„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Jurij Kozenkov: Utvoření chaosu

Autor: monitor | Publikováno: 20.9.2014 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Úryvek textu je badatelským překladem z níže jmenované knihy Jurije Kozenkova:
Golgota Ruska, Boj za vlast.
kapitola: Vytvoření chaosu.
??????? ??????, ??????? ?? ??????.
3. ?????????? ?????
???? ????????

....
kniha nese podtitul, stručná kronika zločinů světového sionismu, zednářstva i Západu proti Rusku
(Od Stalina po Jelcina).

Vydal Fond národních perspektiv Ruska. (Moskva 2003).

 Autor této knihy a dalších dílů, které čtenáře seznamují s méně známými dějinami Ruské země, byl i prezidentem tohoto významného Fondu. Je obecně známý jako badatel a vědec, zajímající se o skryté pozadí světových mocenských událostí s důrazem na dějiny Ruska. Většina jeho knih byla vydána pod pseudonymem. Jako první zanalyzoval nejen zákulisní boj Stalina s pátou kolonou sionistů v SSSR, ale též široce zmapoval období vlády N. Chruščova, L. Brežněva, M. Gorbačova, kdy vnitřní nepřátelé ruského národa rozpouštěli fundament státnosti a vydali na místo něho nové směrnice podlého uchvácení  a likvidace vlastní země v r. 1991.
Mechanismy i měřítko rozkrádání bohatství SSSR za toto období šokují čtenáře, spolu s popisem tohoto zlodějského bezpráví v novodobé historii.
Autor zasvětil své texty velkému ruskému spisovateli Valentinu Sabliči Pikulovi (1928-1990), sovětskému spisovateli, jenž svými romány o velkých předcích této země probudil u ruského čtenáře smysl k národnímu vědomí ve 20. století. Pikulova díla se těší velké oblibě u širokých čtenářských vrstev pro svůj napínavý děj. Je mu však vyčítáno příliš volné zacházení s historickými fakty, nevraživost vůči náboženství, zkreslování role církve v ruské společnosti a propagování ruského patriotismu hraničícího se šovinismem a antisemitismem.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Valentin_Pikul
DÍLO: http://lib.aldebaran.ru/author/pikul_valentin/

***

...Pátá kolona usilovně vedla zemi k plnému chaosu, jehož počátek dokázali zorganizovat ještě za Brežněva v rozmezí let 1970-1975. Svržení moci vlády sionsko-zednářskými pátými kolonami v kterékoliv zemi, se stalo určitým pravidlem v důsledku schopně připravených schémat. Cestou uplácení se prodrali skrze toto dílo do významných míst státní správy, do okruhu leaderů stran, do finančních systémů, do televize a tisku, na přední pozice na trhu, sféry výrobní i kulturní, zatímco pomocí těchto uchvácených pák vytvářeli cíleně chaos, při němž bujelo nemravné chování, sil byla zbavena silná větev schopná přesekat tyto páky (předem utvořené), otevřela se příležitost k obohacení švindlířů a podvodníků, což vyvolalo masovou nelibost v národu. Vzkvétala korupce, krádeže, klesala efektivnost ekonomiky...

 Zasévajíce chaos a mobilizujíce své kádry, pátá kolona realizovala dle předepsaných schémat strategii "neklidu" a díky ní se vše ekonomicky hroutilo. V první řadě se vše projevilo nedostatkem nejvíce žádaného zboží.

 Vše zvedlo vlnu pobouření, až do velkých národních protestů. Tyto masy nespokojených, za podpory hromadných sdělovacích prostředků, byly vehnány do potřebného bodu varu a zahřívány, což mělo za následek uvržení celé země do vzájemných střetů a nepokojů.

 Abychom lépe pochopili úlohu Stalina, není možné opomenout fakt, co znamenala pro Rusko skutečnost smrti strašlivého kata ruského národa, kata Uljanova-Blanka*, po období 6 let satrapství jeho židovské zločinecké bandy. Vždyť v období let 1917-1923 bylo zlikvidováno na 18 milionů občanů Ruska, v převážné většině intelektuálů a vzdělanců, činorodých podnikatelů, silné části vlastenecky smýšlejícího národa země. Miliony dalších lidí v hrůze z židovsko-bolševického teroru prchaly ze země okupované tímto plemenem. Desítky milionů byly donuceny opustit své domovy, rodné obce a domy, a přesídlit do neobydlených a pustých míst. Kostmi lidu bylo hojně poseto teritorium ruské země.

 Nevelký předrevoluční proletariát byl eliminován a tedy zahuben na polovinu tím, že byl vehnán do občanské války, pracovití lidé s majetky(bohatší rolníci-kulaci), bez výjimek posláni pod žido-bolševickou katovskou sekeru.

 Slavné a chrabré "kozáctvo", jako opora hranic bylo vesměs pobito a utopeno v řekách na základě směrnic Trockého. Po ruské zemi přivedené na mizinu se toulaly statisíce dětí bez domova, bezprizorní děti a v krajině řádily: TBC, syfilis, neštovice, tyfus a další infekční nemoci…

 Ekonomika Ruska byla zničena, slavná flotila námořnictva zlikvidována. Hrdost země - její železnice - pobořena, dopravní infrastruktura vlasti a výrobní závody stály, kostely a kláštery se změnily v popeliště, domovy vyvráceny, mosty strženy během kruté války.

Ale co nebylo ještě zdůrazněno, že byly rozebrány a vyvezeny za hranice: finanční rezervy a zásoby, zahraniční valuty, zlaté rezervy, zlaté i stříbrné mince, diamanty, brilianty, poklady carské koruny, umělecké sbírky a cennosti, velké knihovny, drahocenné náboženské ceremoniální předměty. Vše co svou prací a úsilím nashromáždili předci této země za tisíciletou historii, židovští kati a sadisti uchvátili národu a odvezli za hranice v tomto krátkém období.

 To, co provedli s bohatstvím Ruska nelze pochopit. Historie lidstva nepoznala dosud zvěrstva v takovém měřítku, genocidu národa a zničení státnosti země. Vždyť ani nijak nezakrývali úmysly, jaké mají s Ruskem a jejím lidem. Za vše tito kati a vrazi, se svým potomstvem blízkým i vzdáleným, by měli být odsouzeni....

 Obvykle je třeba k nastolení takové strategie neklidu asi 5-10, i více let, v závislosti na velikosti státu a počtu obyvatel, a dalších faktorech. V Sovětském svazu pátá kolona potřebovala na zavedení tohoto režimu  20 let, od r. 1970- 1991, i když přípravné práce začaly ihned po nástupu N. Chruščeva k moci. A pokud by nebyla tato země natolik obrovská, byla by rozvrácena v řádu deseti let na podobu koloniální surovinové rezervace.

 První důležitý signál pro zemi i Gorbačova zazněl v Černobylu. Existuje mnoho přímých i nepřímých faktů svědčících o tom, že to nebyla nahodilá havárie, ale důkladně promyšlená diverze. Podle svědectví V. I. Barabaše**, akademika mezinárodní Akademie pro bezpečnost a ekologii života:

" Černobylská atomová elektrárna (???) úspěšně pracovala, dokud kdosi nerozhodl, provést "experimentální zkušební opatření". !? Tedy současně tyto tři nouzové systémy (podle jiných zdrojů se jednalo celkem o šest) navzdory všem instrukcím záměrně odpojit. Kromě toho bylo množství reakci regulujících tyčí významně sníženo pod přípustnou mez. Proto, když se reaktor "neočekávaně" rozběhl, už ho nebylo možné včas a kontrolovaně odstavit. Kromě toho byly zodpovědné služby informovány o havarijní situaci až tehdy, když se proces narušení aktivní zóny reaktoru stal nevratným."
-----

cit.( «????????????? ??? ???????????? ????????, ???? ???-?? ?? ????? ???????? «????????????????? ????????????? ???????????».!? ?????? ???? «?????????» ??? ????????? ??????? (? ?? ?????? ?????????? ?????) ??????? ???? ??????????? ???? ????????? ?????????!!! ????? ????, ?????????? ???????????? ??????? ??????? ???????? ???? ??????????? ????????? ???? ??????????? ???????. ???????, ????? «??????????» ??????? ????? ? ??????, ?? ??? ??? ?????????? ???? ???????????? ? ???????? ??????????. ???? ????, ??????????????? ?????? ???? ????????????? ?? ????????? ???????? ???? ?????, ????? ??????? ?????????? ???????? ???? ???????? ???? ?????????!»)
-----

 Akademik V.Legasov podobně charakterizoval tuto "havárii":

"Jako specialista a účastník těchto událostí mohu potvrdit, že rozměry havárie, její charakter, sled událostí se ukázal jako těžko uvěřitelný, téměř nemožný."

cit.(???????? ?.??????? ??? ??????????????? ??? «??????»: «??? ?????????? ? ???????? ??????? ???? ???????????: ???????? ??????, ?? ????????, ???????? ??????? ???????? ??????????????, ????? ????????????.»).
---
Existuje zde také mnoho nevyjasněných událostí již při samotné likvidaci havárie. Například fakt, že na doutnající reaktor byly shozeny všechny dostupné zásoby olova, které se zde roztavily, ale nezastavilo to unikání radionuklidů.

( Pozn. překl. Radionuklid je nuklid s nestabilním jádrem, tedy s jádrem charakterizovaným přebytečnou energií, která se uvolňuje buď vytvořením nových částic (radioaktivita) nebo do elektronu v atomu. Tímto způsobem radionuklid prochází radioaktivním rozpadem a uvolňuje buď subatomární částice nebo záření gama. Radionuklidy vznikají v přírodě nebo mohou být vytvořeny uměle.)

Potom se rozhodlo o zasypání reaktoru pískem, v důsledku čehož se jemný prach zvířil a byl unášen větrem až do Leningradu.
(Pozn. překl. Leningrad, dříve Petrohrad vzdálený od elektrárny asi 1200 km,  je nyní městem s téměř 5 000 000 obyvatel, druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře.)

 Podle specialistů a zaměstnanců pracujících na havárii, vyšlo také najevo, že na místě nebyly k použití záchranné obleky z protiradiačního vlákna vyráběné tehdy v bývalém Sovětském svazu, jako velmi osvědčené a kvalitní, ani jiné prostředky ochrany. Také další svědectví hovoří o předem připravené teroristické akci "páté kolony".

Podle svědectví obyvatel, byla za dva dny po katastrofě snaha z Kyjeva a dalších měst Ukrajiny a Běloruska evakuovat co nejvíce z řad "vyvolených rodin". A 26. dubna, v den výbuchu začal všeobecný masový útěk všech řadových obyvatel, z tohoto" bohem vyvoleného národa". Nic netušící Slované bezstarostně oslavovali májové svátky, tzn. že až do 3. května jim nikdo nic neoznámil.

Na podkladě těchto "zvláštností" a "podivností" je třeba zmínit zvláštní úkaz, dohledatelný v tehdejších  Novosibirských novinách, týkajícící se objevení zvláštního "záhadného pravoúhleníku" s kroužky uvnitř, objevujícího se "po 7 dní" také v televizním programu, který značí podle běžné technické klasifikace znaků, symbol reaktoru. (????????? ? ????????????? ?????? «7 ????» (? 17 ?? 16.04.1986 ?.)

Kroužek, jenž se objevil  osudného 26. dubna, byl zobrazen znakem ve formaci Davidovy hvězdy. Nelze vyloučit, že tímto symbolem v Kyjevě, Novosibirsku a jiných městech byli zavčas varováni ti, kdož pochopili, z řad "vyvolených". Novosibirské symboly detailně zanalyzoval a zamítl oficiální verzi o "čisté nahodilosti" katastrofy v novinách "Russkoje voskresenije" leningradský novinář -vlastenec Nikolaj Kislov, za což byl zločinně zavražděn.

(...? ?????? «??????? ???????????» ????????????? ????????? - ??????? ??????? ??????, ?? ??? ??? ????????? ????.)

 Kolem černobylské tragédie**** bylo vše obstaveno tvrdou kontrolou utajení "shora".***

Japonce nabízející pomoc pro jistotu do země vůbec nepustili, "nedej Bůh“, aby tak zjistili pravou příčinu katastrofy"!

O zvláštních symbolech v Novosibirské gazetě,  a o podivné shodě okolností se šeptalo i v řadách KGB a v Radě ministrů (????? ????????? ????). Jeden z mých známých, kterému byla dána možnost pracovat v Radě ministrů SSSR, na velmi významném postu naznačil, že takovým symbolem dali také sionisté pochopit M. Gorbačovovi, aby příliš neurychloval přípravy k reformám, a poznal, kdo je v zemi pánem a komu je povinen sloužit, neboť jsou schopni zařídit vznik havárie obrovského rozměru.
 
A skutečně, po "černobylské havárii" vznikla celá řada různých katastrof a tragédií, které doprovázela spousta tvrdých a utajených opatření, při práci komisařů vysvětlujících jednotlivé případy. Neudivuje pouze jejich velké množství, ale i jejich spojitost v jednom časovém okamžiku.

Pokud vzpomenu na obdobné akce probíhající kolem roku 2000, když po tvrdých požadavcích Putina o nutnosti zavedení pořádku v zemi následovaly přesvědčivé a tvrdé tragédie, současně podpořené ostrou atmosférou bezuzdné propagandy, útoky židovských televizních stanic a tisku proti Putinovi, což samo tématicky je popsáno lépe v knize "Zachrání Putin Rusko?"(«?????? ?? ????? ?????????»)

Bohužel slabá vůle mocných v této zemi, přivedla opět obyvatelstvo k dalším tragédiím:

1) výbuch v centru Moskvy v průchodu na Puškinovo náměstí, nejméně 12 mrtvých a přes sto zraněných osob.
odkaz:http://zpravy.idnes.cz/uterni-vybuch-v-moskve-si-vyzadal-jiz-dvanactou-obet-pc7-/zahranicni.aspx?c=A000812115905zahranicni_jpl

2) odpálení hrdosti ruského námořnictva, ponorky K-141Kursk nesoucí řízené střely ve výzbroji a smrt celé posádky.
12. srpna 2000 v 11:30:42 MDT došlo na ruské ponorce s nukleárním pohonem K-141 Kursk třídy Projekt 949A Antej k havárii, která zapříčinila její potopení i se 118 lidmi na palubě v Barentsově moři,

souřadnice 69°40'00”N 37°35'00”E. Zahynulo 113 členů posádky, 3 příslušníci štábu 7.divize ponorek a 2 zaměstnanci závodu Dagdizel.

podrobnější zprávy a souvislosti:
http://www.valka.cz/clanek_13724.html

3) havárie a požár na Ostankinské televizní věži :
V srpnu 2000 došlo na Ostankinské televizní věži k rozsáhlému požáru. Ve výšce přibližně 460 metrů se vzňaly kabely vedoucí k anténám. Požár byl zlikvidován až za den. Zemřeli tehdy tři lidé a několik hasičů bylo převezeno do nemocnice kvůli otravě zplodinami a spáleninám.
Požár menšího rozsahu byl také hašen v roce 2013.
zdroj: http://czech.ruvr.ru/2013_06_22/V-Moskve-horelo-na-Ostankinske-televizni-vezi/
 
Výbuch dvou domů s lidmi, série leteckých katastrof atd. Jakoby jedna ruka vodila Putina i národ procesem zastrašování.

 Samotný speciální úder páté kolony byl vykonán i v nejcitlivějším místě ekonomiky, na železnici, která vzhledem k rozloze Ruska má prvořadý význam pro národní hospodářství. Železnice, to je krevní řečiště státu, ne nadarmo jim i Stalin přisuzoval prvořadý význam. Tuto skutečnost znají dobře i vnitřní nepřátelé země. Proto havárie v železniční dopravě začaly vzrůstat zrychleným tempem, narůstajíc rok od roku.

Na Gorkovské železniční dráze, ve stanici Arzamas-1, došlo v červnu 1988 k výbuchu takového rozsahu, že v mnohých domech stojících od místa exploze na vzdálenost půl kilometru bylo vyraženo veškeré sklo z oken a auta stojící u železničního přejezdu tlaková vlna rozházela jak hračky. Hloubka kráteru po výbuchu desítek tun hořlavin a výbušnin dosáhla 26 metrů. Ve třech vagonech bylo převáženo na 120 tun výbušnin. Výsledkem exploze bylo 91 mrtvých, mnoho zraněných a pohřešovaných, zničeno 151 domů, včetně rozsáhlých materiálních škod.

cit.???? ?????? ???? ??????, ??? ?? ????? ???????? ??????? ???????? 26 ??????, ? ?????? «?» ????????? 2??10?-0405 ???? ????????? ?? 200 ?. ??????? ??? ????????? 151 ???, 823 ?????
???????? ??? ?????. ?? ??????????? ?????? ????? 91 ???????, ?????????? 1500 ???????. ???? ????????? 250 ?????? ???????????????? ???????, ????????? ??????????????? ??????,
????????? ?????????????????, ????? ??????????????, ????????? ??????????. ?????????? 2 ????????, 49 ??????? ?????, 14 ????, 69 ?????????. ???????? ??????? ?????? ????? ?????????
?????? ???????? ? ????????? ?????????? ???????, ???? ? ???????? ????? ?? ?????? ?????????????? ? ???????????????? ???, ? ???????? ?? ??????? ????????? ?????? ????? ? ????? ?????????? ?????????????? ? ????.
(informace: http://ru.wikipedia.org, pod heslem: ??????????? ??????????????? ??????????.)

V srpnu 1988 se odehrála veliká tragédie na Leningradské železniční trati. Zde v osobním vlaku ? 159 "Aurora", který měl tehdy zapojených 15 vagonů zemřelo 31 lidí a dalších 100 bylo zraněno v důsledku neštěstí.

Řijen r.1988 přinesl další oběti a škody při obrovském výbuch vlaku převážejícího asi 80 tun výbušnin ve stanici Sverdlovsk. Zde zemřeli čtyři lidé a asi 500 lidí bylo zraněno. Stovky lidí se ocitly bez přístřeší a došlo opět k velkým materiálním škodám.
Více pod heslem: ????? ?? ??????? ??????????-?????????????.

4. červen 1989 patřil  nejen ve sdělovacích prostředcích bohužel jedné z ohromných železničních katastrof, která se odehrála na železničním uzlu Čeljabinsk-Ufa.Výbuch plynovodu nastal "shodou okolností" poblíž trati, kde současně projížděly dva osobní vlaky(rychlíky) a právě se míjely.  Zemřelo zde přes 600 lidí(rozsah obětí se uvádí 575-645), raněných více než 600 osob s trvalými následky.
 cit.

(? ??????? ? 211 «??????????? — ?????» (20 ???????, ????????? ??10-901) ? ? 212 «????? — ???????????» (18 ???????, ????????? ??2-689) ?????????? 1284 ????????? (? ??? ????? 383

???????) ? 86 ?????? ???????? ? ???????????? ??????. ??????? ?????? ? ????? ???? ???????? 11 ???????, ?? ??? 7 ????????? ???????. ?????????? 27 ??????? ???????? ??????? ? ????????

??????. ?? ??????????? ?????? 575 ??????? ??????? (?? ?????? ?????? — 645), ??????? ?????? ?????????? ??????? «???????-73; 623 ????? ??????????, ??????? ??????? ????? ? ????????

???????????. ????? ????? ???????? — 181.)

Podle výpočtů matematiků, kteří se tímto zabývali, se podobná událost náhodně může odehrát 1x za 3,6 milionu let.

na Wikipedii, více pod heslem: ??????????????? ?????????? ??? ????.
............................................................................
Pod heslem :
   ??????????????? ???????????? ? ????, ŽELEZNIČNÍ NEHODY v SSSR, lze dohledat případné podrobnosti o těchto i jiných železničních haváriích.
-------------------------------------------------------------------------------


POZNÁMKY K TEXTU:
*
V.I.Lenin:(uveden zde pod jménem Uljanov -Blank, s důrazem na židovské předky a dnes již historicky známou spolupráci s zednářskými spolky a dalšími židovského původu pracujícími na přípravách a realizaci Velké říjnové revoluce a následných událostí.
Lenin se narodil v ruském Simbirsku jako syn Ilji Nikolajeviče Uljanova (1831–1886), bohatého ruského gymnaziálního ředitele a později státního rady, jenž usiloval o demokratizaci a vzdělání pro veškeré obyvatelstvo Ruska a vykonal mnohé pro vzdělání neruských etnik v oblasti Povolží, a jeho liberální ženy Marie Alexandrovny Blankové (1835–1916). Prarodiče z otcovy strany byli Kalmyci, babička jeho matky byla Volžská Němka luteránského vyznání a dědeček jeho matky byl žid konvertující ke křesťanství.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilji%C4%8D_Lenin
**
Akademie pro bezpečnost a ekologii života člověka, založena v Leningradě 1989. Jeden ze zakládajících členů byl i  akakdemik V.I. Barabaš(?.?. ???????), oficiální stránky:
http://www.maneb.org/ru/history.php
???????? ???????????? ? ????????????????? ????????.


***
Další fakta a svědectví o Černobylské havárii:
http://www.pavrda.cz/cernobyl/
--------------------------------------------
****
Černobyl z wikipedie:
?´?????? ??????????´???? (???)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobylsk%C3%A1_hav%C3%A1rie

Zajímavosti  a historická data k Černobylské tragédii:

Roku 1977 byl 18 kilometrů severně od města dobudován 1. reaktor Jaderné elektrárny Černobyl. 26. dubna 1986 v 1 hodinu 23 minut došlo na jejím 4. reaktorovém bloku k dosud největší zaznamenané havárii jaderné elektrárny. Výbuch způsobil uvolnění velkého množství radioaktivních částic. Okolo 130 000 lidí z blízkého okolí bylo evakuováno. Evakuace však bohužel proběhla až několik desítek hodin po havárii. Obyvatelům také dlouho nebylo řečeno, co se vlastně děje, a tak většina z nich ani nevěděla, že jsou během evakuace velmi silně ozařováni. A to stejně tak jako armáda a všichni ostatní, kdo pomáhali odstraňovat, nebo aspoň zmírňovat, následky této havárie.

Historie města sahá do roku 1193. Před kozáckými válkami zde byl důležitý komunikační uzel a středisko obchodu. V 19. století zde převažovalo židovské obyvatelstvo (tehdy byl Černobyl také jedním z center chasidismu). Chasidismus (z hebrejského chasid – zbožný) je židovské pietistické hnutí, které vzniklo na počátku 18. století v Haliči, dnes jihovýchodním Polsku a západní Ukrajině, „jako reakce na talmudickou suchopárnost a na tehdejší rozvrstvenost společnosti“. Jeho zakladatelem byl rabín Jisra'el ben Eli'ezer, zvaný také Ba'al Šem Tov nebo Bešt (Pán dobrého Jména“, kolem 1700–1760).

Ruská wikipedie uvádí zajímavá data:
Chasidské hnutí se zrodilo právě na Ukrajině.
V r. 1898 bylo v tomto městě z 10 800 lidí 7 200 Židů.  V roce 1920 dynastie "???????? ?????????" opouští město a Černobyl  přestává být důležitým centrem chasidismu.
Kam se přesunulo tedy toto centrum v dalších letech na Ukrajině?
----------
cit. z wikipedie, k heslu Černobyl:
? ???????? XV ????, ????? ??? ????? ?????????????? ??????? ????????? ?????????, ?? ????????? ? ?????????? ??? ???????? ?????, ?????????? ?? ????????? ???????? ????, ????????????? ?? ????? ????. ? ?????? XVI ???? ????? ??? ???????????????, ????????? ? ?????? ??????????? ? ??????????????? ????????, ? ????? ????????? ???? ??????? ???????.

? 1793 ???? ????? ? ?????? ?????????? ???????. ?? XX ???????? ??? ??????? ???????, ? ????? ??????????? ? ????????? ???????????. ? 1898 ????????? ????????? ?????????? 10 800 ???????, ?? ??????? 7 200 — ?????.

????? ???? ????????? ? ????????? ??????? ?????? ? ?????? ???????? ???????????. ????? ????????????? ? 1596 ? ????????? ??????????? ???????????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????????? ?????????? ? ????????????. ??????????? ???? ????????????? ?????? ????? ?????????? ??????? ????????.

?? ?????? ???????? XVIII ???? ????????? ?????????? ????? ?? ??????? ??????? ?????????. ????????????? ????????? ???????? ???? ?????????? ???????? ????????? ??????? ????????. ????????? ????????? ?????? ?????????? ?? ???????? ? ??????? 1905 ? ?????-?????? 1919, ????? ????????? ?????? ???? ????????? ? ????? ??????????????. ? 1920 ???????? ????????? ???????? ?????, ? ????????? ???????? ???? ?????? ??????? ?????????.

Klíčová slova: Rusko  | sionismus
11634 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny