„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (12) Slobodomurárstvo a socializmus

Autor: Peter Bielik | Publikováno: 18.2.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

V politickej a hospodárskej oblasti slobodomurárstvo pôsobí najzreteľnejšie prostredníctvom liberálnych politických strán. No v nemalej miere ovplyvnilo svet, najmä Európu, aj pôsobením socialistických strán. Socialistické ideológie vzhľadom na svoje zásady v hospodárskej, prípadne aj politickej oblasti, vyvolávajú dojem, že sú protikladom liberalizmu. No v mravnej oblasti vychádzajú z liberalizmu. Tiež hlásajú „slobodu“ od Boha, od Desatora, sekularizmus atď. So slaboduchým marxizmom1, podobne ako s darwinizmom, slobodomurárstvo dosiahlo obrovské úspechy medzi povrchne vzdelanou inteligenciou a nerozhľadenou spoločnosťou. Pre slobodomurárov sa socializmus stal prostriedkom k tyranii a k zoživočíšneniu ľudí.2

Pôvod a sila socializmu vo všetkých jeho podobách je v slobodomurárstve.3  Rovnostárstvo socializmu je dôsledkom slobodomurárskeho hesla rovnosti. Cieľom skutočných vodcov tohto hnutia nebola hospodárska revolúcia alebo diktatúra proletariátu, ale zničenie kresťanskej idey.4 Utopický socializmus sa stal viditeľnou ideológiou Veľkého východu Francúzska, ktorý na seba prijímal vodcovstvo ľavicového hnutia na celom svete a snažil sa zopakovať revolúciu vo Francúzsku v 18. st. aj v iných krajinách sveta. Takmer všetci poprední bojujúci socialisti v 19. a 20. storočí boli slobodomurármi.5

Novodobý socializmus vytvoril vo svojich knižných dielach medzi r. 1753-1760 slobodomurár Morelly. Okrem zrušenia súkromného vlastníctva propagoval aj spoločenskú výchovu detí od 5 rokov a možnosť rozvodu.6 Slobodomurármi boli aj ďalší teoretici socializmu Babeuf7,Saint Simon8, Fourier9, Blanc, Proudhon, Schulz-Delitzsch10, Marx11, Engels, Lasalle12, ako aj jeho vodcovia Lafargue13, Huysmans, Vandervelde14, Lloyd George15, Trockij, Lenin16, Viktor Adler, Béla Kun17,autor internacionály Pottier18 atď. Kým socialisti verejne hlásali odstránenie kapitalizmu, neverejne v slobodomurárstve mnohým jeho predstaviteľom sľubovali bratstvo. Podobne, zdanlivo nepochopiteľne, konali aj predstavitelia najvplyvnejších kapitalistických finančných kruhov Rotschild, Dreyfuss atď. Podporovali socializmus, napr. založili a finančne podporovali významné socialistické noviny Vorwärts, L´Humanité, L´Aurore, Le Bonne Rouge.19 Dokonca členovia organizácie slobodomurársky orientovanej organizácii B´nai B´rith (resp. Bené Berith, Bne Briss, Bnej Brit), bankári J. Schiff, F. Warburg20, patriaci k najbohatšiemu finančnému zoskupeniu na svete, so svojimi spoločníkmi umožnili finančnou pomocou komunistom, aby tento krajný socialistický prúd uchvátil moc v Rusku. Po druhej sv. vojne Schiffov vnuk verejne oznámil, že jeho starý otec na to vynaložil asi 20 miliónov dolárov21, čo vtedy predstavovalo približne mesačný plat milióna robotníkov v USA. Francúzska vojenská spravodajská služba pred týmto vyhlásením výšku Schiffovej podpory odhadovala na 12 miliónov dolárov.22    

Slobodomurárstvo podporovalo nastolenie komunistického režimu nielen v Rusku, ale v r. 1919 aj v Maďarsku, kde sa však udržal len niekoľko mesiacov. Po jeho zániku sa Horthyho vláda zmocnila slobodomurárskeho archívu v Budapešti. Preskúmaním jeho materiálov sa preukázala úloha slobodomurárstva v revolúcii a následne sa v Maďarsku zakázalo.23

Po vzniku komunistických strán do nich vstúpila časť socialistov a sociálnych demokratov- slobodomurárov. Vtedy len v lóžach Veľkého východu Francúzska v Paríži bolo vyše 1000 komunistov, napr. v lóži Jean Jaurčs ich bolo 170-180, z celkového jej počtu 200 členov.24 Koncom r. 1922 IV. zjazd Komunistickej internacionály vyhlásil nezlučiteľnosť členstva v komunistickej strane a v slobodomurárstve. Obdobne i slobodomurárstvo prijalo túto zásadu. Niektorí komunisti- slobodomurári si vybrali komunistické hnutie. Iní dali prednosť slobodomurárstvu, napr. generálny tajomník komunistickej strany Francúzska Frossard.25 No toto oddelenie nikdy nebolo dôsledné, najmä po 2. sv. vojne. Napr. v r. 1978 na čele pätiny lóží Veľkého východu Francúzska stáli komunisti.26

Aj keď sa komunistické režimy stavali záporne k slobodomurárstvu (s výnimkou Kuby), postoj jeho predstaviteľov aj ku stalinistickému režimu bol priaznivejší ako ku Katolíckej cirkvi.27 Totiž komunistické režimy uskutočňovali viaceré významné slobodomurárske ciele: masové rozšírenie rozvodov, potratov a pod. Aj hlavný komunistický symbol- päťcípa hviezda, bol prevzatý zo slobodomurárskej symboliky.

Aj po oficiálnom zastavení činnosti slobodomurárstva v týchto režimoch sa časť jeho členov naďalej tajne stretávala. Dokonca udržiavali spojenie so svojimi druhmi na Západe. Tam časť emigrantov zo socialistických štátov vstupovala do osobitných lóží, napr. emigranti z Maďarska do lóže Martinovics. Zároveň sa tam, predovšetkým v Paríži, do lóží robil tajný nábor občanov zo socialistických štátov, predovšetkým tých, ktorí sa dlhšie služobne zdržiavali na Západe. Občania Juhoslávie sa prijímali v švajčiarskom Lausanne. Noví členovia po návrate domov mali lákať a prijímať ďalších členov.28 Podľa niektorých prameňov slobodomurármi boli aj niektorí vodcovia komunistických strán. Ako slobodomurára uvádza diktátora Rumunska N. Ceauşescua aj slobodomurár Pier Carpi29, slobodomurárska internetová stránka ako slobodomurára spomína vodcu Juhoslávie J. Broza Tita.30 Obaja sa odklonili od ZSSR, hlavného komunistického strediska.  

Slobodomurári si pripisujú značné zásluhy na odstraňovaní komunistickej moci. Bývalý veľmajster Veľkého východu Talianska, Armando Corona, v týždenníku Il Sabato 5. 12. 1989 vyhlásil: „Pomohli sme mnohým ľuďom vo východnej Európe. V Poľsku je veľa našich bratov, veľmi činných, ktorí mali veľmi významnú úlohu v zrýchení procesov liberalizácie. Sám pokus Gorbačova by sa nepodaril bez našej pevnej podpory.“31

Po zániku komunistických diktatúr vo východnej Európe slobodomurári okamžite vyvinuli značné úsilie, aby pri jej novom usporiadaní mali rozhodujúcu úlohu a kresťanstvo ostalo potlačené. Preto financovali početné laické hnutia, aby sťažili vznik kresťanských strán, snažili sa pretiahnuť komunistov na svoju stranu a pripútať ich k Socialistickej internacionále. S nemalým úspechom sa všade vo východnej Európe snažili dostať pod svoju kontrolu novovzniknuté noviny a časopisy (spočiatku v nej nejestvovali súkromné elektronické masmédiá).32 Na verejnosti síce slovne odsudzovali komunistické zákonodarstvo proti cirkvi, no v praktickej politike sa zasadzovali o jeho zachovanie.33 Rýchlej obnove slobodomurárstva pomáhalo jeho tajné pretrvanie za komunistických režimov, ako aj značná pomoc zo zahraničia. Noví členovia sa otvorene lákali v tlači, vystupovaním v televízii, verejnými prednáškami. Hoci nie každý záujemca bol prijatý, i tak rýchle rástlo. Napr. v r. 1993 sa oproti r. 1989 počet slobodomurárov v Maďarsku zvýšil desaťnásobne.34 V r. 2000 bolo na Východe už okolo 10 000 slobodomurárov, ku ktorým patrili aj bývalí funkcionári komunistických strán.35 Časť z nich pôsobí v lóžach so sídlom v zahraničí. Už aj na Východe sa členovia lóží dostávajú do vrcholových funkcií, ako napr. chorvátsky predseda vlády Zlatko Mateša36 (1995- 2000).

V súčasnosti socialistické strany upúšťajú od socializácie majetku, čo mal byť dôvod ich jestvovania, ale podporujú patologické konanie v iných oblastiach života.

další díl: Cesta k totalitnej svetovláde

čtěte také:

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (1) Čo je to slobodomurárstvo?

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (2) Organizácia slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (3) Slobodomurárstvo a satanizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (4) Slobodomurárstvo a katolicizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (5) Slobodomurárstvo a nekatolícke kresťanstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (6) Slobodomurárstvo a židovstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (7) Vstup do slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (8) Hodnostný postup a opustenie slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (9) Pôsobenie slobodomurárstva vo svojom vnútri

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (10) Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť (1/2)

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (11) Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť (2/2)

poznámky:

1 Peter Bielik: Bieda marxizmu, Bratislava, 1995
2 S. Toľ, c. d., s. 347
3 A. Seľaninov, c. d., s. 49
4 J. Rodriguez, c. d., s. 191- 193
5 A. Zwoliński, c. d., s. 68- 69
6 S. Toľ, c. d., s. 330
7 F. Eger: Historia masonerii i innych towarzystw tajnych, s. 107
8 Ludwig Hass: Wolnomularstwo w Europie Środkowo- Wschodniej w XVIII i XIX wieku,
  Wroclaw- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Lódź, 1982, s. 256; V. Ivanov: Russkaja
   inteligencija i masonstvo, s. 322
9 V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo, s. 322
10 J. Beránek, c. d., s. 189
11 E. Cahill, c. d., s. 110; Z. Nenezić, c. d., s. 68; F. Eger: Historia masonerii i innych  
    towarzystw tajnych, s. 338
12 E. Cahill, c. d., s. 110
13 Z. Nenezić, c. d., s. 68; S. Bosforov, c. d., s. 4
14 L. Hass: Wolnomularstwo w Europie Środkowo- Wschodniej w XVIII i XIX wieku, s. 395
15 F. Mašlaň: Komenský a svobodní zednáři, Praha, 1921, s. 18; V. Ivanov: Russkaja
    inteligencija i masonstvo, s. 419; Z. Nenezić, c. d., s. 53
16 F. Wichtl, c. d., s. 279; V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo, s. 402, 426; A.
    Platonov: Ťornovyj venec Rossiji. Tajnaja istorija masonstva 1731- 1996, s. 358- 359, 376;
    V. Kovalyk, c. d., s. 113; A. Vinogradov, c. d., s. 41, 42; Viktor Ostrecov: Masonstvo,
    kuľtura i russkaja istorija, 2. vydanie, Moskva, 1999, s. 582; tiež Zmena, 11. týždeň/1997
17 F. Wichtl, c. d., s. 151, 164, 280; tiež M. Skrudlik, c. d., s. 41
8 A. Lassus, c. d., s. 108
19 E. Cahill, c. d., s. 108- 109; tiež M. A. G., c. d., s. 20; tiež A. Vinogradov, c. d., s. 39
20 J. Rodriguez, c. d., s. 225; V. Ostrecov, c. d., s. 583, 619, 621
21 David Duke: Jewish Supremacism. My Awakening to the Jewish Question, Mandeville,
    2003, s. 51; Pierre Virion: Rząd światowy. Globalizm, antykościół i superkościół,
    Komorów, 1999, s. 123- 124; A. Zwoliński, c. d., s. 71; V. Ivanov: Russkaja
    inteligencija i masonstvo, s. 420- 421; A. Vinogradov, c. d., s. 22- 24, 64, 92; J. K.
    Begunov: Tajnyje sily v istoriji Rossiji, Sankt Peterburg, 1998, s. 178; Pierre F. de
    Villemarest: W cieniu Wall Street. Źródła finansowe komunizmu a nacizmu gdy ZSSR był
    sprzymierzeńcem Niemec, Warszawa, 1997, s. 68; J. Cervera, c. d., s. 141; V. Kovalyk, c.
    d., s. 115; Literaturnaja Rossija, 8. 2. 1991; Život č. 24/2002; tiež E. Cahill, c. d., s. 113
22 V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo, s. 421
23 A. Lassus, c. d., s. 7- 8
24 V. Bračov: Russkoje masonstvo XVIII- XX vv., s. 74
25 J. Beránek, c. d., s. 221
26 A. Vinogradov, c. d., s. 272
27 Paul A. Fisher: Behind the Lodge Door. Church, State and Freemasonry in America,
    Rockford, 1994, s. 221
28 Komsomoľskaja Pravda, 1. 11. 1990; Pravda, Moskva, 21. 7. 1993; tiež Cesta svobodného
    zednářství, c. d., s. 73
29 Literaturnaja Gazeta, 31. 1. 1990; tiež A. Vinogradov, c. d., s. 270- 271
30 www.wolnomularstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id81=&Itemid=44,
   10.2.2006
31 Słowo Narodowe č. 9/1990
32 Lidová demokracie, 26. 10. 1991
33 Zmena, 12. týždeň/1997
34 Pravda, Moskva, 21. 7. 1993
35 Nový deň, 15. 11. 2000
36 www.muzic-ivan.info/tudjman_ masonstvo.htm, 28. 2. 2005

Klíčová slova: zednáři  | historie  | ilumináti
5753 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny