS (nyní CIA) pod ochranou SOE-SIS. Veškerý program, jež následovala OSS jakož i CIA, postupoval vždy podle direktiv, které byly vypracovány Tavistockým Institutem.

V Tavistockém institutu mají svůj původ hromadné pumové nálety nařízené Rooseveltem a Churchillem čistě jako klinický experiment v masovém teroru. Záznamy výsledků byly uchovávány a sledovalo se, jak „pokusní králíci“ reagují během „kontrolovaných laboratorních podmínek“. Všechny techniky, které používá Tavistocký institut a americké nadace, mají jeden jediný cíl – zlomit psychologickou sílu jedince a vydat jej zcela bezmocného diktátorům Světového Řádu.

Jakákoliv technika, která pomůže rozbít jednotku rodiny, která pomůže rozbít rodinou vštěpované náboženské principy, čest, patriotismus, či sexuální chování, to vše je používáno vědci z Tavistock Institutu jako zbraně pro kontrolu davu.

Metody freudovské psychoterapie vyvolávají u těch, kteří projdou tímto léčením trvalou duševní nemoc. Je tomu tak proto, protože tato léčba destabilizuje jejich charakter. Oběti se doporučuje „ustanovit nové rituály osobní interakce“, to znamená dopřát si krátké vztahy založené výlučně na sexu, které daného člověka ale ve skutečnosti ještě více rozloží a zanechají jej bez jakéhokoli stabilního osobního vztahu v životě. Tato technika zároveň zničí schopnost tchto lidí založit nebo udržet rodinu. Tavistocký institut postupně získal v USA takovou moc, že nikdo v Americe dnes nezíská proslulost v jakémkoli oboru, pokud není vycvičen v behaviorální vědě na Tavistocku či na jedné z jeho poboček.

Henry Kissinger, jehož raketový vzestup k moci je jinak nevysvětlitelný, byl německým uprchlíkem a studentem u sira Johna Rawlings-Reese na SHAEF (anglo-americká organizace pro psychologickou válku – p.p.). Dr. Peter Bourne, psycholog na Tavistock Institute, vybral Jimmy Cartera pro funkci prezidenta USA pouze z toho důvodu, protože Carter prošel intenzivním programem mytí mozků, který byl řízen admirálem Hymanem Rickoverem v Annapolisu. „Experiment“, jež se týkal nucené rasové integrace v USA, byl organizován Ronaldem Lippertem z OSS a z Amerického židovského kongresu, ředitelem dětského výcviku komisi pro společenské vztahy. Program byl vytvořen proto, aby mohl být jeho prostřednictvím zničen pocit osobního vědomí vlastní rasové identity. Prostřednictvím Stanford Research Institutu kontroluje Tavistock rovněž Národní asociaci pro vzdělávání (National Education Association). Institut pro sociální výzkum v rámci Národní laboratoře pro výcvik (National Training Lab) myje mozky vedoucím exekutivcům obchodu a vlády.

Moc Tavistockého Institutu je taková, že Institut zajistil zrušení amerického vesmírného programu na dobu 9 let, aby ho Sověti měli možnost dohonit.

Toto přerušení bylo požadováno v článku, jenž byl napsaný Dr. Anatolem Rapportem z Pensylvánské univerzity. A tento požadavek byl pohotově vyslyšen americkou vládou. Toto rozhodnutí bylo naprostou záhadou pro všechny, kteří měli co do činění s agenturou NASA. Další významnou operací Tavistockého institutu je Whartovova finanční škola (Wharton School of Finance) na Pensylvanské univerzitě. Jeden jediný společný jmenovatel zakládá strategii Tavistockého Institutu ve všech směrech – jedná se o užívání drog. Nechvalně proslulý program MK Ultra, v jehož rámci byly úředníkům CIA podávány drogy bez jejich vědomí a poté byly studovány jejich reakce jako na „pokusných králících“, vedl k většímu počtu úmrtí.

Americká vláda musela zaplatit milony dolarů odškodného obětem, nicméně viníci nebyli nikdy odhaleni. Tento program měl svůj původ ve švýcarské farmaceutické společnosti Sandoz AG, kterou vlastnila společnost S.G.Warburg Co of London. Tato společnost vyvinula kyselinu lysergovou (LSD). Rooseveltův poradce James Paul Warburg, syn Paula Warburga, který sepsal zákon o Federální rezervě a synovec Maxe Warburga, který financoval Hitlera, založil Ústav politických studií (Institute for Policy Studies), jenž tuto drogu propagoval. Výsledkem byla „kontrakultura“ 60. let, „studentská revoluce“, která byla financována 25 miliony dolarů prostřednictvím CIA.

Jednou z částí MK Ultra byl Human Ecology Fund; CIA také platila Dr. Herberta Kelmana z Harvardu, aby pokračoval v experimentech s kontrolou mysli. V 50. letech CIA financovala rozsáhlé experimenty s LSD v Kanadě. Dr. D. Ewen Cameron, ředitel Královské viktoriánské nemocnice v Montrealu, obdržel od CIA velké částky peněz, aby podal 53 pacientům velké dávky LSD a aby nahrával jejich reakce. Pacienti byli nadrogovaní a poté jim byly dávány elektrické šoky.

Jedna z obětí, žena člena kanadského parlamentu, žalovala americké společnosti, že poskytly CIA tuto drogu. Všechny záznamy o tomto programu MK Ultra byly nařízením vedoucího tohoto programu zničeny. Vzhledem k tomu, že veškeré úsilí Tavistockého institutu je směrováno k tomu, aby bylo možné ve společnosti vyvolávat cyklické kolapsy, jsou tragické výsledky programů CIA velmi patrné. R. Emmett Tyrell Jr. k tomu pro Washington Post 20. srpna 1984 poznamenal: „Činnost radikálů z 60. let v SDS (aktivistické hnutí Studenti za demokratickou společnost v 60. letech v USA – p.p.) následně vyústila v rostoucí množství nezákonného chování, drobné kriminality, zneužívání drog, zneužívání sociální péče, rozšíření sexuálně přenosných chorob a duševních poruch“.

Toto je odkaz Warburgů a CIA. Jejich hlavní zastupitelství, Ústav pro politická studia (Institute for Policy Studies), byl založen Jamesem Paulem Warburgem. Spoluzakladatelem ústavu byl Markus Raskin, chráněnec Mc George Bundyho, prezidenta Fordovy nadace. Bundy dosadil Raskina na pozici osobního poradce pro Národní bezpečností výbor (National Security Council) prezidenta Kennedyho a v roce 1963 založil organizaci Studenti za demokratickou společnost (SDS), jejímž prostřednictvím CIA řídila drogovou kulturu.

V dnešní době Tavistocký Institut řídí síť nadací v hodnotě 6 miliard dolarů ročně a vše je hrazeno z peněz daňových poplatníků.

Pod přímou kontrolou Tavistock Institutu je 10 hlavních amerických institucí, které provozují 400 poboček a 3000 think tanků, v nichž vzniká velké množství programů, jejichž cílem je zvýšit kontrolu Světového Řádu nad Američany.

Stanford Research Institute, který je propojený s Hoover, Institutem stojí ročně 150 milionů dolarů a má 3300 zaměstnanců. Institut provozuje sledovací programy pro firmy Bechtel, Kaiser a pro 400 dalších společností. Institut rovněž pracuje na rozsáhlých operacích pro CIA. Stanford Institute je tou nejrozsáhlejší institucí na západním pobřežím, která propaguje kontrolu mysli a behaviorální vědy.

Jednou z klíčových agentur, která je řízena prostřednictvím tajných instrukcí z Tavistocku, je Ditcheley nadace (Ditchley Foundation), která byla založena v roce 1957. Americká odbočka Ditchley Foundation je řízena Cyrusem Vancem (Vancem byla řízena dříve, dnes je řízena ředitelem Brookings institutu Strobem Talbottem-p.p.), dřívějším ministrem zahraničí a ředitelem Rockefellerovy nadace Winstonem Lordem, prezidentem Rady pro zahraniční vztahy.

Jednou z hlavních, ale málo známých operací Rockefellerovy nadace byla technika kontroly zemědělství po celém světě. Ředitel tohoto programu Kenneth Wernimont založil Rockefellerem kontrolované zemědělské programy po celém Mexiku a v Latinské Americe.

Nezávislý farmář je velkým ohrožením pro Světový Řád, protože vytváří zemědělské produkty pro sebe a zároveň mohou být jeho produkty přeměněny na kapitál, což mu dává nezávislost.

V Sovětském Rusku se Bolševici domnívali, že získali na lidmi úplnou kontrolu. Nicméně je poté vyděsilo, když zjistili, že jejich plány ohrožuje neústupnost nezávislých drobných farmářů – kulaků.

Stalin nařídil OGPU (v pořadí třetí tajná policie v SSSR-p.p.), aby kulakům zabavila veškeré jídlo a zvířata, aby je bylo možné vyhladovět. Noviny Chicago American uvedly 25. února 1935 na titulní stránce nadpis: Šest milionů zahynulo během sovětského hladomoru, úroda byla rolníkům zabavena. Rolníci a jejich zvířata zemřeli hlady.

Aby se od této ukrutnosti odvrátila pozornost lidí, bylo později uvedeno, že to byli Němci a nikoliv Sověti, kteří zavraždili šest milionů lidí. Toto číslo bylo uvedeno chicagským novinářem a pochází z titulku Chicago American.

Komunistická strana rolníků a dělníků vyhladila rolníky a zotročila dělníky. Mnoho totalitních režimů považuje drobné farmáře za největší problém.

Vláda teroru ve Francii nebyla zaměřena proti aristokratům, mnozí z nich byli solidární vůči novému pořádku, ale byla zaměřena proti drobným farmářům, kteří odmítli odvádět svou úrodu revolučním tribunálům výměnou za bezcenné asignáty (papírové platidlo vydávané v době Francouzské revoluce p.p.).

Nadace ve Spojených státech vedou dnes stejnou vyhlazovací válku vůči americkým farmářům.

Tradiční rovnice země a práce byla pozměněna díky potřebám farmářů prodávat a nakupovat industriální zboží, které je zapotřebí pro jejich práci. Díky této potřebě kapitálu jsou farmáři obzvláště zranitelní vůči manipulacím Světového Řádu s úrokovými sazbami. Takovéto manipulace přivádějí farmáře k bankrotu. Stejně jako v Sovětském svazu ve 30. letech, když nařídil Stalin kulakům, aby mu odevzdali svá políčka a pracovali na družstvevních farmách, čelí nyní drobní američtí farmáři stejnému druhu vyhlazení, kdy jsou nuceni, aby se vzdali svých malých pozemků z toho důvodu, aby mohla být tato půda využívána velkými zemědělskými společnostmi.

Brookings Institution a další nadace mají svůj původ v peněžních programech, které byly zavedeny prostřednictvím systému Federální rezervy za tím účelem, aby došlo ke zničení amerických farmářů. Jedná se o opakování sovětské tragédie v Rusku, s jednou výjimkou, a to, že farmářům bude umožněno přežít, pokud se stanou otroky těchto obřích společností.

Jakmile se lidé seznámí se skutečnou úlohou těchto nadací, mohou porozumět tomu, proč dochází ke zvyšování úrokových sazeb, ke zvyšování daní, k destrukci rodiny, k degradaci náboženských shromáždění do podoby revolučních tribunálů, proč se díky CIA mění univerzity na žumpy drogově závislých a proč se sídla vlády mění na stoky mezinárodní špionáže a intrik. Američtí občané mohou nyní porozumět tomu, proč je každý agent federální vlády nutně proti nim. Velké množství agentur, FBI, IRS, CIA, či BATF musí vést válku proti občanům, aby program nadací mohl pokračovat. Tyto nadace pracují v příkrém rozporu vůči svým stanovám, které jim ukládají, aby vykonávaly ‘charitativní práci‘ a nebyly součástí žádných politických cílů. Síť Heritage-AEI byla obžalována z toho, že má mezi svými zaměstnanci alespoň dva agenty KGB. Toto podezření nebylo nikdy vyvráceno. Zaměstnávání profesionálních zpravodajských operativců jako „charitativních“ pracovníků, tak jak tomu bylo v rámci mise Červeného kříže v Rusku v roce 1917, ukazuje zlověstné politické, ekonomické a sociální cíle, které Světový Řád uskutečňuje prostřednictvím těchto nadací.

Nejedná se pouze o daňový podvod, vzhledem k tomu, že nadacím jsou odpouštěny daně pouze z toho důvodu, že vykonávají „charitativní činnost“, ale jedná se rovněž o kriminální syndikalismus, o konspiraci, jejímž záměrem je způsobit újmu Spojeným státům americkým, ústavnímu zákonu 213 a Corpus Secundum 16. Úzké provázání „syndikátu“ nadací navzájem bylo poprvé rozkryto prostřednictvím zveřejnění jmen jejich hlavních zakladatelů – Daniel Coit Gilman, který se stal zakladatelem Peabody fond a nadace Johna Slatera se stal zároveň zakladatelem Hlavního panelu pro vzdělávání (General Education Board) (nyní Rockefellerova nadace). Gilman, jenž byl rovněž v roce 1958 zakladatelem Russelovy nadace (Russel Trust) se stal později spolu s Andrew Dicksonem Whitem (Russelova nadace) a Frederickem A. Delanem zakladatelem Carnegie Institutu. Delano byl zároveň zakladatelem Brookingského institutu a Carnegie nadace pro mezinárodní mír.

Daniel Coit Gilman založil spolu s Russelem Sagem a Clevelandem H. Dodgem z National City Bank nadaci Russel Sage. Zakladatelé těchto nadací bývají dáváni do úzké souvislosti se systémem Federální rezervy, s panelem pro válečný průmysl I. světové války, s OSS v průběhu II. světové války a se CIA. Tyto nádace bývají dávány rovněž do úzké souvislosti s Americkou mezinárodní korporací (American International Corporation), která byla založena proto, aby podnítila bolševickou revoluci v Rusku. Delano, strýc Franklina Delana Roosevelta, byl součástí původního panelu guvernérů Federálního rezervního systému v roce 1914. Jeho švagr založil ve Washingtonu vlivnou právnickou firmu Convington and Burling. Delanové a další vůdčí rodiny Světového Řádu odvozují svůj původ přímo od Viléma Oranžského a od systému, který povolil vystavení zakládající listiny centrální banky Anglie, Bank of England.

Dokončení příště

Tavistock, The Best Kept Secret in America, vyšel na eduacate-yourself.org, překlad pro Freeglobe.cz RV

čtěte také:

Elita, „velká hra“ a třetí světová válka

Projekt "Monarch"

Konspirační teorie (díl IV.) Konspirace: Selhání, nebo „hry“ zpravodajských služeb?

Klíčová slova: konspirace  | světovláda  | technologie  | tajné služby  | manipulace  | NWO
13641 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny